Språk- och kommunikationsstudier

Skolbildningsspråk

Studerande påvisar sina kunskaper i sitt skolbildningsspråk genom att skriva ett mognadsprov som ingår i examen på sitt skolbildningsspråk samt genom att slutföra de eventuella andra språkstudierna i sitt skolbildningsspråk som fastställs i examensfordringarna.

Skolbildningsspråket är antingen finska eller svenska utgående från vilket språk studeranden gått grundskola och/eller gymnasium.  Ifall studeranden har slutfört grundskolan och gymnasiet på olika inhemska språk kan studeranden själv välja om hens skolbildningsspråk under högskolestudierna är finska eller svenska.

Skolbildningsspråket bestäms av provet i svenska eller finska som andra språk om studeranden i studentexamen fått minst vitsordet Magna cum laude approbatur i det provet.

Observera:

  • Varken genomförd grundskola och gymnasium på något annat språk än de inhemska språken eller enbart det finländska provet i modersmålet i studentexamen räcker till för att påvisa skolbildning på finska eller svenska.
  • Studier i modersmålet finska eller svenska vid IB- eller EB-gymnasium räknas inte till studier som bestämmer skolbildningsspråket.
  • Studier i modersmålet finska den tyska skolans grundutbildning räknas inte till studier som bestämmer skolbildningsspråket.
  • Skolbildningsspråket kan inte bestämmas utgående från en yrkesinriktad grundexamen.

Befrielse från att påvisa kunskaper i skolbildningsspråket:

Det finns studerande vid Aalto-universitetet som har finska eller svenska som sitt skolbildningsspråk på basis av grundskole- eller gymnasiestudierna, men språkfärdigheterna kan vara bristfälliga för att påvisa utmärkta färdigheter i skolbildningsspråket. Studerande kan ansöka befrielse från att påvisa färdigheter i skolbildningsspråket i följande fall:

  • Studeranden har skrivit finska eller svenska som andraspråk i studentskrivningarna och fått ett lägre betyg än Magna cum laude. 
  • Studerandens skolbildningsspråk fastställs enbart på basis av grundskolestudierna (ett avgångsbetyg från grundskolan). Studeranden har avlagt gymnasiestudierna på något annat språk än ett inhemskt språk, t.ex. IB gymnasium.   

Befrielse från krav på språkkunskaper och kommunikativa färdigheter

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: