Ansökningar, anvisningar och regler

Tentamensregler för Aalto-universitetet

Tentamensregler för Aalto-universitetet

Vicerektorns beslut 30.6.2016, gäller fr.o.m. 1.8.2017.

7.8.2023 och 6.8.2021 Inklusive ändringar som har gjorts i Aalto-universitetets allmänna regler för undervisning och studier.

1 Bestämmelser i anslutning till tentamina

Tentamina behandlas i kapitlen 2, 6 och 8 i Aalto-universitetets allmänna regler för undervisning och studier (nedan OOS). Brott mot tentamensreglerna samt disciplinära åtgärder behandlas i Aalto-universitetets etiska regler.

Dessa tentamensregler kompletterar Aalto-universitetets allmänna regler för undervisning och studier (nedan OOS)  och de tillämpas på tentamenstillfällen som ordnas av Aalto-universitetet. Tentamensreglerna iakttas i lämpliga delar i andra situationer som anknyter till bedömningen av lärandet (t.ex. nättentamina eller muntliga tentamina). 

Dessa tentamensregler gäller i lämpliga delar kandidatutbildningen som ordnas i Bachelor's Programme in International Business.

2 Tentamensarrangemang 

2.1 Tentamensordning1


OOS (25 §): Om en kurs innehåller tentamen ska det ordnas tillräckligt många tentamenstillfällen med hänsyn till tentamens betydelse för att genomföra kursen. För tentamina som ingår i obligatoriska kurser ska det ordnas minst två tentamenstillfällen per läsår, om det inte är möjligt att bli godkänd i kursen utan tentamen eller om viktningen av tentamen är minst hälften av kursvitsordet.
Dessa tentamina meddelas i högskolans tentamensordning. Dessutom kan läraren ordna tentamenstillfällen även vid andra tidpunkter. 

Tidtabellerna för tentamina som äger rum i föreläsningssal publiceras senast en månad före terminsstart. För nättentaminas del finns en närmare beskrivning av tidtabellerna i kursens lärmiljö (t.ex. MyCourses). 

OOS (26 §): Höstterminens schema för tentamenstillfällen (tentamensordningen) måste publiceras innan terminen börjar. Vårterminens tentamensordning måste publiceras senast en månad innan vårterminen börjar. 

Tentamen ordnas ifall anmälningar till tentamen har kommit in inom anmälningstiden.

2.2 Anmälningsförfarande för tentamen

En anmälan till en kurs är samtidigt en anmälan till mellanförhör2 och till den tentamen som ordnas i samband med kursen3.

Anmälan till tentamina som inte ingår i kursanmälningen ska studeranden göra separat.

Anmälningstiden till tentamina börjar 60 dagar före tentamen (vicerektors beslut 28.11.2013).

Anmälan till tentamen ska göras senast 7 dagar före tentamen i det elektroniska systemet som är avsett för tentanmälningar. Studerande får en kvittering om att tentanmälan har lyckats.

Den som ordnar tentamen4 kan på begäran tillåta efterhandsanmälningar i det ovan nämna systemet senast 2 arbetsdagar före tentamen. När anmälningstiden har gått ut går det inte att annullera deltagandet i tentamen, men om det är frågan om ett sjukdomsfall eller annat hinder för deltagande ska det meddelas utan dröjsmål till den som ordnar tentamen.

Om problem uppkommer vid anmälan till tentamen kan studeranden ta kontakt med chefen för studieärenden i sin högskola eller den person som hen har förordnat. Chefen för studieärenden reder ut eventuella tekniska fel eller sakfel som ingår i universitetets ansvar och bedömer de behövliga åtgärderna.

2.3 Rätt att delta i tentamenstillfälle

OOS (25 §)Studeranden ska anmäla sig till tentamen för att säkerställa sin rätt att delta i tentamenstillfället.

En anmälan i enlighet med anvisningarna är en förutsättning för att tentamensprestationen ska bedömas och prestationen registreras. 

Endast de som anmält sig till tentamen släpps in i tentamenssalen eller till nättentamen. Ifall det först efter att studeranden har lämnat in sin tentamen på godkänt sätt kommer fram att studeranden inte hade anmält sig till tentamen ska situationen tolkas till studerandens fördel och tentamen ska bedömas.

En anmälan till tentamen betraktas som deltagande i tentamen och den som låter bli att komma till tentamen får vitsordet underkänd antecknad i studieregistret.

2.4 Tentamen och språket som tentamensfrågorna besvaras på

OOS (25 §): Studieprestationerna i tentamen ges på kursens undervisningsspråk, om annat inte meddelas på kursen. Studeranden har därtill rätt att få tentamensfrågorna på finska och svenska samt svara i tentamen på finska eller svenska när kursens undervisningsspråk är finska eller svenska.  Rätten att få tentamensfrågorna på finska och svenska samt att svara i tentamen på finska eller svenska  gäller inte kurser som årligen genomförs på såväl finska som svenska, så att kurserna ersätter varandra, inte heller gäller det kurser inom det ekonomiska utbildningsområdet eller språkstudier. 

Studeranden ska meddela om hen önskar få tentamensfrågorna på det andra inhemska språket i samband med anmälan till kursen5.  Om studeranden anmäler sig endast till tentamen, ska önskemålet meddelas i samband med anmälan till tentamen till den som ordnar tentamen.  Om studeranden är förhindrad att delta i den parallella kursen som genomförs på det andra inhemska språket, kan hen svara på det andra inhemska språket.

2.5  Allmänna bestämmelser om tentamensförloppet  

OOS (25 §): Vid tentamenstillfället måste studeranden följa övervakarens anvisningar.

Under tentamenstillfället eller nättentamen ska de anvisningar som övervakaren ger iakttas.

Tentamen inleds när övervakaren ger sitt tillstånd. Det är förbjudet att titta i tentamenspapperen innan tentamen har börjat.

Om tentamen tar mer än 60 minuter i anspråk, är tillträde till tentamen möjlig under de 30 minuter som följer på den utsatta tidpunkten för inledande av tentamen6.  Tentamenssalen får lämnas när övervakarna ger tillstånd till det, tidigast 35 minuter efter den utsatta tiden för inledandet av tentamen.

Tentamens längd i tid är den som meddelats på förhand och räknas från den faktiska tidpunkten då tentamen inleds.Övervakarna meddelar särskilt att tentamen har avslutats, avslutningstiden antecknas också synligt i tentamensalen. Genast då tentamenstiden går ut måste tentamensdeltagarna sluta svara på tentamensfrågorna.

Eventuella frågor ska riktas till tentamensövervakarna. Muntliga frågor under tentamen besvaras när det är möjligt utan att en opartisk behandling av tentamensdeltagarna äventyras.

Det finns begränsade möjligheter att under övervakning besöka toalett under pågående tentamen.

2.6 Skrivmaterial och redskap vid tentamen 

Endast skrivpapper som övervakarna delar ut får användas vid tentamina. Alla utdelade svarspapper ska lämnas in när tentamen avslutas. Pappren med frågorna ska returneras på begäran8. Att inte lämna in svarspapper kan betraktas som fusk. De egentliga svarspapperen ska märkas och hållas skilt från eventuella kladdpapper. Man kan be om mera papper av övervakarna. Anvisningar om elektroniska och andra flexibla möjligheter att tentera (nättentamina, muntliga tentamina, grupptentamina) ges separat. 

Huvudregeln är att den som tenterar endast har med sig legitimation och skrivredskap på sin plats. Övriga tillåtna redskap meddelas separat i samband med informationen om kursen och tentamensfrågorna. Redskapen ska hållas framme. Det är förbjudet att låna dem till någon annan. Övervakaren kan kontrollera redskapen. Väskor, kläder och övriga saker lämnas på den plats övervakaren anvisar. Universitetet ansvarar inte för förvaringen av föremål som tagits in i tentamenssalen eller för eventuella förluster eller andra skador. 

2.7 Protokoll och identitetskontroll

Protokoll ska föras över tentamenstillfällena. De som deltar i tentamen antecknas i salsprotokollet eller i en bilaga till protokollet. Salsprotokollen ska sparas åtminstone lika länge som tentamensprestationerna. Om protokollet som har förts i tentamenssalen blir en del av utredningsmaterialet vid utredningen av eventuellt fusk, ska det sparas på samma sätt som materialet i ett fuskärende.

OOS (25 §): För tentamenstillfällen ska ett protokoll upprättas där det framgår vilka som övervakat tillfället och vilka som deltagit i tentamen.  Studeranden måste kunna styrka sin identitet vid deltagandet i tentamenstillfället.

Tentamensdeltagarnas identitet kontrolleras utan undantag när svarspapperen lämnas in. Som legitimation godtas ett studiekort, en officiell ID-handling eller ett fotoförsett finskt eller EU-körkort. För dem som saknar sådan legitimation vid tentamen bereds allt efter möjlighet tillfälle att bestyrka sin identitet i efterskott. I så fall ska de följa övervakarnas anvisningar. Ifall deltagarens identitet inte kan styrkas bedöms tentamenssvaren inte.

2.8 Tillgänglighet 

Vid tentamensarrangemangen tas även den allmänna tillgängligheten i betraktande. En studerande som på grund av funktionshinder eller ett hälsorelaterat hinder behöver särskilda arrangemang ska ta kontakt med den som ordnar tentamen inom anmälningstiden. Specialarrangemangen ska ordnas så att handläggningen av känslig information om den studerande minimeras.

3 Bedömning av tentamina

Kursens ansvarslärare ansvarar för bedömningen av tentamen. Det kan också finnas annan personal på kursen för det praktiska arbetet med att bedöma studieprestationerna. Vid bedömningen av tentamina iakttas bestämmelserna om tillgänglighet.

OOS (30 §): Kursens ansvarslärare är skyldig att se till att information om godkända studieprestationer samt antalet godkända och underkända vitsordsvis offentliggörs för samtliga studerande på kursen inom fyra veckor från det att tentamen lämnats in eller från inlämningsdagen för andra studieprestationer. Inom samma tidsram ska samtliga studerande på kursen informeras om sina egna vitsord för studieprestationen. Samtidigt bör det meddelas hur och när den studerande har möjlighet att ta del av bedömningsgrunderna och hur de har tillämpats i hens fall. I samband med slutbedömningen av kursen ska det även meddelas hur en underkänd kursprestation kan genomföras på nytt och hur vitsordet för en godkänd kursprestation kan höjas. (17.11.2020)

Den kursansvariga enhetens direktör kan av särskilda skäl bevilja att tidsfristen förlängs. De studerande som berörs av förlängningen bör omedelbart informeras om förlängningen. 

Grunderna för bedömningen av studieprestationerna är efter att resultaten har publicerats offentliga i sin helhet, om annat inte följer av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). 

OOS (31 §): Den för kursen ansvariga läraren ska se till att uppgifterna som gäller bedömningen av kursen meddelas till studieprestationsregistret för att föras in i samband med att resultaten offentliggörs. Anteckningarna i studieprestationsregistret ska göras utan dröjsmål efter meddelandet. Om kursen består av flera delprestationer antecknas datumet för avläggande av den sista delprestationen som datum för studieprestationen.

Skriftliga och på annat sätt registrerade tentamensprestationer ska förvaras i minst sex månader efter offentliggörandet av resultaten. Sådana papper med svar på tentamensfrågor, som inte bedöms på grund av konstaterad fusk eller av annan anledning, ska också sparas i minst sex månader efter att resultaten har offentliggjorts.  Skriftliga tentamensprestationer ska förstöras på lämpligt sätt.

3.1 Rättelse av bedömningen av tentamina 

En studerande som är missnöjd med bedömningen av en studieprestation kan muntligen eller skriftligen begära en rättelse hos den lärare som står för bedömningen. En studerande som är missnöjd med det beslut läraren har fattat med anledning av en rättelsebegäran kan söka omprövning hos examensnämnden.

Begäran om rättelse i studieärenden

4 Brott mot tentamensreglerna och disciplinära åtgärder 

Övervakarna ska ta itu med sådana misstänkta fuskförsök eller annan verksamhet som bryter mot anvisningarna eller störande av tentamenstillfället som de observerar vid tentamenstillfället.  En övervakare kan vid behov avbryta tentamen för den studerande det gäller. Övervakaren antecknar iakttagelsen och de vidtagna åtgärderna i protokollet som förs över tentamenstillfället. En studerande som misstänks för brott mot reglerna har rätt att efter tentamenstillfället ta del av vad som antecknats om hen i salsprotokollet.

OOS (25 §): Om studeranden stör tentamenstillfället eller på annat sätt bryter mot ordningen vid universitetet kan studerandens tentamen avbrytas.

Övervakaren vid tentamenstillfället eller alternativt den kursansvariga läraren anmäler misstanken till högskolans chef för studieärenden. Tentamensövervakaren lämnar i samband med anmälan en skriftlig rapport om det inträffade. 

Misstanken om brott mot tentamensreglerna handläggs i enlighet med de etiska reglerna för studier vid Aalto-universitetet. Studeranden och övervakaren hörs i samband med processen. Bedömningen av tentamensprestationen avbryts tills misstanken om fusk har retts ut. Läraren ska dock bedöma de andras studieprestationer inom den i reglerna utsatta tiden. 

OOS (40 §): Den studerandes studieprestation kan lämnas utan bedömning om hen anses ha brutit mot de etiska reglerna vid utförandet av prestationen. En studerande som har brutit mot de etiska reglerna kan bestraffas disciplinärt på de grunder som föreskrivs i universitetslagen.

5 Undantagssituationer

OOS (25 §): I nöd- eller motsvarande undantagssituationer kan tentamenstillfället avbrytas helt och hållet. Efter ett tentamenstillfälle som helt har avbrutits beslutar kursens ansvarslärare om tentamenssvaren kan bedömas opartiskt eller om ett nytt tentamenstillfälle måste ordnas utan dröjsmål för dem som har deltagit i tentamenstillfället i fråga. 

Om en undantagssituation uppstår under tentamen (t.ex. brandlarm, strömavbrott, sjukdomsanfall) överväger övervakaren huruvida det är möjligt att fortsätta tentamenstillfället när situationen är över. Om övervakningen har fortsatt utan avbrott under undantagssituationen kan tentamen fortsätta. I annat fall avbryts tentamenstillfället.

Högskolorna är skyldiga att se till att tentamensövervakarna är medvetna om hur de bör handla i undantagssituationer.

Fotnot

Tentamensordning = en av LES utarbetad lista över sådana tentamina som är separata undervisningshändelser samt tidtabellen för dem.

Mellanförhör = en eller flera tentamen/tentamina/slutförhör/annat bedömningstillfälle medan kursen pågår

Tentamen som ordnas i samband med kursen = första möjliga tentamenstillfälle som avslutning på undervisningsperioden. Den som ordnar kursen kan ifall antalet deltagare på kursen är stort fastställa flera tentamina som ordnas i samband med kursen under samma läsår.  Dessa tentamina måste meddelas studerandena i kurspresentationen i början av kursen.

Tentamensanordnare = BIZ: LES/tentamenskansliet; CHEM: institutionens kontaktperson för tentamina

5 Rekommendationen är att dessa önskemål samlas in redan i början av kursen (t.ex. i MyCourses)

6 Utsatt inledningstid = den inledningstid som antecknats i tentamensordningen (tentamen i föreläsningssal)

7 Den faktiska inledningstidpunkten = den tidpunkt då tentamen inleds i verkligheten (tentamina i föreläsningssal)

8 Detta måste framgå av frågepappren

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: