Ansökningar, anvisningar och regler

Aalto-universitetets allmänna regler för undervisning och studier (i kraft t.o.m. 31.7.2021)

Aalto-universitetets allmänna regler för undervisning och studier (i kraft t.o.m. 31.7.2021)

Aalto-universitetets allmänna regler för undervisning och studier (i kraft fr.o.m 1.8.2021)

Med universitetslagen (L 558/2009) och Aalto-universitetets instruktion som grund godkände Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden nedanstående regler den 20 december 2010. (uppdaterad med kommitténs beslut t.o.m. 14.5.2019.)

1 Syfte och tillämpningsområde

1 § Syfte och tillämpningsområde

Aalto-universitetets undervisning grundar sig på forskning.  Undervisningen strävar efter en hög internationell nivå och följer etiska principer samt god vetenskaplig praxis. Aalto-universitetet verkar i interaktion meddet övriga samhället vid genomförandet av sitt undervisningsuppdrag.

Syftet med dessa regler är att säkerställa en likartad och rättvis behandling av det akademiska samfundets medlemmar och att trygga deras rättssäkerhet samt att säkerställa att undervisningen och studierna löper smidigt framåt. Reglerna tillämpas på all utbildning som leder till examen vid Aalto-universitetet, såvida inget annat anges nedan.(29.3.2016)

2 Definitioner

2 § Definitioner

Begreppen som används i dessa regler definieras nedan. Definitionerna under punkt 5–15 ska användas även i examensstadgor och andra regler som gäller undervisning och studier när man avser något som stämmer överens med begreppets definition.

1. Studerande: En studerande har antagits till universitetet för att avlägga universitetsexamen enligt förordningen om universitetsexamina (794/2004) och dess senare ändringar. Med studerande avses här i tillämpliga delar också en studerande med rätt till fristående studier.

2. Studierätt: Studierätt som leder till examen, såvida inte annat anges.

3. Tentamen: Prov, förhör eller annan motsvarande studieprestation som en studerande utför under förhållanden som övervakas av universitetet.

4. Examensstadga: En stadga som fastslås av Aalto-universitetets högskola med dessa regler som grund.

5. Examensfordringar: De studier som fastställts i förordningen om universitetsexamina, bestämmelserna från Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden, högskolans examensstadga och undervisningsplanen vilka den studerande måste genomföra för att avlägga examen.

6. Utbildningsprogram: Ett målinriktat program bestående av flera studiehelheter som leder till en lägre eller högre högskoleexamen. Ett utbildningsprogram har programspecifika mål och examensfordringar. Det kan finnas alternativa studiehelheter i ett utbildningsprogram, till exempel specialiseringsområden, inriktningsalternativ eller huvudämnen. Ett utbildningsprogram kan ha valfria studiehelheter. Ett utbildningsprogram kan ha ett eller flera examensspråk.

7. Aalto-program: Aalto-universitetets tvärvetenskapliga utbildningsprogram som är gemensamt för olika utbildningsområden. På Aalto-programmet avlägger den studerande sin examen inom något av Aalto-universitetets utbildningsområden.

8. Studiehelhet: Studiehelheter består av kurser. Även lärdomsprov ingår i studiehelheterna.

9. Lärdomsprov: Lärdomsprov för lägre högskoleexamen, lärdomsprov för högre högskoleexamen, lärdomsprov för licentiatexamen (licentiatavhandling) eller lärdomsprov för doktorsexamen (doktorsavhandling).

10. Kurs: Den minsta studiedelen vars prestation antecknas i studieregistret. En kurs kan bestå av en eller flera delstudieprestationer.

11. Studieprestation: Lärdomsprov, skriftlig eller muntlig tentamen, föredrag eller konstnärlig eller annan prestation som stämmer överens med universitetets undervisningsplan och som bedöms separat.

12. Undervisningsplan: En fastställd helhetsbeskrivning av kunskapsmålen, studiehelheternas mål och innehåll, kursutbudet och genomförandet av undervisningen under en bestämd period i ett utbildningsprogram. Undervisningsplan kan även syfta på helhetsbeskrivningen av en studiehelhet som leder till forskarexamen.

13. Examensspråk: Allmän definition av det språk på vilket en examen kan avläggas.

14. Undervisningsspråk: Språket på vilket undervisningen på en kurs eller en studiehelhet ges.

15. Studieprestationens språk: Språket på vilket en studerande kan genomföra en studieprestation.

3 Examina och examensspråk

3 § Universitetsexamina

På det tekniska utbildningsområdet kan avläggas teknologie kandidatexamen som lägre högskoleexamen, diplomingenjörs-, arkitekt- eller landskapsarkitektexamina som högre högskoleexamina samt teknologie licentiat, teknologie doktors- eller filosofie doktorsexamina som påbyggnads- eller forskarexamina.

På det ekonomiska utbildningsområdet kan avläggas ekonomie kandidatexamen som lägre högskoleexamen, ekonomie magisterexamen som högre högskoleexamen samt ekonomie licentiat-, ekonomie doktors- eller filosofie doktorsexamina som påbyggnads- eller forskarexamina. (29.3.2016)

På utbildningsområdet för konst kan avläggas konstkandidatexamen som lägre högskoleexamen, konstmagisterexamen som högre högskoleexamen samt konstdoktorsexamen som påbyggnads- eller forskarexamen. (29.3.2016)

Examina avläggs på det sätt som föreskrivs om universitetsexamina i statsrådets förordning (794/2004) som gavs den 19 augusti 2004 och dess senare ändringar (examensförordningen) och på det sätt som påbjuds i dessa regler och högskolornas examensstadgor.

Aalto-universitetets högskolor ansvarar för att anordna utbildning som leder till examen. Utbildning som leder till examen kan anordnas som ett samarbete mellan universitet. Undervisning som leder till lägre och högre högskoleexamen anordnas i form av utbildningsprogram. Undervisning kan anordnas i samarbete med, eller anskaffas från, ett annat finländskt universitet eller en annan finländsk yrkeshögskola (8.5.2018)

Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden fastställer beskrivningarna för olika examina. Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden lämnar vid behov information om bestämmelserna för examensfordringar.

4 § Universitetets examens- och undervisningsspråk (29.3.2016)

Inom det ekonomiska utbildningsområdet är Aalto-universitetets undervisnings- och examensspråk finska och engelska. På de konstnärliga och tekniska utbildningsområdena är Aalto-universitetets undervisnings- och examensspråk finska, svenska och engelska. Aalto-universitetet kan besluta att därtill använda ett annat språk än de ovan nämnda som undervisnings- och examensspråk och för studieprestationer.

Engelska kan fastställas som examensspråk för ett utbildningsprogram om utbildningsprogrammets undervisning och handledning finns tillgängliga på engelska och studieprestationerna kan ges på engelska. Huvudregeln är examensspråket är engelska för studerande som deltar i ett engelskspråkigt utbildningsprogram.

Examensspråket för forskarstuderande kan fastställas till engelska om examen kan avläggas helt på engelska. Den forskarstuderandes examensspråk bestäms i samband med att den studerande blir antagen.

Om studeranden gör sitt lärdomsprov på finska eller svenska är studerandens examensspråk alltid finska eller svenska, oberoende av utbildningsprogram och fastställt examensspråk.

Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden ger mer detaljerad information om undervisnings- och examensspråk.

4 Studierätter

5 § Beviljande av studierätter

Antagning av studerande och mottagande av utbildningsplatser regleras separat.

6 § Flera studierätter

En studerande kan avlägga flera examina vid Aalto-universitetet, men endast en forskarexamen på samma nivå inom samma utbildningsområde.

7 § Studierättens giltighetstid

Studierätten gäller tills den studerande avlägger examen eller avstår från sin studierätt.

Vidare, vilket föreskrivs i 1 mom., förloras studierätten när den i lag begränsade giltighetstiden för studierätten eller en beviljad förlängning av den löper ut eller om en förlängning inte beviljas. Studierätten förloras även vid försummelse av läsårsanmälan.

8 § Läsårsanmälan

Alla studerande måste varje år under anmälningstiden anmäla sig som när- eller frånvarande på det sätt universitetet föreskriver, såvida inget annat föreskrivs nedan.

9 § Försummelse av läsårsanmälan

Den studerande mister sin studierätt om han eller hon försummar anmälan.

En studierätt som gått förlorad på grund av försummelse av anmälan kan ansökas på nytt. Studierätt beviljas om försummelsen har pågått i mindre än ett läsår, det finns särskilda skäl till försummelsen eller om den studerande har en målinriktad och genomförbar plan för att slutföra sina studier inom rimlig tid. Om den studerande har en begränsad studietid måste det finnas tidsutrymme för avläggande av examen eller beviljad extra tid för avläggande av examen. En reglerad avgift uppbärs för nyregistrering som studerande.

10 § Studieavbrott (upphävts 12.11.2013)

11 § Tidsbegränsad studierätt

En studerande kan ha en tidsbegränsad studierätt på det sätt universitetslagen föreskriver. Den studerande har då rätt att avlägga sin examen under den tid som föreskrivs i universitetslagen. Tiden då en studerande har försummat anmälan som när- eller frånvarande räknas in i tiden för att avlägga examen. Vid beräkningen av tiden för att avlägga examen jämställs tiden som frånvaroanmäld med tiden då studiestarten har skjutits upp eller den studerande har avbrutit sina studier.

12 § Ansökan om extra tid för tidsbegränsad studierätt

Extra tid för slutförande av studier beviljas på basen av en ansökan på de grunder som föreskrivs i universitetslagen.

Extra tid kan beviljas mer än en gång för avläggande av samma examen. Extra tid beviljas med minst 1 termin och högst 2 läsår åt gången. Vid bedömning av längden på den beviljade extra tiden beaktas den uppskattade tidsåtgången för studierna i studieplanen.

13 § Avstående från studierätt

En studerande kan helt avstå från sin studierätt genom ett skriftligt meddelande till Aalto-universitetet. När en studerande har avstått från sin studierätt kan han eller hon endast få en ny studierätt genom antagningsprocessen för studerande.

14 § Rättelse av beslut om fråntagande av studierätt

Den som är missnöjd med ett beslut om fråntagande av studierätt eller beviljande av extra tid får ansöka om rättelse i ärendebeslutet inom 14 dagar från delgivningen av beslutet.

15 § Rätt till fristående studier

Det finns möjlighet att få omfattnings- och tidsbegränsad rätt till fristående studier på en högskola för att utan examensrätt ta kurser som fastställts i undervisningsplaner. Fristående studier kan vara avgiftsbelagda för den studerande.

Verksamheten på Öppna universitetet vid Aalto-universitetet och annan vuxenutbildning regleras på annat håll.

5 Planering och utveckling av undervisningen

Undervisningsplan (8.5.2018)

Högskolorna planerar sin undervisning så att de studerande kan genomföra sina studier inom de föreskrivna målsatta tiderna.

Examensfordringar och undervisningsplaner upprättas för alla program vid högskolorna i enlighet med de mål som ställts av universitetets kommitté för akademiska ärenden och de anvisningar som gäller utformning och uppföljning av undervisningsplanen.

I undervisningsplanen anges för varje studiehelhet åtminstone namn, omfattning, lärandemål, eventuella obligatoriska förkunskaper samt de enheter och den ansvarsperson som ansvarar för helheten.I undervisningsplanen anges för varje kurs åtminstone namn, omfattning, tidsmässig förläggning, kunskapsmål, utförande, undervisningsspråk, eventuella obligatoriska förkunskaper, bedömningsmetoder, bedömningsskala samt den enhet och den lärare som ansvarar för kursen.

Högskolan måste anordna sin undervisning i enlighet med undervisningsplanen. Ändringar i en gällande undervisningsplan görs i enlighet med de anvisningar som gäller för utformning och uppföljning av undervisningsplanen.

Om ett kurstillfälle ställs in ska de studerande som har anmält sig erbjudas ett alternativt sätt att genomföra kursen eller uppmanas att genomföra en alternativ kurs.

Högskolorna måste se till att undervisningsplanen realiseras. Närmare anvisningar om utformning och uppföljning av undervisningsplanen ges av rektor eller en person som förordnats av rektor.

17 § Individuell studieplan

Alla studerande måste upprätta en individuell studieplan. Ett gemensamt villkor för att en kurs eller en studiehelhet ska kunna slutföras är att den finns i den studerandes individuella studieplan. De studerande ska erbjudas handledning för upprättandet och uppdateringen av sin individuella studieplan. Närmare bestämmelser om ärendet ska finnas i högskolans examensstadga.

Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden lämnar vid behov information om bestämmelserna för individuella studieplaner.

18 § Studiehandledning

Studiehandledningen måste anordnas så att alla studerande får möjlighet till handledning för att planera och genomföra sina studier. Närmare bestämmelser om ärendet ska finnas i högskolans examensstadga.

19 § Insamling av respons på undervisningen

Respons på undervisningen måste samlas in från de studerande. Responsen används till att utveckla undervisningen.

6 Anordnande av undervisning och bedömning av studieprestationer

20 § Studiernas omfattning

Studierna poängsätts efter den arbetsinsats som krävs. Doktors- och licentiatavhandlingar poängsätts dock inte. Studier under ett läsår, vilka i genomsnitt kräver en arbetsinsats på 1 600 timmar, motsvarar 60 studiepoäng. Studiepoängen som beskriver studiernas omfattning ska anges i heltal.

21 § Läsår

Läsåret delas in i två terminer. Höstterminen börjar varje år den 1 augusti och slutar samma år den 31 december. Vårterminen börjar varje år den 1 januari och slutar samma år den 31 juli.

22 § Rätt till studieprestationer

För att få genomföra studieprestationer krävs antingen anmälan som närvarande eller en särskild rätt att ta en enskild kurs eller studiehelhet.

23 § Anordnande av undervisning i samarbete med en utomstående part

En kurs kan anordnas i samarbete med ett annat universitet, en annan läroanstalt eller annan part. Kursen ska följa de regler som upprättats för anordnandet av kurser och studieprestationer. Studieprestationerna bedöms alltid på akademiska grunder.

Bestämmelserna häri angående kurser gäller i tillämpliga fall även lärdomsprov.

24 § Studiernas tillgänglighet

Om en studerande har ett handikapp som begränsar studierna eller ett annat motsvarande hälsomässigt förhinder som gör att han eller hon inte kan utföra sina studier på det sätt som bestämts i undervisningsplanen och för kursen, ska högskolan vidta skäliga åtgärder för att anordna ett alternativt sätt på vilket studierna kan genomföras. Den studerande ska uppvisa samma teoretiska och praktiska kunskaper som övriga studerande.

Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden lämnar mer detaljerad information om bestämmelserna för tillgänglighetsförfarandet.

25 § Tentamina (29.3.2016)

Studeranden ska anmäla sig till tentamen för att säkerställa sin rätt att delta i tentamen.

För tentamenstillfällen ska ett protokoll upprättas där det framgår vilka som övervakat tillfället och vilka som deltagit i tentamen.  Studeranden måste kunna styrka sin identitet vid deltagandet i tentamenstillfället.

Vid tentamenstillfället måste studeranden följa övervakarens anvisningar. Om studeranden stör tentamenstillfället eller på annat sätt bryter mot ordningen vid universitetet kan studerandens tentamen avbrytas. I nöd- eller andra motsvarande undantagssituationer kan tentamenstillfället avbrytas helt. Efter ett tentamenstillfälle som helt har avbrutits beslutar kursens ansvarslärare om tentamenssvaren kan bedömas opartiskt eller om ett nytt tentamenstillfälle måste ordnas utan dröjsmål för dem som har deltagit i tentamenstillfället i fråga.

Tentamensprestationerna ges på undervisningsspråket på kursen, om annat inte meddelas på kursen. Studeranden har därtill rätt att få tentamensfrågorna på finska och svenska samt svara i tentamen på finska eller svenska när kursens undervisningsspråk är finska eller svenska.  Rätten att få tentamensfrågorna på finska och svenska samt att svara i tentamen på finska eller svenska gäller inte kurser som årligen genomförs på såväl finska som svenska, så att kurserna ersätter varandra, inte heller gäller det kurser inom det ekonomiska utbildningsområdet eller språkstudier.

Rektor eller en person som rektor tillförordnat ger närmare anvisningar om anmälningen till tentamina och om tentamenstillfällena.

26 § Meddelande om tentamenstillfällen

Höstterminens schema för tentamenstillfällen (tentamensordningen) måste publiceras innan terminen börjar. Vårterminens tentamensordning måste publiceras senast en månad innan vårterminen börjar.

27 § Bedömare av studieprestationer

Kursansvarig lärare bedömer studieprestationerna för kursen. Granskningen av studieprestationens utförande på kursen kan genomföras av annan personal.

Bestämmelser om bedömare av lärdomsprov regleras på annat håll.

För jäv vid bedömning av studieprestationer gäller det som föreskrivs i 27 § och 28 § i förvaltningslagen. Om en ansvarslärare är jävig utses en ersättare av ledaren för den enhet som ansvarar för kursen. (8.5.2018)

28 § Bedömningsskala för studieprestationer

Vid kursbedömningen används någon av följande bedömningsskalor: skalan underkänd/1/2/3/4/5, där 5 är det högsta vitsordet, eller skalan underkänd/godkänd.

Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden lämnar mer detaljerad information om bestämmelserna för de bedömningsskalor som används vid bedömning av lärdomsprov.

29 § Avbrott i bedömningen av lärdomsprov

Den studerande måste ges möjlighet att bli hörd innan lärdomsprovet bedöms, om man i utlåtandet som ligger till grund för bedömningen föreslår att lärdomsprovet ska underkännas. Den studerande kan då begära att bedömningen av hans eller hennes lärdomsprov avbryts. Bedömningsprocessen upphör helt vid avbrott. Bedömaren av lärdomsprovet behandlar begäran och beslutar om fortsatta åtgärder gällande lärdomsprovet.

30 § Meddelande om bedömningen av studieprestationer

Kursansvarig lärare är skyldig att se till att information om godkända studieprestationer samt antalet godkända och underkända offentliggöras inom fyra veckor från det att tentamen lämnats in eller från inlämningsdagen för någon annan studieprestation. Meddelandet ska även innehålla information om hur och när de studerande har möjlighet att granska bedömningsgrunderna och hur de har tillämpats på den egna studieprestationen. Högskolans elektroniska anslagstavla eller en annan anslagstavla ska användas för publiceringen.

Ledaren för den kursansvariga enheten kan av särskilda skäl bevilja förlängning av den bestämda tiden. Om förlängning av tiden beviljas, måste studerande som berörs av förlängningen utan dröjsmål bli meddelade om detta.

Efter att resultaten har publicerats är bedömningsgrunderna för kursens studieprestation i sin helhet offentliga, såvida inte annat föreskrivs av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (L 621/1999, offentlighetslagen).

Meddelande om bedömning av lärdomsprov för lägre högskoleexamen ska till tillämpliga delar följa bestämmelserna om publicering av kursens studieprestation. Bedömningsgrunden för doktors- och licentiatavhandlingar samt lärdomsprov för högre högskoleexamen meddelas skriftligen till den studerande som utfört lärdomsprovet.

31 § Registrering av studieprestationer

Den kursansvarige läraren ser till att meddela informationen om kursbedömningen så att den införs i studieregistret i samband med publiceringen av resultaten. Uppgifterna ska utan dröjsmål föras in i studieregistret efter meddelandet. Om kursen består av flera delstudieprestationer ska datumet för den senaste delstudieprestationen anges som utförandedatum.

Bestämmelserna häri angående kurser gäller i tillämpliga fall även lärdomsprov.

32 § Bevarande av studieprestationer

Den studerande har rätt att få se sin skriftliga eller på annat sätt bevarade studieprestation. Den studerande har rätt att på egen bekostnad få en kopia på sina skriftliga eller på annat sätt bevarade svar.

Sparade delar av godkända lärdomsprov bevaras tillsvidare, såvida inte annat föreskrivs av regler och bestämmelser om arkivering. Övriga studieprestationer måste sparas i sex (6) månader efter publiceringen av resultaten, såvida inte annat föreskrivs av regler och bestämmelser om arkivering.

33 § Studieprestationernas offentlighet

Alla lärdomsprov i samband med examina som avläggs vid Aalto-universitetet är offentliga.

De provprestationer som avses i offentlighetslagen måste sekretessbeläggas på det sätt som offentlighetslagen föreskriver.

34 § Studieprestationers giltighet

Kursprestationer gäller tillsvidare och delstudieprestationer gäller tills kursen anordnas nästa gång, såvida inte annat föreskrivs av högskolans examensstaga eller undervisningsplan.

Prestationen av ett godkänt lärdomsprov gäller tillsvidare.

35 § Rättelse av bedömning av studieprestationer

En studerande som är missnöjd med bedömningen av en doktors- eller licentiatavhandling eller ett lärdomsprov för högre högskoleexamen kan hos examensnämnden yrka rättelse av bedömningen av studieprestationen inom 14 dagar från det att beslutet har tagits emot.

En studerande som är missnöjd med bedömningen av någon annan studieprestation än den som avses i 1 mom. kan muntligen eller skriftligen yrka rättelse hos den lärare som har utfört bedömningen. Ett rättelseyrkande för bedömningen av en studieprestation ska framställas inom 14 dagar från den tidpunkt då den studerande har haft tillfälle att ta del av resultaten av bedömningen och av tillämpningen av bedömningsgrunderna för egen del.

Läraren som utfört bedömningen ska skriftligen delge sitt beslut beträffande rättelseyrkandet. En studerande som är missnöjd med ett beslut som fattats med anledning av ett rättelseyrkande kan söka om rättelse hos examensnämnden inom 14 dagar från det att han eller hon fick del av lärarens beslut.

Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden lämnar mer detaljerad information om bestämmelserna för examensnämndens förfarande.

36 § Tillgodoräknande av studieprestationer (10.4.2018) (Träder i kraft 1.8.2018, se Ändringar och tillämpningar av dem)

Den studerande kan i sin examen tillgodoräkna motsvarande studier som genomförts vid en annan finländsk eller utländsk högskola eller annan läroanstalt samt ersätta studier som ingår i examen med andra studier. Vidare kan kunskaper som visats på annat sätt än genom formell utbildning räknas till godo eller på annat sätt godkännas som en del av den studerandes examen.

För att studier eller kunskaper som visats på annat sätt ska kunna räknas till godo ska de motsvara de lärandemål som ställts för examen, inte vara föråldrade i förhållande till de krav som gäller för examen samt tillföra nya kunskaper i förhållande till övriga delar av examen.

Beslut om tillgodoräknande fattas av högskolan. Den studerande lämnar in en skriftlig ansökan om tillgodoräknande av studier eller kunskaper som visats på annat sätt. Den studerande ska kunna styrka sina kunskaper på så sätt att de är möjliga att bedöma.

Tillgodoräknade studier eller kunskaper som visats på annat sätt registreras med vitsordet godkänt.

Tillgodoräknade studier eller kunskaper som visats på annat sätt anges i studieregistret på ett sådant sätt att källan är synlig.

En examen från Aalto-universitetet kan högst till hälften bestå av tillgodoräknade studier. Ett undantag utgörs av överflyttande studerande, vars examen kan innehålla tillgodoräknade studier som omfattar mer än hälften av studierna. Lärdomsprov kan inte tillgodoräknas.

Det som fastställs i denna paragraf ska i tillämpliga delar iakttas vid tillgodoräknande av studier som har genomförts på annat håll vid Aalto-universitetet.

Det som fastställs i denna paragraf gäller i tillämpliga delar dubbla och gemensamma examina som genomförs inom ramen för internationellt eller inhemskt samarbete, om inte annat föranleds av villkoren för samarbetet eller av undervisningsplanen för utbildningsprogrammet.

Närmare anvisningar för tillgodoräknande och godkännande av kunskaper som visats på annat sätt ges av rektor eller en person som förordnats av rektor.

36 § Tillgodoräknande av studieprestationer (i kraft till och med 31.7.2018, se Ändringar och tillämpningar av dem)

På högskolans beslut kan en studerande till sin examen tillgodoräkna motsvarande studier som avlagts på ett annat inhemskt eller utländskt universitet eller annan läroanstalt och ersätta studier som ingår i examen med andra studier på samma nivå. Studier kan även tillgodoräknas med kunskaper som påvisas på annat sätt. Lärdomsprov kan inte tillgodoräknas. En skriftlig ansökan om tillgodoräknande ska lämnas till högskolan.

Tillgodoräknande av en kurs eller en studiehelhet anges i studeranderegistret på ett sådant sätt att källan är synlig. Det ursprungliga vitsordet för tillgodoräknade studier ändras så att det passar bedömningsskalan på den studerandes utbildningsprogram om en motsvarighet tydligt kan påvisas. I annat fall markeras tillgodoräknade studier med vitsordet godkänd.

Det som i denna paragraf nämns om förfarandet vid tillgodoräknande av studier som avlagts vid ett annat inhemskt eller utländskt universitet ska till tillämpliga delar även följas för studier som avlagts på annat håll vid Aalto-universitetet.

Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden lämnar mer detaljerad information om bestämmelserna för tillgodoräknande av studier.

37 § Rättelse av beslut om tillgodoräknande

En studerande som är missnöjd med tillgodoräknandet av studier kan muntligt eller skriftligt yrka rättelse hos beslutsfattaren. Vid hanteringen av rättelseyrkandet följs bestämmelserna för rättelse av bedömningen av studieprestationer. (10.4.2018)

Ett rättelseyrkande för tillgodoräknande av studier måste framställas inom 14 dagar från det att beslutet har tagits emot. En studerande som är missnöjd med ett beslut som fattats med anledning av ett rättelseyrkande kan söka om rättelse hos Aalto-universitetets examensnämnd inom 14 dagar från det att han eller hon fick del av beslutet.

7 Utexaminering och examensbetyg

38 § Examensbetyg

Aalto-universitetets högskola utfärdar ett examensbetyg för en avlagd examen. Examensbenämningen och examensbetyget skrivs på den studerandes examensspråk. En studerande som har engelska som examensspråk får dessutom en examensbenämning och ett examensbetyg på finska eller svenska. (20.11.2018)

Närmare anvisningar för examensbetyg ges av rektor eller en person som förordnats av rektor. (20.11.2018)

8 Etiska regler för studier och hanteringen av brott mot dessa

39 § Etiska regler för undervisning och studier

God vetenskaplig praxis ska iakttas i all undervisning och alla studier. Vid undervisning och studier i samband med konstnärlig verksamhet ska dessutom god konstnärlig praxis följas.

Den studerande ska följa de instruktioner som ges för tentamenstillfällen och andra studieprestationer. Den studerande ska bekanta sig med tillgängliga instruktioner och be om handledning vid oklara fall.

Läraren ska utveckla sin undervisning och handledningen av de studerande så att de studerande får instruktioner om tillåtna studiemetoder och så att möjligheten att använda förbjudna metoder begränsas.

40 § Studiepåföljder vid brott mot de etiska reglerna

Den studerandes studieprestation kan lämnas utan bedömning om den studerande anses ha brutit mot etiska regler vid utförandet. En studerande som har brutit mot etiska regler kan bestraffas disciplinärt på de grunder som universitetslagen föreskriver.

Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden lämnar mer detaljerad information om de etiska reglerna för studier och hanteringen av brott mot dessa som nämns i 39 § och 40 §.

Kapitel 9 Examensstadgor (6.2.2018)

41 § Ikraftträdande (överfört till 47§ 6.2.2018)

42 § Övergångsbestämmelser (överfört till 48§ 6.2.2018)

43 § Högskolornas examensstadgor

Högskolornas kommittéer för akademiska ärenden ska fastställa examensstadgor för respektive högskola. Stadgorna ska innehålla dessa regler samt beslut och närmare anvisningar om regler gällande undervisning och studier som Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden lämnat med stöd av dessa regler. Examensstadgorna ska innehålla bestämmelser om åtminstone utbildningsprogram, examensfordringar, studier, studiehandledning, deltagande i undervisning, tillgodoräknande av andra studier, praktik, lärdomsprov, bedömning av studieprestationer och betyg med undantag för bestämmelser som gäller enbart forskarexamina. Examensstadgorna ska innehålla nödvändiga övergångsbestämmelser som berör de studerande. (6.2.2018)

43 a § Examensstadga för doktorandutbildning (6.2.2018)

Vid Aalto-universitetet finns en gemensam examensstadga för doktorandutbildning som iakttas i utbildning som leder till forskarexamen. (bilaga: Examensstadga för doktorandutbildning)

Högskolorna kan ge närmare anvisningar gällande tillämpningen av examensstadgan för doktorandutbildning.

10 Särskilda bestämmelser (6.2.2018)

44 § Tiden för rättelseansökan

De rättelseyrkanden som nämns i § 14, 35 § 1 och 3 mom. samt 37 § 2 mom. i dessa regler måste lämnas till Aalto-universitetets registratorskontor senast den sista dagen för den bestämda tiden under registratorskontorets öppettider.

45 § Aalto-programmen

Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden kan vid behov lämna mer detaljerade tillämpningsanvisningar för dessa regler för Aalto-programmen.

46 § Medlemskap i studentkåren (14.5.2019)

Alla studerande vid ett universitet som har antagits för att studera för lägre eller högre högskoleexamen hör till studentkåren.

Vad gäller studerande inom uppdragsutbildning och doktorander fattas beslut om medlemskap av studentkåren.

47 § Övriga bestämmelser (14.5.2019)

Vid behov lämnar Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden mer detaljerad information om bestämmelserna för lärdomsprov.

11 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser (6.2.2018)

48 § Ikraftträdande (6.2.2018) (14.5.2019)

(AAK 6/20.12.2010, 5/4.6.2011) Dessa regler träder i kraft den 1 augusti 2011.

49 § Övergångsbestämmelser (6.2.2018) (14.5.2019)

Från och med att dessa regler träder i kraft upphäver reglerna de egna regler om motsvarande ärenden som Aalto-universitetets högskolor har instiftat. Högskolornas kommittéer för akademiska ärenden ska utföra nödvändiga granskningar av sina regler och fastställa att högskolans egen examensstadga träder i kraft när höstterminen börjar den 1 augusti 2011.

Innan dessa regler träder i kraft kan man vid behov bestämma examensspråk för inrättade utbildningsprogram och antagna forskarstuderande genom att till tillämpliga delar följa bestämmelserna i 4 §.

Innan dessa regler träder i kraft tillämpas, för studerande som förlorat sin studierätt på grund av försummelse av anmälan, den bedömning som nämns i 9 § 2 mom. om återförande av studierätt från början av läsåret som inleds den 1 augusti 2012. Dessförinnan ska de utbildningsförfaranden som gällde innan dessa regler träder i kraft följas.

Högskolan ska första gången tillämpa förteckningen enligt 16 § 1 mom. över den kursinformation som åtminstone måste nämnas i undervisningsplanen senast i den undervisningsplan som fastställs för läsåret 2012–2013. Förteckningen enligt 16 § 2 mom. över den kursinformation som inte betraktas som obetydlig tillämpas under läsåret 2011–2012 likaså endast på sådan kursinformation som ingår i högskolans undervisningsplan.

Ändringar och tillämpningar av dem

(AAK 8/12.11.2013) Ändringen, med vilken 10 § i dessa bestämmelser upphävs, träder i kraft 1.12.2013.

För studerande som har avbrutit sina studier innan ändringen i dessa regler träder i kraft 1.12.2013 tillämpas bestämmelserna i den upphävda 10 §. Efter att ändringen har trätt i kraft kan den studerande dock inte göra ett nytt studieavbrott eller fortsätta avbrottet efter att ett tidigare studieavbrott upphört.

(AAK 2/29.3.2016) Ändringar i 1 §, 3 §, 4 § och 25 § i dessa bestämmelser träder i kraft 1.8.2016.

(AAK 1/6.2.2018) De ändringar som innebär
ändring av namnet på kapitel 9, ändring av 43 § och tillägg av 43 a § inklusive bilaga (bilaga: Examensstadga för doktorandutbildning Examensstadga för doktorandutbildning);
ändring av namnet på kapitel 10;
tillägg av kapitel 11 och förflyttning av de tidigare 41 § och 42 § till kapitel 11 i form av 47 § och 48 §;
förflyttning av den information som gäller ikraftträdande och tillämpningar av de ändringar som har trätt i kraft efter 1.8.2011 från kapitel 11 till Ändringar och tillämpningar av dem träder i kraft 1.8.2018.

Examensstadgan för doktorandutbildning ersätter de bestämmelser i högskolornas examensstadgor som gäller forskarutbildning. Högskolornas kommittéer för akademiska ärenden ska vidta de åtgärder som behövs för att ändra sina examensstadgor innan dessa ändringar i Aalto-universitetets allmänna regler för undervisning och studier träder i kraft.

(AAK 2/10.4.2018) Ändringar i 36§ i dessa bestämmelser träder i kraft 1.8.2016. Ändringar i 37§ i dessa bestämmelser träder genast i kraft.

För behandling av sådana ansökningar om tillgodoräknande som har anhängiggjorts före 1.8.2018 tillämpas de bestämmelser som varit i kraft vid den tidpunkt då ansökan har anhängiggjorts. Högskolornas kommittéer för akademiska ärenden ska vidta de åtgärder som behövs för att ändra sina stadgar till behövliga delar innan dessa ändringar träder i kraft.

(AAK 3/8.5.2018) Ändringarna i 2 §, 3 §, 16 § och 27 § i dessa bestämmelser träder i kraft 1.8.2018.

(AAK 5/20.11.2018) Ändringar i 38 § i dessa bestämmelser träder i kraft 1.1.2019.

Närmare bestämmelser för examensbetyg som getts av Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden i enlighet med den tidigare 38 § 2 mom. är i kraft fram till att nya ersättande anvisningar ges av rektor eller en person som förordnats av rektor.

Beredningen av verkställandet kan inledas innan dessa ändringar träder i kraft.

(AAK 3/14.5.2019) Ändringar som innebär tillägg av 46§ och förflyttning av de tidigare 46§-48§ till 47-49§ i dessa bestämmelser träder i kraft 1.8.2019.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: