Aalto-handboken

Övriga aktörer

Övriga centrala aktörer är bland andra lagstadgade kommittéer samt arbetsgrupper som främjar akademiska ärenden.

Den forskningsetiska kommittén säkerställer den etiska integriteten hos universitetets forskningsprojekt genom att granska preliminära forskningsplaner. Examensnämnden behandlar bedömning av studieprestationer eller besvär som rör överflyttning av studieprestationer. EDI-kommittén behandlar och säkerställer att åtgärder som rör jämlikhet, mångfald och inkludering genomförs. De studerande representeras både i examensnämnden och EDI-kommittén.

Forskningsetiska kommittén sköter forskningsetisk förhandsbedömning för icke-medicinsk forskning inom humanvetenskaper vid universitetet.

Aalto-universitetets examensnämnd har inrättats av Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden och har till uppgift att behandla ansökningar om rättelse som gäller bedömning och tillgodoräknande av studieprestationer.

Mer information på engelska sidor.

Brain and Mind Symposium 2019 in Dipoli, Otaniemi. Photo by Jaakko Järvinen.

Equality, Diversity and Inclusion (EDI) Committee

EDI Committee decides on needed Equality, Diversity & Inclusion actions and their implementation, and outlines the EDI plan for a 3 year period. Committee reviews activities and follows up of action plans.

Aalto University
Unto_Rautio-3balls-library

Research Ethics Committee

Aalto University Research Ethics Committee is responsible for the ethical evaluation of  the university's non-medical research projects with human participants.

Services

Samarbetsnämnden (YTN) är en aktör som grundats för ärenden som rör samarbete. Samarbetsnämnden (YTN) är en aktör som grundats för ärenden som rör samarbete. Med samarbete avses kontinuerlig dialog och förhandling mellan arbetsgivare och personal om ärenden som rör personalens ställning och arbete
Mer information på engelska sidan.

Rektor har utsett en arbetsgrupp för doktorandutbildningen vid Aalto-universitetet, vars uppgift är att utveckla universitetets doktorandutbildning, diskutera gemensamma frågor som rör doktorandutbildningen och bereda universitetets riktlinjer. Arbetsgruppen för doktorandutbildningen DEWG utvecklar och styr universitetets doktorandutbildning. De studerande representeras i DEWG.

Dipoli by Tuomas Uusheimo

Doctoral Education Working Group (DEWG)

The President has appointed the Aalto University Doctoral Education Working Group, which develops the university’s doctoral education, discusses the mutual issues on doctoral education and prepares the university guidelines.

Aalto Handbook
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: