Kieli- ja viestintäopinnot

Koulusivistyskieli

Opiskelija osoittaa kielitaitonsa koulusivistyskielessään kirjoittamalla tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen koulusivistyskielellä sekä tekemällä mahdolliset muut tutkintovaatimuksissa määritellyt koulusivistyskielen kieliopinnot.

Koulusivistyskieleksesi määrittyy joko suomi tai ruotsi sen perusteella, millä kielellä olet käynyt peruskoulun ja/tai lukion.  Jos olet käynyt peruskoulun ja lukion eri kotimaisilla kielillä, voit itse valita onko koulusivistyskielesi suomi vai ruotsi.

Koulusivistyskieli määrittyy ylioppilaskirjoitusten suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeen perusteella, jos koe on suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur.

Huomioitavaa:

  • Muilla kuin kotimaisilla kielillä annettavan perus- ja lukiokoulutuksen tai pelkästään suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeella ei voi osoittaa saaneensa koulusivistystä suomen tai ruotsin kielellä.
  • IB-lukiossa tai EB-lukiossa suoritetut suomen tai ruotsin äidinkielen opinnot eivät ole koulusivistyskieltä vastaavia opintoja.
  • Saksalaisessa koulussa suomen äidinkielen opinnot eivät ole koulusivistyskieltä vastaavia opintoja.
  • Koulusivistyskieli ei määräydy ammatillisen perustutkinnon kautta.

Toisen kotimaisen kielen kirjalliset ja suulliset kokeet

Kauppakorkeakoulu

Ruotsin kieli, 2 op:

Suomen kieli, 2 op:

Tekniikan alan korkeakoulut

Suomen kieli, 2 op:

Ruotsin kieli, 2 op:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Suomen kieli, 3 op:

Ruotsin kieli, 3 op

  • Toisen kotimaisen kielen kokeet LCA-5701(2 op) ja LCA-5702 (1 op), jotka voi suorittaa joko erillisenä tenttinä (katso ilmoittautumisohje ja lisätiedot Sisun kurssikuvauksesta) tai osana kokeisiin valmentavia kursseja.
  • Ruotsin kielen tyydyttävää tai hyvää kirjallista taitoa osoittava valtionhallinnon kielitutkinto täydennettynä kielikeskuksessa suoritetulla suullisella kokeella.

Vapautus koulusivistyskielen taidon osoittamisesta

Aalto-yliopistossa voi opiskella opiskelijoita, joiden koulusivistyskieli on joko peruskoulun tai lukion päättötodistuksen perusteella suomi tai ruotsi, mutta heidän kielitaitonsa ei tosiasiassa ole riittävällä tasolla vaaditun erinomaisen kielitaidon osoittamiseksi suomen tai ruotsin kielessä. Vapautuksen kielitaidon osoittamisesta koulusivistyskielessä voi saada hakemuksesta seuraavista syistä:

  • Opiskelija on kirjoittanut suomen tai ruotsin kielen ylioppilaskirjoituksissa toisena kielenä ja saanut siitä alemman arvosanan kuin magna cum laude.
  • Opiskelijan koulusivistyskieli määrittyy ainoastaan peruskoulutuksen perusteella (peruskoulun päättötodistus). Opiskelijan lukio-opinnot on suoritettu vieraalla kielellä (ei kotimaisilla kielillä), esim. IB-lukio.

Vapautukset kieli- ja viestintätaitovaatimuksista

Hyväksiluku

Jos opiskelija on aiemmissa opinnoissaan kirjoittanut kypsyysnäytteen koulusivistyskielellään, joka on hyväksytty kielitaidon osalta, kypsyysnäytteen kieltä ei enää tarkasteta.

Lisäksi taiteen ja kauppatieteen kandidaatin tutkintoon sisältyy pakollisia koulusivistyskielen opintoja. Näiden opintojen osalta hyväksilukua haettaessa opiskelija osoittaa, että aiempiin opintoihin on sisältynyt koulusivistyskielen opintoja (kirjallinen ja suullinen viestintä).

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: