Utbildningsutbud

Computational Engineering, Bachelor of Science (Technology), Master of Science (Technology)

Är du intresserad av att modellera och simulera den fysiska världen med hjälp av datorer? Kom i så fall och studera Computational Engineering vid Aalto-universitetet!
computational engineering - aalto university

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

3.1.2024 – 17.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Läsårsavgifter:

€12000/år (kandidat studier) + €15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökning till Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogrammet, teknologie kandidat- och diplomingenjörexamen (3 år + 2 år)

Utbildningens beskrivning

Ingenjörer och forskare använder sig numera i hög grad av datorsimuleringar för att utveckla ny teknik och forma den värld vi lever i. Fartyg, geotermiska kraftverk, vindkraftverk och biomedicinska enheter är några exempel på produkter där datorsimulering används för att förutsäga hur nya designidéer kommer att fungera i verkligheten. Huvudämnet Computational Engineering ger dig de kunskaper och färdigheter som behövs för att förstå, använda och utveckla dessa beräkningsverktyg. Du lär dig hur man bygger upp exakta virtuella modeller av komplexa fysiska system och använder dem för att göra korrekta prognoser. 

Under studierna utvecklar du dina färdigheter i tillämpad matematik och får insikter i de mest centrala teorierna inom fysik, mekanik och teknik. Du får lära dig att använda några av de mest populära programvarupaketen och utveckla dina programmeringsfärdigheter genom att använda algoritmer för att lösa designproblem. 

Du får också möjlighet att använda dina kunskaper för att lösa verkliga tekniska problem inom ramen för mångvetenskapliga projekt. Dessa projekt ger dig en bättre inblick i yrkespraxis inom det tekniska området och hjälper dig att utveckla din förmåga att arbeta i grupp, leda projekt och kommunicera dina resultat på ett effektivt sätt. 

Efter att ha slutfört studierna kommer du att ha gedigna kunskaper i matematik, ingenjörsvetenskap och beräkning. Du kommer inte bara att känna till befintliga beräkningsmetoder utan också ha den kunskap som behövs för att följa utvecklingen inom detta snabbt föränderliga område. Programmet ger dig den kompetens som behövs för att ta dig an avancerade tekniska problem inom en rad olika områden. 

Computational Engineering är ett av huvudämnena i det engelskspråkiga kandidatprogrammet Aalto Bachelor’s Programme in Science and Technology. 

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för kandidatprogrammet och huvudämnet är engelska. Programmet är helt och hållet på engelska, vilket innebär att alla kurser och tentamina är på engelska. För studerande med tillräckligt god finska är det möjligt att genomföra biämnet på 20–25 studiepoäng som hör till examen på finska.

Magisterstudierna kan också genomföras helt och hållet på engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga kandidatprogram vid Aalto-universitetet är 12 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Kandidatexamen (180 studiepoäng) består av grundstudier inom programmet (65 studiepoäng matematik, programmering, produktionsekonomi, obligatoriska språk, Aalto-studier, introduktion), huvudämnet Computational Engineering (65 studiepoäng inklusive kandidatarbete och seminarium), biämnet (20–25 studiepoäng) och fritt valbara studier (25–30 studiepoäng). 

Mer information om studierna och undervisningsplanen finns i Studentguiden. Vissa förändringar kan ske i kursutbudet för läsåren 2024–2026 — de nya undervisningsplanerna publiceras i april 2024 och blir samtidigt tillgängliga i Studentguiden

Genom studierna bli du expert på att utveckla och använda avancerade simuleringstekniker för att analysera komplexa fysiska problem. 

Huvudämnet representerar ett mångvetenskapligt område som bygger på matematik, tekniska principer och beräkning. De kunskaper och färdigheter du tillägnar dig under studierna vilar på dessa tre hörnstenar. 

Matematik är en viktig del av huvudämnet, eftersom den utgör ett viktigt verktyg för att lösa tekniska problem. Under studierna utvecklar du dina kunskaper i 

 • integral- och differentialkalkyler 
 • linjär algebra 
 • statistisk analys.

Tekniska principer. Du får insikter i grundläggande tekniska teorier inom en rad olika områden, bland annat 

 • strömningsmekanik 
 • termodynamik 
 • hållfasthetslära. 

Beräkning. Du får lära dig att använda dina egna simuleringstekniker och får erfarenhet av att använda de viktigaste tekniska programvarupaketen. Du får insikter i bland annat 

 • programmeringsprinciper och algoritmer 
 • numeriska metoder 
 • finita elementmetoden. 

 Därtill får du möjlighet att tillämpa dina kunskaper för att lösa verkliga problem inom ramen för grupprojekt. 

Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology

Inriktningsalternativ

Huvudämnet i kandidatexamen är Computational Engineering.

Internationell verksamhet

Studiemiljön vid Aalto-universitetet är starkt internationell och studierna genomförs i mångkulturella grupper. 

Aalto-universitetet erbjuder också olika möjligheter att utveckla sin globala kompetens genom att t.ex. avlägga en del av examen utomlands vid ett internationellt partneruniversitet (utbytesstudier), gå en sommarkurs utomlands eller fungera som tutor för första årets studerande. 

Möjlighet till fortsatta studier

Efter att ha avlagt kandidatexamen fortsätter största delen av våra studerande inom ett magisterprogram innan de beger sig ut i arbetslivet. Efter att ha utexaminerats från huvudämnet Computational Engineering har du rätt att fortsätta studera med sikte på diplomingenjörsexamen vid Aalto-universitetet. Du kan också söka till magisterprogram vid andra universitet i Finland eller utomlands. 

Mer information om finns i Studentguiden

Karriärmöjligheter

Datorsimuleringar utgör idag en väsentlig del inom alla tekniska områden. Detta innebär att du kan göra karriär inom en rad olika områden, bland annat energi, byggande, tillverkning och mekaniska system. 

Våra studerande fortsätter vanligtvis sina studier på magisternivå. Efter utexaminering arbetar de vanligtvis för små, medelstora eller stora företag, statliga organisationer eller forskningsinstitutioner. Den som avlägger en doktorsexamen kan också sikta på en akademisk karriär. Bland annat följande yrkesbenämningar möjliggör vanligtvis befordran till ledande befattningar: 

 • byggnadsingenjör 
 • geotekniker 
 • maskiningenjör 
 • skeppsbyggnadsingenjör 
 • produktdesigner 
 • produktionsingenjör 
 • programutvecklare 
 • byggnadskonstruktör 

Tyngdpunkter inom forskning

Huvudämnet Computational Engineering har ett brett tillämpningsområde. Under studierna får du interagera med professorer som bedriver forskning inom en rad olika ämnesområden, bland annat materialmekanik, geoteknik, strömningsberäkning, strukturmekanik och energikonvertering med mera. 

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet har nära kopplingar till företagsvärlden. Vår akademiska personal samarbetar med de största företagen i Finland, och universitetet stöder uppkomsten av mindre innovativa startupföretag runtom på campus. Detta samarbete säkerställer att vår utbildning ligger nära teknikföretagens behov och hjälper våra utexaminerade att komma i gång med sina yrkeskarriärer. 

Aalto-universitetet har också flera avtal om studentutbyte med andra universitet runtom i världen. Du kommer att få möjlighet att åka på studentutbyte och vår personal kommer att vägleda dig genom denna process. 

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Chatta med våra studerande
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Lär känna oss

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Otaniemi_Summer

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Studera vid Aalto
Aalto University / Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology students

Engelskspråkigt tekniskt kandidatprogram lockar studerande från hela världen – bekanta dig med tre av dem: Dylan, Anna och Ishaan

I september 2018 började 39 studerande på Aalto-universitetets nya engelskspråkiga tekniska kandidatprogram. Cirka en tredjedel av studerandena inom huvudämnena Data Science och Digital Systems and Design är finländska och två tredjedelar internationella studerande.

Nyheter

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

För frågor om de studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, kontakta ansökningsservicen

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: