Palvelut

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden haasteet

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden haasteet saattavat näkyä opiskelijan toiminnassa esimerkiksi keskittymisen ylläpitämistä vaativissa tehtävissä tai itsenäisen opiskelun organisoimisessa. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden haasteista diagnostisesti puhuttaessa käytetään lyhennettä ADHD.

Mitä ADHD tarkoittaa?

ADHD on kehityksellinen neuropsykiatrinen oirekuva. ADHD tulee englanninkielisistä sanoista Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ydinoireet ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Oireet näkyvät ja painottuvat yksilöllisesti ja ne haittaavat jokapäiväistä toimintakykyä.

ADHD:n kolme esiintymismuotoa:

 • Yhdistetty muoto (tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus)
 • Tarkkaamaton muoto eli ADD (ei yliaktiivisuutta tai impulsiivisuutta)
 • Yliaktiivis-impulsiivinen muoto (ei tarkkaamattomuutta)

Nykyään puhutaan myös ADT:stä eli itseaiheutetusta keskittymishäiriöstä, jossa opetamme aivomme lyhytkestoiseen tekemiseen. Esimerkiksi heti kun tylsistymme tai mieli lähtee harhailemaan, otamme puhelimen käteen ja viihdytämme itseämme sosiaalista mediaa selaamalla. ADT ei kuitenkaan ole virallinen diagnoosi, kuten ADHD.

Miten ADHD voi vaikuttaa opiskeluun?

ADHD:n tuomat haasteet opiskelussa ovat yksilöllisiä: Tehtävään keskittyminen tai luennon kuunteleminen voi olla vaikeaa. Opiskelija ei välttämättä jaksa keskittyä yhteen asiaan, vaan yrittää tehdä monta asiaa yhtä aikaa tai hyppiä tehtävästä toiseen, jolloin voi tulla huolimattomuusvirheitä, ja jotain saattaa jäädä huomaamatta tai kuulematta. Yliaktiivisuus ja impulsiivisuus voivat ilmetä välittöminä reaktioina, eli toimimisena ennen kuin ehtii ajatella tai vaikeutena odottaa vuoroaan.

Opiskelussa saattaa näkyä pitkäjännitteisyyden puutetta, vaikeutta aloittaa tehtäviä ja saattaa ne loppuun. Ympäristön ärsykkeet, äänet tai muiden ihmisten liikehdintä voivat viedä opiskelijan huomion pois tehtävästä. Ajan hallinta, tehtäviin käytettävän ajan rajaaminen, kokonaisuuden hahmottaminen voi olla haasteellista.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että vaikka opiskelijalla olisi aktiivisuuteen ja tarkkaavuuteen liittyviä haasteita on hänellä aina myös vahvuuksia.

Vinkkejä ohjaustilanteisiin

 • Keskustelussa kärsivällisyys, avoimuus ja luottamus on tärkeää.
 • Huomio opiskelijan vahvuuksia, niitä on aina.
 • Rutiinien tukeminen ja uusien rutiinien rakentaminen yhdessä opiskelijan kanssa helpottaa opiskelijan toiminnan organisointia.
 • Tue opiskelijaa ajankäytön suunnittelussa esim. tenttiin valmistautuminen ajoissa.
 • Ohjaa opiskelijaa hyödyntämään lukujärjestystä, kalenteria, muistivihkoa, puhelimen ajanhallintatoimintoja muistamisen ja suunnittelun tukena.     
 • Auta opiskelijaa asettamaan itselleen selkeitä tavoitteita. Tavoitteiden pilkkominen konkreettisiksi tehtäviksi auttaa.
 • Ohjaa ja tue opiskelijaa säännöllisesti opiskelusuunnitelman teossa ja seurannassa.
 • Puutu ajoissa ongelmiin.
 • Ohjaa ja kannusta opiskelijaa kehittämään opiskelutaitojaan.
 • Anna välitöntä kannustavaa ja arvostavaa palautetta, rohkaise ja motivoi.

Huomio kurssikäytänteet

 • Tee selkeät ja tarkat tiedot kurssin rakenteesta, keskeisistä päivämääristä, tenttivaatimuksista sekä käytännön järjestelyistä.
 • Kysy opiskelijalta, millainen oppimateriaali ja työskentely tukevat hänen oppimistaan.
 • Korosta opeteltavan asian kannalta sitä, mikä on oleellista esim. käy luennon alussa läpi sisällön pääasiat.
 • Tauota opetusta niin, että ne jäsentävät käsiteltävää asiaa.
 • Havainnollista ja käytä monipuolisia oppimateriaaleja, esimerkiksi tekstejä, kuvia, videoita ja ääntä.
 • Toimita luentorunko ja kirjallinen materiaali etukäteen, jotta opiskelija voi perehtyä kokonaisuuteen.

Hyviä käytänteitä oppimistilanteisiin

Opiskelija, joka kokee aktiivisuuden ja tarkkaavuuden haasteita voi häiriintyä herkästi ympäristön ärsykkeistä. Keskittymistä helpottavat esimerkiksi:

 • Rauhallinen istumapaikka.
 • Ärsykkeiden määrää vähentävien apuvälineiden käyttö: korvatulpat, vastamelukuulokkeet, huppu, aurinkolasit tms.
 • Mahdollisuus pieneen liikkumiseen / asennon vaihtamiseen / seisomiseen vireystilan ylläpitämiseksi.
 • Opiskelua tukevien apuvälineiden käyttäminen sekä ääni- ja kuvatallenteiden tekeminen opiskelijan omaan opiskelukäyttöön.
 • Viestinnässä ja opetuksessa moniaistikanavaisuuden huomioiminen. Asioiden esittäminen kirjallisesti, suullisesti, näyttämällä ja tekemällä.
 • Yleinen selkeys ja rauhallisuus opetustilanteessa hyödyttää kaikkia.

Hyvät tentti- ja arviointikäytännöt

 • Ilmoita hyvissä ajoin ja selkeästi tentteihin opiskeltavat aineistot.
 • Varmista opiskelijalle rauhallinen ympäristö tentissä, tämä tukee opiskelijan keskittymistä.  (Tarvittaessa korvatulpat / vastamelukuulokkeet / mahdollisuus erilliseen tilaan.)
 • Opitun asian voi osoittaa myös vaihtoehtoisilla tavoilla, esim. kirjallisen tentin korvaaminen suullisella tentillä tai kotona tehtävällä kirjallisella työllä.
 • Tarvittaessa lisäajasta sopiminen. Aallon linjauksen mukaisesti opiskelijalla on oikeus saada 1 h lisäaikaa tenttiin tentin pituudesta riippumatta.
 • Mahdollisuus käyttää apuvälineitä tentin aikana, kuten esimerkiksi tietokonetta tekstinkäsittelyohjelmineen
 • Sisällön osaamista arvioivissa tehtävissä mahdollisuus arviointiin, jossa kirjoitusvirheet eivät vaikuta tulosta alentavasti.

Lisää tietoa löydät:

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Kirjoittava opiskelija luennolla

Lukivaikeus

Lukivaikeus on yleisin oppimisvaikeus ja suomalaisista korkeakouluopiskelijoista 6 %:lla on diagnosoitu lukivaikeus (YTHS KOTT, 2021). Lukivaikeus määritellään lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeudeksi. Lukivaikeuden keskeinen piirre on vaikeus tunnistaa ja käsitellä äänteisiin liittyvää eli fonologista tietoa.

Palvelut
Opiskelija kirjoittaa

Hahmotusvaikeus

Hahmotusvaikeudella tarkoitetaan hankaluutta käsitellä tai muokata näönvaraista ja tilallista informaatiota mielessään sekä luoda toimintaa tukevia mielikuvia. Käytännössä opiskelijalla, jolla on hahmotusvaikeus, saattaa olla hankalaa liikkua opiskeluympäristössä ja löytää opetustiloja sekä suoriutua opiskelutehtävistä, jotka vaativat esineiden tunnistamista, kokoamista tai ylipäänsä avaruudellista ja kuvioiden hahmottamista.

Palvelut
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden haasteet

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden haasteet saattavat näkyä opiskelijan toiminnassa esimerkiksi keskittymisen ylläpitämistä vaativissa tehtävissä tai itsenäisen opiskelun organisoimisessa. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden haasteista diagnostisesti puhuttaessa käytetään lyhennettä ADHD.

Palvelut
Opiskelija Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Autismikirjo

Autismikirjolla tarkoitetaan joukkoa erilaisia aivojen neurobiologisia kehityshäiriöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten henkilö viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, sekä siihen, miten hän aistii ja kokee ympäröivän maailman. Kyse on koko elämän mittaisesta tilasta, joka johtuu keskushermoston erilaisesta kehityksestä.

Palvelut
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Mielialahäiriöt

Mielialahäiriöillä viitataan etenkin masennukseen, mutta myös esimerkiksi kaksisuuntaiseen (bipolaariseen) mielialahäiriöön. Mielialahäiriöistä etenkin masennus on nuorten aikuisten keskuudessa hyvin yleistä. Opiskelijan on tärkeää kuunnella omaa jaksamistaan ja ottaa huomioon riittävä palautuminen opintojen kuormituksesta.

Palvelut
Ryhmä opiskelijoita

Ahdistuneisuus ja jännittäminen

Ahdistuneisuudella tarkoitetaan tilaa, jossa henkilö kokee olonsa jännittyneeksi, rauhattomaksi ja huolestuneeksi. Tilapäinen lyhytaikainen ahdistuneisuus ja jännittäminen esimerkiksi esiintymistilanteissa ovat hyvin yleisiä ja luonnollisia ilmiöitä opiskelijoiden keskuudessa.

Palvelut
Kolmen opiskelijan ryhmä Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Paniikkikohtaus ja paniikkihäiriö

Paniikkihäiriöllä tarkoitetaan toistuvia paniikkikohtauksia, eli äkillisiä, erittäin voimakkaita ahdistuksen kokemuksia. Paniikkikohtaukset voivat olla yksittäisiä, tai liittyä yleiseen ahdistuneisuuteen. Paniikkikohtaukset ovat melko yleisiä: noin 10–15 % ihmisistä kokee sellaisen joskus elämänsä aikana.

Palvelut
Aallon uudet opiskelijat luennolla

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Jokaisella Aallon opiskelijalla on oikeus saada kohtuullisia henkilökohtaisia opintojärjestelyjä terveydellisten syiden perusteella.

Palvelut

Palaute

Palautetta, kommentteja ja kysymyksiä henkilökohtaisten opintojärjestelyiden tietopankista

Anna palautetta
MIDE_Aalto_Forum_15102013_photo_by_lasse_lecklin_10
Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu