Hakemukset, ohjeet ja säännöt

Vastuullisen käyttäytymisen säännöt – opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet (voimassa 1.8.2020 alkaen)

Vastuullisen käyttäytymisen säännöt – opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet (voimassa 1.8.2020 alkaen)

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitean päätös 4.2.2020

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea hyväksyi Vastuullisen käyttäytymisen säännöt – opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet tulemaan voimaan 1.8.2020. Säännöt korvaavat voimaan tullessaan 19.5.2015 annetut Vastuullisen käyttäytymisen periaatteet yliopistoympäristössä.

Näillä säännöillä tarkennetaan Aalto-yliopiston tapa toimia –toimintaperiaatteiden mukaisia opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia. [Aallon tapa toimia -toimintaohjeet päivitettiin 2021, ohjeiden uusi nimi on Eettiset periaatteet]

Hyvän tieteellisen käytännön ja rehellisten toimintatapojen noudattamisesta opinnoissa määrätään muualla.

Näitä sääntöjä sovelletaan Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijoihin sekä soveltuvin osin muihin opiskelijoihin. Näitä sääntöjä sovelletaan muihin yliopistoyhteisön jäseniin heidän toimiessaan vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa.

Aalto-yliopiston tapa toimia –toimintaperiaatteet ja yliopiston järjestys

Opiskelijoilla on oikeus tasa-arvoiseen, puolueettomaan kohteluun ja keskinäiseen kunnioitukseen, avoimeen ja vastuulliseen viestintään sekä yksityisyytensä ja omaisuutensa kunnioittamiseen ja terveelliseen ja turvalliseen työ- ja oppimisympäristöön  Aalto-yliopiston tapa toimia –toimintaperiaatteiden mukaisesti. Opiskelijoiden tulee kunnioittaa muiden yliopistoyhteisön jäsenten ja yliopistoyhteisössä toimivien vastaavia oikeuksia. Opiskelijoiden tulee huolehtia omalta osaltaan Aalto-yliopiston omaisuudesta, tiloista ja palveluiden tietoturvasta, noudattavan lakia, yliopiston sääntöjä ja yliopiston palveluiden käyttöehtoja Aalto-yliopiston tapa toimia –toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Aalto-yliopiston tapa toimia –toimintaperiaatteiden noudattamisella edistetään yliopistolaissa (558/2009) mainittuja tavoitteita eli yliopiston sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä yliopistoyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä

Yliopiston järjestystä koskevat rikkomukset ja niiden käsittely

Opiskelijan epäasialliseksi käytökseksi katsotaan yliopistolain mukaisesti opetuksen häiritseminen, väkivaltainen, uhkaava tai vilpillinen käytös tai muu yliopiston järjestyksen rikkominen.

Aalto-yliopistossa yliopiston järjestyksen rikkomiseksi katsotaan poikkeuksetta väkivaltainen, uhkaava, vilpillinen tai syrjivä käytös sekä kiusaaminen, henkilön sukupuolinen, seksuaalinen tai muu häirintä. Aalto-yliopistossa yliopiston järjestyksen rikkomiseksi katsotaan myös yliopistoympäristön tai muun yliopiston toiminnan häiritseminen tavalla, joka vaarantaa muiden jäsenten oikeuden turvalliseen ja viihtyisään yliopistoympäristöön, esteettömään opiskeluun, opetukseen, tutkimukseen tai muuhun työskentelyyn. Aalto-yliopiston järjestyksen rikkomiseksi katsotaan myös yliopiston omaisuuden, tilojen tai tarjoamien palveluiden turmeleminen tai luvaton käyttö.

Korkeakoulun dekaani vastaa siitä, että yliopiston järjestystä koskevat häiriö- tai konfliktitilanteet, joissa on osapuolena opiskelija, selvitetään korkeakoulussa hyvän hallinnon periaatteita noudattaen. Dekaani päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä ja päätöstensä toimeenpanon seurannasta. Dekaani voi siirtää toimivaltaansa määräämälleen henkilölle siten kuin Aalto-yliopiston johtosäännössä määrätään. Tällöin dekaanin päätöstä ja toimia koskevia sääntöjä sovelletaan hänen määräämänsä henkilön tekemiin päätöksiin ja toimiin. Korkeakoulussa tulee olla dekaanin toimivaltaa käyttävän henkilön työn tukena selvittäj(i)ä sellaisten yliopiston järjestystä koskevien häiriö- ja konfliktitilanteiden käsittelemiseen, joissa on osapuolena opiskelija. Korkeakoulun tulee tarjota mahdollisuus sovittelumenettelyyn.

Yliopisto käsittelee työntekijään kohdistuvat epäilyt epäasiallisesta käytöksestä ja puuttuu työntekijään kohdistuneeseen epäasialliseen käytökseen työsuhdetta ja työturvallisuutta säätelevän lainsäädännön mukaisesti. Yliopisto käsittelee opiskelijaan kohdistuvat epäilyt epäasiallisesta käytöksestä ja puuttuu opiskelijaan kohdistuneeseen epäasialliseen käytökseen yliopistolain mukaisesti.

Jos epäasiallisesta käytöksestä epäilty henkilö on sekä opiskelija että työntekijä, selvitysprosessi ja seuraamukset määräytyvät tapauskohtaisesti.

Aalto-yliopiston työntekijällä on velvollisuus puuttua tietoonsa tulleeseen opiskelijaan kohdistuneeseen tai opiskelijan epäasialliseen käytökseen yliopistoympäristössä tilanteen vaatimalla tavalla ja viedä asia korkeakoulun selvittäjän tietoon. Opiskelija voi saattaa toisen Aalto-yliopiston yliopistoyhteisön jäsenen taholta kokemansa tai muutoin havaitsemansa epäasiallisen käytöksen korkeakoulun selvittäjän tietoon.

Rehtori tai määräämänsä antaa tarkempia ohjeita näiden sääntöjen soveltamisesta ja menettelystä konfliktitilanteiden ratkaisussa ja yliopiston järjestystä koskevien rikkomusten käsittelyssä.

Siirtymäsäännökset

Aiemman Vastuullisen käyttäytymisen periaatteet yliopistoympäristössä nojalla annetut tarkemmat ohjeet säilyvät voimassa näiden sääntöjen tullessa voimaan kunnes korvaavat tarkemmat ohjeet annetaan.

Tarkempia ohjeita

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: