Hakemukset, ohjeet ja säännöt

Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt (voimassa 31.7.2021 saakka)

Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt (voimassa 31.7.2021 saakka)

Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt (voimassa 1.8.2021 alkaen)

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 20.12.2010 yliopistolain (L 558/2009) ja Aalto-yliopiston johtosäännön perusteella seuraavat säännöt
(Muutokset 14.6.2011,12.11.2013, 29.3.2016, 6.2.2018, 10.4.2018, 8.5.2018, 20.11.2018 ja 14.5.2019 mukaan lukien)

1 Tarkoitus ja soveltamisala

1 § Tarkoitus ja soveltamisala

Aalto-yliopiston opetus perustuu tutkimukseen. Opetuksessa pyritään korkeaan kansainväliseen tasoon ja noudatetaan eettisiä periaatteita sekä hyvää tieteellistä käytäntöä. Hoitaessaan opetustehtäväänsä Aalto-yliopisto toimii vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa.

Näiden sääntöjen tarkoitus on turvata akateemisen yhteisön jäsenten yhtenäinen ja tasapuolinen kohtelu ja oikeusturva sekä opetuksen ja opiskelun sujuvuus. Sääntöjä sovelletaan koko Aalto-yliopistossa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, jollei jäljempänä toisin mainita.(29.3.2016)

2 Määritelmät

2 § Määritelmät

Näissä säännöissä jäljempänä käytetyt käsitteet on määritelty alla. Käsitteitä kohdissa 5-15 tulee käyttää myös tutkintosäännöissä ja muussa opetusta ja opiskelua koskevassa ohjeistuksessa, kun tarkoitetaan käsitteen määritelmän mukaista asiaa.

1. Opiskelija: Opiskelija on otettu suorittamaan yliopistoon yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) myöhempine muutoksineen mukaista korkeakoulututkintoa. Tässä opiskelijalla tarkoitetaan myös erillisopinto-oikeuden saanutta opiskelijaa soveltuvin osin.

2. Opinto-oikeus: Tutkintoon johtava opinto-oikeus, jollei toisin mainita.

3. Tentti: Koe, kuulustelu tai muu vastaava opintosuoritus, jonka opiskelija tekee yliopiston valvomissa olosuhteissa.

4. Tutkintosääntö: Aalto-yliopiston korkeakoulun näiden sääntöjen perusteella vahvistama sääntö.

5. Tutkintovaatimukset: Yliopistojen tutkinnoista annetussa asetuksessa, Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitean määräyksissä, korkeakoulun tutkintosäännössä ja opetussuunnitelmassa määritellyt opinnot, jotka opiskelijan on suoritettava tutkintoa varten.

6. Koulutusohjelma: Alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtava, tavoitteellinen, useammasta opintokokonaisuudesta muodostuva ohjelma. Koulutusohjelmalla on ohjelmakohtaiset tavoitteet ja tutkintovaatimukset. Koulutusohjelmassa voi olla vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia, kuten erikoistumisaloja, suuntautumisvaihtoehtoja tai pääaineita. Koulutusohjelmalla voi olla vapaavalintaisia opintokokonaisuuksia. Koulutusohjelmalla voi olla yksi tai useampi tutkintokieli.

7. Aalto-ohjelma: Aalto-yliopiston eri koulutusalojen yhteinen monitieteellinen koulutusohjelma. Aalto-ohjelmassa opiskelija suorittaa tutkintonsa jollain Aalto-yliopiston koulutusaloista.

8. Opintokokonaisuus: Opintokokonaisuudet koostuvat kursseista. Myös opinnäytteet sisältyvät opintokokonaisuuksiin.

9. Opinnäyte: alemman korkeakoulututkinnon opinnäyte, ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäyte, lisensiaatin tutkinnon opinnäyte (lisensiaatintutkimus) tai tohtorin tutkinnon opinnäyte (väitöskirja).

10. Kurssi: Pienin opintojen osa, jonka suoritus merkitään opintotietorekisteriin. Kurssi voi koostua yhdestä tai useammasta osaopintosuorituksesta. Kurssista voidaan käyttää myös nimitystä opintojakso. (8.5.2018)

11. Opintosuoritus: Yliopiston opetussuunnitelmaan mukainen opinnäytetyö, kirjallinen tai suullinen tentti, esitelmä taikka taiteellinen tai muu suoritus, joka arvostellaan erikseen.

12. Opetussuunnitelma: Vahvistettu kokonaiskuvaus koulutusohjelman osaamistavoitteista, opintokokonaisuuksien tavoitteista ja sisällöstä, kurssitarjonnasta ja opetuksen toteutuksesta tiettynä ajanjaksona. Opetussuunnitelmalla voidaan tarkoittaa myös jatkotutkintoon johtavan opintokokonaisuuden kokonaiskuvausta.

13. Tutkintokieli: Yleismääritelmä kielelle, jolla tutkinnon voi suorittaa.

14. Opetuskieli: Kieli, jolla kurssin tai opintokokonaisuuden opetus annetaan.

15. Opintosuoritusten kieli: Kieli, jolla opiskelija voi antaa opintosuorituksen.

3 Tutkinnot ja tutkintojen kielet

3 § Yliopistossa suoritettavat tutkinnot

Tekniikan koulutusalalla voidaan suorittaa alempana korkeakoulututkintona tekniikan kandidaatin tutkinto, ylempinä korkeakoulututkintoina diplomi-insinöörin, arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkinnot ja jatkotutkintoina tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin sekä filosofian tohtorin tutkinnot.

Kauppatieteen koulutusalalla voidaan suorittaa alempana korkeakoulututkintona kauppatieteiden kandidaatin tutkinto, ylempänä korkeakoulututkintona kauppatieteiden maisterin tutkinto sekä jatkotutkintoina kauppatieteiden lisensiaatin, kauppatieteiden tohtorin ja filosofian tohtorin tutkinnot. (29.3.2016)

Taiteiden koulutusalalla voidaan suorittaa alempana korkeakoulututkintona taiteen kandidaatin tutkinto, ylempänä korkeakoulututkintona taiteen maisterin tutkinto sekä jatkotutkintona taiteen tohtorin tutkinto. (29.3.2016)

Tutkinnot suoritetaan siten kuin yliopistojen tutkinnoista 19 päivänä elokuuta 2004 annetussa valtioneuvoston asetuksessa (794/2004) myöhempine muutoksineen (tutkintoasetus) säädetään ja näissä säännöissä ja korkeakoulujen tutkintosäännöissä määrätään.

Tutkintoon johtavan koulutuksen järjestämisestä vastaavat Aalto-yliopiston korkeakoulut. Tutkintoon johtava koulutus voidaan järjestää yliopistojen välisenä yhteistyönä. Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtava opetus järjestetään koulutusohjelmina. Opetusta voidaan järjestää yhteistyössä toisen kotimaisen yliopiston tai ammattikorkeakoulun kanssa tai hankkia sitä toiselta kotimaiselta yliopistolta tai ammattikorkeakoululta. (8.5.2018)

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea vahvistaa eri tutkintojen kuvaukset. Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea antaa tarvittaessa määräyksiä tutkintovaatimuksista.

4 § Yliopiston tutkinto- ja opetuskielet (29.3.2016)

Aalto-yliopiston opetus- ja tutkintokielet ovat kauppatieteellisellä koulutusalalla suomi ja englanti. Aalto-yliopiston taiteiden ja tekniikan koulutusaloilla opetus- ja tutkintokielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Aalto-yliopisto voi päättää lisäksi muun kielen kuin edellä mainitun opetus- ja tutkintokielen käyttämisestä opetus- ja tutkintokielenä ja opintosuorituksissa.

Koulutusohjelman tutkintokieleksi voidaan määrätä englanti, jos koulutusohjelman opetus ja ohjaus ovat saatavissa ja opintosuoritukset annettavissa englanniksi. Englanninkielisen koulutusohjelman opiskelijan tutkintokieli on pääsääntöisesti englanti.

Jatko-opiskelijan tutkintokieleksi voidaan vahvistaa englanti, jos tutkinto on suoritettavissa kokonaan englanniksi. Jatko-opiskelijan tutkintokielestä määrätään opiskelijaksi ottamisen yhteydessä.

Opiskelijan tutkintokieli on aina suomi tai ruotsi koulutusohjelmasta ja vahvistetusta tutkintokielestä riippumatta, jos opiskelija tekee opinnäytteensä suomeksi tai ruotsiksi.

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea antaa opetus- ja tutkintokielistä tarkemmat määräykset.

4 Opinto-oikeudet

5 § Opinto-oikeuden myöntäminen

Opiskelijaksi ottamisesta ja opiskelupaikan vastaanottamisesta määrätään erikseen.

6 § Useammat opinto-oikeudet

Opiskelija voi suorittaa Aalto-yliopistossa useampia tutkintoja, mutta vain yhden saman koulutusalan samantasoisen jatkotutkinnon.

7 § Opinto-oikeuden voimassaolo

Opinto-oikeus on voimassa kunnes opiskelija suorittaa tutkintonsa tai luopuu opinto-oikeudestaan.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa määrätään, opinto-oikeuden menettää laissa rajatun opinto-oikeuden tai sille myönnetyn lisäajan päätyttyä tai jos lisäaikaa ei myönnetä. Opinto-oikeuden menettää myös lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyönnin vuoksi.

8 § Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Jokaisen opiskelijan on ilmoittauduttava vuosittain läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautumiselle varattuna aikana yliopiston määräämällä tavalla, jollei jäljempänä muuta määrätä.

9 § Lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyönti

Opiskelija menettää opinto-oikeutensa, jos hän laiminlyö ilmoittautumisen.

Ilmoittautumisen laiminlyönnin takia menetettyä opinto-oikeutta voi hakea takaisin. Opinto-oikeus myönnetään, jos laiminlyönti on kestänyt alle yhden lukuvuoden, laiminlyönnille on erityisiä syitä tai opiskelijalla on tavoitteellinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma opintojensa loppuun saattamisesta kohtuullisessa ajassa. Jos opiskelijalla on rajattu opintoaika, hänellä tulee olla tutkinnon suorittamisaikaa tai sille myönnettyä lisäaikaa jäljellä. Uudelleenkirjautumisesta opiskelijaksi peritään säädetty maksu.

10 § Opintojen keskeyttäminen  (kumottu 12.11.2013)

11 § Kestoltaan rajattu opinto-oikeus

Opiskelijalla voi olla kestoltaan rajattu opinto-oikeus siten kuin yliopistolaissa säädetään. Opiskelijalla on tällöin oikeus suorittaa tutkintonsa yliopistolaissa säädetyssä ajassa. Tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan aika, jolloin opiskelija on laiminlyönyt ilmoittautumisen läsnä- tai poissaolevaksi. Tutkinnon suorittamisaikaa laskettaessa poissaolevaksi ilmoittautuneena olemiseen rinnastetaan aika, jolloin opintojen aloittamista on lykätty tai opiskelijan opinnot ovat olleet keskeytyneenä.

12 § Lisäajan hakeminen kestoltaan rajattuun opinto-oikeuteen

Lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi myönnetään hakemuksesta yliopistolaissa säädetyin perustein.

Lisäaikaa voidaan myöntää useammin kuin kerran saman tutkinnon suorittamiseen. Lisäaikaa myönnetään kerrallaan vähintään 1 lukukausi ja korkeintaan 2 lukuvuotta. Myönnettävän lisäajan pituuden harkinnassa huomioidaan opintosuunnitelmassa arvioitu opintojen kesto.

13 § Opinto-oikeudesta luopuminen

Opiskelija voi luopua opinto-oikeudestaan kokonaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti Aalto-yliopistolle. Luovuttuaan opinto-oikeudesta opiskelija voi saada uuden opinto-oikeuden vain opiskelijavalintamenettelyn kautta.

14 § Opinto-oikeuden menettämistä koskevan päätöksen oikaisu

Opinto-oikeutensa menettänyt tai lisäajan myöntöä koskevaan päätökseen tyytymätön saa hakea asiaa koskevaan päätökseen oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

15 § Erillisopinto-oikeudet

Korkeakouluun voi saada laajuudeltaan ja kestoltaan rajatun erillisopinto-oikeuden suorittaa opetussuunnitelmiin vahvistettuja kursseja ilman tutkinnon suorittamisoikeutta. Erillisopinnot voivat olla maksullisia. (14.6.2011)

Aalto-yliopiston Avoimen yliopiston toiminnasta ja muusta aikuiskoulutuksesta määrätään muualla.

5 Opetuksen suunnittelu ja kehittäminen

16 § Opetussuunnitelma  (8.5.2018)

Korkeakoulut suunnittelevat opetuksensa siten, että opiskelijat voivat suorittaa opintonsa säädetyissä tavoiteajoissa.

Tutkintovaatimukset ja opetussuunnitelmat laaditaan korkeakouluissa ohjelmakohtaisesti yliopiston akateemisten asiain komitean antamien tavoitteiden sekä opetussuunnitelman laadinnasta ja seurannasta annettujen ohjeiden mukaisesti.

Opetussuunnitelman yhteydessä määritellään opintokokonaisuuksista ainakin nimi, laajuus, osaamistavoitteet, mahdolliset pakolliset esitiedot, kokonaisuudesta vastaavat yksiköt ja vastuuhenkilö. Opetussuunnitelman yhteydessä määritellään kursseista ainakin nimi, laajuus, ajoitus, osaamistavoitteet, toteutustapa, opetuskieli, mahdolliset pakolliset esitiedot arviointimenetelmät, kurssin arvosteluasteikko, kurssista vastaava yksikkö ja kurssin vastuuopettaja.

Korkeakoulun on järjestettävä opetuksensa opetussuunnitelman mukaisesti. Muutosten tekemisestä voimassa olevaan opetussuunnitelmaan määrätään opetussuunnitelman laatimista ja seurantaa koskevissa ohjeissa.

Peruutetusta kurssitoteutuksesta on järjestettävä ilmoittautuneille opiskelijoille korvaava suoritustapa tai heidät on ohjattava suorittamaan vaihtoehtoiset opinnot.

Korkeakoulujen tulee seurata opetussuunnitelman toteutumista. Rehtori tai määräämänsä antaa tarkempia ohjeita opetussuunnitelmien laadintaan ja seurantaan.

17 § Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Jokaisen opiskelijan tulee tehdä henkilökohtainen opintosuunnitelma. Kurssin tai opintokokonaisuuden suorittamisen yhtenä edellytyksenä voidaan pitää sitä, että se on opiskelijan HOPS:ssa. Opiskelijoille tulee tarjota ohjausta HOPS:n tekemiseen ja päivittämiseen. Korkeakoulun tutkintosäännössä tulee antaa asiasta tarkemmat määräykset.

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea antaa tarvittaessa määräyksiä henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta.

18 § Opintojen ohjaus

Opintojen ohjaus on järjestettävä siten, että jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus saada ohjausta opintojensa suunnitteluun ja suorittamiseen. Korkeakoulun tutkintosäännössä tulee antaa asiasta tarkemmat määräykset.

19§ Palautteen kerääminen opetuksesta

Opetuksesta on kerättävä opiskelijapalautetta, jota käytetään opetuksen kehittämiseen.

6 Opetuksen järjestäminen ja opintosuoritusten arviointi

20 § Opintojen mitoitus

Opinnot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Väitöskirjaa ja lisensiaatintutkimusta ei kuitenkaan pisteytetä. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1 600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä. Opintojen laajuutta kuvaava opintopistemäärä tulee ilmoittaa kokonaislukuna.

21 § Lukukaudet

Lukuvuosi jakaantuu kahteen lukukauteen: syyslukukausi alkaa vuosittain elokuun 1. päivä ja päättyy saman vuoden joulukuun 31. päivänä. Kevätlukukausi alkaa vuosittain tammikuun 1. päivänä ja päättyy saman vuoden heinäkuun 31. päivä.

22 § Oikeus opintosuoritukseen

Opintosuorituksen tekeminen edellyttää joko läsnä olevaksi ilmoittautumista tai erillistä oikeutta suorittaa yksittäinen kurssi tai opintokokonaisuus.

23 § Opetuksen järjestäminen yhteistyössä yliopiston ulkopuolisen tahon kanssa

Kurssi voidaan järjestää yhteistyössä toisen yliopiston, muun oppilaitoksen tai muun tahon kanssa. Kurssilla tulee noudattaa kurssien järjestämisestä ja opintosuorituksista annettuja sääntöjä. Opintosuoritukset arvioidaan aina akateemisin perustein.

Mitä tässä määrätään kurssista, koskee soveltuvin osin myös opinnäytetyötä.

24 § Opintojen saavutettavuus

Jos opiskelijalla on opiskelua rajoittava vamma tai muu vastaava terveydellinen este, jonka vuoksi hän ei pysty tekemään opintojaan opetussuunnitelmassa ja kurssilla määrätyllä tavalla, korkeakoulun tulee ryhtyä kohtuullisiin toimiin vaihtoehtoisen suoritusmahdollisuuden järjestämiseksi. Opiskelijaa vaaditaan osoittamaan sama tiedollinen ja taidollinen osaaminen kuin muitakin opiskelijoita.

Aalto-yliopiston akateemisten asian komitea antaa saavutettavuutta koskevasta menettelystä tarkemmat määräykset.

25 § Tentit (29.3.2016)

Opiskelijan tulee ilmoittautua tenttiin varmistaakseen oikeutensa osallistua tentin tekemiseen.

Tenttitilaisuuksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään tilaisuuden valvojat ja tenttiin osallistuneet. Opiskelijan on todistettava henkilöllisyytensä osallistuessaan tenttitilaisuuteen.

Opiskelijan on noudatettava tilaisuuden valvojan antamia ohjeita. Opiskelijan tentin tekeminen voidaan keskeyttää, jos hän häiritsee tenttitilaisuutta tai rikkoo muutoin yliopiston järjestystä. Hätä- tai muussa vastaavassa poikkeustilanteessa tenttitilaisuus voidaan keskeyttää kokonaan. Kokonaan keskeytetyn tenttitilaisuuden jälkeen kurssin vastuuopettaja päättää siitä, voidaanko tentin opintosuoritukset arvostella tasapuolisesti vai onko järjestettävä uusi tenttitilaisuus viipymättä tenttitilaisuuteen osallistuneille.

Tentissä opintosuoritukset annetaan kurssin opetuskielellä, jollei kurssilla toisin ilmoiteta. Opiskelijalla on lisäksi oikeus halutessaan saada tenttikysymykset suomeksi ja ruotsiksi sekä vastata tentissä suomeksi tai ruotsiksi kun kurssin opetuskieli on suomi tai ruotsi.  Tämä oikeus saada tenttikysymykset suomeksi ja ruotsiksi sekä vastata tentissä suomeksi tai ruotsiksi ei koske kursseja, joista luennoidaan vuosittain toisensa korvaavat toteutukset sekä suomeksi että ruotsiksi, kauppatieteen koulutusalan kursseja tai kieliopintoja.

Rehtori tai määräämänsä antaa tarkempia ohjeita tentteihin ilmoittautumisesta ja tenttitilaisuuksista.

26 § Tenttitilaisuuksista ilmoittaminen

Syyslukukauden tenttitilaisuuksien aikataulu (tenttijärjestys) on julkistettava ennen lukukauden alkamista. Kevätlukukauden tenttijärjestys on julkistettava viimeistään yhtä kuukautta ennen kevätlukukauden alkamista.

27 § Opintosuorituksen arvostelija

Kurssin vastuuopettaja arvostelee kurssiin kuuluvat opintosuoritukset. Opintosuoritusten käytännön tarkastamista varten kurssilla voi olla muutakin henkilökuntaa.

Opinnäytteen arvostelijasta määrätään muualla.

Opintosuorituksen arvosteluun osallistuvien esteellisyydestä on voimassa mitä hallintolain 27 §:ssä ja 28 §:ssä säädetään. Kurssista vastaavan yksikön johtaja määrää esteellisen kurssin vastuuopettajan tilalle toisen henkilön. (8.5.2018)

28 § Opintosuorituksen arvosteluasteikko

Kurssinarvostelussa käytetään toista seuraavista arvosteluasteikoista: asteikkoa hylätty/1/2/3/4/5, jossa 5 on korkein arvosana tai asteikkoa hylätty/hyväksytty.

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea antaa opinnäytteiden arvostelussa käytettävistä arvosteluasteikoista tarkemmat määräykset.

29 § Opinnäytteen arvostelun keskeyttäminen

Opiskelijalle tulee antaa mahdollisuus tulla kuulluksi ennen opinnäytteen arvostelua, jos opinnäytettä ehdotetaan hylättäväksi arvostelun perusteena olevassa lausunnossa. Opiskelija voi tällöin pyytää opinnäytteensä arvostelun keskeyttämistä. Keskeyttämisen johdosta arvostelumenettely raukeaa kokonaisuudessaan. Pyynnön käsittelee ja opinnäytettä koskevista jatkotoimenpiteistä päättää opinnäytteen arvostelija.

30 § Opintosuoritusten arvostelusta tiedottaminen

Kurssin vastuuopettaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että tiedot hyväksytyistä opintosuorituksista sekä hyväksyttyjen ja hylättyjen määristä julkaistaan neljän viikon kuluessa tentin toimittamisesta tai muulle opintosuoritukselle annetusta jättöpäivästä. Samalla on ilmoitettava miten ja milloin opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua arvosteluperusteisiin ja niiden soveltamiseen omalla kohdallaan. Julkaisupaikkana käytetään korkeakoulun sähköistä tai muuta ilmoitustaulua.

Kurssista vastaavan yksikön johtaja voi erityisistä syistä myöntää määräaikaan pidennystä. Määräajan pidennyksen myöntämisestä on ilmoitettava viipymättä niille opiskelijoille, joita pidennys koskee.

Kurssin opintosuoritusten arvosteluperusteet ovat tulosten julkaisemisen jälkeen kokonaisuudessaan julkisia, jollei viranomaistoiminnan julkisuudesta annetusta laista (L 621/1999, julkisuuslaki) muuta johdu.

Alempaan korkeakoulututkintoon kuuluvan opinnäytteen arvostelusta tiedotetaan käyttäen soveltuvin osin kurssin opintosuoritusten julkaisemisesta annettuja määräyksiä. Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen sekä ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvan opinnäytteen arvostelupäätös toimitetaan opinnäytteen tehneelle opiskelijalle tiedoksi kirjallisesti.

31 § Opintosuoritusten rekisteröinti

Kurssin vastuuopettaja huolehtii siitä, että kurssin arvostelua koskevat tiedot ilmoitetaan opintosuoritusrekisteriin kirjattavaksi tulosten julkistamisen yhteydessä. Kirjaukset opintosuoritusrekisteriin tulee tehdä viipymättä ilmoituksen jälkeen. Kurssin koostuessa useammasta osaopintosuorituksesta suorittamisen päivämääräksi merkitään viimeisen osaopintosuorituksen päivämäärä.

Mitä tässä määrätään kurssista, koskee soveltuvin osin myös opinnäytetyötä.

32 § Opintosuoritusten säilyttäminen

Opiskelijalla on oikeus nähdä oma kirjallinen tai muulla tavoin tallennettu opintosuorituksensa. Opiskelijalla on oikeus omalla kustannuksellaan saada jäljennös kirjallisista tai muulla tavoin tallennetuista vastauksistaan. 
Hyväksyttyjen opinnäytteiden tallennetut osat säilytetään toistaiseksi, jollei arkistointia koskevista säädöksistä ja määräyksistä muuta johdu. Muita opintosuorituksia on säilytettävä kuusi (6) kuukautta tulosten julkistamisesta, jollei arkistointia koskevista säädöksistä ja määräyksistä muuta johdu

33 § Opintosuoritusten julkisuus

Kaikkiin Aalto-yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin liittyvät opinnäytteet ovat julkisia. 
Julkisuuslaissa tarkoitetut koesuoritukset ovat salassa pidettäviä siten kuin julkisuuslaissa säädetään.

34 § Opintosuoritusten voimassaolo

Kurssin suoritus on voimassa toistaiseksi ja osaopintosuoritukset ovat voimassa siihen asti, kunnes kurssi seuraavan kerran järjestetään, jollei korkeakoulun tutkintosäännössä tai opetussuunnitelmassa toisin määrätä.

Hyväksytty opinnäytteen suoritus on voimassa toistaiseksi.

35 § Opintosuorituksen arvostelun oikaisu

Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen sekä ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvan opinnäytteen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi tehdä tutkintolautakunnalle oikaisupyynnön opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun opintosuorituksensa arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta. Opintosuorituksen arvostelua koskeva oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, josta opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.

Arvostelun suorittaneen opettajan on annettava päätöksensä oikaisupyyntöön kirjallisesti. Opettajan oikaisupyynnön johdosta tekemään päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea oikaisua tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea antaa tutkintolautakunnassa noudatettavasta menettelystä tarkemmat määräykset.

36 § Opintosuorituksen hyväksilukeminen (10.4.2018)

Muutettu 36§ tulee voimaan 1.8.2018. Katso 'Muutokset  ja niiden soveltaminen'.

Opiskelija voi lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan vastaavia opintoja tutkintoonsa sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla opinnoilla. Opiskelija voi hyväksilukea ja muutoin opinnollistaa myös muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa osoitettua eli muuta osaamista.

Hyväksiluettavien opintojen tai muun osaamisen tulee olla suoritettavalle tutkinnolle asetettujen osaamistavoitteiden mukaisia, vanhentumattomia suhteessa suoritettavan tutkinnon vaatimuksiin sekä sisältää uutta osaamista verrattuna muihin tutkinnon osiin.

Korkeakoulu tekee päätöksen hyväksiluvusta. Opiskelija hakee opintojen tai muun osaamisen hyväksilukemista kirjallisesti. Opiskelijan on todennettava osaamisensa siten, että osaamista pystytään arvioimaan.

Hyväksiluetut opinnot tai muu osaaminen merkitään arvosanalla hyväksytty.

Opintojen tai muun osaamisen hyväksilukeminen merkitään opintotietotietorekisteriin siten, että alkuperä on näkyvissä.

Aalto-yliopiston tutkinnon laajuudesta enintään puolet voi olla hyväksiluettu. Siirto-opiskelijoiden tutkinnoissa hyväksiluettu osa voi kuitenkin olla laajuudeltaan enemmän kuin puolet. Opinnäytettä ei voi suorittaa hyväksiluvulla.

Mitä tässä pykälässä määrätään, noudatetaan soveltuvin osin muualla Aalto-yliopistossa suoritettujen opintojen hyväksilukuun. Mitä tässä pykälässä määrätään, noudatetaan soveltuvin osin kansainvälisessä tai kotimaisessa yhteistyössä suoritettavissa kaksois- ja yhteistutkinnoissa, jos yhteistyön ehdoista tai koulutusohjelman opetussuunnitelmasta ei muuta johdu.

Rehtori tai määräämänsä antaa tarkempia ohjeita hyväksilukemisesta ja opinnollistamisesta.

36 § Opintosuorituksen hyväksilukeminen

Aiempi 36§ on voimassa 31.7.2018 saakka. Katso 'Muutokset  ja niiden soveltaminen'.

Korkeakoulun päätöksellä opiskelija voi lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan vastaavia opintoja tutkintoonsa sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Opintoja voidaan hyväksilukea myös muuten osoitetulla osaamisella. Opinnäytettä ei voi hyväksi lukea. Hyväksilukemista haetaan korkeakoululta kirjallisesti.

Kurssin tai opintokokonaisuuden hyväksilukeminen merkitään opiskelijatietorekisteriin siten, että alkuperä on näkyvissä. Hyväksiluettujen opintojen alkuperäinen arvosana muunnetaan opiskelijan koulutusohjelmassa sovellettavaan arvosteluasteikkoon, jos vastaavuus on selkeästi osoitettavissa. Muussa tapauksessa hyväksiluetut opinnot merkitään arvosanalla hyväksytty.

Mitä tässä pykälässä sanotaan menettelystä muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suoritetuista opintojen hyväksilukemisesta noudatetaan soveltuvin osin myös muualla Aalto-yliopistossa suoritettuihin opintoihin.

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea antaa opintojen hyväksilukemisesta tarkemmat määräykset.

37 § Hyväksilukemista koskevan päätöksen oikaisu

Opintojen hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua päätöksen tekijältä. Oikaisupyynnön käsittelyssä noudatetaan opintosuorituksen arvostelun oikaisua koskevia määräyksiä. (10.4.2018)

Opintojen hyväksilukemista koskeva oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua Aalto-yliopiston tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

7 Valmistuminen ja tutkintotodistukset

38 § Tutkintotodistukset

Aalto-yliopiston korkeakoulu antaa suoritetusta tutkinnosta tutkintotodistuksen. Tutkintonimike ja tutkintotodistus annetaan opiskelijan tutkintokielellä. Opiskelijalle, jonka tutkintokieli on englanti, annetaan lisäksi suomen- tai ruotsinkielinen tutkintonimike ja tutkintotodistus. (20.11.2018)

Rehtori tai määräämänsä antaa tarkemmat ohjeet tutkintotodistuksista. (20.11.2018)

8 Opiskelua koskevat eettiset säännöt ja niiden rikkomusten käsittely

39 § Opetusta ja opiskelua koskevat eettiset säännöt

Kaikessa opetuksessa ja opiskelussa tulee ottaa huomioon hyvä tieteellinen käytäntö. Taiteelliseen toimintaan liittyvässä opetuksessa ja opiskelussa tulee lisäksi huomioida hyvät taiteelliset käytännöt.

Opiskelijan tulee noudattaa tenttitilaisuuksista ja muista opintosuorituksen tekemisestä annettuja ohjeita. Opiskelijan tulee tutustua saatavilla oleviin ohjeisiin ja pyytää epäselvissä tapauksissa ohjausta.

Opettajien tulee kehittää opetustaan sekä opiskelijoiden ohjausta siten, että opiskelijat saavat ohjeet opiskelussa sallituista menetelmistä ja kiellettyjen menetelmien käyttämisen mahdollisuutta rajoitetaan.

40 § Eettisten sääntöjen rikkomusten opiskeluun kohdistuvat seuraamukset

Opiskelijan opintosuoritus voidaan jättää arvostelematta, jos hänen katsotaan rikkoneen eettisiä sääntöjä sen tekemisessä. Eettisiä sääntöjä rikkoneelle opiskelijalle voidaan määrätä yliopistolaissa säädetyin perustein kurinpitorangaistus.

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea antaa tarkemmat ohjeet 39 §:ssä ja 40 §:ssä mainituista opiskelua koskevista eettisistä säännöistä ja niiden rikkomusten käsittelystä.

9 Tutkintosäännöt (6.2.2018)

41 § Voimaantulo (siirretty uudeksi 47 §:ksi 6.2.2018)

42 § Siirtymäsäännökset (siirretty uudeksi 48 §:ksi 6.2.2018)

43 § Korkeakoulujen tutkintosäännöt

Korkeakoulujen akateemisten asiain komiteoiden tulee vahvistaa korkeakoulukohtaiset tutkintosäännöt, joissa annetaan näitä sääntöjä ja näiden sääntöjen nojalla Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitean antamia päätöksiä ja ohjeita tarkemmat opetusta ja opiskelua koskevat säännöt. Tutkintosäännöissä tulee määrätä ainakin koulutusohjelmista, tutkintovaatimuksista, opetussuunnitelmista, opinnoista, opintojen ohjauksesta, opetukseen osallistumisesta, muiden opintojen hyväksilukemisesta, harjoittelusta, opinnäytteistä, opintosuoritusten arvioinnista ja todistuksista lukuunottamatta yksinomaan jatkotutkintoja koskevia säännöksiä. Tutkintosäännöissä tulee antaa tarvittavat opiskelijoita koskevat siirtymäsäännökset. (6.2.2018)

43 a § Tohtorinkoulutuksen tutkintosääntö (6.2.2018)

Aalto-yliopistossa on yhteinen tohtorinkoulutuksen tutkintosääntö, jota noudatetaan jatkotutkintoihin johtavassa koulutuksessa. (liite: Tohtorinkoulutuksen tutkintosääntö)

Korkeakoulut voivat antaa tarkempia ohjeita tohtorinkoulutuksen tutkintosäännön soveltamisesta.

10 Erinäiset säännöt

44 § Oikaisun hakemisessa noudatettava määräaika

Näiden sääntöjen 14 §:ssä, 35 §:n 1 ja 3 momentissa sekä 37 §:n 2 momentissa mainitut oikaisupyynnöt on jätettävä Aalto-yliopiston kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kirjaamon aukioloajan päättymiseen mennessä.

45 § Aalto-ohjelmat

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea voi tarvittaessa antaa näistä säännöistä tarkemmat soveltamisohjeet Aalto-ohjelmien osalta.

46 § Ylioppilaskunnan jäsenyys (14.5.2019)

Kaikki yliopiston opiskelijat, jotka on otettu opiskelijoiksi alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, kuuluvat ylioppilaskuntaan.

Tilauskoulutettavan ja jatko-opiskelijan jäseneksi ottamisesta päättää ylioppilaskunta.

47 § Muut määräykset (14.5.2019)

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea antaa tarvittaessa opinnäytteitä koskevia tarkempia määräyksiä.

11 Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

48 § Voimaantulo (6.2.2018) (14.5.2019)

(AAK 6/20.12.2010, 5/4.6.2011) Nämä säännöt tulevat voimaan 1.8.2011.

49 § Siirtymäsäännökset (6.2.2018) (14.5.2019)

Nämä säännöt kumoavat Aalto-yliopiston korkeakoulujen omat, vastaavista asioista annetut säännöt näiden sääntöjen voimaantulosta lukien. Korkeakoulujen akateemisten asiain komiteoiden tulee tehdä tarvittavat tarkistukset sääntöihinsä sekä vahvistaa korkeakoulun oma tutkintosääntö tulemaan voimaan 1.8.2011 alkavana syyslukukautena.

Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa perustetuille koulutusohjelmille ja opiskelijaksi otetuille jatko-opiskelijoille voidaan tarvittaessa määrätä tutkintokieli noudattaen soveltuvin osin 4 §:n määräyksiä.

Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa ilmoittautumisen laiminlyönnin vuoksi opiskeluoikeutensa menettäneisiin opiskelijoihin sovelletaan 9 § 2 momentissa mainittua opinto-oikeuden palauttamista koskevaa harkintaa 1.8.2012 alkavan lukuvuoden alusta. Sitä ennen noudatetaan niitä koulukohtaisia menettelyitä, jotka olivat voimassa ennen näiden sääntöjen voimaantuloa.

Korkeakoulun tulee soveltaa 16 §:n 1 momentin luetteloa niistä kurssitiedoista, jotka on ainakin mainittava opetussuunnitelmassa ensimmäisen kerran viimeistään lukuvuodelle 2012–2013 vahvistettavassa opetussuunnitelmassa. Vastaavasti 16 §:n 2 momentin mukaista luetteloa niistä kurssitiedoista, joiden muutosta ei ainakaan pidetä vähäisenä, sovelletaan lukuvuonna 2011–2012 vain sellaisiin kurssitietoihin, jotka kuuluvat korkeakoulun opetussuunnitelmaan.

Muutokset  ja niiden soveltaminen

(AAK 8/12.11.2013) Muutos, jolla näiden sääntöjen 10 § kumotaan, tulee voimaan 1.12.2013.

Ennen näiden sääntöjen muutoksen voimaantuloa 1.12.2013 opintonsa keskeyttäneisiin opiskelijoihin sovelletaan kumotun 10 §:n säännöksiä. Muutoksen tultua voimaan opiskelija ei kuitenkaan voi tehdä uutta opintojen keskeytystä eikä jatkaa keskeytystä edellisen keskeytysjakson päättyessä.

(AAK 2/29.3.2016) Muutokset näiden sääntöjen 1 §, 3 §, 4 § ja 25 §:iin tulevat voimaan 1.8.2016.

(AAK 1/06.02.2018) Muutokset, joilla

muutetaan luvun 9 nimi, muutetaan 43 § ja annetaan uusi 43 a § liitteineen (liite: Tohtorinkoulutuksen tutkintosääntö);
muutetaan luvun 10 nimi;
lisätään uusi luku 11 ja siirretään näiden sääntöjen voimaantuloa ja siirtymäsäännöksiä koskevat aiemmat 41 § ja 42 § lukuun 11 uusiksi 47 § ja 48 §:ksi;
siirretään luvusta 11 sääntöjen voimaantulon 1.8.2011 jälkeen tehtyjen muutostenvoimaantuloa ja soveltamista koskevat tiedotkohtaan Muutokset ja niiden soveltaminen;
tulevat voimaan 1.8.2018.

Tohtorinkouluksen tutkintosääntö korvaa voimaan tullessaan korkeakoulukohtaisten tutkintosääntöjen yksinomaan jatkokoulutusta koskevat säännökset. Korkeakoulujen tulee ryhtyä toimiin tutkintosääntöjensä muuttamiseksi ennen näiden sääntöjen muutoksen voimaantuloa.

(AAK 2/10.4.2018) Muutokset näiden sääntöjen 36 §:ään tulevat voimaan 1.8.2018. Korjaus näiden sääntöjen 37 §:ään tulee voimaan heti.

Ennen 1.8.2018 vireille tulleiden hyväksilukuhakemusten käsittelyyn sovelletaan vireilletulohetkellä voimassa olleita hyväksilukemista koskevia määräyksiä. Korkeakoulujen akateemisten komiteoiden tulee ryhtyä toimiin sääntöjensä muuttamiseksi tarpeellisin osin ennen näiden muutosten voimaantuloa.

(AAK 3/8.5.2018) Muutokset näiden sääntöjen 2 §, 3 §, 16 §, 27 §:iin tulevat voimaan 1.8.2018.

(AAK 5/20.11.2018) Muutokset näiden sääntöjen 38§:ään tulevat voimaan 1.1.2019.

Ennen tätä muutosta voimassa olleen 38 §:n 2 momentin mukaisesti Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitean antamat tarkemmat määräykset tutkintotodistuksista jäävät voimaan kunnes rehtori tai määräämänsä antaa korvaavat uudet ohjeet.

Toimeenpanon valmistelu voidaan aloittaa ennen näiden sääntöjen muutoksen voimaantuloa.

(AAK 3/19 14.5.2019) Muutokset, joilla lisätään 46 § ja siirretään aiemmat 46 -48 § uusiksi 47-49 §:ksi, tulevat voimaan 1.8.2019.

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: