Övriga studier

Studier vid en annan högskola inom Aalto-universitet eller andra inhemska högskolor

Studerande vid Aalto-universitetet kan avlägga studier också vid en annan högskola inom Aalto. Du måste ansöka in till vissa bestämda biämnen, andra är fritt valbara.

Studier vid en annan högskola inom Aalto-universitet

Studerande vid Aalto-universitetet kan avlägga studier också vid en annan högskola inom Aalto. Du måste ansöka in till vissa bestämda biämnen, andra är fritt valbara.

Biämnen

Kurser (sisu.aalto.fi)

Studier vid andra finländska universitet

Obs! Användningen av ansökningssystemet Joopas upphörde 31.12.2021. Vi övergick 1.1.2022 till att använda en tillfällig elektronisk ansökningsblankett. Kontrollera universitetsspecifika ansökningstider med universitetet i fråga.

En närvarande examensstuderande vid Aalto-universitetet kan ansöka om rätt att bedriva studier även vid ett annat finskt universitet inom ramen för ett JOO-avtal. Studierna inkluderas i examen och studierätten beviljas på visstid. På motsvarande sätt kan studerande vid andra universitet ansöka om rätt att genomföra enskilda studieavsnitt eller studiehelheter vid Aalto-universitetet med förhandskunskaper och andra begräsningar i beaktande. Både kandidat- och magisterstuderande samt doktorander kan ansöka om rätten. När du planerar JOO-studier ska du få ditt eget universitet att förorda de studier som du vill genomföra. Studierna ska alltså vara en del av den godkända individuella studieplanen (ISP).

De olika högskolornas kontaktpersoner

Elisa Murto

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Tanja Nurmi

Handelshögskolan

Kati Sumu

Högskolan för kemiteknik

Sari Salmisuo

Högskolan för teknikvetenskaper

Alli Palojärvi

Högskolan för elektroteknik

Viivi Poutiainen

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningar handläggs fortlöpande. Handläggningstiden för förordande av ansökan beror bland annat på arbetssituationen och mängden tillgänglig personal vid lärandetjänsterna och institutionerna. Ansökan ska lämnas in för förordande vid hemuniversitetet i god tid innan ansökningstiden vid måluniversitetet upphör, helst senast 4 veckor före ansökningstidens utgång. Handläggningstiden är vanligtvis ungefär 2–3 veckor, men handläggningen kan ibland dröja längre. Många universitet har ansökningstider där ansökan till höstens och följande läsårs studier sker i april och till vårens studier i oktober. Lämna ansökan senast 21.4.2024. Reservera därför tillräckligt med tid för handläggningen vid Aalto-universitetet innan ansökningstiden vid måluniversitetet upphör. För sent inkomna ansökningar behandlas inte.

  1. Den studerande fyller i den elektroniska ansökningsblanketten (också 2024): https://openregistration.aalto.fi/?ff/fi/JOO_2022
    • Obs! Ansökans obligatoriska bilagor är studieprestationsutdrag och hemuniversitetets förordande, till exempel e-postkvittering av programmets planerare/koordinator. I ARTS begärs hemuniversitets förordande från den akademiska handledaren.
    • Studierna du ansöker till ska specificeras på studieavsnittsnivå/kursnivå.
  2. Om förordandet är jakande lämnas ansökan vidare till måluniversitetet.
  3. Måluniversitetet handlägger ansökan och meddelar beslutet rakt till den sökande enligt egen tidtabell.

Aalto-universitetet som måluniversitet

Anvisningar för studerande vid andra universitet som söker till Aalto-universitetet för JOO-studier:

Fristående-, utbytes-, och JOO-studier och rörlighet inom Aalto-universitetet

Övriga samarbetsstudier

Aalto-universitetet och dess högskolor har utöver JOO-avtalet ingått även andra samarbetsavtal och nätverk som ger studerandena möjlighet att avlägga studier vid andra universitet. Här nedan presenteras samarbetsavtalen och nätverken i korthet, tilläggsinformation finns på nätverkens webbplatser.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: