Språk- och kommunikationsstudier

Det andra inhemska språket

Kunskaperna i det andra inhemska språket påvisas genom ett skriftligt och muntligt prov, där studeranden påvisar sina kunskaper i kommunikationen inom sitt eget område. De två delarna bedöms med vitsorden goda kunskaper, nöjaktiga kunskaper, underkänd. Språkcentret ordnar kurser i finska och svenska som förbereder för proven. Det finns information om befrielse från krav på språkfärdigheter i slutet av denna sida.

De tekniska högskolorna vid Aalto-universitetet

Finska 2 sp

Svenska 2 sp

  • Proven i det andra inhemska språket LC-5001 (1 sp) och LC-5002 (1 sp) kan avläggas antingen genom en separat tentamen eller efter förberedande kurser.
  • Sådan språkexamen för statsförvaltningen som gäller goda eller nöjaktiga kunskaper i att använda svenska i skrift (provet kompletteras med ett muntligt prov som avläggs vid språkcentret).

Handelshögskolan

Svenska 2 sp

  • Proven i det andra inhemska språket LC-5001(1 sp) och LC-5002 (1 sp) kan avläggas antingen genom en separat tentamen eller efter förberedande kurser.
  • Sådan språkexamen för statsförvaltningen som gäller goda eller nöjaktiga kunskaper i att använda svenska i skrift (provet kompletteras med ett muntligt prov som avläggs vid språkcentret).

Finska 2 sp

Högskolan för konst, design och arkitektur

Finska 3 sp 

Svenska 3 sp

  • Proven i det andra inhemska språket LCA-5701 (2 sp) och LCA-5702 (1 sp) kan avläggas antingen genom en separat tentamen eller som en del av förberedande kurser.
  •  Sådan språkexamen för statsförvaltningen som gäller goda eller nöjaktiga kunskaper i att använda svenska i skrift (provet kompletteras med ett muntligt prov som avläggs vid språkcentret).

Befrielse från att påvisa färdigheter i det andra inhemska språket

Om en studerande har befriats från studier i det andra inhemska språket i tidigare studiestadier (ett intyg finns), kan studeranden befrias från att uppvisa färdigheter i det andra inhemska språket med en hänvisning till den tidigare befrielsen. Vidare om en studerandes skolbildningsspråk definieras som finska eller svenska men hen har inte avlagt de obligatoriska gymnasiestudierna (minst 5 kurser) i det andra inhemska språket (i avgångsbetyget en särskild notering om detta), kan studenten befrias från att uppvisa färdigheter i det andra inhemska språket med en hänvisning till icke tillräckliga tidigare studier. Ansökan om befrielse behandlas i studerandeservicen i studerandens egen högskola. 

Beroende på examenskraven kan en studerande som blivit befriad från språkkraven behöva avlägga andra språkstudier som kompenserande studier. Om en studerandes skolbildningspråk inte är finska eller svenska, kan hen dock avlägga provet i det andra inhemska språket i finska eller svenska). Provet registreras i studentens studieregister men studenen kan inte få en anmärkning om den lagenliga ( (424/2003, 6§:1) språkfärdigheten i det andra inhemska språket i examensbetyget.

Vidare kan en studerande som har avlagt grundskolan eller gymnasiet på Åland ansöka om att bli befriad från att behöva uppvisa färdigheter i det andra inhemska språket inom de teknikvetenskapliga och konstindustriella studieområden vid universitetet (841/2000) 3§).

Lärandeservice i studerandens egen högskola hjälper vidare i frågor om befrielse. 

Befrielse från krav på språkkunskaper och kommunikativa färdigheter

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: