Aalto-käsikirja

Aalto-yliopiston kielelliset linjaukset

Aalto-yliopiston kielelliset linjaukset tukevat yliopiston kehitystä kansainvälisesti arvostetuksi, suomalaisille vahvuuksille rakentuvaksi yliopistoksi. Aalto-yliopiston kielellisten linjausten tavoitteena on tukea yliopistomme tietä monikulttuuriseksi toimintaympäristöksi, jossa kaikki voivat toimia yhteisön täysivaltaisina jäseninä. Linjaukset huomioivat kansallisten kielten käytön ja kehityksen tieteen kielinä sekä painottavat tasokkaan kielen merkitystä tärkeänä osana kaiken toiminnan laatua.
kielet

Rehtorin 18.4.2019 hyväksymät kielelliset linjaukset ( Rehtorin päätös, Dnro D/360/00.01.06.06/2019 )

I Aalto-yliopiston kielelliset periaatteet

Aalto-yliopistossa kansainvälistymistä ja monikulttuurisuutta rakennetaan Suomen kaksikielisyyden perustalle. Yliopiston kielelliset linjaukset noudattavat seuraavia periaatteita:

 • Työkieliä ovat suomi, ruotsi ja englanti.
 • Kaikki voivat osallistua keskusteluun.
 • Monikulttuurisuus on vahvuus.
 • Hyviä viestintätaitoja arvostetaan.

II Kansainvälinen ja monikulttuurinen Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston strategian mukaisesti kielellisten linjausten tarkoitus on varmistaa, että Aalto-yhteisö voi kansainvälistyä, ja samanaikaisesti huomioida kansallisten kielten, suomen ja ruotsin, asema tieteen kielenä. Virallisesti kaksikielisessä maassa toimivana yliopistona Aalto-yliopistolla on lain mukaan velvollisuus antaa opetusta ja opintoihin liittyviä palveluja sekä suomeksi että ruotsiksi. Kielellisissä linjauksissa on otettu huomioon Suomen kielilait ja -säännökset. On näin ollen luonnollista, että Aalto-yliopiston työkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

III Monikielinen kulttuuri

Kielellisten linjausten tavoitteena on tukea monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta Aalto-yliopistossa. Aalto-yhteisön kansainvälisillä jäsenillä on mahdollisuus oppia suomalaista kulttuuria ja suomen tai ruotsin kieltä tai kumpaakin. Kieli- ja kulttuurikoulutusta tarjotaan kaikille aaltolaisille.

Aalto-yliopisto:

 • kannustaa monikielisyyteen ja kielten rinnakkaiskäyttöön yhteisön sisällä
 • kehittää työskentelytapoja ja luo edellytykset laadukkaalle viestinnälle
 • on tietoinen kansainvälistymisen haasteista
 • opettaa ja tekee tutkimusta myös suomeksi ja ruotsiksi niin, että kansallisten kielten käyttö ja kehittyminen tieteen kielenä pysyy elinvoimaisena
 • tukee kansainvälisten opiskelijoiden ja henkilökunnan asettautumista Suomeen.

IV Monikielisyys käytännössä

1) Tutkimus

 • Tutkimusjulkaisujen kieli on johdonmukaista ja oikeakielistä. 
 • Aalto-yliopisto kehittää aktiivisesti suomen- ja ruotsinkielistä terminologiaa eri yhteistyöverkostoissa

2) Opiskelu ja opetus

 • Aalto-yliopiston tutkintokielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Aalto-yliopiston pääasialliset opetuskielet ovat suomi ja englanti sekä tekniikan ja taiteiden aloilla lisäksi ruotsi.
 • Tekniikan ja taiteiden aloilla järjestetään ruotsinkielistä opetusta ja tuetaan ruotsinkielisten opiskelijoiden oppimista myös ruotsiksi.
 • Kotimaisella kielellä kandidaatin ja maisterin tutkintoa suorittamaan hakeutuneella tulee olla mahdollisuuksia tehdä kotimaisilla kielillä opintoja myös maisterivaiheen tutkinnossa.
 • Kandidaatti- ja maisteriohjelmien osaamistavoitteisiin tulee sisällyttää alalla tarvittavat kieli-, viestintä- ja monikulttuurisuustaidot.
 • Hyvät vuorovaikutus-, kieli- ja viestintätaidot kuuluvat opetushenkilökunnan pedagogisiin vaatimuksiin. Opettajille tarjotaan pedagogista tukea ja koulutusta.

3) Palvelut

 • Kaikilla Aallon opiskelijoilla ja henkilökunnalla on mahdollisuus opiskella suomea, ruotsia ja englantia.
 • Henkilöstölle tarjotaan laadukkaita tekstin muokkaus-, oikoluku- ja käännöspalveluja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
 • Asiakirjojen kieli on johdonmukaista ja laadukasta. Aalto-yliopistossa käytetään tärkeimmistä käsitteistä yhtenäistä terminologiaa.
 • Opiskeluun liittyvät keskeiset asiakirjat ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sisäiset asiakirjat, päätökset, lomakkeet ja ohjeistukset ovat pääosin suomeksi ja englanniksi.
 • Kaikkien aaltolaisten on mahdollista osallistua yliopiston eri elimien ja komiteoiden toimintaan

4) Viestintä

 • Viestinnässä otetaan huomioon kohderyhmä, tilanne, viestintäkanava ja kieli niin, että viestintä vastaa kohderyhmän tarpeisiin.
 • Aalto-yliopiston verkkosivustoa aalto.fi julkaistaan ja ylläpidetään suomeksi, englanniksi sekä tarpeellisin osin ruotsiksi.

V. Monikielisyyden- ja kulttuurisuuden toteutuminen Aalto-yliopistossa

 • Aalto-yliopiston provosti vastaa kielellisten linjausten toimeenpanosta.
 • Kielellisten linjausten vaatimat toimenpiteet ja resurssit ovat luonnollinen osa
  Aallon toimintaa.
 • Aalto-yliopistossa on nimetty henkilöt, joiden tehtävään kuuluu tukea ruotsin- ja englanninkielisiä opiskelijoita sekä varmistaa opiskelijaviestinnän sujuvuus näillä kielillä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu