Palvelut

Autismikirjo

Autismikirjolla tarkoitetaan joukkoa erilaisia aivojen neurobiologisia kehityshäiriöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten henkilö viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, sekä siihen, miten hän aistii ja kokee ympäröivän maailman. Kyse on koko elämän mittaisesta tilasta, joka johtuu keskushermoston erilaisesta kehityksestä.

Mitä autismikirjo tarkoittaa?

Autismikirjolla on eri tutkimusten mukaan noin 1 % väestöstä. Autismikirjolla oleminen ilmenee jokaisella kirjon henkilöllä hyvin yksilöllisesti ja niiden aiheuttamat toimintarajoitteet ovat myös yksilöllisiä ja vaihtelevia. Monilla autismikirjon henkilöillä on aistien säätelyyn liittyviä erityispiirteitä, esimerkiksi yli- ja aliherkkyyksiä liittyen ääniin, valoon, kosketukseen, hajuihin, makuihin ja väreihin. Lisäksi autismikirjon henkilöiden keskuudessa esiintyy usein haasteita stressinsietokyvyssä verrattuna ei-autismikirjolla olevaan henkilöön. Autismikirjoon liittyy myös monia mahdollisia vahvuuksia, joita voivat olla esimerkiksi hyvä yksityiskohtien havaitsemisen kyky tai pitkäjänteinen keskittymiskyky mielenkiinnon kohteisiin.

Autismikirjon häiriöiden diagnosointijärjestelmää ollaan uusimassa. Aiemmin käytössä ollut diagnoosi Aspergerin oireyhtymä ei enää ole oma erillinen diagnoosinsa. Tässä tietopankissa käsitellään autismikirjoa yhtenä kokonaisuutena.

Miten autimismikirjolla oleminen voi vaikuttaa opiskeluun?

Autismikirjoon liittyvät piirteet saattavat vaihdella suuresti henkilön, ympäristön ja tilanteen mukaan. Autismikirjon häiriöt eivät välttämättä tule ilmi opiskelijan käyttäytymisestä, ellei hän tuo asiaa itse ilmi.

Autismikirjon henkilöllä aistien välittämä tieto ja sen tulkinta on poikkeavaa. Monilla autismikirjon henkilöillä esiintyy aistiyliherkkyyttä, jonka vuoksi meluisat ja kaikuvat tilat kuten ruokalat tai luentosalit voivat tuntua epämiellyttäviltä ja haitata keskittymistä. Aistien ylikuormitus voi aiheuttaa myös paniikkikohtauksia tai sulkeutumista omiin ajatuksiin. Myös oman toiminnan ohjaus ja keskittyminen voi olla haastavaa, jolloin esimerkiksi kynnys aloittaa ja lopettaa tehtäviä voi olla korkea. Opiskelija saattaa myös juuttua johonkin tehtävän kohtaan, jos tehtävän ohjeistuksissa on epäselvyyksiä tai ohjeet ovat ristiriitaisia.

Autismikirjon henkilöllä saattaa esiintyä erilaisia haasteita stressinsietokyvyssä. Esimerkiksi muutokset aikatauluissa tai epäselvyydet järjestelyissä, ennakoimattomuus ja uudet tilanteet voivat olla opiskelijalle erityisen kuormittavia. Autismikirjon henkilöillä korostuu usein tarve rutiineille ja säännöllisyydelle. Muutoksiin sopeutuminen voi olla haastavaa johtuen ajatusten ja toiminnan joustamattomuudesta. Joissain tilanteissa ajattelu saattaa näyttäytyä ulospäin kaavamaisena.

Usein voi esiintyä myös haasteita sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Kontaktin saamista voivat hankaloittaa kielelliseen tulkitsemiseen ja kommunikaatioon liittyvät vaikeudet. Tällaisia ovat esimerkiksi asioiden kirjaimellinen ymmärtäminen ja vaikeus tunnistaa ironiaa ja sarkasmia sekä sävyeroja keskustelussa. Lisäksi opiskelijalla saattaa olla vaikeuksia tunnistaa ja tulkita toisten eleitä, ilmeitä ja erilaisia kehon kielen välittämiä viestejä. Myös katsekontaktin luominen ja ylläpitäminen voi olla vaikeaa. Ryhmätilanteissa hankaluuksia saattaa aiheuttaa vaikeus tunnistaa tilanteen sosiaalisia sääntöjä sekä avata keskustelua ja ylläpitää sitä vastavuoroisesti. Opiskelijan käyttäytymisessä voi olla myös lieviä poikkeavuuksia esimerkiksi äänenkäytössä, puheilmaisussa tai kehonkielen käytössä.

Vinkkejä ohjaustilanteisiin

 • Henkilökohtainen opintojen ohjaus on erittäin tärkeää opintojen sujuvan etenemisen kannalta.
 • Keskustelussa opiskelijan kanssa viesti selkeästi ja suorasti, mutta myös rauhallisesti ja ystävällisesti. Varmista, että opiskelija on ymmärtänyt asiasi.
 • Anna opiskelijalle keskustelussa tilaa. Kiinnitä huomiota fyysiseen etäisyyteen. Anna tilaa myös hiljaisuudelle, sillä se voi tarkoittaa, että opiskelija prosessoi kertomaasi asiaa.
 • Ohjauksessa olisi hyvä kiinnittää erityistä huomiota näihin seikkoihin:
  • asioiden tekeminen ajallaan, tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä ja laajuudessa
  • sisällöltään ja järjestykseltään realististen kurssivalintojen tekeminen
  • opintokokonaisuuksien ja opintojen rakenteen ymmärtäminen.
 • Lisätuki on usein tarpeen erityisesti opintojen alussa tai muuttuneessa tilanteessa. Opiskelussa alkuun pääsemisessä opiskelijaa auttavat
  • mahdollisuus tutustua korkeakouluun ja sen palveluihin, sekä esimerkiksi opetustiloihin ja ruokaloihin etukäteen
  • henkilökohtainen tuloinfo sekä opastaminen korkeakoulun palvelujen ja tuen piiriin
  • Riittävästi tietoa aikatauluista, tapaamispaikoista ja tulevien tapaamisten ohjelmasta, jotta opiskelija voi valmistautua etukäteen. Ajan ja paikan visuaalinen selkeyttäminen voi auttaa, ja esimerkiksi kampusalueen reittioppaat ja kartat voivat olla hyödyllisiä.
 • Tutut ja turvalliset arkirutiinit auttavat opiskelijaa orientoitumaan opintoihin. Autismikirjon opiskelija saattaa kokea erityisen kuormittavina nimenomaan epäselvät tilanteet sekä muutokset rutiinissa.
 • Asioiden ja tilanteiden ennakointi auttaa: se edistää asioiden hallintaa ja säästää monilta ongelmilta. On hyvä tarjota selkeää tietoa esimerkiksi tulevista tehtävistä tai uusista tilanteista etukäteen.
 • Kun keskustelet opiskelijan kanssa, älä keskity vain vaikeuksiin, vaan pyri tunnistamaan myös opiskelijan vahvuudet ja se, kuinka he voivat antaa panoksensa oppimistilanteisiin. Autismikirjon opiskelijoille on tärkeää nostaa esiin hyviä alueita, löytää kompensaatiokeinoja heikommille alueille ja saada onnistumisen kokemuksia opinnoissa.
 • Opiskelija ei välttämättä tiedosta tuen tarvettaan tai tarjolla olevia mahdollisuuksia. Tarjoa tukea, kun huomaat opiskelijan tarvitsevan sitä tai ohjaa opiskelija asiaan perehtyneen henkilön puoleen.

Huomioi kurssikäytänteet

 • Opiskelulle on hyvä tarjota selkeä rakenne, lukujärjestys ja suoritusvaatimukset. Huolehdi, että opiskelijan tarvitsemat tiedot ovat helposti saatavilla, täsmällisiä ja ajan tasalla.
 • Opetukseen osallistumista saattavat auttaa:
  • luentorungon ja kirjallisen materiaalin toimittaminen etukäteen
  • materiaalien ja kurssiohjeiden selkeys ja yksiselitteisyys
  • muutoksista tiedottaminen mahdollisimman varhain
  • luennointi rauhallisesti, selkeällä äänellä ja asiassa pysyen
  • muistiinpanojen tekeminen kannettavalla tietokoneella ääni- tai kuvatallenteina
 • Opiskelija saattaa toisinaan esittää runsaasti kysymyksiä opetustilanteen aikana. Jos kysymykset luennon aikana häiritsevät sinua, asian voi ottaa puheeksi opiskelijan kanssa esimerkiksi luennon jälkeen. Kerro opiskelijalle, millä tavalla hän voi olla yhteydessä sinuun silloin, kun hän haluaa esittää kysymyksiä (keskustelu tauolla tai luennon jälkeen, sähköpostilla, vastaanottoaikojen aikana jne.).

Hyviä käytänteitä oppimistilanteisiin

 • Luento-opetuksessa ja pienryhmissä yhtenä haasteena voi olla liiallisen aistikuormituksen hallitseminen.
 • Kun järjestät tapaamisia, yritä varmistua siitä, ettei huoneessa ole häiritseviä aistiärsykkeitä, jotka estävät opiskelijaa keskittymästä. Näitä ärsykkeitä voivat olla esim. tietynlaiset äänet, melu tai heijastavat valot. Älä epäröi kysyä opiskelijalta, mitkä hänen erityistarpeensa tämän asian suhteen ovat. Erilaisia tiloja voi hakea varata osoitteesta booking.aalto.fi, josta löytyy myös tietoa eri tilojen ominaisuuksista.
 • Suhtaudu myönteisesti järjestelyihin tai apuvälineisiin, jotka voivat auttaa hallitsemaan aistikuormitusta. Näitä voivat olla esimerkiksi vakituiset istuinpaikat luokissa, lakit, huput, aurinkolasit, kuulosuojaimet tai stressilelut, joita voi käsitellä opetusta kuunnellessa.
 • Tee selväksi, että opetustilanteissa kuka tahansa opiskelija, joka tuntee itsensä ahdistuneeksi tai ylikuormittuneeksi, voi poistua luokasta ilman pelkoa kritiikistä tai rangaistuksesta.
 • Opiskelijan hyväksi kokeman vakiopaikan voi varata hänelle luentosalista esim. varattu-kyltin avulla. Usein salin etuosassa tai rivin päässä olevat paikat saattavat olla sellaisia, joissa aistikuormitusta aiheuttavia ärsykkeitä on vähemmän tai joista on helppo päästä tarvittaessa poistumaan salista.
 • Luennon aikana tehtävien ryhmätöiden tai keskustelujen osalta voi tarvittaessa pohtia korvaamista muilla suoritustavoilla, kuten esimerkiksi kirjallisilla töillä. Opiskelijalle voi antaa luvan poistua salista, jos parikeskusteluiden aikaansaama kovaääninen puheensorina on kuormittavaa.
 • Kannusta opiskelijaa hyödyntämään myös opiskelukavereita luennoilla oppimisen tukena. Kahdenkeskiset keskustelut ennalta sovitun luentoparin kanssa luennon jälkeen voivat auttaa opiskelijaa selkiyttämään opittuja asioita.

Ryhmätöissä hankaluuksia?

Autismikirjoon kuuluvalla opiskelijalla ei välttämättä ole haasteita opiskellessa ryhmässä muiden kanssa. Ryhmätöihin saattaa kuitenkin liittyä erityisiä vaikeuksia, joihin on hyvä kiinnittää huomiota.

 • Autisminkirjon henkilöitä auttavat pienet ryhmäkoot tai mahdollisuus parityöskentelyyn suuremman ryhmän sijaan. Myös jo entuudestaan tuttu ryhmätyöpari saattaa olla hyvä ratkaisu.
 • Opiskelijoilla voi olla hankaluuksia ystävien ja tuttavien saamisessa opiskelijaryhmässä. Opiskelijaa voi olla tarpeen tukea esimerkiksi ryhmän löytämisessä, suositeltavaa olisikin muodostaa kursseilla ryhmät kokonaan opettajajohtoisesti (esimerkiksi arpomalla).
 • Opiskelijan ryhmä saattaa tarvita lisätukea sujuvan työskentelyn varmistamisesti. Tarjoa ryhmän muillekin opiskelijoille mahdollisuutta lisäohjaukseen.
 • Selkeät tehtävät ja vastuunjaot ryhmän sisällä auttavat sujuvoittamaan koko ryhmän yhteistä työskentelyä. Kannusta ryhmää selkeään ja avoimeen kommunikaatioon.
 • Keskustele autismikirjoon kuuluvan opiskelijan kanssa siitä, haluaako hän kertoa oireyhtymästään ryhmän muille opiskelijoille. Avoimuus saattaa helpottaa opiskelijan itsensä oloa ja auttaa muita opiskelijoita ymmärtämään hänen tilannettaan paremmin. Opiskelijalla on kuitenkin oikeus olla kertomatta muille, jos hän niin haluaa.

Hyvät tentti- ja arviointikäytännöt

 • Tentti- ja arviointikäytänteiden pohtimisessa oleellista on aistikuormituksen minimoiminen sekä tenttikysymysten selkeys.
 • Tarjoa opiskelijalle tarvittaessa lisäaikaa tentin tekemiseen. Aallon nykyisen käytännön mukaisesti opiskelijalla on oikeus tunnin lisäaikaan tentin pituudesta riippumatta.
 • Erillinen, hiljainen tila, ja mahdollisuus liikkumiseen tukee opiskelijan keskittymistä tenttiin vastaamiseen. Erillisessä tilassa opiskelijan ei myöskään tarvitse pohtia sitä, häiritseekö hänen oma käyttäytymisensä, kuten liikkuminen muiden tentintekijöiden keskittymistä.
 • Vaihtoehtoiset tenttimuotoja ovat esimerkiksi suullisen esityksen korvaaminen kahdenkeskeisellä keskustelulla tai kirjallisella tehtävällä tai projektityön korvaaminen itsenäisesti tehtävällä työllä. Aina ryhmätöiden korvaaminen vaihtoehtoisilla tavoilla ei kuitenkaan ole opiskelijan itsensäkään kannalta paras vaihtoehto. Ryhmässä toimimista kannattaa harjoitella.
 • Opiskelijaa saattaa auttaa yksilöllinen ohjaus tenttiajan käyttämiseen (esimerkiksi opastus siitä, kuinka paljon aikaa on käytettävissä mihinkin kysymykseen vastaamiseen).
 • Varmista, ettei tehtävänannoissa tai tenttikysymyksissä ole epäselvyyksiä tai monitulkintaisia ilmauksia. Kaikki monitulkintaisuudet ja opiskelijan pohtimista kannustavat kysymykset eivät ole huonoja, mutta on hyvä tietoisesti pohtia, milloin monitulkintaisuudella on perusteltu pedagoginen tarkoitus.
 • Tarjoa mahdollisuus kysyä epäselvyyksistä tenttikysymyksissä tai pyytää selvennystä, jos opiskelija kokee jumiutuvansa tehtävissä tulkinnanvaraisten ohjeistusten vuoksi.

Tukea opinnäytetöihin

 • Laajemmin itsenäistä suunnittelua vaativat tehtävät, kuten juuri opinnäytetyöt voivat osoittautua rutinoitunutta ja aikataulutettua opiskelua haasteellisimmiksi.
 • Opinnäytetyön aihe kannattaa valita kiinnostuksen mukaan ja kytkeä muihin opintoihin.
 • Opinnäytetyön tekeminen olisi hyvä aloittaa mahdollisimman ajoissa.
 • Selkeät ohjeistukset ja vaatimukset auttavat hahmottamaan työn rakennetta. Kerro opiskelijalle selkeästi ja tarkasti, mitä toivot hänen palauttavan sinulle ja millä aikataululla.
 • Jaa opinnäytetyö pienempiin osatavoitteisiin ja auta opiskelijaa luomaan itselleen aikataulutettuja osatehtäviä, joilla on selkeät kriteerit.
 • Tue opiskelijaa rutiinien luomisessa. Opinnäytetyön tekemisessä rutiini voi olla esimerkiksi 500 sanan kirjoittaminen päivässä tai työskentelyn aloittaminen aina samaan aikaan.
 • Anna jatkuvaa ja välitöntä palautetta työn etenemisestä. Muista myös kannustaa ja motivoida opiskelijaa jatkamaan työskentelyä.

Lisää tietoa löydät:

 • Autismiliitto
 • Autism & Uni –projekti tutkii, suunnittelee, kehittää ja arvioi välineitä, jotka auttavat autismin kirjoon kuuluvia henkilöitä aloittamaan korkeakouluopintoja ja onnistumaan opinnoissaan.

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Kirjoittava opiskelija luennolla

Lukivaikeus

Lukivaikeus on yleisin oppimisvaikeus ja suomalaisista korkeakouluopiskelijoista 6 %:lla on diagnosoitu lukivaikeus (YTHS KOTT, 2021). Lukivaikeus määritellään lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeudeksi. Lukivaikeuden keskeinen piirre on vaikeus tunnistaa ja käsitellä äänteisiin liittyvää eli fonologista tietoa.

Palvelut
Opiskelija kirjoittaa

Hahmotusvaikeus

Hahmotusvaikeudella tarkoitetaan hankaluutta käsitellä tai muokata näönvaraista ja tilallista informaatiota mielessään sekä luoda toimintaa tukevia mielikuvia. Käytännössä opiskelijalla, jolla on hahmotusvaikeus, saattaa olla hankalaa liikkua opiskeluympäristössä ja löytää opetustiloja sekä suoriutua opiskelutehtävistä, jotka vaativat esineiden tunnistamista, kokoamista tai ylipäänsä avaruudellista ja kuvioiden hahmottamista.

Palvelut
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden haasteet

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden haasteet saattavat näkyä opiskelijan toiminnassa esimerkiksi keskittymisen ylläpitämistä vaativissa tehtävissä tai itsenäisen opiskelun organisoimisessa. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden haasteista diagnostisesti puhuttaessa käytetään lyhennettä ADHD.

Palvelut
Opiskelija Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Autismikirjo

Autismikirjolla tarkoitetaan joukkoa erilaisia aivojen neurobiologisia kehityshäiriöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten henkilö viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, sekä siihen, miten hän aistii ja kokee ympäröivän maailman. Kyse on koko elämän mittaisesta tilasta, joka johtuu keskushermoston erilaisesta kehityksestä.

Palvelut
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Mielialahäiriöt

Mielialahäiriöillä viitataan etenkin masennukseen, mutta myös esimerkiksi kaksisuuntaiseen (bipolaariseen) mielialahäiriöön. Mielialahäiriöistä etenkin masennus on nuorten aikuisten keskuudessa hyvin yleistä. Opiskelijan on tärkeää kuunnella omaa jaksamistaan ja ottaa huomioon riittävä palautuminen opintojen kuormituksesta.

Palvelut
Ryhmä opiskelijoita

Ahdistuneisuus ja jännittäminen

Ahdistuneisuudella tarkoitetaan tilaa, jossa henkilö kokee olonsa jännittyneeksi, rauhattomaksi ja huolestuneeksi. Tilapäinen lyhytaikainen ahdistuneisuus ja jännittäminen esimerkiksi esiintymistilanteissa ovat hyvin yleisiä ja luonnollisia ilmiöitä opiskelijoiden keskuudessa.

Palvelut
Kolmen opiskelijan ryhmä Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Paniikkikohtaus ja paniikkihäiriö

Paniikkihäiriöllä tarkoitetaan toistuvia paniikkikohtauksia, eli äkillisiä, erittäin voimakkaita ahdistuksen kokemuksia. Paniikkikohtaukset voivat olla yksittäisiä, tai liittyä yleiseen ahdistuneisuuteen. Paniikkikohtaukset ovat melko yleisiä: noin 10–15 % ihmisistä kokee sellaisen joskus elämänsä aikana.

Palvelut
Aallon uudet opiskelijat luennolla

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Jokaisella Aallon opiskelijalla on oikeus saada kohtuullisia henkilökohtaisia opintojärjestelyjä terveydellisten syiden perusteella.

Palvelut

Palaute

Palautetta, kommentteja ja kysymyksiä henkilökohtaisten opintojärjestelyiden tietopankista

Anna palautetta
MIDE_Aalto_Forum_15102013_photo_by_lasse_lecklin_10
Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: