Aalto-handboken

Ledningsgrupperna PMT och AMT

Aalto-universitetets operativa ledningsgrupp (President's Management Team, PMT) koordinerar verksamheten vid universitetet och beredningen av förslag till beslut. Universitetets ledningsgrupp (Aalto Management Team, AMT) främjar transparens och dialog i beslutsfattandet.

Operativ ledningsgrupp (PMT)

Den operativa ledningsgruppen (PMT) sammanträder en gång i månaden enligt årsklockan. Ledningsgruppens uppgift är att koordinera verksamheten vid universitetet och beredningen av förslag till beslut. PMTs agendor är tillgängliga för vår gemenskap en vecka innan mötet och ett sammandrag av mötet följande veckas måndag. PMTs medlemmar ansvarar för att kommunicera om vad som diskuterats i sina egna enheter. Högskolornas dekaner, styrgruppernas ordförande samt ansvarspersonerna för tvärgående teman uppdaterar PMT en gång i månaden om sin verksamhet och för fram aktuella ärenden. I början av läsåret kommer den operativa ledningsgruppen överens om ett huvudtema för läsårets möten.

PMT består av universitetets rektor, provost, vicerektorer, dekaner och direktörer. Rektor Ilkka Niemelä är ordförandeoch Antti Saaristo är sekreterare.

De nyaste materialen för samfundet finns nere på denna sida (på engelska).

Aalto-universitetets ledningsgrupp (AMT)

Universitetets ledningsgrupp (Aalto Management Team, AMT) främjar transparens och dialog i beslutsfattandet. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger i året och dessutom håller ledningsgruppen universitetets årsöversikt på våren och universitetets förhandsöversikt på hösten.

Utöver medlemmarna i PMT ingår även följande medlemmar i ledningsgruppen:

  • studerande Fanni Mattsson(studeranderepresentant, styrelseordförande för AUS)
  • doktorandMarius Anger (representant för forskarstuderande, ordförande för Aallonhuiput ry)
  • professor Lauri Savioja (professorsrådets ordförande)
  • övningsmästare Ilpo Kari (personalrepresentant, huvudförtroendeman, Aalto-universitetets fackavdelning inom Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL)
  • professor Esko Niemi (personalrepresentant, huvudförtroendeman, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU)
  • löne- och personalsekreterare Petri Peltonen (personalrepresentant, huvudförtroendeman, Personalföreningen vid Aalto-universitetet) 

Som sekreterare fungerar Pirjo Peippo-Lavikka.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: