Services

Allmänna anvisningar för svenskspråkiga artiklar

Skriver du meddelanden, nyheter eller annat aktualitetsinnehåll för Aaltos webbsidor? Nedan finns allmänna råd för skrivandet. Läs också definitionerna på återkommande artikeltyper och deras specifika anvisningar – och skriv bättre än förut!

För vem? 

Aalto Universitetets nyhetsartiklar är ämnade för personer som är intresserade av vetenskap, konst, utbildning, kultur och samhällsutveckling. Medier följer också Aaltos nyhetsflöde. 

Bland läsarna finns även många som har att göra med Aalto: studerande, personal, alumner och samarbetspartner, liksom också potentiella studerande. 

Rubrik 

En bra rubrik öppnar upp artikeln på ett intressant sätt och förklarar för läsaren varför det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid artikeln. 

Rubrikens rekommenderade längd är 60–70 tecken, mellanslag inkluderade. Gör inte rubrikerna över 100 tecken långa. Det är möjligt att använda tankstreck i rubriker.  

 • Ett års väntan förbi – satelliten sköts upp i rymden (51 tecken)

Undvik förkortningar och långa eller främmande ord i rubriken. 

Ingress 

Nyheter och aktualitetsartiklar innehåller alltid en ingress. Ingressen kompletterar rubriken och erbjuder tilläggsinformation. Undvika att upprepa samma saker i rubriken och ingressen.  

Eftersom artiklarna publiceras på aalto.fi-sidorna kan det vara värt att fundera på om universitetet ens behöver nämnas vid namn. 

Ingressens maxlängd är två meningar. Om din rubrik är 60-70 tecken lång är en lämplig ingress högst 160 tecken. Ingressen avslutas med en punkt. 

Aktualitetsinnehållets ingresser läggs in i Drupal i både sammanfattningsfältet och i den inledande lead text-komponenten. På det här viset syns ingressens text både i nyhetsflödet och i själva nyheten.

Brödtext 

I nyhetsartiklar är brödtexten alltid en självständig helhet. Brödtexten är alltså inte beroende av ingressen och fortsätter inte heller direkt på den. 

I Drupal görs brödtexten genom att lägga till en text paragraph-komponent efter lead text-komponenten.

Använd förståeliga, lättfattliga ord och ett flytande standardspråk. Försök använda korta meningar och fraser. Undvik att använda långa och invecklade meningar med många bisatser. 

Anvisningar för rättskrivning

Första gången universitetet nämns i texten ska det fullständiga namnet, Aalto-universitetet, användas (inte bara Aalto). Efter det kan benämningen Aalto, eller bara universitetet, användas.

Skriv institutionernas namn med liten bokstav. Skriv namnet på högskolorna med liten bokstav om det föregås av Aalto-universitetet.  

 • Aalto-universitetets handelshögskola 

I externt riktat innehåll används inte högskolornas förkortningar (ARTS, BIZ, ENG, ELEC, CHEM, SCI). Om förkortningarna av någon orsak ändå används, ska de föregås av Aalto.  

 • Aalto CHEM 

Undvik förkortningar i texten. Om förkortningen är oundviklig, förklara vad den betyder i samband med att den nämns första gången. Skriv även ut etablerade förkortningar:  

 • t.ex. = till exempel  och bl.a. = bland annat / bland andra.  

Skriv alltid ut förkortningar när de nämns för första gången:  

 • EU, Europeiska unionen.  

Skriv även ut siffrorna 1–9 (ett, två, tre…). Om det finns mycket siffror i texten kan siffror användas även för 1–9. 

Undvik onödiga ord och förkortningar på främmande språk, som till exempel VR (virtual reality = virtuell verklighet) och böjning av dem enligt de svenska formerna. Använd alltid den svenska termen om möjligt.  

Om de vetenskapliga termerna inte förklaras av sammanhanget bör de klargöras i texten. 

Första gången ett personnamn nämns i texten används fet stil, även om det redan skulle ha förekommit i ingressen eller rubriken.  

När det i texten refereras till en person för första gången används hela namnet och ofta inkluderas även titel, vid behov fler än en. I nyhetsartiklar används aldrig enbart förnamn. 

Använd hela namnet när det finns ett behov att upprepa personens titel i samband med namnet, även om namnet förekommer tidigare.  

 • teknologie doktor Mikko Mallikas, INTE: doktor Mallikas

Skriv alltid ut titlar när det är möjligt och naturligt  

 • Tekn. Dr. eller Tek. Dr. = teknologie doktor

På svenska skrivs titlar, hederstitlar och lärda grader med liten bokstav. Översätt titlar på främmande språk, om det är möjligt. 

Verk eller evenemang på främmande språk ska inte markeras med citattecken, enkla citattecken eller med kursiverad stil. 

I intervjutexter ska svaren i huvudsak vara i ett eget stycke och de markeras med citattecken (använd inte tankstreck). Ett citattecken är inte samma sak som ett dubbelprimtecken och skiljer sig mellan engelskan och svenskan. 

Tankstreck skrivs med ett långt streck, bindestreck med ett kort. Som minustecken används tankstreck. 

Använd apostrof i engelskspråkiga genitivkonstruktioner, inte accenttecken. Det samma gäller böjningen av främmande namn i svenskspråkiga texter. 

Underrubriker 

I aktualitetsartiklar används underrubriker. Underrubriker ger texten struktur och underlättar överskådligheten. För läsaren signalerar underrubriker att texten går vidare till ett nytt tema eller en ny synvinkel. 

En bra underrubrik är koncis, informativ och intressant. Försök vara konsekvent med både längden på underrubrikerna i en artikel och med deras stilnivå. 

Till skillnad från rubriker behövs verb inte nödvändigtvis i underrubriker. 

I Drupal görs underrubriker genom att i stilmenyn välja heading 3. 

Bildtexter 

Bildtexterna har en viktig roll i nyhetsartiklar. Någon som bara ögnar igenom artikeln kanske bara läser dem och rubriken. I bildtexten kan man till exempel presentera: 

 • någon detalj från artikeln 

 • en central sak i artikeln 

 • vad som sker i bilden (forskningsbild) 

 • bildens personer 

 • fotografens namn (Bild: Fia Fotograf / Aalto-universitetet) 

Faktaruta 

Vid behov kan artikeln kompletteras med en faktaruta, där du erbjuder läsaren extra information i form av en lista eller en förteckning. 

Gör inte långa faktarutor för en kort artikel. Försök också vara konsekvent med längden på de enskilda punkterna i faktarutan. Ge faktarutan en rubrik och ange källor. 

Placera faktarutan, kontaktuppgifter och annan tilläggsinformation efter brödtexten. 

Använd Drupals bullet points eller numrering som listpunkter. 

Faktarutan kan göras med tabellverktyget i Drupal. 

Avslutningsvis kontaktuppgifter till personer som kan ge mer information 

Pressmeddelanden avslutas med att ge kontaktuppgifter till de personer som kan ge mer information. 

 • Mikko Mallikas, docent. Högskolan för elektroteknik vid Aalto-universitetet,
  [email protected], tel. 040 123 4567 

Skribentens uppgifter 

Skribentens namn skrivs i Drupals author-fält eller i slutet av artikeln, isåfall bör det kursiveras. 

 • Text: Jean Journalist

Bildsättning och visualisering 

I varje aktualitetsartikel bör åtminstone ett visuellt element ingå (fotografi, beskrivande element eller infografik). Om det inte har tagits en särskild bild för artikeln, kan du välja en beskrivande bild ur Aaltos materialbank (materialbank.aalto.fi). 

I bildsättningen används inte bilder ur allmänna bildbanker. Vi undviker även att använda logotyper i bildelementen. 

Ta även Aaltos visuella identitet i beaktande i användningen av bilder.

Skriv en bildtext till bilden.

Specifika anvisningar för olika typer av artiklar

Anvisningar för att skriva en Q&A-artikel

Bekanta dig med tipsen och skriv en fängslande personintervju.

Kuvituskuvassa kaksi puhelinta, joiden näytöillä kasvot. Kuvitus: Taru Happonen.

Anvisningar för att skriva en nyhet om utnämningar i ledningen

Genom att följa de här anvisningarna skriver du en slagkraftig nyhet om en ny medlem i ledningsgruppen eller styrelsen.

Kuvituskuvassa lamppuja. Kuvittaja: Taru Happonen.

Anvisningar för att skriva en nyhet

Friska upp din förmåga att skriva nyhetsartiklar – och få beröm av läsarna.

Kuvituskuva mobiililaitteista. Kuvittaja: Taru Happonen

Anvisningar för att skriva nyheter om samarbete

Dra nytta av tipsen och skriv en intressant artikel om en ny överenskommelse eller donation.

Kuvituskuva, jossa kaksi henkilöä "heittää ylävitoset". Kuvitus: Vesa-Matti Juutilainen.
This service is provided by:

Kommunikationsavdelning

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: