Aalto-käsikirja

Aalto-yliopiston kielelliset linjaukset

Kielellisten linjausten tavoitteena on tukea yliopiston tehtävää sekä osana globaalia tiede- ja taideyhteisöä että Suomen menestyksen edistäjänä. Tavoitteena on myös tukea yhteisömme monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta, edistää sen jäsenten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä turvata kansallisten kielten asema tutkimuksen ja korkeimman opetuksen kielinä yliopiston edustamilla aloilla.
Four people looking at the laptop. Image: Aalto University / Aleksi Poutanen

Yliopiston kielelliset linjaukset noudattavat seuraavia periaatteita:

 • Monikulttuurisuus ja monikielisyys ovat vahvuuksia.
 • Jokainen yhteisön jäsen voi tuntea olonsa tervetulleeksi.
 • Kaikki voivat toimia yhteisön täysivaltaisina jäseninä.
 • Suomea, ruotsia ja englantia käytetään tarkoituksenmukaisesti rinnakkain. 
 • Oppimiskeskeisessä kulttuurissa jokaisella on tilaa kehittyä viestijänä.

Kansainvälinen, monikulttuurinen ja inklusiivinen Aalto-yliopisto

1) Monikielinen ja inklusiivinen kulttuuri

 • Aalto-yliopisto kannustaa monikielisyyteen ja kielten rinnakkaiskäyttöön yhteisön sisällä.
 • Kehitämme työskentelytapoja ja tarjoamme työyhteisöille tukea kielitietoisten käytäntöjen rakentamiseen.
 • Yliopiston eri toimielimien, ryhmien ja komiteoiden toiminnassa kieltä käytetään joustavasti ja varmistetaan, että jokaisella on mahdollisuus osallistua keskusteluun täysivaltaisena jäsenenä.
 • Aalto-yliopisto tukee kansainvälisten opiskelijoiden ja henkilökunnan asettautumista Suomeen ja tarjoaa mahdollisuuden oppia suomalaista kulttuuria.
 • Opiskelijoita ja henkilökuntaa kannustetaan opiskelemaan suomea, ruotsia ja englantia.
 • Aalto-yliopisto luo edellytykset inklusiiviselle ja laadukkaalle yhteistyölle ja viestinnälle. 
 • Aalto-yliopisto kannustaa henkilöstöä kehittämään osaamistaan inklusiivisista kieli- ja viestintäkäytännöistä.

2) Tutkimus

 • Tutkimusjulkaisuissa johdonmukaisuus ja oikeakielisyys nähdään tärkeänä osana akateemista laatua. 
 • Globaalissa tiedeyhteisössä toimimme pääasiassa englanniksi. Kehitämme suomen- ja ruotsinkielistä tieteellistä terminologiaa yhteistyöverkostoissa. Suomen- tai ruotsinkielisen tiedeviestinnän avulla edistämme yhteiskunnallista vaikuttavuutta Suomessa.

3) Tutkinto- ja opetuskielet 

4) Palvelut 

 • Aalto-yliopiston työkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Tavoitteenamme on tarkoituksenmukainen rinnakkaiskielisyys.
 • Opiskeluun liittyvät keskeiset asiakirjat ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sisäiset asiakirjat, päätökset, lomakkeet ja ohjeistukset ovat pääosin suomeksi ja englanniksi.
 • Aalto-yliopistossa käytetään tärkeimmistä käsitteistä yhtenäistä terminologiaa.
 • Asiakirjojen kieli on selkeää, yhdenmukaista ja laadukasta. Tämän varmistamiseksi hyödynnetään tarvittaessa tekstin muokkaus-, oikoluku- ja käännöspalveluja. 

5) Viestintä

 • Viestinnässä otetaan huomioon kohderyhmä, tilanne, viestintäkanava ja kieli niin, että viestintä vastaa kohderyhmän tarpeisiin. 
 • Aalto-yliopiston verkkosivustoa aalto.fi julkaistaan ja ylläpidetään suomeksi, englanniksi sekä osin ruotsiksi.

Monikielisyyden ja inklusiivisuuden toteuttaminen Aalto-yliopistossa 

 • Aalto-yliopistossa jokaisella yhteisön jäsenellä on omassa tehtävässään mahdollisuus ja velvollisuus edistää kielellisesti monimuotoista ja inklusiivista kulttuuria. Korostamme yhteisöosallistamista, vastuuttamista ja proaktiivisuutta. 
 • Toimeenpanosuunnitelmassa määritellään tarkemmin ne toimet, joiden avulla kielelliset linjaukset viedään käytäntöön. Toimeenpanoa seurataan osana Aalto-yliopiston vuosikellon mukaisia johtamisprosesseja. 
 • Kehittämistyöstä koko yliopistossa vastaa provosti monimuotoisuusasiantuntijan ja yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus ja inklusiivisuustoimikunnan (EDI) tuella. 
 • Yksittäisessä korkeakoulussa sovittujen toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat dekaanit koulun kehityspäällikön (tai muun vastuuhenkilön) sekä korkeakoulun EDI-ryhmän tuella. 
 • Yliopiston palvelut vastaavat omien alueidensa sovituista toimenpiteistä ja tukevat niiden toteuttamista. 
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: