Palvelut

Ahdistuneisuus ja jännittäminen

Ahdistuneisuudella tarkoitetaan tilaa, jossa henkilö kokee olonsa rauhattomaksi ja huolestuneeksi. Tilapäinen lyhytaikainen ahdistuneisuus ja jännittäminen esimerkiksi esiintymistilanteissa ovat hyvin yleisiä ja luonnollisia ilmiöitä, eivätkä vielä tarkoita ahdistuneisuushäiriötä.
Ryhmä opiskelijoita

Tilapäinen lyhytaikainen ahdistuneisuus on luonnollinen ilmiö, eikä vielä tarkoita ahdistuneisuushäiriötä. Ahdistuneisuushäiriöillä tarkoitetaan oireyhtymiä, joissa ahdistus on pitkäaikaista ja tilanteeseen nähden liiallista. Ahdistuneisuudella tarkoitetaan sisäistä levottomuutta ja rauhattomuutta ja siihen liittyy useimmiten fyysisiä oireita kuten sydämen tykytystä, vapinaa tai huimausta. Ahdistus voi vaihdella voimakkuudeltaan, tai kasvaa tilanteen mukaan. Usein itsensä ahdistuneeksi kokeva henkilö alkaa vältellä niitä tilanteita, joissa on aikaisemmin kokenut ahdistuksen tunnetta. Aikaisemmin ahdistavalta tuntuneiden tilanteiden välttely kuitenkin vain pahentaa ahdistusoireita, ja rajoittaa ahdistusoireita kokevan elämää.

Sosiaalisten tilanteiden pelossa henkilö pelkää tulevansa nolatuksi tai nolaavansa itsensä muiden ihmisten edessä, ja välttelee sen vuoksi toisten ihmisten huomion kohteeksi joutumista. Esimerkkejä sosiaalisen ahdistuneisuuden seurauksista ovat opiskeluryhmässä suullisen vastaamisen välttely, kursseilta poisjättäytyminen suullisten esitysten pelon takia. Uusien ystävyys- tai seurustelusuhteiden luominen voi olla haastavaa keskustelun aloittamisvaikeuden takia. Osa sosiaalisen ahdistuneisuuden haitoista rakentuu siten, että ahdistuksesta kärsivä ei harjaannu sosiaalisissa taidoissaan vältellessään sosiaalisia tilanteita.

Yleistyneessä ahdistuneisuudessa ahdistuksen tunne ei puolestaan liity mihinkään tiettyyn tilanteeseen tai pelkoon, vaan on yleistynyt laajempialaiseksi. Huolestuminen ja murehtiminen saattavat koskea myös erilaisia tavalliseen elämään kuuluvia asioita. 

Ahdistuneisuus saattaa lamaannuttaa toimintakyvyn niin, että opiskelija ei kykene suoriutumaan tai suorittaa alle kykyjensä. Opiskelussa ahdistus voi ilmetä esimerkiksi koetilanteissa tai muissa arviointitilanteissa. Hyvin voimakas hetkellinen ahdistus voi aiheuttaa myös paniikkikohtauksen (kts. Paniikkikohtaus ja paniikkihäiriö).

Paniikkikohtaus ja paniikkihäiriö

Mitä on jännittäminen?

Jännittäminen muodostuu ongelmaksi silloin kun arkipäiväisten- tai opiskeluun liittyvien asioiden hoitaminen hankaloituu tai jää kokonaan hoitamatta jännityksen vuoksi. Jännittäminen voi olla yleistä sosiaalisiin tilanteisiin liittyvää ahdistuneisuutta tai esimerkiksi esiintymis- tai ruokailutilanteiden jännittämistä.

Etenkin esiintymisjännitys on korkeakouluopiskelijoilla varsin tavallista. Jännittäjä ei hyödy siitä, että hän pääsee kurssisuorituksesta muita helpommalla. Tietoisuus jännittämisen hyväksymisestä, vaihtoehdoista ja tuesta kannattelee paremmin.

Vinkkejä ohjaustilanteisiin

 • Asenne "on lupa jännittää” on hyvä lähtökohta. Lievä jännittäminen virittää haasteeseen ja herättää vastaanottajan kiinnostuksen.
 • Aloita turvallisen ilmapiirin luominen itsestäsi. Pyri viestimään olemuksellasi ”ei mitään hätää”, jolloin levollisuuden tunne tarttuu ryhmään.
 • Hillitty puhe ja hengityksen rytmi rauhoittavat sekä omaa toimintaasi että ryhmää. Tärkeämpää on se, miten sanot kuin mitä sanot.
 • Asenteesi, että olet opiskelijoiden puolella etkä heitä vastaan, on tärkeä. Joskus se on jopa hyvä sanoa ääneen.

Kurssikäytänteet kunnossa?

 • Jännittämistä ei aina huomaa ulkoapäin, joten tieto siitä voi olla opettajalle tai opiskelutovereille yllätys. Kuitenkin ryhmässä on lähes aina mukana opiskelijoita, jotka jännittävät.
 • Jos koet luontevaksi, voit sanoa, että kurssilla on lupa jännittää tai että jännittämisestä voi tulla halutessaan kertomaan. Voit myös miettiä, mitä toivoisit itsellesi sanottavan, kun koet jonkin tilanteen vaikeaksi. Kysymys ”Miten sujuu?” voi jo olla hyvä lähtökohta; ei ole vain yhtä ainoaa oikeaa tapaa toimia.
 • Opiskelija voi myös itse ottaa jännittämisen puheeksi. Hän voi esimerkiksi tulla sanomaan, ettei voi jännittämisen vuoksi osallistua kurssille, johon kuuluu esiintymistä. Tärkeintä on, että asia otetaan vakavasti ja sitä käsitellään luottamuksellisesti opiskelijan toivomalla tavalla.

Oppiminen luennoilla

 • Älä pakota opiskelijoita puhumaan ryhmän edessä kysymällä heiltä suoraan vastauksia. Anna opiskelijan miettiä vastaustaan rauhassa, ja anna hänen itsensä valita sen, haluaako jakaa vastauksensa koko ryhmän kanssa.
 • Suosi isomman ryhmän keskustelun sijaan vieruskaverin kanssa keskustelua ja yhteistä keskustelun yhteenvetoa.

 

Ryhmätöissä hankaluuksia?

 • Auta sosiaalisia tilanteita jännittävää opiskelijaa sopivan ryhmän löytämisessä, tai muodosta ryhmät kokonaan opettajajohtoisesti (esimerkiksi arpomalla).
 • Sosiaalisia tilanteita jännittäviä opiskelijoita saattavat auttaa pienemmät ryhmäkoot tai mahdollisuus parityöskentelyyn suuremman ryhmän sijaan. Myös jo entuudestaan tuttu ryhmätyöpari saattaa olla hyvä ratkaisu tilanteeseen.
 • Selkeät tehtävät ja vastuunjaot ryhmän sisällä auttavat sujuvoittamaan koko ryhmän yhteistä työskentelyä. Kannusta ryhmää selkeään ja avoimeen kommunikaatioon.

Hyvät tentti- ja arviointikäytännöt

 • Esitystilanteet ja palaute jännittävät lähes kaikkia opiskelijoita.
 • Jännittäviksi koettuihin tilanteisiin tulee edetä pienin askelin, vaatimustasoa asteittain lisäämällä. Liiallinen kriittisyys ja vaativuus pahentavat tilannetta.
 • Esitystilanne on vuorovaikutusta. Ole itse esimerkkinä kiinnostuneesta, esitykseen hyväksyvästi suhtautuvasta ja kannustavasta kuulijasta.
 • Kerro kaikille, että esityksen voi aloittaa alusta, keskeyttää hetkeksi tai lopettaa, jos se jännittää liikaa. Näin kevennät suorituspaineita.
 • Hyödynnä palautteessa niin sanottua hampurilaismallia: ensin konkreettisia hyviä puolia, väliin kehitysehdotuksia sisällöstä ja esiintymisestä, lopuksi myönteistä ja kannustavaa.
 • Kiinnitä palautteessasi huomiota esiintyjän onnistuneeseen ilmaisuun ja toimintaan, esimerkiksi sanomalla ”katsekontaktisi yleisöön tuntui hyvältä”.

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Aallon uudet opiskelijat luennolla

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Jokaisella Aallon opiskelijalla on oikeus saada kohtuullisia henkilökohtaisia opintojärjestelyjä terveydellisten syiden perusteella.

Palvelut
Kirjoittava opiskelija luennolla

Lukivaikeus

Suomalaisista korkeakouluopiskelijoista 4,4 % on diagnosoitu lukivaikeus (YTHS, 2016). Lukivaikeudessa lukeminen on hidasta äänteiden hahmotukseen ja käsittelyyn liittyvien vaikeuksien vuoksi.

Palvelut
Opiskelija kirjoittaa

Hahmottamisen vaikeudet

Hahmottamisen vaikeuksilla tarkoitetaan vaikeuksia avaruudellisessa hahmottamisessa tai visuaalisessa tarkkaavaisuudessa.

Palvelut
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö saattaa näkyä opiskelijan toiminnassa esimerkiksi keskittymisen vaikeutena, huolimattomuusvirheinä tai itsenäisen opiskelun haasteina.

Palvelut
Opiskelija Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Autismin kirjon häiriöt

Autismin kirjon häiriöistä yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa yleisin on Aspergerin oireyhtymä.

Palvelut
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Mielialahäiriöt

Mielialahäiriöistä etenkin masennus on nuorten aikuisten keskuudessa hyvin yleistä. Opiskelijan on tärkeää kuunnella omaa jaksamistaan ja ottaa huomioon riittävä palautuminen opintojen kuormituksesta.

Palvelut
Ryhmä opiskelijoita

Ahdistuneisuus ja jännittäminen

Ahdistuneisuudella tarkoitetaan tilaa, jossa henkilö kokee olonsa rauhattomaksi ja huolestuneeksi. Tilapäinen lyhytaikainen ahdistuneisuus ja jännittäminen esimerkiksi esiintymistilanteissa ovat hyvin yleisiä ja luonnollisia ilmiöitä, eivätkä vielä tarkoita ahdistuneisuushäiriötä.

Palvelut
Kolmen opiskelijan ryhmä Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Paniikkikohtaus ja paniikkihäiriö

Paniikkikohtauksen pelko rajoittaa opiskelijan elämää ja opintoihin osallistumista.

Palvelut

Palaute

Palautetta, kommentteja ja kysymyksiä henkilökohtaisten opintojärjestelyiden tietopankista

Anna palautetta
MIDE_Aalto_Forum_15102013_photo_by_lasse_lecklin_10
Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu