Ansökningar, anvisningar och regler

Riktlinjer för elektronisk tentamen och användarvillkor för tentamenssystemet EXAM

Riktlinjer för elektronisk tentamen och användarvillkor för tentamenssystemet EXAM

Dessa riktlinjer preciserar kapitlen 2 och 3 i tentamensreglerna för Aalto-universitetet som trädde i kraft 1.8.2017 vad gäller arrangemang av tentamina i elektroniska system.

Allmänt om e-tentamen

Vid Aalto-universitetet är det möjligt att ordna e-tentamen (elektronisk tentamen) i ett elektroniskt tentamenssystem (i övervakat tentamensrum), i universitetets lärplattform (MyCourses) eller i något annat elektroniskt system som används vid universitetet.

Vid e-tentamen iakttas Aalto-universitetets allmänna regler för undervisning och studier, examensstadgan för den högskola som ordnar tentamen, tentamensreglerna för Aalto-universitetet och Aalto-universitetets etiska regler för studier.  I samband med e-tentamen gäller användarvillkoren för datasystem (aalto.fi), som också beskriver påföljderna för missbruk av datasystem och användarnamn.

Tillgänglighet vid e-tentamen

En tentand som till följd av funktionsnedsättning eller hälsoskäl inte kan delta i en e-tentamen utan individuella arrangemang ska kontakta tentatorn* innan anmälningstiden för tentamen går ut. Tentamen ordnas i mån av möjlighet på ett sätt som är till största möjliga gagn för tentanden.

E-tentamen som examinationsform

Som examinationsform är e-tentamen inte alltid helt identisk med papperstentamen. Tentamenstiden för e-tentamen kan skilja sig från tentamenstiden för papperstentamen på samma kurs.

E-tentamen i tentamensrum

Tentamensperiod för e-tentamen i tentamensrum

Den som ordnar en e-tentamen i ett tentamensrum fastställer en tentamensperiod, d.v.s. ett tidsintervall under vilket det är möjligt att skriva tentamen i tentamensrummet. Tentamensperioden anges med hjälp av kalenderfunktionen i tentamenssystemet.

Tentamenstid för e-tentamen i tentamensrum

Tentamenstiden för en e-tentamen i ett tentamensrum kan vara högst 3 timmar enligt följande:

1 h = 55 minuter för att besvara tentamensfrågor + 5 minuter för att logga in på datorn, spara tentamen och lämna rummet, totalt 60 minuter
2 h = 115 minuter för att besvara tentamensfrågor + 5 minuter för att logga in på datorn, spara tentamen och lämna rummet, totalt 120 minuter
3 h = 175 minuter för att besvara tentamensfrågor + 5 minuter för att logga in på datorn, spara tentamen och lämna rummet, totalt 180 minuter
Tentatorn bestämmer tentamenstiden utgående från de alternativ som anges i tentamenssystemet. Tentatorn kan dela upp tentamen i en kurs på flera delar (t.ex. 2 h + 2 h).
Den disponibla tiden för en e-tentamen i ett tentamensrum börjar löpa från den bokade tidens början och upphör när tentanden har lämnat in sin tentamen för bedömning i systemet eller senast då den bokade tiden är slut. När den bokade tiden är slut lämnas de tentamenssvar som tentanden skrivit i systemet automatiskt in för bedömning. Eventuella bilagor lämnas in endast om tentanden har sparat dem i anslutning till sina tentamenssvar.

E-tentamen i lärplattformen eller annat system som används vid universitetet

En e-tentamen i lärplattformen eller något annat system kan ordnas i form av en tentamen som skrivs i universitetets lokaler på universitetets eller tentandens egen dator eller i form av en tentamen som tentanden skriver på valfri plats och på sin egen dator. Vid e-tentamen i lärplattformen eller något annat system anges tidpunkten, tentamenstiden och platsen för tentamen av tentatorn.

Anmälan till e-tentamen och tidsbokning

E-tentamen i tentamensrum

Tentanden kan anmäla sig till tentamen efter att tentatorn har skapat och publicerat tentamen i tentamenssystemet. För att kunna anmäla sig till tentamen i tentamenssystemet ska tentanden ha anmält sig till den kurs som tentamen ingår i och/eller till tentamen i fråga i studieregistersystemet.

Tentanden kan boka tid för e-tentamen i ett tentamensrum inom det tidsintervall som tentatorn har fastställt för tentamen.

Tiden ska bokas i förväg. Tidsbokningen kan göras tidigast 30 dagar i förväg (förutsatt att tentatorn har skapat och publicerat tentamen i tentamenssystemet) och senast före tentamen börjar. Tentanden kan endast ha en bokning för en viss tentamen åt gången. Det är möjligt att ändra sin bokning när som helst före tentamen, så länge det finns lediga tider. 

Tentanden ska själv kontrollera att hen har rätt att skriva en tentamen som hen bokar tid för. Om tentanden inte har rätt att skriva den tentamen som hen har anmält sig till är tentatorn inte skyldig att bedöma tentamen.

Tentanden väljer själv i tentamenssystemet vilket tentamensrum hen ska skriva tentamen i utgående från de egenskaper som tentatorn har angett att tentamensrummet ska ha. I tentamenssystemet beaktas inte byggnadernas öppettider. Tentanden ska själv se till att välja ett tentamensrum som ligger i en byggnad som har öppet under den tid som bokningen gäller. Information om byggnadernas öppettider finns på universitetets webbplats eller fås av byggnadernas vaktmästare.  

E-tentamen i lärplattformen eller annat system som används vid universitetet

Anmälan till e-tentamen i lärplattformen eller ett annat system som används vid universitetet görs i studieregistersystemet på samma sätt som vid anmälan till vanlig papperstentamen. 

Bedömning av e-tentamen och tidsfrister för publicering av resultat  

Vid bedömning av e-tentamen och publicering av resultat iakttas Aalto-universitetets allmänna regler för undervisning och studier.

För studieprestationer som i sin helhet baserar sig på e-tentamen anges det datum då tentamen har skrivits som datum för studieprestationen i studieregistret.

Möjlighet att ta del av bedömningen av en e-tentamen

Tentanden har möjlighet att ta del av resultatet av bedömningen av en e-tentamen i det system som hen har skrivit tentamen i eller på ett sätt som anges av tentatorn efter att tentatorn har bedömt tentamen.

Fotnot

* Tentator = kursens ansvarslärare eller annan ansvarig som utsetts av högskolan: BIZ: LES/tentamenskansliet; CHEM: institutionens kontaktperson för tentamina

Användarvillkor för tentamenssystemet EXAM

Nedan anges villkor för användning av EXAM-tentamensrummen och -tentamenssystemet. Tentanden förbinder sig till villkoren när hen använder tentamenssystemet. Användarvillkoren godkänns i samband med den första inloggningen i tentamenssystemet.

1. Tentanden är medveten om att tentamen i ett EXAM-tentamensrum övervakas.
Tentamensrummet är utrustat med video- och ljudövervakning. Tentamensövervakningen och uppgifterna i EXAM kan kopplas ihop för att kontrollera tentandens identitet samt reda ut eventuella misstankar om fusk, störningar och trakasserier. 
I tentamensrummet görs slumpmässiga stickprov för att kontrollera tentandernas identitet. Stickprov kan utföras av EXAM-systemets huvudanvändare, tentatorer, entrétjänstpersonal, vaktmästare eller väktare. Den som gör stickprov har alltid med sig ett personalkort med en EXAM-märkning eller bär bevakningsföretagets logotyp.

2. Tentanden ska ha med sig sitt studiekort eller en annan identitetshandling i tentamensrummet. Tentanden ska kunna visa upp en identitetshandling vid ett stickprov. Därtill är tentanden skyldig att på begäran komma och styrka sin identitet efter tentamen på det sätt som anges.

3. Tentanden får inte ha med sig några övriga tillbehör eller mat i tentamensrummet utöver studiekortet eller en annan identitetshandling. Personliga tillhörigheter kan förvaras i förvaringsboxar i entréhallen eller i närheten av tentamensrummet under tentamen.

4. Tentanden loggar in på den dator som hen tilldelats genom lottning så snart hen kommer in i tentamensrummet. Inloggning sker med hjälp av tentamenskoden och ett lösenord som står på datorn. Därefter loggar tentanden in i EXAM med hjälp av sitt användarkonto vid Aalto-universitetet.

5. Tentanden får inte lämna tentamensrummet under tentamen (t.ex. för att gå på toaletten). Om tentanden lämnar rummet avslutas tentamen.

6. Tentanden ska följa de anvisningar som gäller vid störning, brandlarm, tekniska problem eller annan jämförbar orsak som leder till störning eller avbrott i tentamen. Anvisningarna finns på väggen i tentamensrummet och på webbsidan för anvisningar som gäller tentamenssystemet. Därtill fås anvisningarna av entrétjänstpersonal/vaktmästare. Under tentamens gång är det inte möjligt att få tekniskt stöd för skrivandet av tentamen. Eventuella problemsituationer reds ut efteråt.

7. Brott mot dessa användarvillkor kan innebära brott mot tentamensreglerna för Aalto-universitetet. Brott mot tentamensreglerna kan leda till att studieprestationen underkänns och till disciplinära åtgärder. Aalto-universitetets etiska regler för studier och handläggning av förseelser mot reglerna

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: