Ansökningar, anvisningar och regler

Begäran om rättelse i studieärenden

Begäran om rättelse i studieärenden

STUDIEPRESTATION (ANNAN ÄN DIPLOMARBETE, PRO GRADU-AVHANDLING, LÄRDOMSPROV FÖR KONSTMAGISTER, LICENTIATAVHANDLING, DOKTORSAVHANDLING)

Rätt att få information

En studerande har rätt att få veta hur bedömningsgrunderna har tillämpats på hans eller hennes studieprestation.  Den studerande ska ges tillfälle att ta del av en skriftlig eller på annat sätt bevarad studieprestation när den har bedömts

Rätt att begära en rättelse

Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som en studerande anser har begåtts i samband med bedömningen rättas till.

Begäran om rättelse hos läraren

En studerande som är missnöjd med bedömningen av en studieprestation kan muntligen eller skriftligen begära en rättelse hos den lärare som står för bedömningen. En begäran om rättelse av en studieprestation ska göras inom 14 dagar från den tidpunkt då studeranden har haft möjlighet att få information om resultatet av bedömningen samt tillämpningen av bedömningsgrunderna för egen del.

Lärarens beslut i ett rättelseärende ska delges studeranden skriftligt och till beslutet ska fogas anvisning om hur rättelse kan sökas hos examensnämnden.

Begäran om rättelse av lärarens beslut

Den som är missnöjd med lärarens beslut i ett rättelseärende kan skriftligen söka rättelse hos examensnämnden vid Aalto-universitetet inom 14 dagar efter att ha fått del av beslutet.   Dagen för delgivandet räknas inte med i tiden. Begäran om rättelse ska inom utsatt datum lämnas till registratorskontoret senast före stängningsdags (klockan 15).

Om beslutet delges studeranden i elektronisk form (per e-post) anses mottagaren ha fått del av beslutet den tredje (3) dagen efter att meddelandet avsändes, om inte något annat visas.

Om beslutet delges studeranden per post genom brev anses mottagaren ha fått del av beslutet den sjunde (7) dagen efter att brevet avsändes, om inte något annat visas.

Adressen till Aalto-universitetets examensnämnd:

Aalto-universitetets examensnämnd 
Registratorskontoret 
PB 11000 00076 AALTO 
[email protected]

I begäran om rättelse ska följande uppgifter anges:

1) Studerandens namn och kontaktinformation (adress, e-postadress och telefonnummer) 
2) Information om när studeranden har fått del av beslutet 
3) Beslutet (inklusive namnet på kursen och läraren) 
4) Hurudan rättelse den studerande söker till beslutet  
5) Grunderna till begäran om rättelse (bifogas kopior av sådana handlingar som den studerande hänvisar till, såvida de inte redan har lämnats till Aalto-universitetet).

LÄRDOMSPROVPÅ MAGISTERNIVÅ, LICENTIATARBETE, DOKTORSAVHANDLING  

Beslutet om bedömningen ska delges studeranden skriftligt och till beslutet ska fogas anvisning om hur rättelse kan sökas hos examensnämnden.

Rätt att begära en rättelse

Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som en studerande anser har begåtts i samband med bedömningen rättas till.

Begäran om rättelse av bedömning av lärdomsprov

Den som är missnöjd med lärarens beslut kan skriftligen söka rättelse hos examensnämnden vid Aalto-universitetet inom 14 dagar efter att ha fått del av beslutet.   Dagen för delgivandet räknas inte med i tiden. Begäran om rättelse ska inom utsatt datum lämnas till registratorskontoret senast före stängningsdags (klockan 15).

Om beslutet delges studeranden i elektronisk form (per e-post) anses mottagaren ha fått del av beslutet den tredje (3) dagen efter att meddelandet avsändes, om inte något annat visas.

Om beslutet delges studeranden per post genom brev anses mottagaren ha fått del av beslutet den sjunde (7) dagen efter att brevet avsändes, om inte något annat visas.

Adressen till Aalto-universitetets examensnämnd:

Aalto-universitetets examensnämnd 
Registratorskontoret 
PB 11000 00076 AALTO 
[email protected]

I begäran om rättelse ska följande uppgifter anges:

1) Studerandens namn utbildningsprogram och kontaktinformation (adress, e-postadress och telefonnummer)
2) Information om när studeranden har fått del av beslutet 
3) Beslutet (inklusive namnet på lärdomsprovet och bedömaren) 
4) Hurudan rättelse den studerande söker till beslutet  
5) Grunderna till begäran om rättelse (bifogas kopior av sådana handlingar som den studerande hänvisar till, såvida de inte redan har lämnats till Aalto-universitetet).  

TILLGODORÄKNANDE AV STUDIER

Beslut som gäller ansökan om tillgodoräknande ska delges studeranden skriftligt och till den ska fogas anvisning om hur rättelse kan sökas hos den instans som fattat beslutet.

Rätt att begära en rättelse

Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som en studerande anser har begåtts i samband med beslutet rättas till.

Begäran om rättelse av beslut gällande tillgodoräknande av studier

En studerande som är missnöjd med beslutet om tillgodoräknandet av studierna kan muntligen eller skriftligen begära rättelse hos den som fattat beslutet inom 14 dagar efter att ha tagit del av beslutet.

Om beslutet delges studeranden i elektronisk form anses mottagaren ha fått del av beslutet den tredje (3) dagen efter att meddelandet avsändes, om inte något annat visas.

Om beslutet delges studeranden per post genom brev anses mottagaren ha fått del av beslutet den sjunde (7) dagen efter att brevet avsändes, om inte något annat visas.

Beslut i rättelseärenden som gäller tillgodoräknanden ska delges studeranden skriftligt och till beslutet ska fogas anvisning om rättelse kan sökas hos examensnämnden.

Yrkan på rättelse av beslut som fattats med anledning av en rättelsebegäran gällande tillgodoräknande av studier

En studerande som fortfarande är missnöjd med beslutet kan skriftligen söka rättelse hos examensnämnden vid Aalto-universitetet inom 14 dagar efter att ha tagit del av beslutet.  Dagen för delgivandet räknas inte med i tiden. Begäran om rättelse ska inom utsatt datum lämnas till registratorskontoret senast före stängningsdags (klockan 15).

Om beslutet delges studeranden i elektronisk form anses mottagaren ha fått del av beslutet den tredje (3) dagen efter att meddelandet avsändes, om inte något annat visas.

Om beslutet delges studeranden per post genom brev anses mottagaren ha fått del av beslutet den sjunde (7) dagen efter att brevet avsändes, om inte något annat visas.

Adressen till Aalto-universitetets examensnämnd:

Aalto-universitetets examensnämnd 
Registratorskontoret 
PB 11000 00076 AALTO 
[email protected]

I begäran om rättelse ska följande uppgifter anges:

1) Studerandens namn och kontaktinformation (adress, e-postadress och telefonnummer) 
2) Information om när studeranden har fått del av beslutet 
3) Beslut 
4) Hurudan rättelse den studerande söker till beslutet 
5) Grunderna till begäran om rättelse (bifogas kopior av sådana handlingar som den studerande hänvisar till, såvida de inte redan har lämnats till Aalto-universitetet).

Ytterligare uppgifter finns i aalto.fi (inloggning krävs)

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: