Utbildningsutbud

Automation och robotik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Automation behövs överallt, från varje hem till industriella tillämpningar, och hjälper oss att hantera till exempel fabriker, kraftverk och trafik. Automation är essentiellt för att skapa en hållbar framtid. Det ger oss förutsättningar för ett miljövänligt, högklassigt, tryggt och välfungerande samhälle. Automation har till exempel en central roll i övergången till förnybar energi, eftersom det kommer att kräva smart justering av energikonsumtionen för byggnader, trafik och industriproduktion. Robotik är ett av automationens delområden, där man utvecklar självständigt fungerande apparater av alla slag. Industrirobotar som kan fungera tillsammans och lära sig, självstyrande bilar och arbetsmaskiner samt vissa kirurgiska apparater är exempel på robotar. Som ingenjör inom automationsbranschen är du i framkanten av utvecklingen. Du planerar och skapar apparater och deras styrsystem. Du utbildar blivande experter, arbetar med produktutvecklings- och ledarskapsuppgifter vid företag och är en av framtidens samhällspåverkare.
Aalto_University_ELEC_Unto_Rautio

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

13.3.2024 – 27.3.2024

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Ansökan till kandidatutbildningar

Vill du höra mer om studierna?

Under det virtuella evenemanget, Elektroteknikens dag, diskuterade elektroteknikstudenterna särskilt studierna och studentlivet vid Aalto-universitetet. Nu kan du titta på inspelningen (på finska)!

Sähkötekniikan päivän studio

Nu kan du titta på inspelningen från Elektroteknikens dag

Under evenemanget diskuterade vi studierna och karriärmöjligheterna på det elektrotekniska området.

Nyheter

Utbildningens beskrivning

Studierna i automation och robotik är tvärvetenskapliga och tekniska, och ger dig grundkunskaper i datateknik, elektroteknik och maskinteknik med matematik och fysik som bakgrund. Av de olika delområdena av automation fokuserar kandidatexamen i synnerhet på industriautomation, robotik och reglerteknik. Examen skapar en grund för fördjupande magisterstudier, där du kan välja vilket område du vill specialisera dig inom. Automations- och robotikutbildningens styrkor är mångvetenskaplighet och en stor valfrihet, som ger dig möjligheten att både i kandidat- och magisterskedet välja ditt biämne från vilket område som helst som undervisas vid Aalto-universitetet.

Under studierna används mångsidiga undervisningsmetoder, såsom föreläsningar, räkneövningar, laboratoriearbete och grupparbeten. Studierna innefattar även från första början praktiska studier, där du styr fysiska apparater. I undervisningen används system och verktyg som är realistiska med tanke på arbetslivet. Fysiska system från robotar till produktionslinjer utvecklas i allt större grad med hjälp av datormodeller och simuleringar, vilket du får öva dig på redan i ett tidigt skede av studierna. Studierna utbildar problemlösare som kan tänka ut flera olika lösningsalternativ och bedöma dem mångsidigt, bland annat från ett energieffektivitets-, trygghets- eller framtidsperspektiv.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för teknologie kandidatexamen är huvudsakligen finska, delvis även engelska. En del av undervisningen erbjuds även på svenska. I diplomingenjörsstudierna är engelska det huvudsakliga undervisningsspråket.

Studiernas uppbyggnad

Teknologie kandidatexamen ordnas av Aalto-universitetets högskola för elektroteknik. Studierna är en helhet som är uppbyggd för att genomföras på tre år, omfattar 180 studiepoäng och består av grundstudier, huvudämnesstudier, biämnesstudier och fritt valbara studier.

Studierna består av mångsidiga föreläsningar, räkneövningar, laboratorieövningar, prototypverkstäder, tentamina och självständiga övningsarbeten samt övningsarbeten i grupp.

Under första året består studierna av gemensamma grundstudier. Dessa utgör grunden för ingenjörskunnandet och skapar även grunden för huvudämnesstudier inom det egna området. Grundstudierna innefattar:

 • elektroteknik
 • matematik
 • fysik
 • programmering
 • språk
 • allmänbildande och tvärvetenskapliga studier.

> Läs om de gemensamma studierna i studieguiden!

Under andra året fördjupar du dig närmare i huvudämnet automation och robotik. Målet är att skapa en grund för arbete som automationsingenjör, vilket innefattar automation och reglerteknik inom industri och produktion, datateknik inom automation, automationsnätverk, signal- och bildbehandling samt människa-maskin-gränssnitt. Området skiljer sig från många traditionella ingenjörsområden genom mångfalden av tillämpningsområden och den systemtekniska utgångspunkten, som innebär planering och implementering av ofta omfattande tekniska helheter. Du breddar också dina kunskaper via ett biämne som du väljer enligt eget intresse.

> Bekanta dig med huvudämnesstudierna i studieguiden!

> Läs om biämnen vid Aalto i biämnesguiden!

Under det tredje studieåret slutför du studierna inom ditt specialområde, inklusive ett handlett lärdomsprov (kandidatarbete). Under kandidatseminariet behandlas vetenskapligt tänkande, informationssökning, strukturering och behandling av information samt färdigheter i språk och kommunikation. Kandidatarbetet är ett skriftligt arbete om ett tema som är kopplat till huvudämnet.

Kandidatprogrammet i elektroteknik
Antti Regelin/ automaatio- ja informaatioteknologia/ Aalto-yliopisto /image: Ira Matilainen

Studerande Antti Regelin: Vid Aalto uppmuntras vi att vara kreativa och modiga

”Jag kommer åtminstone inte att börja studera teknik”, tänkte Antti Regelin i gymnasiet. Men det gick ändå annorlunda och nu studerar Regelin för andra året automation och robotik.

Nyheter
Opiskelija Zachary Burda Dipolin edessä talvella Otaniemessä.

Studeranden Zachary Burda vill utveckla robotar som underlättar vår vardag

Zachary som studerar med automation och robotik som huvudämne blev i gymnasiet fascinerad av Aaltos tidsenlighet och den företagaranda som rådde där.

Nyheter

Inriktningsalternativ

Den som antagits till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp) får även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp). Studerande med automation och robotik som huvudämne fortsätter i regel till magisterprogrammet Automation and Electrical Engineering efter att de avlagt teknologie kandidatexamen. Studerande kan välja följande specialiseringsinriktningar:

 • datateknik inom automation (Automation software engineering)
 • reglerteknik och nätverkssystem (Control engineering and networked systems)
 • industriautomation (Automation software engineering)
 • robotik och autonoma system (Robotics and autonomous systems)
 • smart livsmiljö (Smart living environment).

> Bekanta dig med magisterprogrammet Master´s Programme in Automation and Electrical Engineering!

Du kan även fortsätta studierna inom flera andra magisterprogram som erbjuds vid Högskolan för elektroteknik eller någon annan högskola vid Aalto-universitetet.

Students of School of Electrical Engineering around a robot.

Automation and Electrical Engineering, Master of Science (Technology)

Programmet ger studerandena färdigheter att tillämpa såväl traditionella som nya teknologier på moderna lösningar i olika industrier och roller. Programmet baseras på forskning och grundläggande teorier i matematiska och naturvetenskaper men fokuserar på tillämpning av teknologierna, inklusive ämnen som autonoma system, medicinsk teknik, smarta elnät och förnybara energilösningar. De utexaminerade presterar särskilt väl i gränsområdet mellan hård- och mjukvara, inom områdena elektroteknik, energisektorer, biomedicinsk teknik, reglerteknik och robotik.

Utbildningsutbud

Internationell verksamhet

Högskolan för elektroteknik erbjuder mångsidiga möjligheter till utbyte på olika håll i världen. Det är lätt att inkludera utbytesstudier i kandidatexamen till exempel i form av en internationell biämneshelhet. Koordinatorn för utbytesstudier ger dig anvisningar och råd för att välja utbytesmål och utbytesperioder stöds med stipendier. Studentutbytet är tätt integrerat i utbildningsprogrammen så att tröskeln för att åka på utbyte ska vara så låg som möjligt.

Aalto-universitetet välkomnar årligen tusentals internationella examens- och utbytesstuderande av ungefär 90 olika nationaliteter. De inkluderas i Aaltos mångfaldiga gemenskap såväl via studierna som via fritidsevenemang, aktiviteter och fester. Ett utmärkt sätt att lära känna internationella studerande är att delta i tutorverksamheten. Tutorer vägleder nya studerande och hjälper dem anpassa sig till vardagen och studierna i Otnäs.

Alla magisterprogram vid högskolan för elektroteknik är engelskspråkiga och internationella. Cirka 40 % av undervisnings- och forskningspersonalen vid Aalto är från andra länder än Finland. Du kan också avlägga en dubbelexamen och studera i två olika länder vid två olika universitet.

Dubbelexamensprogram vid Högskolan för elektroteknik

EIT logo and a circuit board

Autonomous Systems - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

Från självkörande bilar till robotassistenter, sakernas internet och AI-baserade programvarulösningar – framtiden är autonom. I egenskap av ny teknik medför dock autonoma system både möjligheter och risker. Nyckeln till att navigera på detta potentiella minfält är inte bara att förstå tekniken i sig, utan framför allt att på ett säkert sätt kunna utvärdera autonoma processer och maximera avvägningen mellan inverkan och de resurser som spenderas.

Utbildningsutbud
Students in a library. Designed by pch.vector / Freepik

Cloud and Network Infrastructures - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

När våra nät blev överbelastade med uppkopplade enheter och strömningstjänster kom molntjänster till undsättning. Nu håller ”molnifieringen” av nätverk på att utlösa en ny era av smarta uppkopplingar som möjliggör allt från tillämpningar inom Industri 4.0 till självstyrande fordon, 5G och 6G, förstärkt verklighet och urban infrastruktur.

Utbildningsutbud
SpaceMaster IV (2019-2025) is a continuation of the original Erasmus Mundus Joint Master Degree programs launched in 2004.

Space Science and Technology, Master of Science (Technology)

SpaceMaster IV is a continuation of the original Erasmus Mundus Joint Master Degree programmes launched in 2004 and implemented by a consortium of leading European universities in close collaboration with research and industrial organizations.

Utbildningsutbud
SSIs is a continuation of the Erasmus Mundus SSI+ programme (2017-2020)

Smart Systems Integrated Solutions SSIs, (Erasmus Mundus), Master of Science (Technology)

SSIs is a two-year joint master programme, with full student mobility between Aalto University, University of South-Eastern Norway (USN) and Budapest University of Technology and Economics (BME) with leading expertise in the academic fields of Smart Systems and Microsystems Technology.

Utbildningsutbud
Students studying together

Communications and Data Science, Master of Science (Technology)

The Communications and Data Science Double Degree Programme covers a range of timely, industry topics relevant to modern fields of engineering. Communications and Data Science is a two-year master's programme, with student mobility between Aalto University, Grenoble INP Graduate schools of Engineering and Management at Université Grenoble Alpes, or Técnico Lisboa at Universidade de Lisboa.

Utbildningsutbud

Möjlighet till fortsatta studier

Diplomingenjörsexamen ger dig behörighet att söka till doktorandstudier vid Aalto-universitetet eller något annat universitet i Finland eller utomlands. Utexaminerade doktorer börjar i regel arbeta inom industrin som expert, forskare eller chef. Vissa fortsätter vid universitetet med en akademisk karriär som mål.

Karriärmöjligheter

Automation är ett framtidsinriktat område som ger dig utmärkta och varierande karriärmöjligheter, eftersom det numera är svårt att hitta en bransch som inte tillämpar automation. Området utvecklas och växer i snabb takt. Nya företag och innovationer uppstår kontinuerligt. Ansökningsalternativets mångvetenskaplighet ger dig förutsättningar att specialisera dig på flera olika tillämpade områden, till exempel digitalisering, robotik eller industriautomation. Stora branscher som sysselsätter utexaminerade är maskin- och metallindustrin, hälsoindustrin, elektronik- och energiindustrin, kemiindustrin, processindustrin och dataanalytiken. Studierna möjliggör en karriär som innefattar exempelvis forskning och produktutveckling, expertuppdrag, företagande, ledningsuppgifter eller undervisning vid såväl finländska som internationella industriföretag.

Aalto-universitetet erbjuder utmärkta karriärtjänster som stöder sysselsättning både i Finland och utomlands. Studerande vid Aalto sysselsätts i regel mycket bra genast efter utexamineringen. I själva verket sysselsätts de vanligen redan under studierna. Aalto har också en mycket aktiv företagargemenskap som kan hjälpa dig grunda ett eget företag. Om du är intresserad av en akademisk karriär garanterar alla våra magisterprogram att du har förutsättningar för doktorandstudier och forskarstudier.

En särskild styrka för utbildningen i automationsteknik och robotik är mångvetenskaplighet: området befinner sig i gränsytan mellan datateknik, elektroteknik och maskinteknik. Den mångsidiga utbildningen skapar framtida problemlösare med breda arbetsmöjligheter inom olika områden av teknologiindustrin. I praktiken får alla diplomingenjörer som utexaminerats från området sysselsättning utan problem.

Alumni Kiia Einola, kuva Mikko Haapamäki

Alumna Kiia Einola: The most important thing in studies was the ability to learn new things

The alumna of the Master's Programme in Automation and Electrical Engineering feels that studying is more fun when you have other students around you

News
Alumna Bismoy Jahan, automation and electrical engineering

Alumna Bismoy Jahan: The things I learned from Aalto are related to real-life problems

Bismoy Jahan chose the Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering because she believes that in the near future automation will play a big role in our lives.

News
Maaret Pyhäjärvi and Niina Kajovuori/ Vaisala/ Aalto University alumni/ image: Vaisala

”I den här branschen får man förändra världen!” – Två tekniska alumner berättar om sin karriär

Maaret Pyhäjärvi och Niina Kajovuori som arbetar inom testningsautomation på Vaisala vill uppmuntra till att modigt välja kurser från olika områden.

Nyheter

Tyngdpunkter inom forskning

Studerande inom automation och robotik kan delta i forskningsgruppsverksamhet på området redan under studierna, till exempel som forskningsassistenter eller lärdomsprovsförfattare.

Sju forskningsgrupper är verksamma inom området: autonoma system, datateknik inom automation, decentraliserade reglersystem, robotinstrument, robotlärande, reglerteknik och intelligent robotik. Cirka 60–70 forskare arbetar i forskningsgrupperna. Studerande kan även delta i andra forskningsgruppers verksamhet.

Forskning idkas inom ett omfattande nätverk i samarbete med internationella och inhemska partner som innefattar ledande företag, universitet och forskningsinstitutioner. Att delta i forskning är alltså en möjlighet att internationaliseras och skapa av kontakter till såväl industrin som forskningsvärlden.

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet är känt som en föregångare för mångvetenskapliga studier som kombinerar vetenskap, ekonomi, teknik och konst. En teknologie kandidatexamen stöder multidisciplinära möjligheter framför allt genom flexibilitet. Du kan välja både ditt biämne och enskilda valfria kurser även från det ekonomiska och det konstnärliga området.

Otnäs campus omges av företag, startup-företag och teknologiparker. Samarbetet med dessa aktörer är intensivt redan i början av studierna genom företagssamarbetskurser samt eventuella praktikperioder och sommarjobb. Vårt livliga campus sammanför människor med nya vänskapsband, nyttiga nätverk och till och med nya företag som resultat.

I samband med Aalto-universitetet verkar hundratals olika studentklubbar och -organisationer som ordnar evenemang med anknytning till kultur, sport och andra hobbyer. Ämnesföreningen eller gillet erbjuder studerande phuxfostran samt kultur- och sportevenemang, företagsbesök och fester som motvikt till studierna.

Student guide illustration, supporting your studies

Kombinera tävlingsidrott och studier vid Aalto

Aalto-universitetet har förbundit sig att stödja möjligheten att kombinera idrott och studier för studerande som hör till huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea och att beakta de utmaningar och specialbehov som en idrottskarriär för med sig.

Stöd för studierna

Kontakt information

Aalto-universitetets ansökningsservice

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningsdokument kan sändas till Aalto-universitetets ansökningsservice:

[email protected]

Lärandetjänster vid Högskolan för elektroteknik

Frågor som gäller innehållet i studierna kan riktas till lärandetjänster vid Högskolan för elektroteknik:

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: