Palvelut

Kurssipalaute Aalto-yliopistossa

Kurssipalaute on ainutlaatuinen osa Aalto-yliopiston palautekokonaisuutta, sillä se tavoittaa opiskelijat läpi heidän opintojensa systemaattisesti koko Aallossa. Kurssipalautteen hyödyntäminen on tärkeä osa opetuksen ja koulutuksen kehittämistyötä sekä opiskeluun liittyvien palveluiden kehittämistä ja laadunvarmistusta. Kurssipalautetyökalu löytyy MyCoursesista. Kerättyä palautetta käytetään usealla eri tavalla ja tasolla ja sen hyödyntämiseen kiinnitetään erityistä huomiota Aallossa.
student, learning center, library

Kurssipalautetyökalu löytyy MyCoursesista. "Kurssipalaute" -painike MyCoursesin yläpalkissa vie sinut näkymään, jonne kaikki kurssipalautetyökalun toiminnot on koottu. Voit lisätä kysymyksiä kurssisi loppukyselyyn sekä suunnitella ja ajastaa kurssinaikaisia kyselyitä kurssillesi. Myös raportit löytyvät suoraan työkalusta.

Yksityiskohtaiset ohjeet ovat löydettävissä täältä: Kurssipalautetyökalun ohjeiden pääsivu | Aalto-yliopisto.

Kurssin kehittäminen tapahtuu niin kurssin aikana kuin sen jälkeenkin, eli siihenkin soveltuu Aallon jatkuvan kehittämisen periaate (Jatkuvan kehittämisen periaate PDCA | Aalto-yliopisto). Jokaisesta kurssista kerätään automaattisesti opiskelijapalautetta toteutuksen päätteeksi sähköisesti MyCoursesissa. Tämän lisäksi opettaja voi kerätä palautetta opetuksestaan jo kurssin aikana.

Kurssin opettajan lisäksi kurssipalaute näkyy koulun johdolle. Kurssipalautteen koosteraportit toimitetaan ohjelmajohdolle sekä korkeakoulun ja yliopiston johdolle. Kerättyä palautetta hyödynnetään esimerkiksi kehityskeskusteluissa, opetussuunnitelman kehittämistyössä sekä muussa strategisessa tai pedagogisessa kehittämisessä. 

Tietoa kurssipalautteesta opiskelijalle löytyy Opiskelijan oppaan kohdasta Palaute ja kyselyt.

Kurssipalaute yleiskuva
Kurssipalaute yleiskuva

Kurssipalautteen kerääminen

Kurssin loppupalautetta kerätään MyCoursesiin sijoitetun kurssipalautetyökalun avulla. Järjestelmä hakee kurssin tiedot Sisusta ja luo niiden perusteella palautelomakkeen MyCoursesiin. Opettaja saa muistutusviestin kaksi viikkoa ennen kurssin Sisuun merkittyä alkamispäivää. Viestissä olevaa linkkiä seuraamalla opettaja pääsee tarkastelemaan kyselyä ja halutessaan lisäämään siihen omia kurssikohtaisia kysymyksiä, jotka auttavat häntä kehittämään kurssiaan.

Aallon kurssipalautejärjestelmässä kaikkien kurssien osalta kysytään viisi Aalto-kysymystä. Kyselyssä on valmiina Aalto-kysymysten lisäksi myös koulun kysymykset.

Viikko ennen kurssin päättymistä opiskelijoille lähtee sähköpostitse linkki, jonka kautta he voivat vastata kyselyyn. Opettajan rooli palautteen kertymisessä on automaattisesta järjestelmästä huolimatta merkittävä, ja pienillä toimilla palautetta saa helposti kerrytettyä enemmän. 

Kun kysely on sulkeutunut ja siihen on vastannut vähintään 5 opiskelijaa, kurssin vastuuopettaja saa automaattisesti palauteraportin sähköpostiinsa. Kurssipalautteesta toimitetaan lisäksi yhteenvetotiedot yliopiston ja korkeakoulujen johdolle kaksi kertaa vuodessa.

Palaute kurssin aikana

Loppupalautteen lisäksi opettajan on hyvä kerätä palautetta opetuksestaan jo kurssin aikana. Kurssin aikana kerätty palaute mahdollistaa kurssin ja opetuksen pienimuotoisen kehittämisen nopeasti jo kurssin kuluessa. Palautetta voi kerätä kurssin aikana esim. oppimistehtävien, ryhmäkeskustelun tai palauteryhmän avulla. Myös MyCoursesin kurssipalautetyökalulla voi tehdä kurssinaikaisia kyselyitä. Onkin hyvä varmistaa, että opiskelijoille on kurssin aikana tarjolla myös anonyymi palautekanava.

Kurssipalautteen hyödyntäminen

Kurssin päätyttyä opettaja analysoi opiskelijapalautteen, reflektoi sitä ja suunnittelee mahdolliset kurssin jatkokehitystoimet. Vertaiskeskustelut palautteesta ja kehitystoimista ovat osoittautuneet erittäin hyödyllisiksi.  

Vararehtorin linjaamien Opiskelijapalautteen käsittelyperiaatteiden mukaan palautteen läpikäynti kuuluu kurssin vastuuopettajan tehtäviin. Käytännössä tämä toteutuu kouluissa ja ohjelmissa eri tavoin: osassa on esimerkiksi yhteinen palautepäivä kun taas osa luottaa kurssin sisäisiin järjestelyihin. Käytännössä opettaja voi jakaa opiskelijoille esimerkiksi tärkeimmät havainnot palautteesta sekä suunnitellut kehitystoimet. 

Alla on kysymyksiä analysoinnin ja kehittämisen tueksi: 

  • Miten kurssin toteutus onnistui? 
  • Saavuttivatko opiskelijat asetetut osaamistavoitteet ja millä tasolla? 
  • Miten opetus- ja opiskelumenetelmät tukivat asettujen osaamistavoitteiden saavuttamista? 
  • Miten keskeinen sisältö ja oppimateriaali tuki oppimista? 
  • Miten arviointimenetelmät tukivat oppimista ja oppimisen arviointia? 
  • Miten opiskelijat kokivat kurssin kuormittavuuden? 
  • Millaiset toimet opiskelijat kokivat inkluusiivisina ja miten sitä voisi kehittää edelleen? 

Muutosten tekeminen voimassaolevaan opetussuunnitelmaan

Kurssin kehittäminen on jatkuvaa toimintaa ja sitä tapahtuu niin kurssin aikana kuin sen jälkeenkin. Muutokset, jotka eivät edellytä kurssikuvauksen muuttamista ovat opettajan harkittavissa. Tällaisia ovat esimerkiksi luentosarjan keston muuttaminen tai harjoitustyöohjeiden muokkaaminen. Osa muutoksista (esim. luentosarjan kesto, arvosteluperusteet) kirjataan jokaisesta kurssista laadittavaan kurssiesitteeseen, joka tulee julkaista viimeistään kolme viikkoa ennen toteutuksen alkua. 

Koulutusohjelman huolellinen strateginen suunnittelu ja resursoinnin pitkäjänteinen suunnittelu varmistavat, ettei opetussuunnitelmaan lähtökohtaisesti ole tarvetta tehdä sen voimassaoloaikana muutoksia. Kuitenkin osa kurssin muutoksista voi olla tarpeellisia ja sellaisia, että ne vaativat opetussuunnitelman (kurssikuvauksen) muutosta. Lue lisää muutosten tekemisestä voimassaolevaan opetussuunnitelmaan.

Koulutuksen palauteperiaatteet ja Aallon opiskelijapalaute

Aallossa kerätään opiskelijoilta palautetta eri vaiheissa opintoja. Opiskelijoiden palautteen hyödyntäminen on tärkeä osa opetuksen ja koulutuksen kehittämistyötä sekä opiskeluun liittyvien palveluiden kehittämistä ja laadunvarmistusta. Kerättyä palautetta käytetään usealla eri tavalla ja tasolla. Tämän lisäksi palautteen vaikuttavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Myös opiskelijajärjestöt ja killat ovat kiinnostuneita palautteiden tuloksista.

ITP student team working outside

Kurssipalaute osana kurssin elinkaarta

Kurssipalaute on ainutlaatuinen osa Aalto-yliopiston palautekokonaisuutta, sillä se tavoittaa opiskelijat läpi heidän opintojensa systemaattisesti koko Aallossa. Kurssipalautteen hyödyntäminen on tärkeä osa opetuksen ja koulutuksen kehittämistyötä sekä opiskeluun liittyvien palveluiden kehittämistä ja laadunvarmistusta. Kerättyä palautetta käytetään usealla eri tavalla ja tasolla ja sen hyödyntämiseen kiinnitetään erityistä huomiota Aallossa.

Aalto University students doing group work, sitting at a table with their laptops and notebooks / photo by Aalto University, Aino Huovio

Kurssipalautetyökalun ohjeiden pääsivu

Aalto-yliopistossa kerätään kurssipalautetta lähes kaikilta kursseilta. Näiltä sivuilta löydät opettajan ohjeita kurssipalautetyökalun käyttöön.

Course feedback support illustration

Kurssipalautekysymykset

Tälle sivulle on koottu tietoa kurssipalautekyselyn sisällöstä. Löydät täältä Aallon yhteiset kysymykset, oman koulusi kysymykset sekä tietoa kurssikohtaisista kysymyksistä ja vinkkejä niiden muotoiluun.

-
Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: