Ansökningar, anvisningar och regler

Läsårsanmälan

Varje examensstuderande på grund- och doktorandnivå ska varje läsår anmäla sig som närvarande eller frånvarande. Anmälan görs separat för varje giltig studierätt. Läsårsanmälan görs i Oili. Om du försummar att anmäla dig till läsåret går du miste om studierätten i fråga.

Anmälningstiden för läsåret 2024–2025 är 2.5–30.8.2024 för redan inskrivna studerande. Nya studerande kan anmäla sig efter att antagningsresultatet har publicerats fram till 30.8.2024. Anmälningstiden för vårterminen 2025 är 25.11.2024–3.1.2025.

OBS! Överföringen av anmälningsinformation från ett system till ett annat tar 2-3 dagar. Med andra ord överförs uppgifterna till Studieinfo, SHVS, HRT och Frank med fördröjning.

Närvaroanmälan

Du ska varje läsår anmäla dig som antingen närvarande eller frånvarande, separat för varje giltig studierätt. Endast närvaroanmälda kan genomföra studier, få handledning och utexamineras.

Anmälningstiden för läsåret 2024–2025 är 2.5–30.8.2024 för redan redan inskrivna studerande. Nya studerande kan anmäla sig efter att antagningsresultatet har publicerats t.o.m. 30.8.2024. Anmälningstiden för vårterminen 2025 är 25.11.2024–3.1.2025.

Frånvaroanmälan

Du ska varje läsår anmäla dig som antingen närvarande eller frånvarande, separat för varje giltig studierätt. Endast de som har anmält sig som närvarande kan genomföra studier, få handledning och utexamineras. Om du anmäler dig som frånvarande kan du inte genomföra studier, få handledning eller utexamineras.

Det lönar sig att anmäla sig som frånvarande om du inte har för avsikt att genomföra studier. Kom dock ihåg att studietiden är begränsad. Du kan vara frånvarande endast ett visst antal terminer utan att det påverkar den tid som du har till ditt förfogande för att avlägga examen. Studietiden fastställs på olika sätt beroende på orsaken till frånvaron. För närmare information, se Tillåten studietid.

Om du inte har anmält dig som närvarande eller frånvarande separat för varje giltig studierätt inom anmälningstiden (senast 30.8.2024) går du miste om den studierätt du inte anmält dig för.

Ändring av anmälan under läsårets gång

Anmälningstiden för läsåret 2024–2025 är 2.5.–30.8.2024. Under den ordinarie anmälningstiden ska du anmäla dig, separat för varje giltig studierätt, alltså både höst- och vårterminen. För vårterminen finns det en separat anmälningstid, och då kan du vid behov ändra anmälningsuppgifterna för vårterminen 2025. 

Anmälningstiden för vårterminen 2025 är 25.11.2024–3.1.2025.

Utanför anmälningstiderna kan du ändra din anmälan från frånvarande till närvarande, men inte från närvarande till frånvarande. Anmälan utanför anmälningstiderna eller ändring av anmälan görs alltid genom att kontakta studerandeservicen ([email protected]). Om vilken som helst av de ovan nämnda lagenliga orsakerna till frånvaro uppdagas efter anmälningstiden ändras inte din närvaroanmälan, utan det beaktas när du vid behov ansöker om tilläggstid.

Tillåten studietid

Studietiden för grundexamen är begränsad. Du kan vara frånvarande endast ett visst antal terminer utan att det påverkar den tid som du har till ditt förfogande för att avlägga examen. Studietiden fastställs på olika sätt beroende på orsaken till frånvaron.

Försummelse av anmälan och förlust av studierätten 

Läsårsanmälan är obligatorisk för alla examensstuderande. Om du inte har anmält dig som närvarande eller frånvarande separat för varje giltig studierättighet inom anmälningstiden (senast 30.8.2024) går du miste om den studierätt du inte anmält dig för (universitetslagen 39 § och 43 §). Om du har försummat läsårsanmälan har du inte rätt att genomföra några studier.

Du kan ansöka om att få en studierätt som du förlorat på detta vis återställd: Ansökan om återställande av studierätt

Betala hälsovårdsavgift för högskolestuderande till FPA

Universitetsstuderande som har rätt att använda Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster ska betala en hälsovårdsavgift per termin till FPA. Du har rätt att använda SHVS:s tjänster om du har anmält dig som närvarande för terminen och avlägger lägre eller högre högskoleexamen.

OBS! På grund av patientförsäkringslagen är det inte möjligt att få SHVS distansmottagning utomlands, även om du har anmält dig som närvarande. Detta gäller särskilt utresande utbytesstudenter, gemensamma examensstudenter och studenter som praktiserar utomlands.

Du ska alltid betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande om du är berättigad till SHVS tjänster. Du kan inte befrias från avgiften exempelvis för att du istället använder dig av företagshälsovården eller för att du inte får studiestöd.

  • Om du blir utexaminerad med en högre högskoleexamen (magister/diplomingenjör) 31.12 och inte är grundexamensstuderande under vårterminen är du inte skyldig att betala avgiften och har inte heller rätt att använda SHVS:s tjänster fast du har anmält dig som närvarande för hela läsåret. 

FPA skickar inte ut någon faktura över hälsovårdsavgiften, utan den ska terminsvis betalas i MittFPA på eget initiativ. Så här betalar du hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.

Termin Anmälningsdag Hälsovårdsavgiftens förfallodag
Vår: de flesta situationer vid Aalto-universitetet (vårens terminsanmälan tar slut i början av januari) 31.1. eller tidigare 15.3.
Vår: undantagssituationer (återinskrivning, tilläggstid för studierätten) 1.2.eller senare 31.7.
Höst: de flesta situationer vid Aalto-universitetet (läsårsanmälan tar slut i början av september) 30.9. eller tidigare 15.11. 
Höst: undantagssituationer (återinskrivning, tilläggstid för studierätten) 1.10. eller senare 31.12.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: