Aalto-käsikirja

Organisaatio

Aalto-yliopisto on säätiöpohjainen yliopisto ja sen muodostavat kuusi korkeakoulua. Tällä sivulla pääset tutustumaan Aalto-yliopiston organisaatioon ja hallintomalliin.

Organisaatio ja palveluiden järjestäminen

Tieteellistä tutkimusta, taiteellista toimintaa ja opetusta toteutetaan Aallon kuudessa korkeakoulussa ja niiden yksiköissä. Korkeakoulut ovat vastuussa tutkimuksesta ja opetuksesta omilla aloillaan yliopiston strategian, korkeakoulujen vuosittain tarkistettavien strategisten suunnitelmien (Our Plan), budjetin ja yliopiston yhteisten sääntöjen puitteissa.

Organisaatiokaavio
Aalto-yliopiston organisaatio.

Korkeakoulut muodostuvat laitoksista ja erillisyksiköistä. Lisäksi Aalto-yliopistolla ja sen korkeakouluilla voi olla toisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä tutkimuslaitosten ja yksityisten yhteisöjen kanssa yhteisiä yksiköitä. Lisätietoja Aallon korkeakouluista, laitoksista ja erillisyksiköistä on niistä kertovalla verkkosivulla. Yliopiston johtaminen on kuvattu Aalto-käsikirjan välilehdellä Johtaminen.

Korkeakoulut, laitokset ja yksiköt

Tutkimusta, taiteellista toimintaa ja opetusta toteutetaan kuudessa Aalto-yliopiston korkeakoulussa ja niiden laitoksissa ja yksiköissä.

Korkeakoulut, laitokset ja yksiköt

Tutkimusta, taiteellista toimintaa ja opetusta toteutetaan kuudessa Aalto-yliopiston korkeakoulussa ja niiden laitoksissa ja yksiköissä.

Lue lisää korkeakouluistamme
tuas

Ylimpien toimielinten asettaminen ja keskinäiset suhteet

Yliopiston ylimpien toimielinten eli hallituksen, akateemisten asiain komitean (AAK) ja rehtorin väliset suhteet ja näiden toimielinten asettaminen on säännelty yliopistolaissa, säätiölaissa ja niihin nojautuvassa yliopiston johtosäännössä. Lähtökohtana on toimivallan jakautuminen ylimpien toimielinten kesken: niillä on yhtäältä selkeä vastuunjako ja itsenäistä toimivaltaa, jota toinen toimielin ei voi käyttää, ja toisaalta keskinäinen vastuu ylimpien toimielinten yhteistyöstä ja toiminnan seurannasta. Yliopistodemokratian perusperiaatteiden mukaisesti yliopistoyhteisö valitsee akateemisista asioista päättävän kolmikantaisen komitean vaaleilla keskuudestaan.
 

toimielinten asettaminen
Ylimpien toimielimien asettaminen.

Päätöksenteko ja valmistelu

Aalto-yliopisto toimii säätiöyliopistona, ja sen päätöksenteko ja hallinto on järjestetty sekä yliopistolain että säätiölain mukaisesti. Akateemiset asiat ja yliopiston ja korkeakoulujen toiminnan johtaminen sekä yhteisten asioiden valmistelu on järjestetty varmistaen yliopistoyhteisön asiantuntemuksen hyödyntäminen sekä yhteinen keskustelu ja osallistuminen.

Aalto-yliopiston toiminnan johtaminen ja päätöksenteko on yliopistolain ja säätiölain mukaisesti kolmen päätöksentekoelimen vastuulla: yliopiston hallitus, rehtori ja akateemisten asiain komitea. Yliopistot voivat määrätä päätöksenteon tarkemmasta järjestämisestä ja päätösten valmistelusta itsenäisesti, itsehallintonsa puitteissa. Aalto-yliopiston ja korkeakoulujen säännöissä (johtosääntö, säätiön säännöt ja korkeakoulujen ohjesäännöt) sekä rehtorin päätöksin on

  • kuvattu eri toimielinten ja toimijoiden tehtävät ja vastuut sekä
  • järjestetty päätöksenteon valmistelu ja siihen liittyvä yliopiston yksiköiden ja yhteisön kuuleminen, osallistuminen ja vaikuttaminen.

Yhteiset yliopiston ja korkeakoulujen toiminnan johtamista koskevat asiat kuten toiminnan suunnittelu (strategia) Strategia ja laatu | Aalto-yliopisto ja taloudellinen päätöksenteko valmistellaan yliopiston ja korkeakoulujen johtoryhmissä keskustellen. Johtoryhmätyöskentelyssä varmistetaan eri näkemysten ja asiantuntemuksen mukana olo, ohjataan valmistelua ja seurataan yhteisten tavoitteiden toteutumista. Eri johto- ja ohjausryhmät koordinoivat yliopiston päivittäistä toimintaa ja valmistelevat päätösesityksiä rehtorille ja hallitukselle. Käytännössä kaikki yhteiseen toimintaan vaikuttavat päätökset tehdään Aalto-yliopiston, korkeakoulujen ja yksiköiden johdon yhteistyössä ja valmisteluelimissä keskustellen.

Toimijat

Eri johto-ja ohjausryhmät koordinoivat yliopiston päivittäistä toimintaa ja valmistelevat päätösesityksiä rehtorille ja hallitukselle.

Yhteisön näkemykset ja asiantuntemus päätöksenteossa

Aalto-yliopisto yhteisöön kuuluvat henkilöstö ja opiskelijat. Yhteisön käymä avoin keskustelu sekä jokaisen mahdollisuus osallistua ja seurata strategian toimeenpanoa ja yhteisiä asioita koskevien päätösten valmistelua ovat keskeinen osa Aalto-yliopiston toimintakulttuuria ja päätöksenteon järjestämistä.

Osallistuminen ja kuuleminen tapahtuvat yhteisötilaisuuksissa keskustelemalla, mutta myös erilaisissa asiantuntijafoorumeissa ja lakisääteisissä toimielimissä, joissa on edustajia eri aloilta, korkeakouluista, eri henkilöstöryhmistä ja opiskelijoista. Erilaisten työryhmien ja valmisteluelinten jäseniin voi olla yhteydessä kehittämisideoiden ja palautteen välittämiseksi päätösten valmistelijoille.

Aalto-yhteisö on osallistunut esimerkiksi yliopiston strategian valmisteluun ja yhteisten linjausten kuten eettisten periaatteiden valmisteluun sekä koko yliopistoyhteisöä koskeviin muihin asioihin kuten kampusvisiointiin, hybridityömallin ja tilankäytön kehittämiseen.

Erityisesti yhteiskunnallisesti merkittävissä asioissa kutsutaan usein mukaan alumneja ja keskeisiä sidosryhmiä.

Infografiikka
Yhteisön näkemykset ja asiantuntemus päätöksenteossa.

Muita toimijoita

Keskeisiä muita toimijoita ovat esimerkiksi lakisääteiset tasa-arvo- ja monimuotoisuuskomitea (EDI-komitea),  tutkimuseettinen toimikunta ja tutkintolautakunta sekä tohtorikoulutuksen asioita hoitava työryhmä (DEWG). Nämä toimijat valmistelevat osaltaan toimintojen asioita ja tukevat kyseisen teeman kehitystä. 

Aalto-yliopistolla on myös yhteisiä akateemisia toimintoja, joita ovat Aalto-yliopisto Junior, Kielikeskus, Avoin yliopisto, yhteiset infrastruktuurit ( sis. Otanano ja Aalto studiot), näyttelytoiminta, Aalto Design Factory, Aalto Ventures Program sekä läpileikkaavat teemat (kestävä kehitys, radikaali luovuus ja yrittäjyys).

Yliopiston päärakennuksen Dipolin neuvotteluhuoneen pöytä ja tuolit. Kuva: Aalto-yliopisto / Tuomas Uusheimo.

Muita toimijoita

Muita keskeisiä toimijoita ovat mm lakisääteiset toimikunnat ja komiteat sekä akateemisia asioita edistävät työryhmät.

Aalto-käsikirja

Konserni

Aalto-yliopistokonserni muodostuu Aalto-korkeakoulusäätiöstä ja sen omistamista tytäryrityksistä. 

Aalto University / Learning Centre / Photo by Tuomas Uusheimo

Aalto-yliopiston konserni

Konserni muodostuu Aalto-korkeakoulusäätiöstä ja sen omistamista tytäryrityksistä. Tältä sivulta löydät konsernin tytäryhtiöt ja osakkuusyritykset.

Aalto-yliopisto

Uutisia

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: