Ansökningar, anvisningar och regler

Lärdomsprovens offentlighet

Lärdomsprovens offentlighet

Vad behöver den studerande veta om lärdomsprovets offentlighet?

En studerande som gör sitt lärdomsprov ska ta hänsyn till att lärdomsprovet är en offentlig handling. Ett lärdomsprov som lämnas in för bedömning får således inte innehålla konfidentiella uppgifter.

Uppgifter om lärdomsproven finns i Aaltodoc, och arkiverade exemplar av lärdomsproven finns tillgängliga i tryckt eller elektronisk form på lärcentret. Därtill ska lärcentret skicka elektroniska lärdomsprov i elektronisk form till kunder på begäran.

Om ett lärdomsprov görs på uppdrag av ett företag ska affärshemligheter enbart ingå i bakgrundsmaterialet och inte inkluderas i det arbete som lämnas in för bedömning.

Lärdomsprov i Aaltodoc

Lärdomsprov görs inte tillgängliga för allmänheten i portalen Aaltodoc utan författarens tillstånd. Metadata, såsom författarens och lärdomsprovets namn, utexamineringsår, utbildningsprogram och nyckelord för lärdomsprovet görs synliga för allmänheten. OBS! Från den 1.1. 2024 kommer avhandlingens abstrakt alltid att publiceras i Aaltodoc-portalen. 

Författaren till lärdomsprovet kan om hen så önskar ge sitt tillstånd för publicering av lärdomsprovet i fulltext, varvid hela lärdomsprovet görs tillgängligt i PDF-format för alla användare av Aaltodoc. Bakgrundsmaterial hör inte till lärdomsprovet och förs inte in i Aaltodoc.

Om författaren inte ger sitt tillstånd är lärdomsprovet inte direkt tillgängligt i Aaltodoc, utan kunden kan begära det av lärcentret (oppimiskeskus@aalto.fi).

Juridisk bakgrundsinformation

Enligt grundlagen är handlingar och upptagningar som innehas av myndigheterna offentliga. Vid Aalto-universitetet är lärdomsproven offentliga handlingar, som alla har rätt att ta del av. Denna princip har slagits fast redan år 2004 i undervisningsministeriets brev till högskolor.

Elektroniska lärdomsprov skickas på begäran till kunder per e-post utan avgift, om inte detta medför oskälig olägenhet för verksamheten på grund av att antalet handlingar är stort eller någon annan därmed jämförbar orsak. Möjligheten att ta del av en handling i enlighet med lagen om offentlighet innebär inte att mottagaren fritt kan sprida den vidare eller göra den tillgänglig i ett datanät.

Norra Finlands förvaltningsdomstol har genom ett beslut som vunnit laga kraft 15.2.2019 beslutat att Lapplands universitets bibliotek med stöd av lagen om offentlighet är skyldigt att lämna ut ett lärdomsprov i elektronisk form på en kunds begäran, även om författaren till lärdomsprovet inte gett sitt tillstånd till publicering på webben. Utlämnande av uppgifter ur en offentlig handling begränsas inte av upphovsrätten och kräver inte tillstånd av författaren.

Mer information: Anna Johansson, Matti Raatikainen ([email protected])

Referenser:

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat