Nyheter

Resultat av enkäten för utexaminerade doktorer 2022

Största delen av de doktorer som utexaminerades 2022 var nöjda med sin utbildning och var anställda vid tidpunkten för utexamineringen. Alla som utexamineras som doktorer blir ombedda att svara på enkäten.

År 2022 besvarades enkäten av 112 utexaminerade doktorer.

Finansiering och studietid

Största delen av de som svarade på enkäten har varit anställda som doktorander vid Aalto-universitetet i något skede av sina doktorandstudier. Vidare har 25 % fått personliga stipendier för sina doktorandstudier.

Andelen respondenter som har studerat på heltid var 84 %. Studiernas medianlängd var lite under fem år, i jämförelse med den officiella målsatta tiden på fyra år för heltidsstudier.

De vanligaste orsakerna till att den målsatta tiden överskreds var ett utmanande eller tidskrävande forskningstema (32 % av respondenterna), arbetsuppgifter på annat håll som inte var kopplade till doktorsavhandlingen (24 %), coronapandemins effekter på avhandlingsarbetet (t.ex. åtkomst till laboratorier, materialinsamling) (21 %) och forsknings- och/eller projektuppgifter som inte hör till doktorandstudierna (20 %).

Erfarenheter av studierna

Av de som svarade på enkäten ansåg 93 % att de under sina doktorandstudier har fått de färdigheter som krävs för att självständigt och kritiskt tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder och producera ny vetenskaplig information.

Vidare upplevde 85 % att de har fått tillräckligt med handledning för att skriva sin doktorsavhandling.

Jag upplever att jag fick utmärkt handledning och fick vara med i ett fantastiskt forskarteam.”

Doktor utexaminerad 2022

Sysselsättning

Under studiernas gång inriktade sig 45 % av doktoranderna på en akademisk karriärstig. Resten planerade arbeta inom den privata eller offentliga sektorn eller som företagare.

Vid tidpunkten för utexamineringen var 85 % i ett anställningsförhållande och över hälften av dem inom den akademiska världen.

Läs mer om doktorernas erfarenheter av arbetslivet:

Resultat av karriäruppföljningen bland doktorer (aalto.fi)

Jag har en stark tillit till mina professionella kunskaper och färdigheter efter att ha slutfört doktorandstudierna.

Doktor utexaminerad 2022

Behandling av enkätresultaten

Enkätresultaten behandlas av arbetsgruppen för doktorandutbildningen (DEWG) och högskolornas forskarutbildningsråd. Resultaten används för att utveckla stödet för doktorander.

Enkäten för utexaminerade doktorer genomförs av doktorandutbildningstjänsterna.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Aalto universitetet, Squad studenter, maj-2023. Foto: Aleksi Poutanen
Studier Publicerat:

Uppmaning till avhandlingar: Master's Award in Development Studies 2024

Utlysningen av Master's Award in Development Studies 2024 är nu öppen till den 15 augusti 2024. Finlands universitetspartnerskap för internationell utveckling –UniPID-, och Finlands förening för utvecklingsforskning –FSDR- försöker erkänna och tilldela exceptionella masteruppsatser från UniPID-medlem universitet.
Student guide illustration, language and communications studies
Studier Publicerat:

Språk, kultur och kommunikation i augusti

Språkcentret erbjuder kurser i augusti.
Ryhmätilanne
Studier Publicerat:

Stöd för välbefinnande i studierna, sommar 2024

Hej student! Aalto erbjuder självstudiematerial och vägledning under sommaren. Också SHVS betjänar studerande under sommaren.
Aalto-wide sustainability minor logo
Studier Publicerat:

Nytt mångvetenskapligt biämne i hållbar utveckling startar vid Aalto i höst

Aalto erbjuder ett nytt biämne, Luonnonvarojen kestävä käyttö (Hållbar användning av naturresurser), som nu är redo att tilläggas i din studieplan!