Ansökningar, anvisningar och regler

Examensstadga för doktorandutbildning (i kraft t.o.m. 31.7.2021)

Examensstadga för doktorandutbildning (i kraft t.o.m. 31.7.2021)

Examensstadga för doktorandutbildning (i kraft fr.o.m 1.8.2021)

Examensstadga för doktorandutbildning den 1 augusti 2018

Aalto-universitetets allmänna regler för undervisning och studier (OOS)
Bilaga: 43 a § EXAMENSSTADGA FÖR DOKTORANDUTBILDNING  
(uppdaterad med beslut t.o.m. 19.5.2020)

1. Definitioner

De begrepp som används i denna examensstadga definieras nedan.

Forskarstuderande (Doctoral student)
Person som är registrerad som närvaro- eller frånvaroanmäld forskarstuderande inom något av Aalto-universitetets doktorandprogram. Benämningen doktorand (Doctoral candidate) används också.

Ansvarsprofessor (Supervising professor)
Professor vid Aalto-universitetet som utses av högskolan för att ansvara för doktorandens examenshelhet och för handledningsarrangemangen samt för att göra upp en handledningsplan tillsammans med doktoranden. Hen kan även fungera som handledare.

Andra ansvarsprofessor (Co-supervisor)
Professor vid Aalto-universitetet, eller professor vid något annat finländskt eller utländskt universitet, som av särskild orsak utses av högskolan för att tillsammans med ansvarsprofessorn ansvara för doktorandens examenshelhet och för handledningsarrangemangen. Hen kan även fungera som handledare.

Handledare (Thesis advisor)
Av högskolan utsedd person som är sakkunnig inom ämnesområdet för doktorsavhandlingen. Handledarens uppgifter fastställs i doktorandens handledningsplan.

Forskningsområde
Av högskolan fastställt akademiskt forskningsområde inom vilket högskolan erbjuder doktorandutbildning. De forskningsområden som erbjuds vid Handelshögskolan kallas huvudämnen.

Granskare av licentiatavhandling (Examiner)
Av högskolan utsedd sakkunnig inom ämnesområdet för lärdomsprovet. En person som utses till granskare ska ha avlagt examen som motsvarar licentiatexamen.

Förhandsgranskare (Preliminary examiner)
Av högskolan utsedd sakkunnig som har tillräckliga vetenskapliga eller konstnärliga kvalifikationer på det område som doktorsavhandlingen representerar. En person som utses till förhandsgranskare ska ha doktorsexamen eller tillräckliga konstnärliga kvalifikationer.

Opponent (Opponent)
Av högskolan utsedd sakkunnig som har tillräckliga vetenskapliga eller konstnärliga kvalifikationer på det område som doktorsavhandlingen representerar. En person som utses till opponent ska ha avlagt doktorsexamen.

Disputationstillstånd (Permission for public defence)
Disputationstillstånd innebär publiceringstillstånd (permission for publication). Efter att doktoranden har fått disputationstillstånd kan hen publicera sin doktorsavhandling och försvara den vid en offentlig disputation.

Doktorandprogram vid universitetet (University doctoral programme)
Enligt rektors beslut inrättad utbildningshelhet som leder till doktorsexamen. Varje doktorand vid universitetet hör till något av universitetets doktorandprogram.

Ledare för doktorandprogrammet (Doctoral programme director)
Av dekanus utsedd person som leder doktorandprogrammet samt ansvarar för planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

2. Anordnande av doktorandutbildning

Den utbildning som leder till forskarexamina anordnas inom doktorandprogrammen enligt forskningsområde. Högskolan beslutar om de forskningsområden som ingår i forskarutbildningen och fastställer professorer inom forskningsområdena. Högskolan fastställer doktorandens forskningsområde i samband med beviljandet av studierätten.

Utbildningen planeras så att det genom heltidsstudier ska vara möjligt att avlägga examen inom den målsatta tiden på fyra år.

Den utbildning som leder till examen kan anordnas i samarbete med en eller flera högskolor vid Aalto-universitetet eller ett annat finländskt eller utländskt universitet.

3. Ansvarsprofessor och handledare

Högskolan utser en ansvarsprofessor för doktoranden utgående från det forskningsområde som fastställts för doktoranden. Ansvarsprofessorn ska vara professor vid högskolan och ingå i karriärsystemet. Av särskild orsak kan även en professor vid högskolan som inte ingår i karriärsystemet enligt dekanus beslut utses till ansvarsprofessor.

Högskolan kan därtill utse en andra ansvarsprofessor för doktoranden om examen avläggs under internationell eller nationell gemensam handledning eller om examen på grund av dess tvärvetenskapliga natur kräver delat ansvar. Den andra ansvarsprofessorn kan vara en annan professor vid Aalto-universitetet eller en professor vid ett annat finländskt eller utländskt universitet.

Högskolan utser en eller flera handledare som har expertis inom ämnesområdet för lärdomsprovet. Ansvarsprofessorn och/eller andra ansvarsprofessorn kan även fungera som handledare.

Det ekonomiska området:

Handledare för lärdomsprov ska ha avlagt doktorsexamen.

Det konstnärliga området och det tekniska området; arkitektur:

Minst en av handledarna ska ha avlagt doktorsexamen. Om doktorsavhandlingen inkluderar konstproduktion eller produktutvecklingsprojekt ska åtminstone en av handledarna ha tillräckliga konstnärliga kvalifikationer och djupgående insikter i området i fråga.

Det tekniska området:

Handledare för lärdomsprov ska ha avlagt doktorsexamen.

4. Planering av studierna och handledning 

Varje doktorand har en studieplan, en forskningsplan och en handledningsplan, vars genomförande följs upp av ansvarsprofessorn. Ansvarsprofessorn ansvarar även för handledningsarrangemangen för doktoranden.

5. Studier inom forskarutbildningen   

Studierna inom forskarutbildningen genomförs i form av studiehelheter. Den som har antagits till forskarutbildningen ska:

1. genomföra studier som berör förberedelse till forskningsarbete, tillämpning av forskningsinformation och förmedling av forskningsinformation,

2. skaffa sig omfattande och djupgående insikter i något forskningsområde och

3. tillägna sig principerna för god vetenskaplig praxis.

Omfattningen av de studier som ingår i forskarexamen är:

Det ekonomiska området:

60 studiepoäng

Det konstnärliga området och det tekniska området; arkitektur:

40 studiepoäng (AAK 19.5.2020)

Det tekniska området:

40 studiepoäng          

Högskolan fastställer doktorandens studieplan.

Högskolan kan vid behov förutsätta att studerande som antagits till forskarutbildningen även slutför andra studier för att avlägga examen.

6.  Avläggande av licentiatexamen

För att avlägga licentiatexamen ska den studerande:

1. slutföra de studier som ingår i forskarutbildningen och som anges ovan i punkt 5 i enlighet med studieplanen och

2. avfatta en licentiatavhandling.

7. Licentiatavhandlingen

Licentiatavhandlingen görs inom det forskningsområde som fastställts för den studerande.

I sin licentiatavhandling ska den studerande visa god förtrogenhet med sitt forskningsområde och förmåga att självständigt och kritiskt tillämpa metoder för vetenskaplig forskning.

Som licentiatavhandling kan även godkännas ett antal vetenskapliga publikationer eller manuskript som har godkänts för publicering och som behandlar samma problemkomplex och vars antal universitetet anser vara tillräckligt samt ett sammandrag av dessa, eller något annat arbete som uppfyller motsvarande vetenskapliga kriterier. Publikationerna kan även inkludera sampublikationer, om författarens självständiga andel i dem kan påvisas.

Licentiatavhandlingen är ett offentligt lärdomsprov, som ska finnas framlagt på högskolan.

8. Granskning och godkännande av licentiatavhandlingen

Licentiatavhandlingen presenteras vid högskolan. För att få sin licentiatavhandling granskad ska den studerande lämna in den till högskolan med tillhörande ansökan, som ska innehålla ansvarsprofessorns godkännande. Högskolan utser en eller två granskare för licentiatavhandlingen och begär utlåtanden av granskarna. Den studerande ges tillfälle att bemöta utlåtandena. Därefter beslutar högskolan om godkännande av licentiatavhandlingen.

Granskningen av licentiatavhandlingen får inte utan särskilda skäl dröja längre än två månader från och med att granskarna har utsetts.

9. Avläggande av doktorsexamen

För att avlägga doktorsexamen ska den studerande:

1. slutföra de studier som ingår i forskarutbildningen och som anges ovan i punkt 5 i enlighet med studieplanen,

2. uppvisa självständigt och kritiskt tänkande på sitt forskningsområde samt

3. avfatta en doktorsavhandling och försvara den offentligt.

10. Doktorsavhandlingen

Doktorsavhandlingen görs inom det forskningsområde som fastställts för doktoranden. Doktorsavhandlingen ska innehålla ny vetenskaplig information.

Utformningen och kraven för doktorsavhandlingen beslutas separat.

Doktorsavhandlingen är ett offentligt lärdomsprov, som ska finnas framlagt på högskolan.

11. Förhandsgranskning av doktorsavhandlingen och beviljande av disputationstillstånd

För att erhålla disputationstillstånd ska doktoranden lämna in manuskriptet för doktorsavhandlingen med tillhörande ansökan om disputationstillstånd till högskolan. Ansökan om disputationstillstånd ska innehålla ansvarsprofessorns godkännande.

Efter att ha erhållit manuskriptet och ansökan om disputationstillstånd fattar högskolan beslut om att sända det till förhandsgranskning och utser minst två förhandsgranskare som ska ha avlagt doktorsexamen. En doktorsavhandling inom området konst kan ha ytterligare en förhandsgranskare, som istället för en doktorsexamen förutsätts ha tillräckliga konstnärliga kvalifikationer. Doktoranden ges tillfälle att framföra sin synpunkt på valet av förhandsgranskare.

Högskolan kan besluta om att avstå från att sända manuskriptet till förhandsgranskning om den finner att manuskriptet uppvisar påtagliga brister och/eller att det inte uppfyller de allmänna kriterier som universitetet har fastställt gällande utformningen av en doktorsavhandling.

Högskolan erhåller och behandlar förhandsgranskarnas utlåtanden om manuskriptet för doktorsavhandlingen. Doktoranden ges tillfälle att bemöta förhandsgranskarnas utlåtanden.

Efter att ha erhållit förhandsgranskarnas utlåtanden fattar högskolan beslut om beviljande av disputationstillstånd.

Behandlingen av manuskriptet får inte utan särskilda skäl dröja längre än tre månader från och med att granskarna har utsetts.

Efter att ha erhållit disputationstillstånd ska doktoranden lämna in doktorsavhandlingen för publicering och tillsammans med högskolan komma överens om anordnandet av disputationen.

12. Offentlig granskning av doktorsavhandlingen

Doktorsavhandlingen läggs fram för offentlig granskning vid disputationen, varvid disputanden försvarar sin doktorsavhandling. Högskolan bestämmer tidpunkten och språket för disputationen samt utser kustos och en eller två opponenter. Disputanden ges tillfälle att framföra sin synpunkt på valet av opponent(er).

Det arbete eller de arbeten som utgör doktorsavhandlingen ska finnas tillgängliga för granskning vid högskolan minst tio dagar före disputationen.

Högskolan meddelar närmare föreskrifter om arrangemangen och förloppet för disputationen.

13. Godkännande av doktorsavhandlingen

Efter den offentliga granskningen ska den opponent, eller de opponenter, som utsetts av högskolan gemensamt eller var för sig inom två veckor ge högskolan ett skriftligt utlåtande om doktorsavhandlingen och försvaret av den. Om det vid disputationen har meddelats att en skriftlig anmärkning kommer att göras ska även den lämnas in till högskolan inom två veckor efter disputationen.

Krav på underkännande av en doktorsavhandling, jämte motiveringar, ska framföras skriftligen. Ett krav på underkännande kan ställas av en opponent eller en medlem i forskarutbildningsrådet som är berättigad att fatta beslut om studieprestationen i fråga.

För godkännandet av doktorsavhandlingen ska opponenternas skriftliga utlåtanden och övriga skriftliga anmärkningar tillställas högskolan. Disputanden ges tillfälle att skriftligen bemöta dessa utlåtanden och anmärkningar samt övriga dokument som gäller bedömningen inom en tidsfrist som fastställts av högskolan.

Därefter beslutar högskolan om godkännande eller underkännande av doktorsavhandlingen.

14. Bedömning och vitsord

Licentiat- och doktorsavhandlingar bedöms enligt följande:

Det ekonomiska området:

Licentiat- och doktorsavhandlingar bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.

Det konstnärliga området och det tekniska området; arkitektur:

Doktorsavhandlingar bedöms enligt skalan med beröm godkänd/godkänd/underkänd.

Licentiatavhandlingar bedöms enligt skalan med beröm godkänd/godkänd/underkänd (arkitektur).

Det tekniska området:

Licentiat- och doktorsavhandlingar bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.

Studiehelheter bedöms inte med helhetsvitsord.

15. Ikraftträdande

Denna examensstadga träder i kraft den 1 augusti 2018.

16. Övergångsbestämmelser

För lärdomsprov som lämnats in för granskning före 1.8.2018 gäller den bedömningsskala som anges i en tidigare examensstadga.

Ändringar och tillämpningar av dem

(AAK 19.5.2020) Ändringen i 5 § träder i kraft 1.8.2020.

Den som inlett forskarstudier före 1.8.2020 kan ansöka om att gå över till att avlägga forskarstudierna i enlighet med de nya examensfordringarna. I dylika fall ska de studier som ingår i doktorsexamen bestyrkas enligt de nya examensfordringarna. Doktorsexamen enligt de examensfordringar som varit i kraft före 1.8.2020 kan avläggas till och med 31.12.2023.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: