Hakemukset, ohjeet ja säännöt

Aalto-yliopiston yhteinen tenttiohje

Aalto-yliopiston yhteinen tenttiohje

Hyväksytty vararehtorin päätöksellä 30.6.2016. Tenttiohje tuli voimaan 1.8.2017.

7.8.2023 ja 6.8.2021 Päivitetty Aalto-yliopiston yleisiä opetusta ja opiskelua koskevia sääntöjen päivityksestä johtuneet muutokset.

1 Tentteihin liittyvä säännöstö

Tenttejä käsitellään Aalto-yliopiston yleisissä opetusta ja opiskelua koskevissa säännöissä (OOS) luvuissa 2, 6 ja 8. Tenttirikkomuksia ja kurinpitoa käsitellään Aalto-yliopiston opiskelua koskevissa eettisissä säännöissä.

Tämä tenttisääntö täydentää Aalto-yliopiston yleisiä opetusta ja opiskelua koskevia sääntöjä ja sitä sovelletaan Aalto-yliopiston järjestämiin tenttitilaisuuksiin. Tenttisääntöä noudatetaan soveltuvin osin myös muissa oppimisen arviointiin liittyvissä tilanteissa (esimerkiksi verkkotentit tai suulliset tentit).

Tämä tenttisääntö koskee International Business -kandidaattiohjelman opetusta kandidaattikoulutusta soveltuvin osin.

2 Tenttijärjestelyt

2.1 Tenttijärjestys1

OOS (25§): Kurssiin kuuluvasta tentistä tulee järjestää riittävä määrä tenttitilaisuuksia huomioiden tentin merkitys kurssin suorituksessa. Pakollisiin kursseihin kuuluvista tenteistä tulee järjestää vähintään kaksi tenttitilaisuutta lukuvuodessa, jos kurssia ei voi suorittaa hyväksytysti ilman tenttiä tai tentin painoarvo kurssin kokonaisarvosanassa on vähintään puolet.
Nämä tentit ilmoitetaan korkeakoulun tenttijärjestyksessä. Lisäksi opettaja voi järjestää tentin suoritusmahdollisuuksia muulloinkin. 

Salitenttien aikataulut julkaistaan viimeistään kuukautta ennen lukukauden alkua. Verkkotenttien osalta aikataulu kuvataan tarkemmin kurssin oppimisympäristössä (esimerkiksi MyCourses). 

Tentti järjestetään, mikäli siihen on tullut ilmoittautumisia ilmoittautumisajan aikana.

2.2 Tenttiin ilmoittautumismenettely

Kurssi-ilmoittautuminen on samalla ilmoittautuminen välikokeisiin2 ja kurssin yhteydessä järjestettävään tenttiin3.

Muihin kuin opiskelijan kurssi-ilmoittautumiseen sisältyviin tentteihin tulee ilmoittautua erikseen.

Ilmoittautumisaika tentteihin alkaa 60 pv ennen tenttiä (vararehtorin päätös 28.11.2013)

Tenttiin tulee ilmoittautua viimeistään 7 päivää ennen tenttiä ilmoittautumiseen tarkoitetussa sähköisessä järjestelmässä. Opiskelija saa kuittauksen ilmoittautumisen onnistumisesta.

Tentin järjestäjä4 voi pyydettäessä sallia jälki-ilmoittautumisen edellä mainitussa järjestelmässä viimeistään 2 työpäivää ennen tenttiä. Ilmoittautumisajan päätyttyä tenttiin osallistumista ei voiperuuttaa, mutta sairastumisesta tai muusta esteestä osallistua tulee ilmoittaa tentin järjestäjälle viipymättä.

Opiskelija voi ottaa yhteyttä koulunsa opintoasianpäällikköön tai hänen määräämäänsä, jos tenttiin ilmoittautumisessa on ongelmia. Opintoasianpäällikkö selvittää yliopiston vastuulla olevan mahdollisen teknisen tai asiavirheen ja arvioi tarvittavat toimenpiteet.

2.3 Oikeus osallistua tenttitilaisuuteen

OOS (25§): Opiskelijan tulee ilmoittautua tenttiin varmistaakseen oikeutensa osallistua tentin tekemiseen.

Ohjeiden mukainen tenttiin ilmoittautuminen on edellytys tenttisuorituksen arvostelemiseksi ja suoritusmerkinnän saamiseksi.  

Tenttisaliin tai verkkotenttiin otetaan vain tenttiin ilmoittautuneet. Jos tentti-ilmoittautumisen puuttuminen huomataan vasta sen jälkeen kun opiskelija on palauttanut tenttinsä hyväksyttävästi, on tilanne tulkittava opiskelijan hyväksi ja tentti arvosteltava.

Ilmoittautuminen katsotaan tenttiin osallistumiseksi, ja tenttiin tulematta jättämisestä seuraa merkintä opintorekisteriin.

2.4 Tenttikysymysten ja tentin vastauskieli

OOS (25§):Tentissä opintosuoritukset annetaan kurssin opetuskielellä, jollei kurssilla toisin ilmoiteta. Opiskelijalla on lisäksi oikeus halutessaan saada tenttikysymykset suomeksi ja ruotsiksi sekä vastata tentissä suomeksi tai ruotsiksi kun kurssin opetuskieli on suomi tai ruotsi.  Tämä oikeus saada tenttikysymykset suomeksi ja ruotsiksi sekä vastata tentissä suomeksi tai ruotsiksi ei koske kursseja, joista luennoidaan vuosittain toisensa korvaavat toteutukset sekä suomeksi että ruotsiksi, kauppatieteen koulutusalan kursseja tai kieliopintoja.

Opiskelijan tulee ilmoittaa toiveesta saada tenttikysymykset toisella kotimaisella kielellä kurssille ilmoittautumisen yhteydessä5. Jos opiskelija ilmoittautuu pelkkään tenttiin, toive tulee ilmoittaa tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä tentin järjestäjälle. Jos opiskelija on estynyt osallistumasta toisella kotimaisella kielellä luennoituun rinnakkaistoteutukseen, tentissä voi vastata toisella kotimaisella kielellä.

2.5 Yleisiä määräyksiä tenttitilaisuuden kulusta

OOS (25§): Opiskelijan on noudatettava tilaisuuden valvojan antamia ohjeita.

Tenttitilaisuudessa tai verkkotentissä noudatetaan valvojan antamia ohjeita.

Tentti alkaa, kun valvoja antaa siihen luvan. Tenttiaineiston selailu tenttitilaisuudessa on kiellettyä ennen tentin alkua.

Jos tentin kesto on yli 60 minuuttia, tenttiin voi saapua 30 minuutin kuluessa nimellisestä alkamisajasta6. Tentistä saa poistua valvojien annettua luvan, aikaisintaan 35 minuutin kuluttua tentin nimellisestä alkamisesta.

Tentin kesto on etukäteen ilmoitetun mukainen tosiasiallisesta alkamisajasta7 laskien. Tentin loppumisesta ilmoittavat valvojat erikseen, loppumisaika merkitään myös näkyviin tenttisaliin. Tentin tekeminen on lopetettava välittömästi tenttiajan loppuessa.  

Mahdolliset kysymykset esitetään tentinvalvojille. Tenttitehtäviin liittyviin kysymyksiin pyritään vastamaan, jos se on mahdollista tenttijöiden tasapuolista kohtelua vaarantamatta.

Tentin aikana on rajoitettu mahdollisuus käydä käymälässä valvotusti.

2.6 Tenttivälineet

Tenteissä käytetään valvojan jakamia vastauspapereita. Kaikki jaetut vastauspaperit on palautettava tentin loppuessa. Kysymyspaperit on palautettava pyydettäessä8. Vastauspapereiden palauttamatta jättäminen voidaan tulkita tenttivilpiksi. Varsinaiset vastauspaperit on merkittävä ja eroteltava mahdollisista suttupapereista. Lisää paperia voi pyytää valvojalta. Sähköiset ja muut joustavat tenttimismahdollisuudet ohjeistetaan erikseen (verkkotentit, suulliset tentit, ryhmätentit)  

Tenttiin osallistuvalla opiskelijalla on mukana omalla paikallaan pääsääntöisesti vain henkilötodistus ja kirjoitusvälineet. Muut sallitut välineet ilmoitetaan erikseen kurssitiedotuksen ja tenttikysymysten yhteydessä. Välineet on pidettävä näkyvillä ja niiden lainaaminen osallistujien kesken on kielletty. Valvoja voi tarkistaa välineet. Muut osallistujien tavarat jätetään valvojan osoittamaan paikkaan. Yliopisto ei vastaa tenttisaliin tuotujen tavaroiden säilytyksestä ja niille mahdollisesti koituneista vahingoista.

2.7 Salipöytäkirja ja henkilöllisyyden tarkastaminen

Tenttitilaisuuksista pidetään pöytäkirjaa. Tenttiin osallistujat merkitään salipöytäkirjaan tai sen liitteeksi. Salipöytäkirjoja säilytetään vähintään sama aika kuin tenttisuorituksia. Jos tenttipöytäkirjasta tulee osa vilppiasian selvitysaineistoa, se säilytetään kuten vilppiasian aineisto.

OOS (25§): Tenttitilaisuuksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään tilaisuuden valvojat ja tenttiin osallistuneet. Opiskelijan on todistettava henkilöllisyytensä osallistuessaan tenttitilaisuuteen.

Tenttiin osallistuvan opiskelijan henkilöllisyys tarkistetaan aina tenttivastausta palautettaessa. Henkilöllisyyden voi todistaa opiskelijakortilla, virallisella henkilöllisyystodistuksella tai kuvallisella suomalaisella tai EU-ajokortilla. Henkilöpaperittomille osallistujille pyritään järjestämään mahdollisuus todentaa henkilöllisyytensä jälkikäteen. Tätä halutessaan heidän on seurattava valvojien ohjeita. Mikäli osallistujan henkilöllisyyttä ei voida todentaa, tenttivastausta ei arvostella.

2.8 Esteettömyys ja saavutettavuus

Tenttitilaisuuksien järjestämisessä huomioidaan yleisesti myös esteettömyys. Vammaisuuden tai terveydellisen esteen vuoksi erityisjärjestelyjä tarvitsevan opiskelijan on otettava yhteyttä tentin järjestäjään ilmoittautumisajan puitteissa. Erityisjärjestelyt tulee toteuttaa siten, että opiskelijan arkaluonteisten tietojen käsittely minimoidaan.

3 Tentin arvostelu

Kurssin vastuuopettaja on vastuussa tentin arvostelemisesta. Tentin käytännön tarkastamista varten kurssilla voi olla muutakin henkilökuntaa. Tentin arvostelussa noudatetaan esteellisyyssäännöksiä.

OOS (30§): Kurssin vastuuopettaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että neljän viikon kuluessa tentin toimittamisesta tai muulle opintosuoritukselle annetusta jättöpäivästä jokaiselle kurssin opiskelijalle toimitetaan tieto hänen oman opintosuorituksensa arvosanasta sekä tiedot hyväksyttyjen ja hylättyjen opintosuoritusten lukumääristä arvosanoittain julkistetaan kaikille kurssin opiskelijoille. Samalla on ilmoitettava miten ja milloin opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua arvosteluperusteisiin ja niiden soveltamiseen omalla kohdallaan. Kurssin loppuarvostelun yhteydessä on lisäksi ilmoitettava, että miten hylätyn kurssisuorituksen voi uusia ja hyväksytyn kurssisuorituksen arvosanaa korottaa. (17.11.2020)

Kurssista vastaavan yksikön johtaja voi erityisistä syistä myöntää määräaikaan pidennystä. Määräajan pidennyksen myöntämisestä on ilmoitettava viipymättä niille opiskelijoille, joita pidennys koskee.

Kurssin opintosuoritusten arvosteluperusteet ovat tulosten julkaisemisen jälkeen kokonaisuudessaan julkisia, jollei viranomaistoiminnan julkisuudesta annetusta laista (L 621/1999, julkisuuslaki) muuta johdu.

OOS (31§): Kurssin vastuuopettaja huolehtii siitä, että kurssin arvostelua koskevat tiedot ilmoitetaan opintosuoritusrekisteriin kirjattavaksi tulosten julkistamisen yhteydessä. Kirjaukset opintosuoritusrekisteriin tulee tehdä viipymättä ilmoituksen jälkeen. Kurssin koostuessa useammasta osaopintosuorituksesta suorittamisen päivämääräksi merkitään viimeisen osaopintosuorituksen päivämäärä.

Kirjalliset ja muulla tavoin tallennetut tenttisuoritukset on säilytettävä vähintään kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta. Tenttivastauspaperit, joita ei arvostella todetun vilpin tai muun syyn johdosta, säilytetään myös vähintään kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta. Kirjalliset tenttisuoritukset on hävitettävä asianmukaisesti.

3.1 Tentin arvostelun oikaiseminen

Tentin arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta. Opettajan oikaisupyynnön johdosta tekemään päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea oikaisua tutkintolautakunnalta.

Oikaisun hakeminen opintoasioissa

4 Tenttirikkomukset ja kurinpito

Tenttitilaisuuden valvojan on puututtava havaitsemaansa lunttausepäilyyn tai muuhun tenttitilaisuudesta annetun ohjeen vastaiseen toimintaan tai tenttitilaisuuden häirintään. Valvoja voi tarvittaessa keskeyttää tentin tekemisen tenttirikkomuksesta epäillyn opiskelijan osalta. Valvoja kirjaa havainnon ja tehdyt toimet tenttitilaisuudesta pidettävään salipöytäkirjaan. Rikkomuksesta epäillyllä opiskelijalla on oikeus nähdä tenttitilaisuuden jälkeen, mitä hänestä on kirjattu salipöytäkirjaan.

OOS (25§): Opiskelijan tentin tekeminen voidaan keskeyttää, jos hän häiritsee tenttitilaisuutta tai rikkoo muutoin yliopiston järjestystä.

Tenttitilaisuuden valvoja tai vaihtoehtoisesti kurssin vastuuopettaja ilmoittaa tenttitilaisuudessa havaitusta tenttirikkomusepäilystä korkeakoulun opintoasiainpäällikölle. Tenttitilaisuuden valvoja antaa ilmoituksen yhteydessä oman kirjallisen selvityksensä tapahtuneesta.  

Tenttirikkomusepäily käsitellään Aalto-yliopiston opiskelua koskevien eettisten sääntöjen mukaisesti. Opiskelijaa ja valvojaa kuullaan prosessin yhteydessä. Tenttisuorituksen arvostelu keskeytetään kunnes vilppiepäily on selvitetty. Opettajan tulee kuitenkin arvostella muiden opiskelijoiden tenttisuoritukset sääntöjen mukaisessa määräajassa.

OOS (40§): Opiskelijan opintosuoritus voidaan jättää arvostelematta, jos hänen katsotaan rikkoneen eettisiä sääntöjä sen tekemisessä. Eettisiä sääntöjä rikkoneelle opiskelijalle voidaan määrätä yliopistolaissa säädetyin perustein kurinpitorangaistus. 

5 Poikkeustilanteet

OOS (25§): Hätä- tai muussa vastaavassa poikkeustilanteessa tenttitilaisuus voidaan keskeyttää kokonaan. Kokonaan keskeytetyn tenttitilaisuuden jälkeen kurssin vastuuopettaja päättää siitä, voidaanko tentin opintosuoritukset arvostella tasapuolisesti vai onko järjestettävä uusi tenttitilaisuus viipymättä tenttitilaisuuteen osallistuneille.

Tentin aikana ilmenneissä poikkeustilanteissa (esimerkiksi palohälytys, sähkökatko, sairauskohtaus) valvoja harkitsee, onko tenttiä yhä mahdollista jatkaa poikkeustilanteen päätyttyä. Jos valvonta on jatkunut keskeytyksettä poikkeustilanteen ajan, tenttiä voidaan jatkaa. Muutoin tenttitilaisuus keskeytetään.

Korkeakoulut ovat velvollisia huolehtimaan, että tenttivalvojat ovat tietoisia kuinka poikkeustilanteissa tulee toimia.

VIITTEET

1 Tenttijärjestys = LESin laatima aikataulutettu luettelo tenteistä, jotka ovat erillisiä opetustapahtumia

2 Välikoe = yksi tai useampi kurssin aikainen tentti/loppukuulustelu/muu arviointitilaisuus

3 Kurssin yhteydessä järjestettävä tentti = ensimmäinen mahdollinen tenttitilaisuus opetusperiodin päätteeksi. Kurssin järjestäjä voi halutessaan määritellä esimerkiksi kurssin suuren osalllistujamäärän takia useita kurssin yhteydessä samana lukuvuonna järjestettäviä tenttejä.  Näistä tenteistä on ilmoitettava opiskelijoille kurssiesitteessä kurssin alussa.

4 Tentin järjestäjä = BIZ: LES/tenttikanslia; CHEM: laitoksen tenttiyhdyshenkilö

5 Suositus on koota nämä pyynnöt jo kurssin alkaessa (esim. MyCourses)

6 Nimellinen alkamisaika = tenttijärjestykseen merkitty alkamisaika (salitentit)

7 Tosiasiallinen alkamisaika = tentin todellinen alkamisaika (salitentit)

8 Tämä on kerrottava kysymyspaperissa

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: