Aalto.fi website

Aalto-universitetets implementeringsplan för tillgänglighet 2019–2021

Denna implementeringsplan grundar sig på Aalto-universitetets strategi, likabehandlings- och jämställdhetsplan, verksamhetsprinciper (Code of Conduct) och allmänna riktlinjer för tillgängligt lärande. I implementeringsplanen beskrivs de konkreta åtgärder som ska vidtas för att uppnå de fastställda målen på ett kostnadseffektivt sätt. Åtgärderna och uppföljningen har bestämts i samråd mellan vicerektorerna och representanter för tjänsteenheterna i januari-februari 2019.
Aalto University flags. Photo: Aino Huovio
Aalto universitets flaggor

Strategi 2016–2020: Framtidens skapare

Aalto-universitetets strategi för 2016–2020 betonar kvalitet, flervetenskaplighet, entreprenörskap och samhällelig inverkan.

Kuva: Aalto-yliopisto

Likabehandling och jämställdhet

All verksamhet vid Aalto-universitetet styrs av etik, ärlighet, jämlikhet, opartiskhet och respekt för andra.

Kuvassa eri-ikäisiä ja erimaalaisia ihmisiä työskentelemässä yhdessä. Kuva: Aleksi Poutanen

Sätt att agera

Aalto-universitetets Sätt att agera sammanfattar principerna av rent spel och integritet som styr våra aktiviteter och skapar riktlinjer för beteendet vi förväntar av varandra. Den är baserad på Aaltos värderingar och etablerar en allmän verksamhetskultur.

Aallon tapa toimia

Aalto-universitetets språkliga riktlinjer

Språkliga principer vid Aalto-universitetet

Accessible Aalto Network (AccaNet)

AccaNet är en gemenskap nätverk av Aalto anställda att genomföra implementeringsplan för tillgänglighet i de olika enheterna vid universitetet.

Workgroup in Aalto goes Accessible symposium

På Finska: Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Aalto-yliopiston välinen sopimus vuosille 2017–2020 (sopimusraportointi 2020)

 • Sidan 12: "Saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden perusteet otetaan huomioon opettajien ja muun henkilöstön työssä, toiminnassa ja osaamisen kehittämisessä. Aalto-yliopiston korkeakoulut vastaavat saavutettavuusasioiden sisällyttämisestä opiskelijoiden opintojen aloitukseen ja ohjaukseen."
 • Sidan 17: "Aalto-yliopiston tavoitteena on tarjota kaikille yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja saavutettava toimintaympäristö, jossa eri tehtävissä olevia sekä erilaisen taustan omaavia työntekijöitä ja opiskelijoita kohdellaan tasapuolisesti ja joka mahdollistaa yhdenvertaisen osallistumisen yliopiston toimintaan."

Rektors beslut: "Aalto-universitetets implementeringsplan för tillgänglighet 2019–2021"Den allmänna implementeringen och möjliga individuella stödåtgärder (se 1.1 och 1.2) gäller i första hand den byggda miljön, tjänsterna, lär- och arbetsmiljöerna, undervisningsarrangemangen och lärandesituationerna samt samverkan inom universitetssamfundet. Principen är att skapa en möjliggörande verksamhetsmiljö som präglas av likabehandling och jämställdhet. Aaltouniversitetets specialsakkunniga i tillgänglighetsfrågor och samarbetsnätverk för tillgänglighet erbjuder råd och stöd samt utbildning och konsultation till högskolornas personal och studerande i alla frågor som anknyter till implementeringsplanen. Implementeringen genomförs på ett kostnadseffektivt sätt genom att

 • a) utveckla tjänstekulturen och de anställdas kompetens,
 • b) beakta jämlikt deltagande i anslutning till anskaffningar och
 • c) beakta tillgängligheten vid konkurrensutsättning. 

Det tillgängliga Aalto-universitetet

Aalto-universitetet har ställt som mål att universitetet ska vara tillgängligt, hälsosamt och tryggt. Forskning, undervisning och tjänster ska vara tillgängliga för alla.

Lumikinos. Opiskelija laskee mäkeä Alvarin aukiolla. Taustalla kandidaattikeskus.

World report on Disability: Chapter 6, Enabling Environments

The first ever WHO/World Bank World report on disability reviews evidence about the situation of people with disabilities around the world. Following chapters on understanding disability and measuring disability, the report contains topic-specific chapters on health; assistance and support; enabling environments etc.

Cover of the World report on disability by WHO and the World Bank

1 Forsknings- och lärandetjänster

Ansvariga enheter: LES, RIS och HRS

Tillgänglighet och jämställdhet tas i beaktande i utvecklingen av lärarnas och den övriga personalens arbete, verksamhet och kunnande. Lärandetjänsterna (LES) ger råd, utbildar och uppmuntrar universitetssamfundets medlemmar till att vara uppmärksamma på hinder för studier och forskning. Utöver fysiska och synliga hinder fästs uppmärksamhet även vid andra slags hinder för lärande som anknyter till olika sätt att lära sig samt olika undervisningsmetoder, kulturer och attityder. Lärandetjänsterna har i uppgift att stöda och utbilda undervisningspersonalen, så att handledande lärare har allmän kännedom om fördelarna med blandade lärmiljöer och blandad undervisning och kan hjälpa de studerande att hitta de universitetstjänster de behöver. LES-teamen och högskolorna beaktar tillgänglighet i sin verksamhet som en faktor som gynnar välbefinnande och studieförmåga. 

1.1 Olika former av stöd till studerande vid Aalto-universitetet

Stöd som erbjuds av lärandetjänsterna till alla examensstuderande vid Aalto:

 • Alla studerande gör en individuell studieplan (ISP). Planen kan uppdateras och godkännas så ofta det behövs. Detta stöd erbjuds alla studerande.
 • Alla studerande tilldelas en handledande lärare (professor, lektor, universitetslärare eller annan akademisk personal) som de regelbundet kan diskutera sina studier med.
 • De studerande har möjlighet att träffa en planerare eller koordinator enligt behov för att diskutera till exempel utbytesstudier, tillgodoräknande och andra studieärenden.

Särskilt stöd som erbjuds av lärandetjänsterna:

 • Möjlighet till regelbundna individuella vägledningsträffar med en koordinator eller planerare, till exempel om studierna framskrider i långsammare takt än vad som anges i modelläsordningen.
 • Rekommendationer gällande individuella studiearrangemang på basis av utlåtande från sakkunnig.
 • Stöd till lärare gällande studiearrangemang.
 • Tjänster som erbjuds av studie- eller karriärpsykologerna

Aalto-universitetet har fastställt en gemensam process för individuella studiearrangemang samt en mall för utlåtande och ett förfarande för förlängd tentamenstid (+ 1 h).

Åtgärder:

 • Individuella behov tas i beaktande vid antagning av studerande och arrangemang av urvalsprov.
 • ISP-processen förenhetligas och utvecklas på så sätt att den stöder de studerande på bästa möjliga sätt.
 • Varje ny studerande tilldelas en handledande lärare, som i tillräckligt hög grad sätter sig in i den studerandes situation och i olika lärandesätt samt i de möjligheter till stöd som erbjuds i de blandade lärmiljöerna vid Aalto-universitetet.
 • LES upprätthåller webbsidor gällande olika typer av behov av individuella studiearrangemang. Materialet stöder studerande och handledare samt personalen inom LES när det kommer till att bemöta och stöda studerande som behöver individuella studiearrangemang. Jfr 4.3
 • De pedagogiska sakkunniga erbjuds utbildning gällande processen och materialet i anslutning till individuella studiearrangemang, så att de kan sprida denna information i samband med pedagogisk utbildning för lärarna och på så sätt bidra till ökad medvetenhet och kompetens.
 • Högskolorna och LES ansvarar för att inkludera tillgänglighetsfrågor i introduktion, vägledning och tutorverksamhet för studerande. 
 • Processen för individuella studiearrangemang förenhetligas och utvecklas på ett sätt som möjliggör smidiga studier vid alla högskolor vid Aalto.
 • LES erbjuder vid behov utbildning i handledning av studerande under åren 2019–2021.
 • Pilotprojektet Starting Point of Wellbeing 2018–2020: rådgivning utan tidsbokning

(SHVS, universitetspräster, studiepsykologer, studievägledare, AUS, Unisport)

1.2 Stöd som erbjuds av externa aktörer

Stöd som erbjuds av externa aktörer är till exempel

Åtgärder:

 • Tolkars och assistenters möjligheter att arbeta flexibelt i undervisnings- och forskningslokalerna säkerställs.
 • Utbildning om användning av brukshundar på campus erbjuds vid behov.

Monitoring the accessibility of research and learning services

Lärandetjänster

Aalto-universitetet erbjuder många olika tjänster som främjar studierna under hela studietiden.

Kuvassa kaksi opiskelijaa tutkii tietokoneen ruutua pöydän molemmiin puolin.Photo: Unto Rautio

Forsknings- och innovationstjänster

Forsknings- och innovationstjänster stöder högskolornas forskningspersonal och hjälper universitetets ledning.

Individuella studiearrangemang

Varje studerande vid Aalto har rätt till skäliga individuella studiearrangemang på hälsomässiga grunder.

Aallon uudet opiskelijat luennolla

Student support, guidance and study well-being

Study well-being is important in Aalto University and it is one of our strategic initiatives. We want to ensure our students’ success, capabilities and wellbeing in a multicultural and diverse community. Study well-being questionnaire results indicate that students who feel well also study well. We have many ways to support this wellbeing by providing first-class study support and doing continuous development of teaching.

Opiskelijoiden tukeminen, ohjaus ja hyvinvointi

Starting Point of Wellbeing

The Starting Point of Wellbeing offers students advice and guidance on services related to wellbeing.

Starting Point of Wellbeing

2 En tillgänglig infrastruktur

Ansvariga enheter: CAS/ACRE (2.1) och ITS (2.2)

2.1 Tillgängliga studie-, forsknings- och arbetslokaler

En tillgänglig byggd miljö ingår i Aalto-universitetets strategi. Hinder och brister som upptäcks på campusområdet åtgärdas vid behov med specialarrangemang. ACRE (Aaltouniversitetsfastigheter) kartlägger hinder i den byggda miljön samt planerar och genomför avlägsnandet av dessa hinder. Särskild uppmärksamhet fästs vid hur olika typer av användare kan uppleva campus som en trygg arbets- och studiemiljö. Utöver kraven i Finlands byggbestämmelsesamling iakttas följande principer i mån av möjlighet: 

 • Bra akustik, som gagnar alla och i synnerhet hörselskadade, synskadade och personer som pratar andra språk.
 • Byggnadernas färg- och materialvärld gör det lättare för olika typer av användare att orientera sig snabbt och tryggt i byggnaderna.
 • Skyltarna på campusområdet ska vara tydliga och ha tillräckligt stort typsnitt samt följa ACRE:s manual. Med hjälp av informationsdesign ska det bli lättare att få en uppfattning om lokalerna och funktionerna på campusområdet.
 • Servicedesign används vid behov i samband med planeringsprocesser.
 • Det ska finnas tillräckligt med förvaringsutrymme för de studerande och anställdas redskap och arbete, samtidigt som gångvägarna och nödutgångarna förblir tillgängliga i alla lägen. 
 • Vid nivåskillnader används ramper i första hand, om det faller sig naturligt med hänsyn till den övriga planeringen.
 • Hjälpmedel, assisterande personal, transporttjänster och övriga tjänster ska kunna kombineras flexibelt med husets egna funktioner (skriv- och teckenspråkstolkar, personliga assistenter, ledar- och assistenthundar).
 • Smidig användning av hjälpmedel för hörsel, syn och rörlighet (olika slags mikrofonsystem, specialdatorer, mobila styrapparater, rullstolar el. dyl.) i enlighet med BYOD-principen.

Åtgärder:

 • Tillgänglighetskartläggningar ska ingå som en del i planeringen och utvecklingen av campus.
 • Nya byggnader planeras så att de är tillgängliga.
 • Renoveringsobjekt och utomhusområden genomgår tillgänglighetskartläggningar som utförs av sakkunniga inom området. 
 • Fungerande angöringstrafik (t.ex. färdtjänst) planeras i anslutning till nybyggen och renoveringsobjekt.
 • För att öka säkerheten säkerställs det att anvisningarna för utrymning finns tillgängliga på flera språk (universitetets språkliga riktlinjer) och att utrymningsplanerna är uppdaterade.
 • Det säkerställs årligen att cykelförvaring eller motsvarande i närheten av ingångarna inte begränsar möjligheten att röra sig i området. 
 • Distributionstrafiken styrs till ingångarna på så sätt att distributionsbilen inte hindrar personbefordran och angöringstrafiken.
 • Tillgängliga gångvägar på campusområdet säkerställs genom kontinuerligt underhåll året runt.
 • Kontaktuttagen ska vara lätta att använda samt lämpliga och tillräckliga för olika typer av användare.
 • Tillgängliga gångvägar till Dipoli planeras och förverkligas stegvis inom de närmaste åren.
 • Information om tillgängligheten i universitetets byggnader framgår av servicekartan

2.2 Tillgängliga informationssystem

Undervisning och möten underlättas genom smidig förhandsplanering. Därför utvecklas rumsbokningssystemet i syfte att förbättra tillgängligheten i forsknings- och undervisningsmiljön. Den som reserverar ett rum ska ha möjlighet att bedöma tillgängligheten i samband med reservationen. Därför kompletteras bokningssystemet på så sätt att det innehåller information om antalet kvadratmeter, hyra, tillgänglighet och planritning som visar möblernas placering i rummet. Exempel på andra system som ska utvecklas och integreras är MyCourses, Oodi, avtalshanteringssystemet, redovisningssystemet, studieregistersystemet, forskningsdatasystemet samt persondatasystemet. 

Åtgärder:

 • Möjligheten att inkludera en funktion för användarrespons i bokningssystemet utreds. Detta medför ett kostnadseffektivt sätt att säkerställa tillgängligheten i lokalerna.
 • IT-tjänsterna (ITS) samlar in information om användningsfrekvensen för alla IT-salar som grund för beslutsfattande.
 • Tillgängligheten beaktas i fråga om gränssnittet i den presentationsteknik som används.

Digital Aalto

We have a very ambitious goal: within the next five years we are going to be a leading European university regarding digitalisation research and practice.

Harald Herlin Learning Centre aula

3 Tillgängliga webbaserade informationssystem

Ansvariga enheter: ITS och LES

Enligt tillgänglighetsdirektivet och den nationella lagstiftning som baserar sig på direktivet ska myndigheternas digitala tjänster vara tillgängliga. Riksdagen godkände 12.2.2019 lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) och lagen om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (307/2019). Lagarna trädde i kraft 1.4.2019. Tillgänglighetskraven tillämpas stegvis från och med 23.9.2019.

Personalen och de studerande erbjuds möjlighet till säkert och tillförlitligt samarbete i Aaltouniversitetets datanät. Universitetssamfundets medlemmar har möjlighet att i sina studier eller sin forskning flexibelt använda sådana tillgängliga apparater och program som lämpar sig för dem. ITS säkerställer att webbsidorna följer tillgänglighetsdirektivet (W3C/WAI-anvisningarna (Web Accessibility Initiative, http://www.w3.org/WAI/) AA-nivå). En central roll innehas av verktygens användare, som producerar innehåll på webbsidorna och som förutsätts behärska och följa WAI- och Stivi- anvisningarna (http://www.esok.fi/stivi). Nya behövliga verktygsprogram tas i bruk på den nivå och med den tidtabell som universitets resurser tillåter och som en del av utvecklingen av IT-tjänsterna som helhet.

Åtgärder: 

En workshop gällande tillgängligheten i högskolornas webbtjänster ordnas tillsammans med tillgänglighetsteamet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland 10.6.2019 med hänsyn till tillgänglighetsdirektivet.

 • Ett tillgänglighetsutlåtande (Accessibility Statement) publiceras i september 2019.
 • Kartläggningen av tillgängligheten i universitetets IT-system fortsätter. Utgående från kartläggningen bedöms och projekteras eventuella ändringar av sidorna.
 • ITS erbjuder tekniskt stöd i användningen av verktygsprogrammen.
 • ITS säkerställer tillgängligheten vid utveckling och anskaffningar av informationssystem och webbkommunikation.  
 • ITS informerar webbproducenterna vid högskolorna och institutionerna om tillgänglig webbpublicering och om utbildning i anslutning till den.
 • ITS säkerställer att det finns tillräckliga resurser för rådgivning gällande informationssystemens och arbetsplatsernas tillgänglighet.

Digital tillgänglighet

Vägledning för digital tillgänglighet för Aaltos webbplatser, e-tjänster, mobila applikationer och dokument för att genomföra den nationella Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Student at laptop. Photo by Aalto University / Aino Huovio

4 Webbmaterial och webbpublikationer i undervisning och forskning

Ansvariga enheter: LES, RIS och ITS

Open Access-principen följs i så stor utsträckning som möjligt som en del av universitetets strategiska mål gällande öppen distribution av undervisnings- och studiematerial.

Användbarheten och tillgängligheten beaktas i utvecklingen av virtuella lärmiljöer.

4.1 Webbaserat studiematerial för grundexamina vid Aalto-universitetet

Åtgärder:

 • LES utbildar undervisningspersonalen i publicering av öppet studiematerial i samarbete med lärarna vid institutionerna.
 • Kursmaterial inom utbildningsprogrammen kan publiceras i Aaltos portal för öppet studiematerial. 
 • Med stöd av AV-teamet vid ITS är det möjligt att ordna öppna webbsändningar i samband med evenemang såsom gästföreläsningar och seminarier.
 • ITS säkerställer att en förteckning över officiellt godkända publiceringsunderlag och stödtjänsterna för dem finns tillgänglig på de förnyade webbsidorna.
 • AV-teamet ger anvisningar om textning av videoinspelningar. Vid textning iakttas kraven i tillgänglighetsdirektivet. 
 • Den som äger material kan med stöd av LES och RIS fastställa behövliga användar- och upphovsrättigheter för materialet, till exempel i enlighet med principerna för Creative Commons- licensiering.

4.2 Aalto-universitetets vetenskapliga publikationer

Åtgärder:

4.3 Undervisnings- och utvecklingsmaterial om tillgänglighet

Material gällande tillgänglighet i undervisning och lärande sammanställs på aalto.fi (jfr 1.1). Universitetssamfundets samlade kunnande sammanställs i en sådan form som är lätt att hitta och sprida och som på så sätt underlättar informationssökning om tillgänglighet. På webbplatsen publiceras information om bland annat oliklärande studerande och anvisningar gällande t.ex. urvalsprov, bedömning, tentamens- och undervisningsarrangemang, stöd till personer med funktionsnedsättning, individuella studiearrangemang och bedömning av lokalernas tillgänglighet. Materialet utvidgas och uppdateras utgående från erfarenheter och respons. 

Åtgärder:

 • Publiceringen av undervisningsmaterial gällande tillgänglighet och likabehandling på Aalto-universitetets webbplats fortsätter.
 • Möjligheterna till mer effektiv publicering utreds.

Digitala lärartjänster och studieinformationssystem

Aalto-universitetets lärartjänster är en del av lärandetjänster och utvecklar undervisningens och studieadministrationens digitala tjänster och erbjuder relaterat stöd. Teamet för lärartjänster stöder undervisningen och inlärningen samt informationshanteringen kring det. Utöver lärare består kunderna av personal vid lärandetjänster och studerande. Teamet gör både utvecklings- och underhållningsarbete. En central del av arbetet relaterar även till undervisning och stödjande av relaterad info.

Looking at course information on MyCourses

Aalto Publication Series

Aalto University has five publication series that are published also online.

A book and a pen with Aalto logo. Photo by Aino Huovio.

Publikationer och avhandlingar

I publikationsarkivet hittar du till exempel doktorsavhandlingar, slutarbeten och forskningspublikationer. Webbplatsen är på finska/engelska.

Aalto University/ALL-CELL

Publikationer

Vår institution publicerar regelbundet i kvalitetsgranskade publikationer av högsta klass.

Close-up of two students making notes to research articles that they are reading.

5 Information och kommunikation

Ansvarig enhet:  COS och institutionerna vid högskolorna

Tillgänglighet beaktas i utvecklingen av webbkommunikationen. Kommunikationstjänsterna stöder informationen till de studerande och anställda gällande implementeringsplanen för tillgänglighet och bedömningen av resultaten. Dessutom stöder enheten de som publicerar och uppdaterar information i universitetets kommunikationskanaler när det kommer till tillgänglig växelverkan och publicering. Nytt webbmaterial utarbetas i enlighet med tillgänglighetsdirektivet och W3C/WAI-anvisningarna. Olika språkversioner i enlighet med universitetets riktlinjer samt standardisering av dokumentmallar och innehåll beaktas i enlighet med en prioritering som baserar sig på möjlighet och behov. Därtill deltar kommunikationstjänsterna vid behov i prioriteringen av tillgänglighetsåtgärderna och målgrupperna. Högskolorna iakttar tillgänglighetsdirektivet och ansvarar för tillgängligheten gällande de webbsidor som upprätthålls av institutionerna och enheterna vid respektive högskola.

Åtgärder: 

 • Kvalitetsmålet för webbkommunikationen på Aalto-universitetets webbplatser är tillgänglighet på AA-nivå enligt WAI-anvisningarna i W3C. 
 • Nytt material utarbetas i enlighet med EU: tillgänglighetsdirektiv från och med 23.9.2019.
 • För gamla webbsidors del gäller tillgänglighetsdirektivet från och med 23.9.2020, bortsett från sidor som arkiveras.
 • Stivi-rekommendationen beaktas i anvisningarna gällande universitetets digitala kommunikation.

Aalto.fi website

Here, you can find instructions on how to make the most out of aalto.fi to visualise your pages and make your content findable. This page is also for the latest Drupal news and events.

Art piece from exhibition Crystal Flowers in Halls of Mirrors in 2013, yellow threads stretched and "floating" between two points in an angle. Photo by Aalto University / Mikko Raskinen

Digital tillgänglighet

Vägledning för digital tillgänglighet för Aaltos webbplatser, e-tjänster, mobila applikationer och dokument för att genomföra den nationella Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Student at laptop. Photo by Aalto University / Aino Huovio

6 Kompetensutveckling

Ansvariga enheter: HRS, COS och LES

Mångfald, internationalisering och likabehandling vid Aalto-universitetet tas i beaktande i kompetensutvecklingen och de riktlinjerna som stöder den. I samband med personalutbildning behandlas betydelsen av attityder samt organisatoriskt beteende, kundbetjäning, marknadsföring till olika målgrupper och olika former av diskriminering. Vidare planeras och utvecklas tillgänglighetsutbildningen av Aalto-universitetets jämställdhetskommitté (EQU), LES-teamen och Aalto-universitetets samarbetsnätverk för tillgänglighet (AccAnet). Implementeringen och utvecklingen av tillgängligheten samt uppföljningen  av åtgärderna inkluderas i utbildningen av personalen från och med läsåret 2019–2020:

 • Tillgänglighet beaktas i kompetensutvecklingen som helhet och i det praktiska arrangemanget av utbildningen.
 • I utbudet av utbildning beaktas de språkliga riktlinjerna, flerspråkigheten och den internationella personalen (t.ex. genom att erbjuda kurser i finska, ordna olika slags utbildning även på engelska samt informera om utbudet även på engelska).
 • LES koncentrerar sig särskilt på att utveckla undervisningspersonalens kompetens och beaktar tillgänglighetsfrågor som anknyter till lärmiljön i utbildningen. 
 • HRS fokuserar på utveckling av gemensamt kunnande och beaktar tillgängligheten i sina utbildningar vad gäller bland annat praktiska arrangemang, val av lokal och utbildningsmaterial.

Åtgärder:

 • Aalto-universitetets verksamhetsprinciper (Code of Conduct) inkluderas i all utbildning.
 • Introduktionstillfällena för nya anställda är tillgängliga, och som en del av introduktionen ingår information om vad tillgänglighet innebär vid Aalto-universitetet.
 • LES och HRS informerar om ESOK-seminariet på Otnäs campus våren 2019 och erbjuder universitetets anställda och studerande en möjlighet att delta i seminariet.
 • Det årliga symposiet ”Aalto goes Accessible” ordnas åren 2020 och 2021.
 • Personal- och lärandetjänsterna kartlägger tillsammans med LSS universitetspersonalens sakkunskap om olika delområden av tillgänglighet (t.ex. akustik, användarvänlighet, tillgänglighet, visuell design, typografi, tjänstedesign) i syfte att hitta lämpliga utbildare inom universitetet (professorer, forskare, studiepsykologer, gästande forskare o.s.v.).

Kompetensutvecklingen stöds av universitetets sakkunniga i tillgänglighetsfrågor och samarbetsnätverk för tillgänglighet.

Monitoring accessibility in competence training

Staff training

Staff training is one way to develop expertise, together with on-the-job learning and peer learning. You will find upcoming training events in Workday Learning application.

Aalto

Pedagogical training - main page

Familiarise yourself with teaching, learning and educational development.

People talking and working in the café in Harald Herlin Learning Center, white lamps hanging in front.

Diversity in customer service: Providing Great Customer Experience for All

Join your colleagues to learn how customer service representatives acknowledge and respect diversity of our community to increase customer satisfaction.

Accessible parking sign as understood by Pertti Jarla

Aalto goes Accessible symposiums

Annual Aalto goes Accessible symposiums in the beginning of January are for learning, sharing and innovating best practices to promote equality and diversity at Aalto University. We will learn the opportunities offered by the blended learning environments of Aalto University. The goal is to provide faculty and staff with a good general knowledge of the benefits of blended learning environments and teaching methods and to train them in referring the students for the university services they need.

Faces of Aalto people

  Tjänsteenheter och förkortningar (Swedish, English, Abbreviation, Director)

  • Forsknings- och innovationstjänster, Research and Innovation Services, RIS, Ossi Naukkarinen
  • Tekniska stödtjänster, Technical Suppot Services, TSS, (Coordinated from RIS)
  • Campustjänster, Campus Services, CAS, Ville Jokela (ACRE)
  • Lärandetjänster, Learning Services, LES, Petri Suomala
  • Kommunikationstjänster, Communications Services, COS, Jaakko Salavuo
  • IT-tjänster, IT Services, ITS, Kati Hagros
  • Ekonomitjänster, Financial Services, FIS, Marianna Bom
  • Personaltjänster, HR Services, HRS, Riitta Silvennoinen
  • Stödtjänster för ledningen, Leadership Support Services, LSS, Sirkku Linna
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
  Dela
  URL kopierat