Program

Kandidatprogrammet i kemiteknik

Lärdomsprov

På denna sida hittar du anvisningar till kandidatarbetet.

Om du studerar vid ett utbildningsprogram inom teknik eller arkitektur kan du delta i det gemensamma svenskspråkiga kandidatseminariet som ordnas en gång per termin. Seminariet fungerar som en undergrupp till utbildningsprogrammens finska seminarier.

Vi rekommenderar att du skriver kandidatarbetet på svenska, eftersom det är en chans att använda och stärka yrkesspråket inom ditt eget område. Dessutom avläggs mognadsprovet i samband med kandidatseminariet på skolbildningsspråket.

De olika högskolorna har olika praxis för vilka språk kandidatarbetet kan skrivas på. Se den examensstadga som gäller för din högskola och den examensstruktur du studerar enligt.

På det svenska kandidatseminariet får du stöd för att skriva kandidatarbetet och mognadsprovet på svenska. Också den som deltar i det finska kandidatseminariet har möjighet att få stöd för att skriva mognadsprovet på svenska.

Kandidatarbete och seminarium (10 sp)

Seminariet ordnas varje höst- och vårtermin. Också sommarkandidatseminariet ordnas, åtminstone delvís, på svenska. Närmare information om kurstidtabell, innehåll m.m. finns på kandidatseminariets arbetsyta i MyCourses. Själva arbetsytan hittar du med sökordet "Svenskspråkigt kandidatseminarium inom teknik". Välj rätt termin och registrera dig enligt anvisningarna på arbetsytans första sida.

Anmälan till seminariet sker via Sisu. Det svenska seminariet har ingen egen kurskod, utan utgör en undergrupp till det finskspråkiga seminariet inom ditt utbildnings-/kandidatprogram. Anmäl dig alltså via ditt utbildnings-/kandidatprogram i Sisu.

Förkunskapskrav: Innan du anmäler dig till kandidatseminariet ska du försäkra sig om att du har avlagt de studier inom ditt utbildnings-/kandidatprogram som krävs för avläggandet av seminariet. Mer information om detta får du av personalen vid Studieservicen vid din högskola/ditt utbildnings-/kandidatprogram.

För närmare information om handledning och val av ämne/rubrik för kandidatarbetet rekommenderas deltagande i den första lektionen på det finska seminariet. Information om detta finns på MyCourses (det egna utbildnings-/kandidatprogrammets webbplats för seminariet).

Lärare och ansvarspersoner:

 • universitetslärare Henrik Wallén (ELEC), koordinator
 • universitetslärare Sofia Sevón (Språkcentret) - Vetenskaplig kommunikation
 • universitetslärare Stina Niemi (Språkcentret) - Vetenskaplig kommunikation
 • professor Mats Fridlund (ENG) - Forskningsmetodik

Det slutliga godkännandet av studieprestationen (seminariet och kandidatarbetet) görs av kandidatseminariets ansvarslärare vid ditt utbildnings-/kandidatprogram.

Kandidatseminariets syfte

I samband med kandidatseminariet och kandidatarbetet får du stifta en första bekantskap med vetenskapligt forskningsarbete. Studiehelheten förbereder dig för vetenskapligt tänkande och ger dig centrala färdigheter för vetenskapligt arbete: informationssökning, informationsanalys, vetenskapligt skrivande och muntlig kommunikation.

Målet är att du under kandidatseminariet och kandidatarbetet lär dig att

 • hitta vetenskaplig information
 • kritiskt utvärdera vetenskaplig information
 • utforma en forskningsplan
 • utarbeta vetenskaplig information till ett lärdomsprov enligt forskningsplanen
 • på god svenska rapportera de forskningsresultat som framkommer i lärdomsprovet enligt principerna för vetenskaplig framställning
 • presentera ditt lärdomsprov offentligt
 • opponera arbeten som andra studenter har skrivit.

Avläggandet av kandidatseminariet

Seminariet omfattar föreläsningar, övningar samt ett skriftligt kandidatarbete som presenteras och opponeras. Under skrivprocessen får du stöd av en handledare från ditt utbildnings-/kandidatprogram. Du och din handledare kan, om ni så önskar, träffas tillsammans med de finskspråkiga studenterna och handledarna vid det egna utbildnings-/kandidatprogrammet. I samband med kandidatseminariet avlägger du även ett mognadsprov. För att få seminarieprestationen godkänd krävs det att du

 • deltar i föreläsningar
 • genomför och lämnar in alla övningar
 • skriver ett kandidatarbete
 • presenterar ditt kandidatarbete och försvarar det under ett offentligt presentationstillfälle
 • opponerar någon annans kandidatarbete
 • avlägger ett mognadsprov

Word lärdomsprovsmallen

Word lärdomsprovsmallen i Wiki-sidor.

Mognadsprovet och språket i kandidatarbetet

Syftet med mognadsprovet är att mäta ämnesmässig och språklig mognad. Mognadsprovet mäter alltså att du dels har förtrogenhet med ämnesområdet, dels har utmärkta språkliga kunskaper. Språket i mognadsprov skrivna på svenska eller finska granskas vid språkcentret.

För studerande med svenska som skolbildningsspråk tillämpas vid de flesta högskolor en ny praxis, som varierar beroende på kandidatarbetets språk. Om du skriver kandidatarbetet på svenska behöver du inte skriva ett separat mognadsprov. Istället visar du i kandidatarbetet att du har utmärkta kunskaper i svenska. Närmare instruktioner ges i samband med det svenska kandidatseminariet. Om ditt skolbildningsspråk är svenska men du skriver kandidatarbetet på finska eller engelska ska mognadsprovet skrivas som ett svenskspråkigt sammandrag (abstrakt) av kandidatarbetet. Anvisningar för sammandraget.

Underlag för sammandrag CHEM

Kom ihåg att reservera tillräckligt med tid för granskningen av mognadsprovet. Räkna med att språkgranskningen tar cirka två veckor efter att språkläraren har fått din text.

Även Språkalliansen erbjuder kostnadsfri språkgranskning av svenskspråkiga texter för studerande.

Handledning

Kandidatarbetena handleds av en person från studentens eget utbildnings-/kandidatprogram. Handledaren ska arbeta som forskare eller lärare i huvudsyssla vid Aalto-universitetet. Handledaren kan alltså vara allt från professor till forskarstuderande.

I handledarens uppgifter ingår att:

 • definiera en rubrik för arbetet
 • i samband med handledarträffar ge handledning för skrivandet av kandidatarbetet
 • läsa utkast till kandidatarbetet och ge respons
 • läsa och utvärdera det slutliga kandidatarbetet
 • delta i presentationstillfället och utvärdera studentens presentation av kandidatarbetet
 • föreslå ett slutgiltigt vitsord för ansvarsläraren för examensprogrammets kandidatseminarium

Uppskattningsvis kräver handledandet av en student sammanlagt ca 10 timmars arbete. Arbetet fördelas enligt följande:

 • fyra handledningsträffar med studenten omfattande max 30 minuter = ca 2 timmar
 • genomläsning av utkast för kandidatarbetet samt respons på texten = ca 4,5 timmar
 • genomläsning och utvärdering av färdigt kandidatarbete samt deltagande i presentationstillfället = ca 3,5 timmar.

Utexaminering som teknologie kandidat

Du ansöker om utexaminering via din studieplan (ISP) i Sisu. Examina godkännas av dekanus för högskolan för kemiteknik.

Se närmare anvisningar på sidan Utexaminering.

Fel som uppdagas i lärdomsprovet efter att det har godkänts korrigeras med ett Errata-dokument

Observera att den slutgiltiga version av lärdomsprovet, där alla nödvändiga korrigeringar har gjorts, ska föras in i eAge.

Om det ändå uppdagas något fel i ditt lärdomsprov, exempelvis i texten eller i en tabell, efter att lärdomsprovet har godkänts, kan det korrigeras med ett separat Errata-dokument (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Tekstuaalitieteet:errata). Godkända lärdomsprov kan inte längre modifieras och de kan inte heller föras in på nytt i eAge. Istället korrigeras felet genom ett Errata-dokument, i vilket man anger på vilken sida i lärdomsprovet felet förekommer och hur den korrekta versionen borde se ut. Errata-dokumentet bifogas till lärdomsprovets metainformation i Aaltodoc (aaltodoc.aalto.fi). 
Agera så här:

 • skriv Errata-dokumentet och spara det i pdf/a-format (inte pdf/a 3)
 • En Errata-mall i Word-format finns i Aaltodoc
 • I Errata-dokumentet ska följande saker nämnas: lärdomsprovets författare, lärdomsprovets rubrik, sidnumret för felet som ska korrigeras och den ifrågavarande texten i korrigerad form.
 • skicka Errata-dokumentet till lärdomsprovets examinator och be hen meddela huruvida Errata-dokumentet godkänns
  • skicka Errata-dokumentet till din högskolas studerandeservice (kontaktuppgifter nedan) om du inte får tag på din examinator
  • när du har fått kvittens på att dokumentet har godkänts, vidarebefordra det för kännedom till e-postadressen [email protected]
 • efter kvittensen på att dokumentet har godkänts ska du bifoga Errata-dokumentet till informationen om ditt lärdomsprov i Aaltodoc, anvisningar för det här finns i Aaltodoc
  • logga in i Aaltodoc med ditt användarkonto vid Aalto när du blir ombedd, länk för inloggning finns uppe till höger i rutan
  • om ditt användarkonto inte längre är i kraft, be om en engångslänk för bifogandet via e-postadressen [email protected]
  • bifoga Errata-dokumentet i blanketten som öppnas i Aaltodoc
  • logga ut
 • Errata-dokumentet syns i Aaltodoc-portalen i samband med ditt lärdomsprov.

Ge respons på sidan

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: