Hakemukset, ohjeet ja säännöt

Oikaisun hakeminen opintoasioissa

Oikaisun hakeminen opintoasioissa

OPINTOSUORITUS (MUU KUIN DIPLOMITYÖ, PRO GRADU –TYÖ, TAITEEN MAISTERIN OPINNÄYTETYÖ, LISENSIAATINTUTKIMUS, VÄITÖSKIRJA)

Oikeus saada tietoa

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Hänelle on varattava tilaisuus tutustua arvosteltuun kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintosuoritukseen.

Oikeus hakea oikaisua

Oikaisumenettelyn tarkoituksena on antaa opiskelijalle mahdollisuus vedota arvostelussa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen arvostelun korjatuksi.

Oikaisun hakeminen opettajalta

Opintosuorituksen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta. Opintosuorituksen arvostelua koskeva oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, josta opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.

Opettajan päätös oikaisuasiassa on annettava opiskelijalle kirjallisesti ja siihen on liitettävä ohje oikaisun hakemiseen tutkintolautakunnasta.

Oikaisun hakeminen opettajan päätökseen

Opettajan oikaisuasiassa antamaan päätökseen tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Aalto-yliopiston tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun määräaikaa laskettaessa. Oikaisupyynnön tulee olla perillä määräpäivänä kirjaamon aukioloajan päättymiseen (kello 15) mennessä.

Jos päätös annetaan opiskelijalle tiedoksi sähköisenä viestinä (sähköpostilla), päätös katsotaan annetuksi tiedoksi kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Jos päätös annetaan opiskelijalle tiedoksi kirjepostilla, päätös katsotaan annetuksi tiedoksi seitsemäntenä (7) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Aalto-yliopiston tutkintolautakunnan osoite:

Aalto-yliopiston tutkintolautakunta
Kirjaamo
PL 11000
00076 AALTO
[email protected]

Oikaisupyynnössä on mainittava seuraavat asiat:

1)    Opiskelijan nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
2)    Tieto siitä, milloin opiskelija on saanut päätöksestä tiedon
3)    Päätös (mukana kurssin ja opettajan nimi)
4)    Mitä muutosta opiskelija hakee päätökseen
5)    Oikaisupyynnön perusteet (mukana kopiot sellaisista asiakirjoista, joihin opiskelija vetoaa, jollei niitä ole jo toimitettu Aalto-yliopistolle).

MAISTERITASON OPINNÄYTE, LISENTIAATIN TUTKIMUS, VÄITÖSKIRJA

Päätös arvostelusta on annettava opiskelijalle kirjallisesti ja siihen on liitettävä ohje oikaisun hakemiseen tutkintolaukunnasta.

Oikeus hakea oikaisua

Oikaisumenettelyn tarkoituksena on antaa opiskelijalle mahdollisuus vedota arvostelussa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen arvostelun korjatuksi.

Oikaisun hakeminen opinnäytetyön arvosteluun

Opinnäytteen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Aalto-yliopiston tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun määräaikaa laskettaessa. Oikaisupyynnön tulee olla perillä määräpäivänä kirjaamon aukioloajan päättymiseen (kello 15) mennessä.

Jos päätös annetaan opiskelijalle tiedoksi sähköisenä viestinä (sähköpostilla), päätös katsotaan annetuksi tiedoksi kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Jos päätös annetaan opiskelijalle tiedoksi kirjepostilla, päätös katsotaan annetuksi tiedoksi seitsemäntenä (7) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Aalto-yliopiston tutkintolautakunnan osoite:

Aalto-yliopiston tutkintolautakunta
Kirjaamo
PL 11000
00076 AALTO
[email protected]

Oikaisupyynnössä on mainittava seuraavat asiat:

1)    Opiskelijan nimi, koulutusohjelma ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
2)    Tieto siitä, milloin opiskelija on saanut päätöksestä tiedon
3)    Päätös (mukana opinnäytteen nimi ja arvostelija)
4)    Mitä muutosta opiskelija hakee päätökseen
5)    Oikaisupyynnön perusteet (mukana kopiot sellaisista asiakirjoista, joihin opiskelija vetoaa, jollei niitä ole jo toimitettu Aalto-yliopistolle).

OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN

Päätös hyväksilukuhakemukseen on annettava opiskelijalle kirjallisesti ja siihen on liitettävä ohje oikaisun hakemiseen päätöksen tehneeltä taholta.

Oikeus hakea oikaisua

Oikaisumenettelyn tarkoituksena on antaa opiskelijalle mahdollisuus vedota hyväksilukuhakemuksen käsittelyssä mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi.

Oikaisun hakeminen opintojen hyväksilukemista koskevaan päätökseen

Opintojen hyväksilukemista koskevaan päätökseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua päätöksen tehneeltä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Jos päätös annetaan opiskelijalle tiedoksi sähköisenä viestinä, päätös katsotaan annetuksi tiedoksi kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Jos päätös annetaan opiskelijalle tiedoksi kirjepostilla, päätös katsotaan annetuksi tiedoksi seitsemäntenä (7) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Päätös hyväksilukua koskevassa oikaisuasiassa on annettava opiskelijalle kirjallisesti ja siihen on liitettävä ohje oikaisun hakemiseen tutkintolautakunnalta.

Oikaisun hakeminen päätökseen, joka on annettu hyväksilukemispäätöksen oikaisuasiassa

Päätökseen tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Aalto-yliopiston tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun määräaikaa laskettaessa. Oikaisupyynnön tulee olla perillä määräpäivänä kirjaamon aukioloajan päättymiseen (kello 15) mennessä.

Jos päätös annetaan opiskelijalle tiedoksi sähköisenä viestinä, päätös katsotaan annetuksi tiedoksi kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Jos päätös annetaan opiskelijalle tiedoksi kirjepostilla, päätös katsotaan annetuksi tiedoksi seitsemäntenä (7) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Aalto-yliopiston tutkintolautakunnan osoite:

Aalto-yliopiston tutkintolautakunta
Kirjaamo
PL 11000
00076 AALTO
[email protected]

Oikaisupyynnössä on mainittava seuraavat asiat:

1)    Opiskelijan nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
2)    Tieto siitä, milloin opiskelija on saanut päätöksestä tiedon
3)    Päätös
4)    Mitä muutosta opiskelija hakee päätökseen
5)    Oikaisupyynnön perusteet (mukana kopiot sellaisista asiakirjoista, joihin opiskelija vetoaa, jollei niitä ole jo toimitettu Aalto-yliopistolle).

Lisätietoja tutkintolautakunnan toiminnasta aalto.fi-sivustolla (vaatii kirjautumisen)

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: