Ohjelmajohtajan käsikirja

Opetussuunnitelman kehittäminen

Opetussuunnitelman kehittämisen tuloksena syntyy tulevaisuuteen suuntautunut, opiskelijoille tieteenalan syväosaamista ja geneerisiä taitoja kerryttävä linjakas opetussuunnitelma. Opetussuunnitelman perustana ovat ohjelman kirkkaan tarkoituksen perusteella muotoiltavat ja jatkuvasti kehittyvät osaamistavoitteet, oppimiskeskeinen opetus ja jatkuvaan arviointiin pohjautuva kehittäminen.

Tällä sivulla on kuvattu opetussuunnitelman kehittämisen vaiheet sekä vaiheisiin liittyvät ohjeet. Löydät myös työkaluja ja työskentelypohjia kunkin vaiheen toteuttamiseen
Four people sitting on the stairs near School of Business and Väre, in sunlight

Aalto School of Business lobby

Opetussuunnitelman kehittämisen vaiheet

Opetussuunnitelman kehittämisessä voidaan tunnistaa neljä vaihetta, jotka toteutuvat kaksivuotisen opetussuunnitelmakauden aikana. Kehittämistyö voidaan nähdä myös jatkuvana työnä, sillä uuden opetussuunnitelman kehittäminen voidaan aloittaa heti edellisen julkaisun jälkeen. Vaiheita voi soveltaa koulutusohjelman tai pääaineen tarpeiden mukaan.

Opetussuunnitelman kehittämisen vaiheet:

 1. Ohjelman ja sen opetussuunnitelman arviointi
 2. Kehittämistavoitteiden tunnistaminen ja asettaminen
 3. Opetussuunnitelman linjakkuuden kehittäminen
 4. Opetuksen ja oppimisen toteutus

Ohjelman ja sen opetussuunnitelman arviointi

Opetussuunnitelman kehittämisen lähtökohtana on tietoon perustuva, ohjelman ja sen opetussuunnitelman kattava itsearviointi.

Itsearvioinnissa arvioidaan opetussuunnitelman onnistumista eri osa-alueilla. Arviointi pohjautuu palaute- ja tilastotietoon, jonka perusteella luodaan ymmärrys ohjelman nykytilasta yhdessä opettajayhteisön, sidosryhmien ja opiskelijoiden kanssa. Aalto-yliopisto osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin arviointeihin, auditointeihin ja vertaisarviointeihin (benchmarking) ja tekee säännöllisesti itsearviointeja liittyen oppimisen ja opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi seurataan opiskelijoiden opintosuorituksia, valmistumista ja työllistymistä sekä kerätään opiskelun aikaista palautetta opiskelijoilta sekä palautetta koulutuksen ja osaamisen laadusta työnantajilta ja valmistuneilta.

Ohjelman ja sen opetussuunnitelman arviointi tapahtuu seuraavien vaiheiden kautta: 

 1. Keskeisten arvioitavien osa-alueiden määrittäminen (avainkysymykset): mitä haluamme tietää? Arviointi voi kohdistua esimerkiksi ohjelman tarkoitukseen ja tavoitteisiin, houkuttelevuuteen, opiskelukokemukseen, linjakkuuteen tai yhteisiin toimintatapoihin. 
 2. Relevantin tiedon kokoaminen ja analysointi: Alustava analyysi on tärkeä vaihe, jotta arviointikeskustelussa yhteisön ja sidosryhmien kanssa voidaan keskittyä oleellisiin havaintoihin ja rajata esitettävän datan määrää.
 3. Yhteisen ymmärryksen rakentaminen ohjelman nykytilasta arviointityöpajassa pohjautuen palaute- ja tilastotiedon perusteella tehtyyn analyysiin.

Lisätietoa ja työkaluja arvioinnin toteuttamiseksi

Opetusta ja opiskelua koskevan datan hyödyntäminen ohjelman kehittämiseen

Opetuksen ja opiskelun toteutumista koskeva data ja siitä tehtävät analyysit ovat tärkeä lähtökohta koulutuksen ja ohjelman seurantaan ja kehittämiseen.

Students studying

Oppimisen ja opetuksen arviointi- ja palautekäytännöt

Aalto-yliopisto osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin arviointeihin, auditointeihin ja vertaisarviointeihin (benchmarking) ja tekee säännöllisesti itsearviointeja liittyen oppimisen ja opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sisäisiä ja ulkoisia arviointeja ja kyselyjä toteutetaan monivuotisen arviointiohjelman mukaisesti.

Kuva ryhmätyötä tekevistä opiskelijoista / kuvaaja Aalto-yliopisto Unto RautioUnto_Rautio

Koulutuksen palauteperiaatteet ja Aallon opiskelijapalaute

Aallossa kerätään opiskelijoilta palautetta eri vaiheissa opintoja. Opiskelijoiden palautteen hyödyntäminen on tärkeä osa opetuksen ja koulutuksen kehittämistyötä sekä opiskeluun liittyvien palveluiden kehittämistä ja laadunvarmistusta. Kerättyä palautetta käytetään usealla eri tavalla ja tasolla. Tämän lisäksi palautteen vaikuttavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Myös opiskelijajärjestöt ja killat ovat kiinnostuneita palautteiden tuloksista.

ITP student team working outside

Opetussuunnitelmatyön tavoitteet 2024-2026

Yhteiset opetussuunnitelmien kehittämisen tavoitteemme ovat kestävyyden integroiminen ohjelmiin, elämänlaajuisen oppimisen tarjonnan vahvistaminen ja uudistuvien kielilinjausten toimeenpano.

Environmental Engineering new flow channel in Otaniemi, with students and teaching staff

Kehittämistavoitteiden tunnistaminen ja asettaminen

Opetussuunnitelman kehittämisen tavoitteet tunnistetaan ja asetetaan pohjautuen tehtyyn opetussuunnitelman arviointiin. 

Opetussuunnitelman kehittämisen tavoitteet määritellään arviointitiedon analysoinnin pohjalta yhdessä opettajayhteisön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa. Kehittämistavoitteiden asettamisessa keskeistä on sisäisten ja ulkoisten tavoitteiden synkronointi ja niiden priorisointi sekä konkreettisen pitkän ja lyhyen aikavälin toimenpidesuunnitelman laatiminen ja sen toteutumisen seuranta. 

Kehittämistavoitteet asetetaan pohjautuen tehtyyn arviointiin seuraavien vaiheiden kautta: 

 1. Keskeisten kehitettävien osa-alueiden tunnistaminen ja priorisointi: millaisia kehittämistavoitteita voidaan tunnistaa tehdyn arvioinnin pohjalta? Mitä ovat ohjelman omat kehittämistavoitteet ja millaisia yliopiston tai koulun yhteisiä tavoitteita tulee huomioida? Millä tavoin näitä sisäisiä ja ulkoisia tavoitteita voidaan synkronoida? Mitä on tärkeää kehittää heti ja mitä voidaan kehittää pidemmällä tähtäimellä? 
 2. Kehittämissuunnitelman tekeminen: kehittämiselle määritellään selkeät tavoitteet ja toimenpiteet ja sovitaan vastuut, aikataulu ja tarpeen mukaan seurantatapaaminen. On myös tärkeää sopia, miten kehittämistyöstä viestitään: mihin tietoon ja palautteisiin päätökset perustuvat. 

Lisätietoa ja työkaluja kehittämistavoitteiden asettamiseksi

Environmental Engineering new flow channel in Otaniemi, with students and teaching staff

Opetussuunnitelmatyön tavoitteet 2024-2026

Yhteiset opetussuunnitelmien kehittämisen tavoitteemme ovat kestävyyden integroiminen ohjelmiin, elämänlaajuisen oppimisen tarjonnan vahvistaminen ja uudistuvien kielilinjausten toimeenpano.

Ohjelmajohtajan käsikirja
vesitekniikka_700x400_en_en.jpg

Miten integroida kestävyys ja monialaisten ongelmien ratkaisemisen taidot opetussuunnitelmiin?

Ihmiskunnan suuriin haasteisiin, kuten kestävyyskriisiin vastaaminen, edellyttää valmistuneelta tietoja kestävyyshaasteista, monialaisten ongelmien ratkaisun taitoja sekä kykyä soveltaa omaa, tieteenalan syväosaamistaan haasteiden ratkaisemiseen.

Palvelut

Opetussuunnitelman linjakkuuden kehittäminen

Linjakkaalla opetuksella tarkoitetaan sitä, että opetuksen osaamistavoitteet, sisällöt, arviointimenetelmät ja opiskeluilmapiiri muodostavat johdonmukaisen ja eheän kokonaisuuden. Linjakkuutta voidaan tarkastella opintojaksojen ja niiden toteutusten sisällä, niiden välisesti sekä koko opetussuunnitelman tasolla. 

Opintojaksojen linjakkuuden lisäksi merkityksellistä on koko ohjelman ja tutkinnon tason linjakkuus: hyvin suunnitellun ja eheän koulutusohjelman opetuksessa osaaminen kehittyy aiemmin opittua syventäen ja loogisesti liiallisia päällekkäisyyksiä välttäen. Tällöin esimerkiksi jonkin taidon soveltamiseen edetään vasta, kun siihen on ensin johdatettu ja perehdytty aiemmin opinnoissa. 

Linjakkuuden rakentamisessa keskeistä on yhteisen ymmärryksen rakentaminen opetussuunnitelmasta ja sen yhteissuunnittelu ohjelmatasolla. Opetussuunnitelman yhteisellä kehittämisellä varmistetaan, että opiskelijat oppivat tutkintonsa aikana useilla eri tavoilla ja menetelmillä ja osaaminen kehittyy asteittain. Eheä, linjakas ja ennakoitava opiskelupolku tukee opiskelijan hyvinvointia ja motivaatiota ja yhteissuunnittelulla voi parhaimmillaan olla myös yhteisön työhyvinvointia tukeva vaikutus.

Opetussuunnitelman linjakkuuden kehittäminen tapahtuu seuraavien vaiheiden kautta: 

 1. Yhteisen ymmärryksen rakentaminen ohjelman tarkoituksesta ja tutkinnon tuottamasta keskeisestä osaamisesta: Mikä on keskeistä tietoa ja taitoa? Millainen on valmistuvan opiskelijan asiantuntijaidentiteetti?
 2. Ohjelman osaamistavoitteiden kehittäminen vastaamaan edellisessä vaiheessa rakennettua ymmärrystä. Mitä opiskelijan odotetaan tietävän, ymmärtävän ja osaavan tehdä tutkinto-ohjelman suoritettuaan? Osaamistavoitteet koostuvat sekä alakohtaisen substanssitiedon ja -taidon että muun asiantuntijuuden tai ammatin (työelämän) edellyttämän osaamisen tavoitteista (ns. geneeriset tiedot ja taidot). 
 3. Tutkintovaatimusten kehittäminen: mistä opintokokonaisuuksista opiskelijan tutkinto koostuu? Selkeä tutkinnon rakenne sujuvoittaa opintojen aloittamista ja etenemistä ja edistää tutkintojen suorittamista tavoiteajassa. Tutkintovaatimusten suunnittelua ohjaa tutkintosäännössä vahvistettu tutkintorakenne.
 4. Opintojaksojen välisen linjakkuuden ja ajallisen etenemisen suunnittelu: etenevätkö opintojaksot loogisesti ja onko opintojaksojen työskentelytapoja ja arviointimenetelmiä tarkasteltu kuormittavuuden näkökulmasta? Ohjelmatasolla voidaan samoin varmistua, että oppimisen välineet (esim. tietyt ohjelmistot) otetaan käyttöön johdonmukaisissa vaiheissa opiskelua. Lisäksi on tärkeää varmistaa, etteivät opintojaksot ole päällekkäin vaan opiskelijan on mahdollista edetä opinnoissaan sujuvasti. 
 5. Ohjelman resursoinnin muutosten huomioiminen: millaisia muutoksia tunnistamme ohjelman resurssoinnissa? Miten muutokset tulee huomioida?

Lisätietoa ja työkaluja opetussuunnitelman linjakkuuden kehittämiseksi 

Opiskelijoita Kauppakorkeakoululla. Kuva: Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Curriculum mapping

Curriculum mapping -työkalu tukee osaamistavoitteisiin vastaavan opetuksen suunnittelua.

Ohjelmajohtajan käsikirja
People drinking coffee in front of a desk

Osaamisperustaisuus ja osaamistavoitteet

Mitä on osaamisperustainen opetuksen ja oppimisen suunnittelu?

Ohjelmajohtajan käsikirja

Opetuksen ja oppimisen toteutus

Aalto-yliopiston tapa toimia pohjautuu jatkuvan parantamisen PDCA-periaatteeseen (Plan-Suunnittele, Do-Toteuta, Check-Arvioi, Act-Kehitä). Opetussuunnitelman julkaisun jälkeen ja opetuksen käynnistyttyä jatkuva kehittäminen toteutuu edistämällä avointa palautekulttuuria ja palautteen vastavuoroisuutta opetuksessa.

Palaute on väline, jonka avulla opettaja voi vahvistaa vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa, arvioida oman työnsä tuloksia ja kehittää omaa toimintaansa. 

Opetuksen ja oppimisen toteuttamisen aikainen opetuksen kehittäminen tapahtuu seuraavien vaiheiden kautta: 

 1. Opiskelijoilta ennakkoon kerättävän tiedon avulla opettajan on mahdollista muokata opetustaan ennen opintojakson aloittamista. Palautetta voi kerätä ennen opetusta esim. ennakkotehtävien tai erilaisten kyselyiden (esim. Presemo, Zoom poll, MyCoursesin työkalut) avulla.
 2. Opetuksen aikana kerätty palaute mahdollistaa opetuksen pienimuotoisen kehittämisen nopeasti jo kurssin kuluessa. Palautetta voi kerätä kurssin aikana esim. oppimistehtävien, ryhmäkeskustelun, palauteryhmän tai erilaisten kyselyiden (esim. Presemo, Zoom poll, MyCoursesin työkalut) avulla.
 3. Opintojakson päätyttyä kerättävä Aallon kurssipalaute kerätään automaattisesti jokaisen opintojakson toteutuksen päätteeksi sähköisellä järjestelmällä. Kurssin päätyttyä opettaja analysoi opiskelijapalautteen, reflektoi sitä ja suunnittelee mahdolliset kurssin jatkokehitystoimet. Vertaiskeskustelut palautteesta ja kehitystoimista auttavat kehittämisen toteuttamisessa. 

Lisätietoa ja työkaluja opetuksen ja oppimisen toteutuksen tueksi 

Kuva ryhmätyötä tekevistä opiskelijoista / kuvaaja Aalto-yliopisto Unto RautioUnto_Rautio

Oppimisen ja opetuksen arviointi- ja palautekäytännöt

Aalto-yliopisto osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin arviointeihin, auditointeihin ja vertaisarviointeihin (benchmarking) ja tekee säännöllisesti itsearviointeja liittyen oppimisen ja opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sisäisiä ja ulkoisia arviointeja ja kyselyjä toteutetaan monivuotisen arviointiohjelman mukaisesti.

Aalto-käsikirja
ITP student team working outside

Koulutuksen palauteperiaatteet ja Aallon opiskelijapalaute

Aallossa kerätään opiskelijoilta palautetta eri vaiheissa opintoja. Opiskelijoiden palautteen hyödyntäminen on tärkeä osa opetuksen ja koulutuksen kehittämistyötä sekä opiskeluun liittyvien palveluiden kehittämistä ja laadunvarmistusta. Kerättyä palautetta käytetään usealla eri tavalla ja tasolla. Tämän lisäksi palautteen vaikuttavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Myös opiskelijajärjestöt ja killat ovat kiinnostuneita palautteiden tuloksista.

Palvelut
student, learning center, library

Kurssipalaute Aalto-yliopistossa

Kurssipalaute on ainutlaatuinen osa Aalto-yliopiston palautekokonaisuutta, sillä se tavoittaa opiskelijat läpi heidän opintojensa systemaattisesti koko Aallossa. Kurssipalautteen hyödyntäminen on tärkeä osa opetuksen ja koulutuksen kehittämistyötä sekä opiskeluun liittyvien palveluiden kehittämistä ja laadunvarmistusta. Kurssipalautetyökalu löytyy MyCoursesista. Kerättyä palautetta käytetään usealla eri tavalla ja tasolla ja sen hyödyntämiseen kiinnitetään erityistä huomiota Aallossa.

Palvelut
Teacher's handbook illustration: main image

Opettajan käsikirja

Tästä käsikirjasta saat käytännön tietoa Aalto-yliopistossa opettamisesta.

Infografiikka PDCA-syklistä

Jatkuvan kehittämisen periaate PDCA

Aalto-yliopiston laatupolitiikka ja johtaminen perustuvat jatkuvan kehittämisen periaatteeseen.

Aalto-käsikirja
students lecture

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukeminen opetuksessa

Yhteisöllisyydessä ja osallisuudessa keskeistä on että yhteisön jäsenet kokevat tulevansa hyväksytyksi ja arvostetuksi omana itsenään. Opiskeluyhteisöön kuulumisella tarkoitetaan kokemusta opintojen merkityksellisyydestä ja samaistumisesta opiskelijayhteisöön. Kuulumisen tunne on yksilöllinen, ja prosessi voi lähteä käyntiin vain jos opiskelija samaistaa itsensä yhteisöön. Siksi on tärkeää miettiä inklusiivia, monenlaiset opiskelijat sallivia kurssikäytäntöjä.

Palvelut

Muut tähän vaiheeseen liittyvät ohjeet

Opetussuunnitelmatyö Aallossa -pääsivulle

biz students

Opetussuunnitelmatyö Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopiston opetussuunnitelmatyön ohjeet ja aikataulu on koottu tälle sivustolle.

Ohjelmajohtajan käsikirja
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: