Hakemukset, ohjeet ja säännöt

Sähköisten tenttien menettelytapaohje ja Exam-tenttijärjestelmän käyttösäännöt

Sähköisten tenttien menettelytapaohje ja Exam-tenttijärjestelmän käyttösäännöt

Ohjeistus tarkentaa 1.8.2017 voimaan tulleen Aalto-yliopiston yhteisen tenttiohjeen kappaleiden 2 ja 3 osalta menettelytapoja koskien sähköisissä järjestelmissä suoritettavia tenttejä.

Yleistä sähköisistä tenteistä

Aalto-yliopistossa voidaan järjestää sähköisiä tenttejä käyttäen tallentavalla tenttivalvonnalta varustettua sähköistä tenttipalvelua (Sähköinen tenttihuonetentti), yliopiston omaa keskitetysti ylläpidettyä oppimisympäristöä (MyCourses) tai muuta yliopiston tarjoamaa sähköistä järjestelmää.

Sähköisissä tenteissä noudatetaan Aalto-yliopiston yleisiä opetusta ja opiskelua koskevia sääntöjä, tentin järjestävän korkeakoulun tutkintosääntöä sekä Aalto-yliopiston yhteistä tenttiohjetta ja Aalto-yliopiston opiskelua koskevia eettisiä sääntöjä. Sähköisissä tenteissä on voimassa tietojärjestelmien käyttöehdot (aalto.fi), joissa kuvataan myös seuraamukset järjestelmien ja käyttäjätunnusten väärinkäytöstä.

Esteettömyyden huomioiminen sähköisissä tenteissä

Jos tentin suorittaja vammaisuuden tai terveydellisen esteen vuoksi ei pysty osallistumaan sähköiseen tenttiin ilman henkilökohtaisia tenttijärjestelyitä, on tentin suorittajan otettava yhteyttä tentin järjestäjään* ilmoittautumisajan puitteissa. Tenttiminen pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään hänen kannaltaan mahdollisimman suotuisalla tavalla.

Sähköinen tentti opintojakson suoritusmuotona

Opintojakson suoritusmuotona Sähköinen tentti ei aina ole identtinen paperitentin kanssa. Sähköisen tentin kesto voi poiketa samalla opintojaksolla tarjottavan paperitentin kestosta.

Sähköinen tenttihuonetentti

Sähköisen tenttihuonetentin tenttijakso

Sähköisessä tenttihuoneessa suoritettavan tentin tenttijakso on tentin järjestäjän määrittämä tentin aukiolojakso, jonka aikana tentti on mahdollista suorittaa sähköisessä tenttihuoneessa. Tentin järjestäjä määrittelee tenttijakson pituuden päivinä tenttijärjestelmän kalenteritoiminnolla.

Sähköisen tenttihuonetentin kesto

Sähköisen tenttihuonetentin kesto voi olla korkeintaan 3 tuntia seuraavasti:

1h tentti = 55 minuuttia tenttikysymyksiin vastaaminen + koneelle kirjautuminen, tentin tallennus ja poistuminen 5 minuuttia, yhteensä 60 minuuttia

2h tentti = 115 minuuttia tenttikysymyksiin vastaaminen + koneelle kirjautuminen, tentin tallennus ja poistuminen 5 minuuttia, yhteensä 120 minuuttia

3h tentti = 175 minuuttia tenttikysymyksiin vastaaminen + koneelle kirjautuminen, tentin tallennus ja poistuminen 5 minuuttia, yhteensä 180 minuuttia
Sähköisessä tenttihuonetentissä tentin keston määrittelee tentin järjestäjä järjestelmän tarjoamien vaihtoehtojen perusteella. Tentin järjestäjä voi jakaa suoritettavan opintojakson tentin keston useampaan osaan (esim. 2h + 2h).
Sähköisessä tenttihuoneessa suoritettavan sähköisen tentin tekemiselle varattu aika eli tentin kesto alkaa kulua aina tentin suorittajan tekemän tenttiajanvarauksen alkamisesta ja aika päättyy tentin suorittajan jätettyä vastauksesta tarkastettavaksi järjestelmässä tai viimeistään, kun tenttiajanvarauksen aika päättyy. Tenttivarauksen päättyessä järjestelmä palauttaa automaattisesti opiskelijan tentin suorittajan järjestelmään antamat vastaukset tarkastettaviksi. Mahdollinen liite palautuu tarkastettavaksi vain, jos tentin suorittaja on tallentanut sen tenttivastauksen yhteyteen.

Sähköinen tentti oppimisympäristössä tai muussa yliopiston tarjoamassa järjestelmässä

Sähköisessä oppimisympäristössä tai muussa yliopiston tarjoamassa järjestelmässä suoritettava sähköinen tentti voi olla yliopiston tai tentin suorittajan omalla tietokoneella yliopiston tiloissa suoritettava tentti tai tentin suorittajan vapaasti valitsemassa paikassa tentin suorittajan omalla tietokoneella suoritettava tentti. Sähköisessä oppimisympäristössä tai muussa järjestelmässä suoritettavassa tentissä tentin järjestäjä määrittelee tentin tekemisen ajankohdan, keston ja paikan.

Sähköiseen tenttiin ilmoittautuminen ja tenttiajanvaraus

Sähköinen tenttihuonetentti

Tentin suorittaja voi ilmoittautua sähköisessä tenttihuoneessa suoritettavaan tenttiin sen jälkeen, kun tentin järjestäjä on luonut ja julkaissut tentin tenttijärjestelmässä. Jotta tentin suorittaja voi ilmoittautua tenttiin tenttijärjestelmässä tulee hänen olla ilmoittautunut kyseisen tentin sisältävälle opintojaksolle ja/tai opintojakson tenttiin ensin opintotietojärjestelmässä.

Sähköisessä tenttihuoneessa järjestettävän tentin suorittaja voi varata itselleen sopivan tentin suorittamisen ajan tentin järjestäjän määrittämän tentin aukiolojakson eli tenttijakson aikana.

Tenttiajanvaraus on tehtävä etukäteen. Tenttiajanvaraus on mahdollista tehdä aikaisintaan 30 päivää ennen tentin suorittamispäivää (jos tentin järjestäjä on luonut ja julkaissut tentin tenttijärjestelmässä) ja viimeistään ennen tentin alkamista. Tentin suorittajalla voi olla voimassa vain yksi tenttiajanvaraus samaan tenttiin kerrallaan. Tentin suorittaja voi muuttaa tenttiajanvaraustaan koska tahansa ennen tenttiä, jos aikoja on vapaana. 

Tenttiaikaa varatessaan tentin suorittajan tulee itse varmistaa, että hänellä on oikeus suorittaa varaamansa tentti. Mikäli tentin suorittajalla ei ole oikeutta suorittaa varaamaansa tenttiä, tentin järjestäjä ei ole velvollinen arvioimaan tenttiä.

Tentin suorittaja valitsee tentin suorittamiseen käytettävän tenttihuoneen itsenäisesti tenttijärjestelmästä tentin järjestäjän määrittelemien tenttihuoneen ominaisuuksien perusteella. Tenttijärjestelmässä ei ole huomioitu eri rakennusten aukioloaikoja. Tentin suorittajan tulee itse selvittää, että hänen varaamansa tentin suorittamisen aika noudattaa sen rakennuksen aukioloaikoja, jossa hänen valitsemansa tenttihuone sijaitsee. Tieto rakennusten aukioloajoista löytyy yliopiston verkkosivuilta sekä rakennuksen vahtimestareilta.  

Muussa sähköisessä oppimisympäristössä- tai muussa yliopiston tarjoamassa järjestelmässä toteutettava tentti

Sähköisessä oppimisympäristössä tai muussa yliopiston tarjoamassa järjestelmässä suoritettavaan sähköiseen tenttiin ilmoittaudutaan opintotietojärjestelmässä samalla tavoin kuin paperitenttiin. 

Sähköisten tenttien arviointi ja tulosten julkistamisen määräajat   

Sähköisten tenttien arvioinnissa ja tulosten julkistamisessa noudatetaan Aalto-yliopiston yhteisiä opetusta ja opiskelua koskevia sääntöjä. 
Opintojakson kokonaissuorituksena suoritettavan sähköisen tentin opintorekisteriin merkittävä suorituspäivä on sama kuin tentin suorittamisen päivä.

Sähköisen tentin arviointiin tutustuminen

Suoritettujen sähköisten tenttien arvioinnin tulos on nähtävillä sähköisen tentin suorittamiseen valitussa järjestelmässä tai tentin järjestäjän määrittämällä tavalla sen jälkeen, kun tentin järjestäjä on arvioinut tentin.

Viitteet

* Tentin järjestäjä = kurssin vastuuopettaja tai korkeakoulun määrittelemä muu tentin järjestämisestä vastaava: BIZ: LES/tenttikanslia; CHEM: laitoksen tenttiyhdyshenkilö

Käyttösäännöt Exam-tenttijärjestelmä

Tässä on esitelty Exam-tenttihuoneen ja -tenttijärjestelmän käyttösäännöt, joihin tentin suorittaja sitoutuu käyttäessään Exam-tenttijärjestelmää. Käyttösäännöt hyväksytään kirjautuessa ensimmäisen kerran Exam-tenttijärjestelmään.

1. Tentin suorittaja on tietoinen siitä, että tentin tekemistä tenttihuoneessa valvotaan

Tenttihuoneessa on kuvan ja äänen tallentava tenttivalvonta. Tenttivalvonnan ja Exam-tenttijärjestelmän tietoja voidaan yhdistää tentinsuorittajan henkilöllisyyden varmentamiseksi sekä mahdollisten vilppiepäilyksien, häiriö- ja häirintätilanteiden selvittämiseksi. 

Tenttihuoneessa suoritetaan satunnaisia pistokokeita tentin suorittajien henkilöllisyyden varmistamiseksi. Pistokokeita voivat suorittaa Exam-tenttijärjestelmän pääkäyttäjät, tenttien järjestäjät sekä rakennuksen aulapalveluhenkilöstö, vahtimestarit ja vartijat. Pistokokeiden tekijällä on aina mukanaan Exam-merkitty Aalto-yliopiston henkilökuntakortti tai vartiointiliikkeen tunnus.

2. Tentin suorittajan tulee ottaa mukaan tenttihuoneeseen opiskelijakortti tai muu henkilöllisyyden todistava asiakirja. Tentin suorittajan tulee esittää henkilöllisyyden todistava asiakirja henkilöllisyyden varmistamiseksi pistokokeen tekijälle. Tentin suorittajalla on myös velvollisuus tulla kutsusta todistamaan henkilöllisyytensä hänelle ilmoitetulla tavalla tentin suorittamisen jälkeen.

3. Tentin suorittaja ei saa tuoda tenttihuoneeseen opiskelijakortin tai muun henkilöllisyyden todistavan asiakirjan lisäksi muita tarvikkeita tai eväitä. Henkilökohtaiset tavarat voi jättää rakennuksen aulasta tai tenttitilan läheisyydestä löytyviin lukittaviin lokerikkoihin.

4. Tentin suorittaja kirjautuu tenttihuoneeseen saavuttuaan hänelle arvotulle tietokoneelle yhteisellä tenttitunnuksella, ja salasanalla joka on merkitty tenttitietokoneeseen. Tämän jälkeen tentin suorittaja kirjautuu Exam-tenttijärjestelmään omalla Aalto-yliopiston käyttäjätunnuksellaan.

5. Tentin suorittaja ei saa poistua tenttihuoneesta kesken tentin (esim. wc-käyntiä varten). Tenttihuoneesta poistuminen päättää tenttisuorituksen.

6. Tentin suorittajan tulee toimia "Jos tenttisi keskeytyy"-ohjeen mukaisesti. Mikäli tentin tekeminen estyy tai häiriintyy häiritsemisen, palohälytyksen, teknisen ongelman tai muun vastaavan syyn vuoksi. Ohje löytyy tenttitilan seinältä, asiakaspalvelusta/vahtimestarilta sekä Exam-tenttijärjestelmän ohjesivustolta internetissä. Tentin aikana ei ole saatavilla teknistä tukea tentin suorittamiseen. Kaikki ongelmatilanteet ratkotaan jälkikäteen.

7. Näiden käyttösääntöjen rikkominen voi muodostaa Aalto-yliopiston yhteisessä tenttiohjeessa tarkoitetuin tenttirikkomuksen. Todettu tenttirikkomus voi johtaa suorituksen hylkäämiseen ja kurinpidolliseen toimenpiteeseen. Aalto-yliopiston opiskelua koskevat eettiset säännöt ja niiden rikkomusten käsittely (3.3Vilpillinenmenettelyopinnoissa)

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: