Koulutustarjonta

Automaatio ja robotiikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Automaatiota tarvitaan kaikkialla, jokaisesta kodista teollisuuteen, ja sen avulla hallitaan esimerkiksi tehtaita, voimalaitoksia ja liikennettä. Automaatio on välttämätön teknologia kestävän tulevaisuuden luomisessa. Se luo edellytyksiä ympäristöystävälliselle, laadukkaalle, turvalliselle ja hyvin toimivalle yhteiskunnalle. Automaatio on keskeisessä roolissa esimerkiksi, kun siirrytään uusiutuvaan energiantuotantoon, jolloin joudutaan älykkäästi mukauttamaan rakennusten, liikenteen ja teollisuustuotannon energiankulutusta. Robotiikka on automaation osa-alue, jossa kehitetään kaikenlaisia itsenäisesti toimivia laitteita. Yhdessä toimivat ja oppivat teollisuusrobotit, itseajavat autot ja työkoneet sekä esimerkiksi kirurgiset laitteet ovat esimerkkejä roboteista.

Automaatioalan insinöörinä olet eturintamassa mukana kehityksessä. Suunnittelet ja toteutat laitteita ja niiden ohjausjärjestelmiä. Koulutat tulevia osaajia, toimit yrityksissä tuotekehitys- ja johtotehtävissä ja olet yksi tulevaisuuden yhteiskunnan vaikuttajista.
Aalto_University_ELEC_Unto_Rautio

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

16.3.2022 – 30.3.2022

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Hakuaika alkaa 16.3.2022 08:00 (UTC+2)

Yleinen kuvaus

Automaation ja robotiikan opintojen perustan muodostaa poikkitieteellinen ja -tekninen pohja, jossa matematiikan ja fysiikan pohjalta luodaan ymmärrys tietotekniikan, sähkötekniikan ja konetekniikan perusteista. Automaation osa-alueista kandidaattitutkinnossa perehdytään erityisesti teollisuusautomaatioon, robotiikkaan sekä säätötekniikkaan. Kandidaattitutkinto luo pohjan maisteritutkinnon syventäville opinnoille, joissa syvennetään osaamista jollain erikoistumisalalla. Automaation ja robotiikan koulutuksen vahvuuksia ovat monialaisuus sekä suuri valinnanvapaus, jossa sekä kandidaatti- että maisteritasolla on mahdollista opiskella sivuaine miltä tahansa Aalto-yliopistossa opetettavalta alalta.

Opinnoissa hyödynnetään monipuolisia opetusmenetelmiä, kuten luentoja, laskuharjoituksia, laboratoriotöitä ja ryhmätöitä. Opinnot sisältävät alusta asti myös käytännön opintoja, joissa ohjataan fyysisiä laitteita. Opetuksessa hyödynnetään työelämän kannalta realistisia järjestelmiä ja työkaluja. Fyysisiä järjestelmiä roboteista tuotantolinjoihin kehitetään enenevässä määrin käyttäen tietokonemalleja ja simulaatioita, mitä harjoitellaan jo opintojen varhaisessa vaiheessa. Opinnot kouluttavat ongelmanratkaisijoita, jotka hahmottavat useita eri ratkaisuvaihtoehtoja ja kykenevät arvioimaan niitä monipuolisesti, esimerkiksi energiatehokkuuden, turvallisuuden ja tulevaisuuden muutostarpeiden näkökulmista.

Opetuskieli/-kielet

Tekniikan kandidaatin tutkinnossa opetuskieli on pääosin suomi, osin myös englanti. Osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi. Diplomi-insinöörin tutkinnossa pääasiallinen opetuskieli on englanti.

Opintojen rakenne

Tekniikan kandidaatin tutkinnon järjestää Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu, ja se koostuu kolmen vuoden mittaiseksi suunnitellusta 180 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta: perusopinnot, pääaineopinnot, sivuaineopinnot sekä vapaasti valittavat opinnot.

Automaation ja robotiikan opinnot koostuvat monipuolisista luennoista, laskuharjoituksista, laboratoriotöistä, prototyyppipajoista, tenteistä ja itsenäisistä sekä ryhmissä tehtävistä harjoitustöistä.

Suuntautumisvaihtoehdot

Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op) opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 op). Automaatio ja robotiikka -pääaineen opiskelijat jatkavat tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen tyypillisesti alan maisteriohjelmaan Automation and Electrical Engineering. Erikoistumispolkuja ovat:

  • Automaation tietotekniikka (Automation software engineering),
  • Säätötekniikka ja verkottuneet järjestelmät (Control engineering and networked systems),
  • Teollisuusautomaatio (Factory automation),
  • Robotiikka ja autonomiset järjestelmät (Robotics and autonomous systems),
  • Älykäs elävä ympäristö (Smart living environment).

Mahdollisia polkuja löytyy myös useista muista Aalto-yliopiston maisteriohjelmista niin Sähkötekniikan korkeakoulusta kuin muistakin Aalto-yliopiston korkeakouluista.

Students of School of Electrical Engineering around a robot.

Master's Programme in Automation and Electrical Engineering

Automation and Electrical Engineering -ohjelmassa opiskelijat saavat valmiuden toimia laitteistojen ja ohjelmistojen rajapinnassa valitsemallaan alalla: sähkötekniikassa ja energiasektorilla, lääketieteellisessä tekniikassa tai säätötekniikan ja robotiikan aloilla. Vahvan matemaattis-luonnontieteellisen teorian ja perustutkimuksen pohjalta ohjelma keskittyy soveltavaan tekniikkaan kuten autonomisiin järjestelmiin, terveysteknologiaan, älykkäisiin verkkoihin ja uusiutuviin energialähteisiin liittyviin ratkaisuihin.

Koulutustarjonta

Kansainvälistyminen

Sähkötekniikan korkeakoulu tarjoaa opiskelijoille monipuoliset vaihto-opiskelumahdollisuudet ympäri maailmaa. Vaihto-opinnot on helppo sisällyttää kandidaatin tutkintoon esimerkiksi kansainvälisenä sivuainekokonaisuutena. Vaihto-opintokoordinaattori opastaa ja neuvoo kohteen valinnassa ja vaihtoa tuetaan myöntämällä apurahoja. Opiskelijavaihto on integroitu tiiviisti koulutusohjelmiin, jotta kynnys vaihtoon lähtemiseen on mahdollisimman matala.

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita ja he edustavat noin 90 eri kansalaisuutta. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien, aktiviteettien ja juhlien kautta. Erinomainen keino tutustua kansainvälisiin opiskelijoihin on osallistua tutor-toimintaan. Tutorit auttavat ja neuvovat uusia opiskelijoita sopeutumaan Otaniemen arkeen ja opintoihin.

Kaikki Sähkötekniikan korkeakoulun maisteriohjelmat ovat englanninkielisiä ja kansainvälisiä.  Aallon opetus- ja tutkimushenkilökunnasta noin 40 % on muita kuin suomalaisia. Lisäksi opintoja voi suorittaa kaksoistutkinto-ohjelmissa, joissa opiskellaan kahdessa eri maassa ja yliopistossa.

Kaksoistutkinto-ohjelmat Sähkötekniikan korkeakoulussa

EIT logo and a circuit board

Master's Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) - Autonomous Systems

From self-driving cars to robotic assistants, the Internet of Things, and AI-based software solutions – the future is autonomous. However, as an emerging technology, autonomous systems hold both opportunities and risks. The key to navigating this potential minefield is to not only understand the technology itself but, more importantly, be able to confidently evaluate autonomous processes and maximise the trade-off between business impact and resources spent.

Koulutustarjonta
Students in a library. Designed by pch.vector / Freepik

Master’s Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) - Cloud and Network Infrastructures

When our networks became overwhelmed with connected devices and streaming services, cloud computing saved the day. Now, the so-called ‘cloudification’ of networks is set to unleash a new era of smart connectivity – enabling everything from Industry 4.0 applications to autonomous vehicles, augmented reality, and urban infrastructure.

Koulutustarjonta
SpaceMaster IV (2019-2025) is a continuation of the original Erasmus Mundus Joint Master Degree programs launched in 2004.

Master's Programme in Space Science and Technology (SpaceMaster)

SpaceMaster IV is a continuation of the original Erasmus Mundus Joint Master Degree programmes launched in 2004 and implemented by a consortium of leading European universities in close collaboration with research and industrial organizations.

Koulutustarjonta
SSIs is a continuation of the Erasmus Mundus SSI+ programme (2017-2020)

Master's Programme in Smart Systems Integrated Solutions (SSIs) (Erasmus Mundus)

SSIs is a two-year joint master programme, with full student mobility between Aalto University, University of South-Eastern Norway (USN) and Budapest University of Technology and Economics (BME) with leading expertise in the academic fields of Smart Systems and Microsystems Technology.

Koulutustarjonta
EIT Urban Mobility logo, EU flag with the text EIT Urban Mobility is supported by the EIT, a body of the European Union

Master’s programme in Urban Mobility (EIT Urban Mobility) – Innovative Mobility Technology

No intake 2022.

Master’s programme in Urban Mobility, study track Innovative Mobility Technology (IMT) is a master programme that prepares graduates to design and develop user-centred future mobility tools and devices, and to assess their feasibility and sustainability at both the user and system level.

Koulutustarjonta
Students studying together

Master's Programme in Communications and Data Science

The Communications and Data Science Double Degree Programme covers a range of timely, industry topics relevant to modern fields of engineering. Communications and Data Science is a two-year master's programme, with student mobility between Aalto University, Grenoble Institute of Technology at Université Grenoble Alpes, or Técnico Lisboa at Universidade de Lisboa.

Koulutustarjonta

Jatko-opintomahdollisuudet

Diplomi-insinöörin tutkinto mahdollistaa hakemisen tekniikan tohtorin tutkintoon johtaviin opintoihin Aalto-yliopistossa tai jossain muussa yliopistossa kotimaassa tai ulkomailla. Tohtorin tutkinnon suorittanut siirtyy teollisuuden palvelukseen tyypillisimmin asiantuntijaksi, tutkijaksi tai johtotehtäviin. Osa haluaa jatkaa yliopistossa tähtäimenään akateeminen ura.

Uramahdollisuudet

Automaatio on tulevaisuuden ala, jolta valmistunut saa erinomaiset ja laajat uramahdollisuudet, sillä nykyään on jo vaikeaa löytää alaa, jolla automaatiota ei sovelleta. Automaatio kehittyy ja kasvaa kovaa vauhtia. Uusia yrityksiä ja innovaatioita syntyy jatkuvasti. Hakukohteen poikkitieteellinen luonne antaa opiskelijoille valmiudet erikoistua lukuisiin sovellusaloihin, esimerkiksi digitalisaation, robotiikan ja teollisuusautomaation alueilla. Suuria työllistäjiä ovat kone- ja metalliteollisuus, terveysteollisuus, sähkö- ja energiateollisuus, kemianteollisuus, prosessiteollisuus sekä data-analytiikka. Opinnot mahdollistavat uran esimerkiksi tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, asiantuntijatehtävissä, yrittäjyydessä, johtotehtävissä tai opetuksessa, niin suomalaisissa kuin kansainvälisissä teollisuuden yrityksissä.

Aalto-yliopiston erinomaiset urapalvelut tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Aallon opiskelijat työllistyvät tyypillisesti erittäin hyvin heti valmistuttuaan. Itse asiassa he useimmiten työllistyvät jo opintojensa aikana. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa. Mikäli akateeminen ura kiinnostaa, takaavat kaikki maisteriohjelmat valmiuden tohtori- ja jatko-opintoihin.

Automaatiotekniikan ja robotiikan koulutuksen erityinen vahvuus on monialaisuus tietotekniikan, sähkötekniikan ja konetekniikan rajapinnassa. Monipuolinen koulutus tuottaa tulevaisuuden ongelmanratkaisijoita, “pelinrakentajia”, joilla on työmahdollisuuksia laajasti teknologiateollisuuden eri alueilla. Käytännössä kaikki automaation alalta valmistuneet diplomi-insinöörit työllistyvät vaivatta.

Tutkimuksen painopisteet

Automaation ja robotiikan opiskelijat voivat osallistua alan tutkimusryhmien toimintaan jo opintojen aikana esimerkiksi tutkimusapulaisina tai opinnäyte-työntekijöinä.

Alalla toimii seitsemän tutkimusryhmää: autonomiset järjestelmät, automaation tietotekniikka, hajautetut säätöjärjestelmät, robotti-instrumentit, robottioppiminen, säätötekniikka, sekä älykäs robotiikka. Näissä toimii yhteensä noin 60-70 tutkijaa. Opiskelijat voivat osallistua myös muiden tutkimusryhmien toimintaan.

Tutkimusta tehdään laajassa verkostossa kansainvälisten ja kotimaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, joihin kuuluu johtavia yrityksiä, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Tutkimukseen osallistuminen antaa siten mahdollisuuden kansainvälistyä sekä verkottua laajasti niin teollisuuteen kuin tutkimusmaailmaan.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Tekniikan kandidaatin tutkinto tukee monialaisia mahdollisuuksia ennen kaikkea joustavuuden kautta. Voit valita sekä sivuaineesi että useita vapaavalintaisia yksittäisiä kursseja myös kauppatieteiden ja taiteen aloilta.

Otaniemen kampusta ympäröivät yritykset, startupit ja teknologiapuistot. Yhteistyö näiden toimijoiden kanssa on tiivistä heti opintojen alkuvaiheessa yritysyhteistyökurssien sekä mahdollisten harjoitteluiden ja kesätöiden myötä. Eloisa kampus ja vapaavalintaiset kurssit yhdistävät ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä. 

Aalto-yliopiston yhteydessä toimii satoja erilaisia opiskelijakerhoja ja -järjestöjä, jotka järjestävät kulttuuriin, urheiluun ja muihin harrastuksiin liittyviä tapahtumia. Ainejärjestö eli kilta tarjoaa opiskelijoille fuksikasvatusta sekä opintojen vastapainoksi esimerkiksi kulttuuri- ja urheilutapahtumia, yritysvierailuja ja juhlia.

Koulutuksen yhteystiedot

Hakukohteeseen hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille osoitteeseen [email protected]. Tietoa opiskelijavalinnoita löytyy tekniikan alan hakusivuilta.

Automaatio ja robotiikan opintojen sisällön osalta voi ottaa yhteyttä sähkötekniikan kandidaattiohjelman suunnittelija Tuula Noposeen, [email protected], puh. 050 408 1024.

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Hakuaika alkaa 16.3.2022 08:00 (UTC+2)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu