Palvelut

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukeminen opetuksessa

Yhteisöllisyydessä ja osallisuudessa keskeistä on että yhteisön jäsenet kokevat tulevansa hyväksytyksi ja arvostetuksi omana itsenään. Opiskeluyhteisöön kuulumisella tarkoitetaan kokemusta opintojen merkityksellisyydestä ja samaistumisesta opiskelijayhteisöön. Kuulumisen tunne on yksilöllinen, ja prosessi voi lähteä käyntiin vain jos opiskelija samaistaa itsensä yhteisöön. Siksi on tärkeää miettiä inklusiivia, monenlaiset opiskelijat sallivia kurssikäytäntöjä.
students lecture

Opiskelijan kuulumisen tunteet korreloivat voimakkaasti kykyyn oppia. Kuulumisen tunne tuottaa voimaantumisen, motivoitumisen ja toimijuuden tunteita. Vastaavasti poissulkemisen tai marginalisoimisen tunteet estävät oppimista.

Opiskelijan osallisuutta tukevia toimia ovat mm.

  1. selkeä kommunikointi tavoitteista ja niitä tukevista toimista, kuten oppimisstrategioista ja arvioinnista
  2. kurssin aikaisista tuki- ja palautemahdollisuuksista tiedottaminen sekä kurssin alussa että kurssin aikana
  3. valinnat opetusmenetelmistä, jotka tukevat myös opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta ja oppimista ja opiskelijoiden osallistumista kurssin sisällön tuottamiseen
  4. turvallisen työskentelyilmapiirin luominen ja yhteisistä toimintatavoista sopiminen
  5. opiskelijan osallistaminen osaksi näitä toimintatapoja ja prosesseja

Opettaja voi edistää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kurssilla monilla eri tavoilla, joita on listattu allaolevassa taulukossa sekä Nyytin tuottamassa oppaassa. Myös opiskelija voi osaltaan edesauttaa yhteisöllisyyden ja osallisuuden syntymistä ryhmässä.

Osallisuutta opetuskäytäntöjen kautta – nostoja kurssipalautteesta

Opiskelijapalautteella on tärkeä rooli osallisuutta tukevan oppimisympäristön luomisessa Aalto-yliopistossa. Osallisuutta ja saavutettavuutta koskeva kysymys lisättiin viime syksynä kurssipalautteeseen kaikille Aallon kursseille. Nyt Aallon EDI-tiimi yhdessä Oasis of Radical Wellbeingin kanssa on vetänyt yhteen tuloksia ja pääset lukemaan nostoja täältä.

Tutustu yhteenvetoon kurssipalautteen kautta kerätyistä parhaista käytännöistä
Students biking at the campus.

 Yhteisöllisyyden luomisessa opetus- ja oppimisympäristössä sekä opettajalla ja opiskelijalla on roolinsa:

  Mitä opettaja voi tehdä? Mitä opiskelija voi tehdä?
Suhtautuminen: Oppimisen into

Oman taustan ja kokemusten vaikutusten arviointi; omien ajattelumallien tunnistaminen

Tietoisuus monenlaisista taustoista ja kokemuksista; osallisuuden tunne

Avoimuus oppimiselle ja poisoppimiselle; oman kasvun tunne

Oman taustan ja kokemusten vaikutusten arviointi; omien ajattelumallien tunnistaminen

Tietoisuus monenlaisista taustoista ja kokemuksista; osallisuuden tunne

Avoimuus oppimiselle ja poisoppimiselle; oman kasvun tunne

Kurssisuunnittelu: sisältö ja materiaali

Monenlaisten esimerkkien ja ihmisten integrointi kurssimateriaaleihin

Materiaalien teksti ja visuaalisen materiaalin tarkastaminen; varmistaminen ettei käytössä ole stereotyyppistä, ei turvallista tai uhkaavaa materiaalia

Saavutettavuuden ja käytettävyyden varmistaminen: sen varmistaminen että kurssin materiaalien (sisältäen esimerkiksi kuvat, kaavat, dokumentit, videot) joukossa ei ole ei-saavutettavaa materiaalia. Tämä hyödyttää kaikkia

Arvioinnin suunnitteleminen tavalla joka tukee yhteisöllisyyttä ja jatkuvaa oppimista (esimerkiksi ryhmä- tai vertaisarviointi)

Avoimuus; jos kurssin materiaalissa on jotain mikä häiritsee sinua, ilmoita tästä opettajalle

Jos kurssin sisällössä tai materiaalissa on jotain mikä ei ole saavutettavaa sinulle, ilmoita tästä opettajalle

Vuorovaikutus

Osallisuutta tukevien kurssikäytänteiden sopiminen kaikkien kurssille osallistuvien (opettajat, assistentit, opiskelijat) kanssa. Luokkahuonetoiminnan turvallisuuden ja kunnioittavuuden varmistaminen ja ylläpitäminen

Kurssin tavoitteiden ja odotusten selkeä kommunikointi

Kurssin aikaisen dialogin vaaliminen ja jatkuvan ja anonyymin palautteen mahdollistaminen. Keneen ollaan yhteydessä mikäli joku ei toimi.

Henkilökohtaisia opintojärjestelyitä tarvitsevien opiskelijoiden tukeminen

Kannusta yhteisölliseen oppimiseen ja jakamiseen ryhmätöissä ja keskusteluissa

Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukevista kurssikäytännöistä sopiminen kurssin alussa

Turvallisen ja kunnioittavan luokkahuonekulttuurin ylläpitäminen

Aktiivisuus ja rakentavan palautteen anto läpi kurssin

Vastuullisuus omasta ja toisten oppimisesta, annettujen aikataulujen kunnioittamine, avoin kommunikointi jos tilanne muuttuu

Osallistu rohkeasti oppimiseen ja jakamiseen yhteisissä keskusteluissa ja ryhmätöissä.

Materiaalia

Collaboration

Vinkkejä yhteisöllisyyden ja tiimihengen ylläpitoon

Koottuja vinkkejä hyväksi havaituista tavoista ylläpitää yhteisöllisyyttä

Palvelut
Paras hetki päivässä -psykologipodcast 2021

Paras hetki päivässä -podcastit

Paras hetki päivässä on Aallon opinto- ja uraohjauspsykologien podcast, jossa psykologit ja heidän vieraansa keskustelevat asiantuntevasti ja rennosti aaltolaisten – ja muidenkin – hyvinvointiasioista.

Podcastit
diversity of aalto people

Saavutettavuus ja esteettömyys

Aalto-yliopiston toiminnan yhdenvertaisuuteen liittyviä ohjaavia periaatteita ovat moninaisuus ja saavutettavuus.

Aalto-yliopisto
Aalto people

Työkalupakki monimuotoisuuden ja inkluusion edistämiseen

Käytännön vinkkejä ja resursseja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseen Aalto-yhteisössä

Yhdenvertainen, monimuotoinen ja inklusiivinen Aalto

Yhteisöllisyyden tunnetta voi tukea myös kurssin ulkopuolella. Monesti löyhät, matalan kynnyksen yhteisöt toimivat yhteisöllisyyden tunnetta lisäävänä tekijänä ja samalla lisäävät hyvinvointia yhteisöissä. Tällainen voi olla yliopistoyhteisöissä esimerkiksi koulutusohjelman kehittämisryhmä, akateemisen ohjauksen ryhmä tai harrasteryhmä mihin kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita moniäänisesti, -taidollisesti ja -näkökulmaisesti osallistumaan. Hyvinvoinnin tukemisen lisäksi ryhmä toimii voimaannuttavana ja toimijuutta tukevana.

Työkaluja yhteisöllisyyden edistämiseen webinaarin nauhoite

Työkaluja yhteisöllisyyden edistämiseen -webinaarissa 5.4.2022 käytiin läpi toiminnallisella otteella korkeakouluopiskelijoiden yhteisöllisyyden edistämiseen liittyviä ydinasioita. Käsiteltäviä teemoja olivat erityisesti yhteisöllisyyden edistämisen vaikutukset, keinot vaikuttavat yhteisöllisyyteen ja erityisesti korkeakoulukenttään soveltuvat hyvät käytännöt.

Katso webinaarin tallenne
Työkaluja yhteisöllisyyden edistämiseen

I like I wish - fasilitoitu ryhmäpalauteaktiviteetti

I like I wish on fasilitoitu ryhmäpalauteaktiviteetti missä ryhmän jäsenet osallistuvat prosessiin saadakseen positiivistä ja rakentavaa palautetta kirjallisessa ja suullisessa muodossa. Tilaisuudet etenevät turvallisessa ja systemaaattisessa muodossa. Formaatin on kehittänyt Satu Rekonen ja sitä on testattu useilla kursseilla.

Read more
I like I wish logo

Vinkkejä opiskelijan tukemiseen MyCoursesin avulla

Myös MyCoursesin työkaluilla voit tukea opiskelijan kurssille osallistumista mm. etenemispalkin, rakenteen tai palautteen annon kautta.

Read more
MyCourses logo
Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: