Aalto-handboken

Auditeringar och ackrediteringar

Utöver att säkerställa kvaliteten på verksamheten är ett mål med auditering och ackreditering att öka universitetets synlighet och dragkraft.

Auditering är en opartisk utvärdering som granskar om en organisation uppfyller de mål och krav som den ställt upp för sig själv. Auditeringen granskar alltså om organisationen fungerar så som den säger sig fungera. Aalto-universitetets kvalitetssystem har 2023 auditerats med utmärkt resultat av NCU, det nationella centret för utbildningsutvärdering. Nästa auditering av kvalitetssystemet sker i  2029.

Ackreditering innebär konstaterande av kompetens och grundar sig på internationella kriterier. Ackrediteringar är ett tecken på utbildningens höga kvalitet, fortlöpande utveckling och internationella erkännande.  Aalto-universitetets handelshögskola har som första handelshögskola i Norden beviljats de viktigaste internationella kvalitetsackrediteringarna (AACSB, AMBA, EQUIS).

Ackrediteringsmålen utför självvärdering och insamling av information enligt anvisningarna från utvärderaren. På basis av det insamlade materialet och utvärderingsbesöken utvärderar utvärderingsgruppen verksamheten och framställer baserat på det sin utvärderingsrapport med utvecklingsförslag. För godkända utvärderingar beviljar auditerings-, eller ackrediteringsinstansen en tidsbestämd kvalitetsstämpel. Genomförandet av utvecklingsåtgärder som identifierats under auditeringar och ackrediteringar följs upp i universitets och högskolornas ledningsöversikter jämte övriga utvärderingar och övrig respons.

Kampus, ilmakuva

Auditeringar av Aaltos kvalitetsystem 2022

Enligt universitetslagen ska finländska universitet även regelbundet låta externt utvärdera sin verksamhet och kvalitetssystem. Aalto-universitetets kvalitetssystem auditerades senast i januari 2016 och nästa auditering sker januari 2023.

Aalto-handboken
Kauppakorkeakoulun portaat

Accreditations and rankings

Accreditations and rankings are important ways for us to benchmark our performance and ensure that we keep up high quality and stay focused on acquiring new goals.

Handelshögskolan
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: