Kieli- ja viestintäopinnot

Toinen kotimainen kieli

Toisen kotimaisen kielen taito osoitetaan kirjallisella ja suullisella kokeella, joissa opiskelija osoittaa oman alan viestinnän tuntemusta. Osiot arvioidaan arvosanoin hyvät tiedot, tyydyttävät tiedot tai hylätty. Kielikeskus tarjoaa kokeisiin valmentavia kursseja ruotsin ja suomen kielissä. Tietoa toisen kotimaisen kielen taitovaatimuksista vapautuksesta löytyy tämän sivun loppuosasta.

Kauppakorkeakoulu

Ruotsin kieli, 2 op:

Suomen kieli, 2 op:

Tekniikan alan korkeakoulut

Suomen kieli, 2 op:

Ruotsin kieli, 2 op:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Suomen kieli, 3 op:

Ruotsin kieli, 3 op

  • Toisen kotimaisen kielen kokeet LCA-5701(2 op) ja LCA-5702 (1 op), jotka voi suorittaa joko erillisenä tenttinä (katso ilmoittautumisohje ja lisätiedot Sisun kurssikuvauksesta) tai osana kokeisiin valmentavia kursseja.
  • Ruotsin kielen tyydyttävää tai hyvää kirjallista taitoa osoittava valtionhallinnon kielitutkinto täydennettynä kielikeskuksessa suoritetulla suullisella kokeella.

Vapautus toisen kotimaisen kielen taidon osoittamisesta

Jos opiskelija on vapautettu toisen kotimaisen kielen opinnoista alemmissa koulutusasteissa (todistus vapautuksesta), voidaan opiskelija vapauttaa toisen kotimaisen kielen taidon osoituksesta viitaten aiempaan vapautukseen. Lisäksi jos opiskelijalle määrittyy suomi tai ruotsi koulusivistyskieleksi, mutta hänellä ei ole suoritettuna vaadittua lukion oppimäärää toisen kotimaisen kielen opintoja (vähintään 5 kurssia toisen kotimaisen kielen opintoja); päättötodistuksessa on tästä erillinen merkintä), voidaan opiskelija vapauttaa taidon osoituksesta viitaten vähäisiin aiempiin opintoihin. Hakemukset toisen kotimaisen kielen taidon osoittamisesta vapauttamiseksi käsitellään opiskelijan korkeakoulussa.

Tutkintovaatimuksista riippuen vapautuksen saanut opiskelija voi joutua suorittamaan tilalla muita kieliopintoja. Vaikka opiskelijan koulusivistyskieleksi ei määrittyisi suomi tai ruotsi, opiskelija voi kuitenkin halutessaan suorittaa suomen tai ruotsin toisen kotimaisen kielen kokeen. Opiskelija, jonka koulusivistyskieli ei ole suomi tai ruotsi, saa suoritetusta toisen kotimaisen kielen kokeesta opintosuoritusmerkinnän. Opiskelija, jonka koulusivistyskieli ei ole suomi/ruotsi ei kuitenkaan voi saada tutkintotodistuksen liitteeseen merkintää lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaisesta kielitaidon osoituksesta.

Lisäksi peruskoulun tai lukion Ahvenanmaan maakunnan oppilaitoksessa suorittanut saa hakemuksesta tekniikan ja taiteiden aloilla vapautuksen toisen kotimaisen kielen osoituksesta suomen kielen taidossa (Asetus (841/2000) 3§).

Opiskelijan oman korkeakoulun opintopalveluit antavat tarkempaa tietoa vapautusperusteista ja -hakumenettelyistä.

Vapautukset kieli- ja viestintätaitovaatimuksista

Hyväksiluku

Jos opiskelija on osoittanut toisen kotimaisen kielen kieli- ja viestintätaidon aiemmissa korkeakouluopinnoissaan tai aiemmin suoritetun korkeakoulututkinnon yhteydessä, opiskelija toimittaa hyväksilukuhakua varten opintosuoritusotteen tai aiemman tutkintotodistuksen. Otteessa tai todistuksessa tulee olla maininta: ”Valtioneuvoston asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa 12.6.2003/481”, tai toisen kotimaisen kielen opintojen kurssikuvaus, josta maininta laista 424/2003.

Jos opiskelija on suorittanut toisen kotimaisen kielen tyydyttävää tai hyvää kirjallista kieli- ja viestintätaitoa osoittavan valtionhallinnon kielitutkinnon, on opiskelijan täydennettävä tutkinto kielikeskuksessa suoritetulla suullisella kokeella.

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: