Ansökningar, anvisningar och regler

Aalto-universitetets allmänna regler för undervisning och studier (i kraft fr.o.m 1.8.2021)

Aalto-universitetets allmänna regler för undervisning och studier (i kraft fr.o.m 1.8.2021)

Med universitetslagen (L 558/2009) och Aalto-universitetets instruktion som grund godkände Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden nedanstående regler den 20 december 2010.

(Inklusive ändringar 14.6.2011,12.11.2013, 29.3.2016, 6.2.2018, 10.4.2018, 8.5.2018, 20.11.2018, 14.5.2019, 17.11.2020, 16.11.2021,  23.5.2023 och 21.11.2023)

1 Syfte och tillämpningsområde

1 § Syfte och tillämpningsområde

Aalto-universitetets undervisning grundar sig på forskning. Undervisningen strävar efter en hög internationell nivå och följer etiska principer samt god vetenskaplig praxis. Aalto-universitetet verkar i interaktion med det övriga samhället vid genomförandet av sitt undervisningsuppdrag. Syftet med dessa regler är att säkerställa en likartad och rättvis behandling av det akademiska samfundets medlemmar och att trygga deras rättssäkerhet samt att säkerställa att undervisningen och studierna löper smidigt framåt. Reglerna tillämpas på all utbildning som leder till examen vid Aalto-universitetet, såvida inget annat anges nedan.(29.3.2016)

2 Definitioner

2 § Definitioner

Begreppen som används i dessa regler definieras nedan.

1 Studerande: En studerande har antagits till universitetet för att avlägga lägre och/eller högre högskoleexamen eller forskarexamen (doktorand) enligt förordningen om högskoleexamina (794/2004) och dess senare ändringar. Med studerande avses här i tillämpliga delar också andra studerande än de som antagits för att avlägga högskoleexamen. (17.11.2020) 
2 Studierätt: Rätt att avlägga en specifik examen (studierätt för examen) eller rätt att avlägga vissa studier utan rätt att avlägga examen. (17.11.2020) 
3 Tentamen: Prov, förhör eller annan motsvarande studieprestation som en studerande utför under förhållanden som övervakas av universitetet. 
4 Examensstadga: Aalto-universitetets bestående stadga för grunderna för avläggandet av examen med dessa regler som grund. (17.11.2020) 
5 Examensfordringar: De studier som fastställts i förordningen om universitetsexamina, bestämmelserna från Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden, examensstadgan och undervisningsplanen vilka den studerande måste genomföra för att avlägga examen. (17.11.2020) 
6 Utbildningsprogram: Ett målinriktat program bestående av flera studiehelheter som leder till en lägre eller högre högskoleexamen. Ett utbildningsprogram har programspecifika mål och examensfordringar. Det kan finnas alternativa studiehelheter i ett utbildningsprogram, till exempel specialiseringsområden, inriktningsalternativ eller huvudämnen. Ett utbildningsprogram kan ha valfria studiehelheter. Ett utbildningsprogram kan ha ett eller flera examensspråk. 
6a Doktorandprogram (17.11.2020) Ett målinriktat program bestående av flera studiehelheter som leder till en doktorsexamen (eller licentiatexamen) (17.11.2020) 
7 Aalto-program (upphävd 17.11.2020) 
8 Studiehelhet: En del av studierna som hör till examen, och som utgörs av två eller flera kurser som behandlar ett eller flera ämnes- eller problemområden. (17.11.2020) 
9 Lärdomsprov: Lärdomsprov för lägre högskoleexamen, lärdomsprov för högre högskoleexamen, lärdomsprov för licentiatexamen (licentiatavhandling) eller lärdomsprov för doktorsexamen (doktorsavhandling). 
10 Kurs: En enhet som strukturerar studier enligt undervisningsplanen. En kurs kan bestå av en eller flera studieprestationer. En annan benämning för kurs är studieavsnitt. (8.5.2018)(17.11.2020) 
11 Studieprestation: Skriftlig eller muntlig tentamen, föredrag eller konstnärlig eller annan prestation som stämmer överens med universitetets undervisningsplan och som bedöms separat. Även lärdomsprovet är en studieprestation. (17.11.2020) 
12 Undervisningsplan: En fastställd helhetsbeskrivning av lärandemålen, studiehelheternas mål och innehåll, kursutbudet och genomförandet av undervisningen under en bestämd period i ett utbildningsprogram. Undervisningsplan kan även syfta på helhetsbeskrivningen av en studiehelhet som leder till forskarexamen. 
13 Examensspråk: Allmän definition av det språk på vilket en examen kan avläggas. 
14 Undervisningsspråk: Språket på vilket undervisningen på en kurs eller en studiehelhet ges. 
15 Studieprestationens språk: Språket på vilket en studerande kan genomföra en studieprestation.

3 Examen och examensspråk

3 § Universitetsexamina

På det tekniska utbildningsområdet kan avläggas teknologie kandidatexamen som lägre högskoleexamen, diplomingenjörs-, arkitekt- eller landskapsarkitektexamina som högre högskoleexamina samt teknologie licentiat, teknologie doktors- eller filosofie doktorsexamina som påbyggnads- eller forskarexamina. De doktorander som fått studierätt för filosofie doktorsexamen före 1.8.2013 kan avlägga filosofie doktorsexamen. (17.11.2020)

På det ekonomiska utbildningsområdet kan avläggas ekonomie kandidatexamen som lägre högskoleexamen, ekonomie magisterexamen som högre högskoleexamen samt ekonomie licentiat-, ekonomie doktors- eller filosofie doktorsexamina som påbyggnads- eller forskarexamina. De doktorander som fått studierätt för filosofie doktorsexamen före 1.8.2013 kan avlägga filosofie doktorsexamen. (29.3.2016) (17.11.2020)

På utbildningsområdet för konst kan avläggas konstkandidatexamen som lägre högskoleexamen, konstmagisterexamen som högre högskoleexamen samt konstdoktorsexamen som påbyggnads- eller forskarexamen. (29.3.2016)

Examina avläggs på det sätt som föreskrivs om universitetsexamina i statsrådets förordning (794/2004) som gavs den 19 augusti 2004 och dess senare ändringar (examensförordningen) och på det sätt som påbjuds i dessa regler och i examensstadgan. (17.11.2020)

Aalto-universitetets högskolor ansvarar för att anordna utbildning som leder till examen. Mångvetenskapliga studier och studier som erbjuds av en annan högskola vid Aalto-universitetet kan höra till examen. Utbildning som leder till examen kan anordnas som ett samarbete mellan inhemska och/eller utländska universitet. Undervisning som leder till lägre och högre högskoleexamen anordnas i form av utbildningsprogram. Doktorandutbildning anordnas som doktorandprogram. (17.11.2020)

Undervisning som ersätter universitetets egen undervisning kan anordnas i samarbete med, eller anskaffas från, ett annat finländskt universitet eller en annan finländsk yrkeshögskola. (8.5.2018)(17.11.2020)

Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden fastställer beskrivningarna för olika examina. Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden ger vid behov information om bestämmelserna för examensfordringar.

4 § Universitetets examens- och undervisningsspråk (29.3.2016)

Inom det ekonomiska utbildningsområdet är Aalto-universitetets undervisnings- och examensspråk finska och engelska. På de konstnärliga och tekniska utbildningsområdena är Aalto-universitetets undervisnings- och examensspråk finska, svenska och engelska. Aalto-universitetet kan besluta att därtill använda ett annat språk än de ovan nämnda som undervisnings- och examensspråk och för studieprestationer.

Engelska kan fastställas som examensspråk för ett utbildningsprogram om utbildningsprogrammets undervisning och handledning finns tillgängliga på engelska och studieprestationerna kan ges på engelska. Huvudregeln är att examensspråket är engelska för studerande som deltar i ett engelskspråkigt utbildningsprogram.

Examensspråket för doktorander kan fastställas till engelska om examen kan avläggas helt på engelska. Doktorandens examensspråk bestäms i samband med att den studerande blir antagen. (17.11.2020)

I andra examina än kandidatexamina är den studerandes examensspråk alltid finska eller svenska om den studerande gör sitt lärdomsprov på finska eller svenska. (21.11.2023)

4 § 4 mom tills 31.7.2024
Om den studerande gör sitt lärdomsprov på finska eller svenska är hens examensspråk alltid finska eller svenska, oberoende av utbildningsprogram och fastställt examensspråk.

Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden ger mer detaljerad information om undervisnings- och examensspråk.

4 Studierätter i utbildning som leder till examen (rubrik ändrad 17.11.2020)

5 § Beviljande av studierätter

Antagning av studerande och mottagande av utbildningsplatser regleras separat.

6 § Flera studierätter

En studerande kan avlägga flera högskoleexamina vid Aalto-universitetet, men endast en forskarexamen på samma nivå inom samma utbildningsområde. En ny studierätt beviljas inte till samma högskoleexamen som till sitt innehåll motsvarar en studierätt som den sökande redan har en giltig studierätt till vid Aalto-universitet, eller till en utbildning i vilken den sökande redan avlagt examen vid Aalto-universitetet.

Den studerande kan samtidigt bara ha en studierätt som leder till samma högskoleexamen inom samma utbildningsområde i kraft vid Aalto-universitetet. Den studerande kan dock bara ha en av följande i kraft samtidigt inom samma utbildningsområde: En studierätt som leder till enbart en högre högskoleexamen, eller en studierätt för både lägre och högre högskoleexamen som leder till samma högre högskoleexamen.

7 § Utgång av studierätt (rubrik ändrad 17.11.2020)

Studierätten upphör när den studerande avlägger sin examen eller avstår från sin studierätt. Studierätten upphör även när studierätten förloras eller dras in på de grunder som universitetslagen föreskriver. (17.11.2020)

Den studerande förlorar sin studierätt när den i universitetslagen begränsade giltighetstiden för studierätten eller en beviljad förlängning löper ut eller om en förlängning inte beviljas. Den studerande förlorar även sin studierätt vid försummelse av läsårsanmälan. (17.11.2020)

När en överflyttande studerande tar emot en ny studierätt förlorar hen samtidigt studierätten som överflyttningen baserat sig på. (17.11.2020)

Då studierna innefattar krav gällande minderårigas säkerhet eller patient- eller kundsäkerhet, kan universitetet dra in studierätten för de studier som fastställs i förordningen enligt förutsättningarna fastställda i universitetslagen. (17.11.2020)

8 § Läsårsanmälan

Alla studerande måste varje år under anmälningstiden anmäla sig som närvarande eller frånvarande på det sätt universitetet föreskriver, såvida inget annat föreskrivs nedan.

9 § Försummelse av läsårsanmälan

Den studerande mister sin studierätt om hen försummar anmälan.

En studierätt som gått förlorad på grund av försummelse av anmälan kan ansökas på nytt. Studierätt beviljas om försummelsen har pågått i mindre än ett läsår, det finns särskilda skäl till försummelsen eller om den studerande har en målinriktad och genomförbar plan för att slutföra sina studier inom rimlig tid. Om den studerande har en begränsad studietid måste det finnas tidsutrymme för avläggande av examen eller beviljad extra tid för avläggande av examen. En reglerad avgift uppbärs för återinskrivning som studerande.

10 § Studieavbrott (upphävd 12.11.2013)

11 § Tidsbegränsad studierätt för lägre och högre högskoleexamen (rubrik ändrad 17.11.2020)

En studerande kan ha en tidsbegränsad studierätt på det sätt universitetslagen föreskriver. Den studerande har då rätt att avlägga sin examen under den tid som föreskrivs i universitetslagen. Tiden då en studerande har försummat anmälan som närvarande eller frånvarande räknas in i tiden för att avlägga examen. Vid beräkningen av tiden för att avlägga examen jämställs tiden som frånvaroanmäld med tiden då studiestarten har skjutits upp eller den studerande har avbrutit sina studier.

12 § Ansökan om tilläggstid för tidsbegränsad studierätt för lägre och högre högskoleexamen (rubrik ändrad 17.11.2020)

Tilläggstid för att slutföra studierna beviljas genom ansökan i enlighet med vad som fastställs i universitetslagen.

Det är möjligt att bevilja tilläggstid mer än en gång för att avlägga samma examen. Per gång beviljas en tilläggstid på minst 1 termin och högst 2 läsår. Då tilläggstiden övervägs tas hänsyn till den uppskattade längden på studietiden som nämns i studieplanen.

13 § Avstående från studierätt

En studerande kan helt avstå från sin studierätt genom ett skriftligt meddelande till Aalto-universitetet. När en studerande har avstått från sin studierätt kan hen endast få en ny studierätt genom antagningsprocessen för studerande.

14 § Rättelse av beslut om fråntagande av studierätt (upphävd 17.11.2020)

I stället:

14 § Återställning av indragen studierätt (17.11.2020)

Den studerande kan i enlighet med 7 § ansöka om att återställa en indragen studierätt såsom föreskrivs i universitetslagen. Studierätten ska återställas om den sökande påvisar att orsakerna till att studierätten drogs in inte längre är aktuella.

4 a Uppdragsutbildning (17.11.2020)

Tidigare 15 § ändrad och flyttad till 15a

I stället:

15 § Uppdragsutbildning (17.11.2020)

Universitet kan anordna utbildning som leder till högskoleexamen för studerandegrupper på så vis att utbildningen beställs och finansieras av finska staten, en annan stat, en internationell organisation eller ett finländskt eller utländskt offentligt samfund, en stiftelse eller ett privat samfund. Inledning av utbildningen och antagningsgrunderna för uppdragsutbildningens studerande bestäms separat. Rättigheterna och skyldigheterna för uppdragsutbildningens studerande är likställda med examensstuderande enligt vad som föreskrivs i universitetslagen. I övrigt fastställs rättigheterna och skyldigheterna separat med beställaren.

4 b Utbildning som inte leder till examen (17.11.2020)

15 a § Fristående studier och öppna universitetet (flyttad och rubrik ändrad 17.11.2020)

Universitetet kan bevilja en tidsmässigt och till omfattningen begränsad rätt att genomföra kurser som är fastställda i undervisningsplanen, det vill säga delar av examen, utan rätt att avlägga examen. Kurserna kan genomföras som fristående studier eller som öppna universitetsstudier. Universitetet kan uppbära en avgift av den studerande för fristående studier och öppna universitetsstudier. Avgiften fastställs i statsrådets förordning. Närmare anvisningar för rätt till fristående studier och om öppna universitetets verksamhet ges av rektor eller en person som förordnats av rektor. (17.11.2020)

Universitetet kan ordna undervisningen i samarbete med ett annat universitet eller en annan yrkeshögskola, eller erbjuda undervisning för ett annat universitet eller en annan yrkeshögskola. Den studerande beviljas en begränsad studierätt. Studieprestationerna fogas till den studerandes examen vid det universitet eller den yrkeshögskola där den studerande avlägger sin examen. Närmare anvisningar för korsvisa studie r ges av rektor eller en person som förordnats av rektor. (17.11.2020)

Rättigheterna och skyldigheterna för studerande som avses i 1–2 mom. bestäms i huvudsak som för examensstuderande. (17.11.2020)

15 b § Specialiseringsutbildning (17.11.2020)

Universitetet kan erbjuda specialiseringsutbildningar i samarbete med andra finländska universitet.

Specialiseringsutbildningar är ämnade att genomföras efter högskoleexamen och är riktade till personer som redan är i arbetslivet. Utbildningarna främjar yrkesmässig utveckling och specialisering och deras mål är att producera kompetens inom sådana områden för expertis som inte har ett marknadsbestämt utbildningsutbud. Universitetet kan uppbära en avgift för dessa studier av den studerande. Avgiften fastställs i statsrådets förordning. Universiteten som erbjuder utbildningen kommer överens om antagningen av studerande och studierättens omfattning. Studiernas omfattning ska vara minst 30 studiepoäng. Rättigheterna och skyldigheterna som rör studierna bestäms som för examensstuderande.

Den studerande får ett intyg över genomförda studier.

Närmare anvisningar för specialiseringsutbildning ges av rektor eller en person som förordnats av rektor.

15 c § Fortbildning (17.11.2020)

Universitetet kan erbjuda fortbildning.

Fortbildning faller under rätten att genomföra kurser med begränsad längd och omfattning utan rätt att avlägga examen. Kurserna kan vara fastställda i undervisningsplanen eller vara övriga kurser.

Fortbildning är kommersiell verksamhet vars villkor fastställs enligt privaträttsliga avtal. Universitetslagens föreskrifter som rör studerande tillämpas inte på fortbildningsstuderande.

Universitet uppbär en separat fastställd avgift för studierna. Närmare anvisningar för avgifterna och andra villkor för anordnande av fortbildning ges av rektor eller en person som förordnats av rektor.

5 Planering och utveckling av undervisningen

16 § Examensundervisningens undervisningsplaner (8.5.2018) (rubriken ändrad 17.11.2020)

Högskolorna planerar sin undervisning så att de studerande kan genomföra sina studier inom de föreskrivna målsatta tiderna.

Examensfordringar och undervisningsplaner upprättas för alla program vid högskolorna i enlighet med de mål som ställts av universitetets kommitté för akademiska ärenden och de anvisningar som gäller utformning och uppföljning av undervisningsplanen.

I undervisningsplanen anges för varje studiehelhet åtminstone namn, omfattning, lärandemål, eventuella obligatoriska förkunskaper samt de enheter och den ansvarsperson som ansvarar för helheten. I undervisningsplanen anges för varje kurs åtminstone namn, omfattning, tidsmässig förläggning, lärandemål, utförande, undervisningsspråk, eventuella obligatoriska förkunskaper, bedömningsmetoder, bedömningsskala samt den enhet och den lärare som ansvarar för kursen. I samband med undervisningsplanen ska även eventuella begränsningar som rör anmälningsrättigheten meddelas, liksom även prioritetsordning till studiehelheten och i antagningen till kursen, samt minimimängd studerande för att kursen ska genomföras. (17.11.2020)

Högskolan ska anordna sin undervisning i enlighet med undervisningsplanen. Ändringar i en gällande undervisningsplan görs i enlighet med de anvisningar som gäller för utformning och uppföljning av undervisningsplanen.

Ett kurstillfälle kan dras in om för få behöriga studerande har anmält sig. Om ett kurstillfälle ställs in ska de studerande som har anmält sig erbjudas ett alternativt sätt att genomföra kursen eller uppmanas att genomföra en alternativ kurs. (17.11.2020)

Högskolorna ska se till att undervisningsplanen realiseras. Närmare anvisningar om utformning och uppföljning av undervisningsplanen ges av rektor eller av en person som förordnats av rektor.

17 § Individuell studieplan (rubriken ändrad 17.11.2020)

Varje studerande som studerar för lägre eller högre högskoleexamen ska göra upp en individuell studieplan (ISP). ISP är en plan över studiernas innehåll, omfattning och längd som den studerande gör upp själv. (17.11.2020)

Varje doktorand ska göra upp en individuell studieplan för doktorander (ISPD) som består av en plan för studiernas innehåll, omfattning och längd samt planer för forskning, handledning, finansiering och karriären.(17.11.2020)

Den studerande som åsyftas i 1 och 2 mom. gör sin studieplan baserat på sitt programs undervisningsplan. Om den studerande vill avvika från programmets godkända undervisningsplan ska hen få sin undervisningsplan separat godkänd.(17.11.2020)

Högskolan ska erbjuda vägledning för att upprätta och uppdatera studieplanen.(17.11.2020)

18 § Studiehandledning

Studiehandledningen måste anordnas så att alla studerande får möjlighet till vägledning. Målet för studiehandledningen är att ge den studerande stöd vid val som gäller studierna, stöda studieframgången enligt den planerade tidtabellen samt stöda karriärplaneringen. Lärdomsprovens handledning fastställs i examensstadgorna. (17.11.2020)

För jäv gällande personen som handleder den studerandes studier och lärdomsprov gäller det som föreskrivs i 27 § och 28 § i förvaltningslagen. (17.11.2020)

19 § Insamling av respons på undervisningen

Respons på undervisningen ska samlas in från de studerande. Responsen används till att utveckla undervisningen.

6 Anordnande av undervisning och bedömning av studieprestationer

20 § Studiernas omfattning

Studierna poängsätts efter den arbetsinsats som krävs. Doktors- och licentiatavhandlingar poängsätts dock inte. En arbetsinsats på 1 600 timmar, vilket i genomsnitt krävs för att fullgöra ett läsårs studier, motsvarar 60 studiepoäng Studiepoängen som beskriver studiernas omfattning ska anges i heltal.

21 § Terminer

Läsåret delas in i två terminer. Höstterminen börjar varje år den 1 augusti och slutar samma år den 31 december. Vårterminen börjar varje år den 1 januari och slutar samma år den 31 juli.

22 § Rätt till studieprestationer

Studerande som anmält sig som närvarande kan anmäla sig till undervisning och genomföra studieprestationer och studiehelheter enligt vad som fastställts i examensstadgan och undervisningsplanen. (17.11.2020)

Den studerande kan gå om en kurs som hen inte har fått en godkänd studieprestation för, så länge det erbjuds möjlighet att genomföra kursen. Den studerande kan gå om en godkänd kurs för att försöka höja sitt vitsord endast en gång, så länge det erbjuds möjlighet att genomföra kursen. Omtagningen av kursen kan genomföras på ett annat sätt än den ursprungliga kursen. 
(17.11.2020) (23.5.2023)

En studerande som har deltagit i en kurs kan ta om en underkänd eller godkänd tentamen eller annan studieprestation som hör till kurskraven utan att gå om kursen, om det i kursen erbjuds ett tillfälle att ta om denna studieprestation. (17.11.2020) (23.5.2023)

Den studerande kan inte genomföra ett godkänt lärdomsprov på nytt och inte heller ett godkänt seminarium i anknytning till lärdomsprovet. (17.11.2020) (23.5.2023)

Rätten för andra än examensstuderande att anmäla sig till undervisningen och genomföra studieprestationer och studiehelheter bestäms enligt den beviljade studierätten eller avtalet som rör studier. (17.11.2020) (23.5.2023)

23 § Anordnande av undervisning i samarbete med en utomstående part

En kurs kan anordnas i samarbete med ett annat universitet, en annan läroanstalt eller annan part. Kursen ska följa de regler som upprättats för anordnandet av kurser och studieprestationer. Studieprestationerna bedöms alltid på akademiska grunder.

Bestämmelserna häri angående kurser gäller i tillämpliga fall även lärdomsprov. (17.11.2020)

24 § Studiernas tillgänglighet

I planeringen och genomförandet av undervisningen ska tillgänglighet beaktas så att de studerande obehindrat kan genomföra sina studier. (17.11.2020)

Om undervisningen är ordnad på ett sätt som gör att den studerande på grund av en funktionsnedsättning eller annan motsvarande hälsomässig orsak inte kan genomföra sina studier enligt vad som fastställs i undervisningsplanen och på kursen, ska högskolan vidta skäliga åtgärder för att anpassa genomföringsmöjligheterna. Lärandemålen för examen och kursen ska uppfyllas. (17.11.2020)

25 § Tentamina (29.3.2016)

Om en kurs innehåller tentamen ska det ordnas tillräckligt många tentamenstillfällen med hänsyn till tentamens betydelse för att genomföra kursen. För tentamina som ingår i obligatoriska kurser ska det ordnas minst två tentamenstillfällen per läsår, om det inte är möjligt att bli godkänd i kursen utan tentamen eller om viktningen av tentamen är minst hälften av kursvitsordet. (23.5.2023)

Den studerande ska anmäla sig till tentamen för att säkerställa sin rätt att delta i tentamenstillfället.

För tentamenstillfällen ska ett protokoll upprättas där det framgår vilka som övervakat tillfället och vilka som deltagit i tentamen. Den studerande måste kunna styrka sin identitet vid deltagandet i tentamenstillfället.

Vid tentamenstillfället måste den studerande följa övervakarens anvisningar. Om den studerande stör tentamenstillfället eller på annat sätt bryter mot ordningen vid universitetet kan hens tentamen avbrytas. I nöd- eller motsvarande undantagssituationer kan tentamenstillfället avbrytas helt och hållet. Efter ett tentamenstillfälle som helt har avbrutits beslutar kursens ansvarslärare om tentamenssvaren kan bedömas opartiskt eller om ett nytt tentamenstillfälle måste ordnas utan dröjsmål för dem som har deltagit i tentamenstillfället i fråga.

Studieprestationerna i tentamen ges på kursens undervisningsspråk, om annat inte meddelas på kursen. Den studerande har därtill rätt att få tentamensfrågorna på finska och svenska samt svara i tentamen på finska eller svenska när kursens undervisningsspråk är finska eller svenska. Rätten att få tentamensfrågorna på finska och svenska samt att svara i tentamen på finska eller svenska gäller inte kurser som årligen genomförs på såväl finska som svenska, så att kurserna ersätter varandra, inte heller gäller det kurser inom det ekonomiska utbildningsområdet eller språkstudier.

Rektor eller en person som rektor tillförordnat ger närmare anvisningar om anmälningen till tentamina och om tentamenstillfällena.

26 § Meddelande om tentamenstillfällen (upphävd 17.11.2020)

27 § Bedömare av studieprestationer

Kursansvarig lärare bedömer studieprestationerna för kursen. Det kan också finnas annan personal på kursen för det praktiska arbetet med att bedöma studieprestationerna.

Bestämmelser om bedömare av lärdomsprov regleras på annat håll.

För jäv vid bedömning av studieprestationer gäller det som föreskrivs i 27 § och 28 § i förvaltningslagen. Om en ansvarslärare är jävig utses en ersättare av ledaren för den enhet som ansvarar för kursen. (8.5.2018)

28 § Bedömningsskala för studieprestationer

Vid kursbedömningen används någon av följande bedömningsskalor: 0(underkänd)/1(försvarlig)/2(nöjaktig)/3(god)/4(berömlig)/5(utmärkt)skalan 0/1/2/3/4/5, där 5 är det högsta vitsordet, eller skalan underkänd/godkänd. Kunskaper i det andra inhemska språket (finska eller svenska) som ska påvisas inom lägre eller högre högskoleexamen bedöms dock enligt bedömningsskalan underkänd/nöjaktiga insikter/goda insikter. (17.11.2020) (16.11.2021)

Bedömningsskalorna som används för bedömning av lärdomsprov fastställs i examensstadgorna. (16.11.2021)

29 § Avbrott i bedömningen av lärdomsprov

Den studerande måste ges möjlighet att bli hörd innan lärdomsprovet bedöms, om man i utlåtandet som ligger till grund för bedömningen föreslår att lärdomsprovet ska underkännas. Den studerande kan då begära att bedömningen av hens lärdomsprov avbryts. Bedömningsprocessen upphör helt vid avbrott. Bedömaren av lärdomsprovet behandlar begäran och beslutar om fortsatta åtgärder gällande lärdomsprovet.

30 § Meddelande om bedömningen av studieprestationer

Studieprestationernas vikt för kursens helhetsvitsord ska meddelas de studerande senast när kursen inleds och sådant som bör noteras i bedömningen ska meddelas senast i samband med respektive uppgift. (17.11.2020)

Kursens ansvarslärare är skyldig att se till att information om godkända studieprestationer samt antalet godkända och underkända vitsordsvis offentliggörs för samtliga studerande på kursen inom fyra veckor från det att tentamen lämnats in eller från inlämningsdagen för andra studieprestationer. Inom samma tidsram ska samtliga studerande på kursen informeras om sina egna vitsord för studieprestationen. Samtidigt bör det meddelas hur och när den studerande har möjlighet att ta del av bedömningsgrunderna och hur de har tillämpats i hens fall. I samband med slutbedömningen av kursen ska det även meddelas hur en underkänd kursprestation kan genomföras på nytt och hur vitsordet för en godkänd kursprestation kan höjas. (17.11.2020)

Ledaren för den kursansvariga enheten kan av särskilda skäl bevilja förlängning av den bestämda tiden. Om förlängning av tiden beviljas, måste studerande som berörs av förlängningen utan dröjsmål bli meddelade om detta.

Efter att resultaten har publicerats är bedömningsgrunderna för kursens studieprestation i sin helhet offentliga, såvida inte annat föreskrivs av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (L 621/1999, offentlighetslagen).

Meddelande om bedömning av lärdomsprov för lägre högskoleexamen ska till tillämpliga delar följa bestämmelserna om publicering av kursens studieprestation. Bedömningsgrunden för doktors- och licentiatavhandlingar samt lärdomsprov för högre högskoleexamen meddelas skriftligen till den studerande som utfört lärdomsprovet.

31 § Registrering av studieprestationer

Den för kursen ansvariga läraren ska se till att uppgifterna som gäller bedömningen av kursen meddelas till studieprestationsregistret för att föras in i samband med att resultaten offentliggörs. Anteckningarna i studieprestationsregistret ska göras utan dröjsmål efter meddelandet. Om kursen består av flera delprestationer antecknas datumet för genomförande av den sista delprestationen som datum för studieprestationen.

Registrerade uppgifter om studieprestationer lagras permanent såsom föreskrivs i lagen. (17.11.2020)

Bestämmelserna häri angående kurser gäller i tillämpliga fall även lärdomsprov. (17.11.2020)

32 § Bevarande av studieprestationer

Den studerande har rätt att ta del av sin skriftliga eller på annat sätt bevarade studieprestation. Den studerande har rätt att på egen bekostnad få en kopia på sina skriftliga eller på annat sätt bevarade svar. (17.11.2020)

Sparade delar av godkända lärdomsprov bevaras tillsvidare, såvida inte annat föreskrivs av regler och bestämmelser om arkivering. Övriga studieprestationer måste sparas i sex (6) månader efter publiceringen av resultaten, såvida inte annat föreskrivs av regler och bestämmelser om arkivering.

33 § Studieprestationernas offentlighet

Alla lärdomsprov i samband med examina som avläggs vid Aalto-universitetet är offentliga. De provprestationer som avses i offentlighetslagen måste sekretessbeläggas på det sätt som offentlighetslagen föreskriver.

34 § Studieprestationers giltighet

Kursprestationer gäller tillsvidare och delstudieprestationer gäller tills kursen anordnas nästa gång, såvida inte annat föreskrivs av examensstadgan eller undervisningsplanen. (17.11.2020)

Om en kurs har genomförts flera gånger gäller det högsta vitsordet. (17.11.2020)

Prestationen av ett godkänt lärdomsprov gäller tillsvidare.

35 § Rättelse av bedömning av studieprestationer (upphävd 17.11.2020)

36 § Tillgodoräknande av studieprestationer (10.4.2018)

Den studerande kan i sin examen tillgodoräkna motsvarande studier som genomförts vid en annan finländsk eller utländsk högskola eller annan läroanstalt samt ersätta studier som ingår i examen med andra studier. Vidare kan kunskaper som visats på annat sätt än genom formell utbildning räknas till godo eller på annat sätt godkännas som en del av den studerandes examen. 
För att studier eller kunskaper som visats på annat sätt ska kunna räknas till godo ska de motsvara de lärandemål som ställts för examen, inte vara föråldrade i förhållande till de krav som gäller för examen samt tillföra nya kunskaper i förhållande till övriga delar av examen.

Beslut om tillgodoräknande fattas av högskolan. Den studerande lämnar in en skriftlig ansökan om tillgodoräknande av studier eller kunskaper som visats på annat sätt. Den studerande ska kunna styrka sina kunskaper på så sätt att de är möjliga att bedöma.

Tillgodoräknade studier eller kunskaper som visats på annat sätt registreras med vitsordet godkänt.

Tillgodoräknade studier eller kunskaper som visats på annat sätt anges i studieregistret på ett sådant sätt att källan är synlig.

En examen från Aalto-universitetet kan högst till hälften bestå av tillgodoräknade studier. Ett undantag utgörs av överflyttande studerande, vars examen kan innehålla tillgodoräknade studier som omfattar mer än hälften av studierna. Lärdomsprov kan inte tillgodoräknas. Det som fastställs i denna paragraf ska i tillämpliga delar iakttas vid tillgodoräknande av studier som har genomförts på annat håll vid Aalto-universitetet. Det som fastställs i denna paragraf gäller i tillämpliga delar dubbla och gemensamma examina som genomförs inom ramen för internationellt eller inhemskt samarbete, om inte annat föranleds av villkoren för samarbetet eller av undervisningsplanen för utbildningsprogrammet.

Närmare anvisningar för tillgodoräknande och godkännande av kunskaper som visats på annat sätt ges av rektor eller en person som förordnats av rektor.

37 § Rättelse av beslut om tillgodoräknande (upphävd 17.11.2020)

7 Utexaminering och examensbetyg

38 § Examensbetyg

Aalto-universitetets högskola utfärdar ett examensbetyg för en avlagd examen. Examensbenämningen och examensbetyget skrivs på den studerandes examensspråk. En studerande som har engelska som examensspråk får dessutom en examensbenämning och ett examensbetyg på finska eller svenska. (20.11.2018)

Närmare anvisningar för examensbetyg ges av rektor eller en person som förordnats av rektor. (20.11.2018) (20.11.2018)

8 Etiska regler för studier och hanteringen av brott mot dessa

39 § Etiska regler för undervisning och studier

God vetenskaplig praxis ska iakttas i all undervisning och alla studier. Vid undervisning och studier i samband med konstnärlig verksamhet ska dessutom god konstnärlig praxis följas.

Den studerande ska följa de instruktioner som ges för tentamenstillfällen och andra studieprestationer. Den studerande ska bekanta sig med tillgängliga instruktioner och be om handledning i oklara fall.

Läraren ska utveckla sin undervisning och handledningen av de studerande så att de studerande får instruktioner om tillåtna studiemetoder och så att möjligheten att använda förbjudna metoder begränsas.

40 § Studiepåföljder vid brott mot de etiska reglerna

Den studerandes studieprestation kan lämnas utan bedömning om hen anses ha brutit mot de etiska reglerna vid utförandet. En studerande som har brutit mot de etiska reglerna kan bestraffas disciplinärt på de grunder som universitetslagen föreskriver.

Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden ger mer detaljerad information om de etiska reglerna för studier och hanteringen av brott mot dessa som nämns i 39 § och 40 §.

9 Examensstadgor (6.2.2018)

41 § Ikraftträdande (överfört till 47§ 6.2.2018)

42 § Övergångsbestämmelser (överfört till 48§ 6.2.2018)

43 § Examensstadgan för lägre och högre högskoleexamen (rubriken ändrad 17.11.2020)

Vid Aalto-universitetet finns en gemensam examensstadga för lägre och högre högskoleexamen, som iakttas i utbildning som leder till lägre och högre högskoleexamen. (bilaga: Examensstadga för lägre och högre högskoleexamen)(17.11.2020) Högskolorna kan ge närmare anvisningar gällande tillämpningen av examensstadgan. (17.11.2020)

43 a § Examensstadga för doktorandutbildning (6.2.2018)

Vid Aalto-universitetet finns en gemensam examensstadga för doktorandutbildning, som iakttas i utbildning som leder till forskarexamen. (bilaga: Examensstadga för doktorandutbildning) Högskolorna kan ge närmare anvisningar gällande tillämpningen av examensstadgan för doktorandutbildning.

10. Särskilda bestämmelser

44 § Begäran om rättelse för beslut som rör studerande (rubrik ändrad 17.11.2020)

Till beslutet som den studerande får be eller begära rättelse för ska bifogas anvisning för begäran om rättelse. Läraren behöver dock inte bifoga anvisningen för begäran om rättelse när hen informerar om studieprestationsbedömningens resultat i enlighet med vad som framställs i 30 §. (17.11.2020)

En studerande får skriftligt begära om rättelse i beslut som rör förlust av studierätten och har getts i ett ansökningsärende förenligt med 9 § eller 12 §. Rättelse begärs av det organ som fastställts av universitetet, och begäran ska göras inom 14 dagar från att den studerande har tagit del av beslutet.

En studerande får skriftligt begära rättelse för bedömningen av sin doktorsavhandling, licentiatavhandling samt magisterskedets lärdomsprov inom 14 dagar efter att ha tagit del av beslutet.

En studerande som är missnöjd med bedömningen av någon annan studieprestation än den som avses i 3 mom. kan muntligen eller skriftligen begära rättelse för bedömningen. En begäran om rättelse av en studieprestation ska göras till läraren eller organet inom 14 dagar från den tidpunkt då den studerande har haft möjlighet att få information om resultatet av bedömningen samt tillämpningen av bedömningsgrunderna för egen del. (17.11.2020)

En studerande kan skriftligt eller muntligt be om rättelse som gäller tillgodoräknande av studier som genomförts på annat håll eller av kunskaper som visats på annat sätt. Begäran om rättelse som gäller tillgodoräknande ska göras till läraren eller organet inom 14 dagar efter att den studerande har tagit del av beslutet. (17.11.2020)

Den studerande kan ombes att inom utsatt tid skriftligt komplettera muntlig begäran om rättelse enligt 4 eller 5 mom. Läraren eller övrigt organ som fattat beslutet ska ge ett skriftligt beslut på begäran om rättelse. (17.11.2020)

En studerande får skriftligt begära rättelse för beslut som fattas till följd av en sådan begäran om rättelse som avses i 4 eller 5 mom. Rättelse ska begäras av Aalto-universitetets examensnämnd inom 14 dagar efter att den studerande har tagit del av beslutet. (17.11.2020)

De begäran om rättelse som avses i 2, 3 och 7 mom. ska lämnas in till Aalto-universitetets registratur senast på den utsatta tidens sista dag inom registraturets öppettider. (17.11.2020)

44 a § Besvär mot beslut som rör den studerande (17.11.2020)

Till beslut som den studerande kan söka ändring i genom besvär ska en besvärsanvisning bifogas. Till beslut som den studerande inte kan begära rättelse för ska ett besvärsförbud bifogas.

Den studerande får söka ändring genom besvär vid Helsingfors förvaltningsdomstol i beslut som rör förlust av studierätt och som har getts på basis av begäran om rättelse. Den studerande får söka ändring genom besvär vid Helsingfors förvaltningsdomstol i beslut som rör disciplinära åtgärder.

Den studerande får söka ändring genom besvär vid Helsingfors förvaltningsdomstol i beslut som rör befrielse från kraven på språkkunskaper för lägre eller högre högskoleexamen.

Den studerande får söka ändring genom besvär vid rättsskyddsnämnden för studerande i beslut som rör indragning eller återställning av studierätt.

Beslut som har fattats vid omprövningsförfarande och som gäller bedömning och tillgodoräkning av studieprestationer får inte överklagas genom besvär.

Beslut som rör stipendier eller bistånd får inte överklagas genom besvär.

45 § Aalto-programmen (upphävd 17.11.2020)

46 § Medlemskap i studentkåren (14.5.2019)

Alla studerande vid ett universitet som har antagits för att studera för lägre eller högre högskoleexamen hör till studentkåren. Vad gäller studerande inom uppdragsutbildning och doktorander fattar studentkåren beslut om medlemskap. (17.11.2020)

47 § Övriga bestämmelser (14.5.2019)

Vid behov ger Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden mer detaljerad information om bestämmelserna för lärdomsprov.

11 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

48 § Ikraftträdande (6.2.2018) (14.5.2019)

(AAK 6/20.12.2010, 5/4.6.2011) Dessa regler träder i kraft den 1 augusti 2011.

49 § Övergångsbestämmelser (6.2.2018) (14.5.2019)

Från och med att dessa regler träder i kraft upphäver reglerna de egna regler om motsvarande ärenden som Aalto-universitetets högskolor har instiftat. Högskolornas kommittéer för akademiska ärenden ska utföra nödvändiga granskningar av sina regler och fastställa att högskolans egen examensstadga träder i kraft när höstterminen börjar den 1 augusti 2011.

Innan dessa regler träder i kraft kan man vid behov bestämma examensspråk för inrättade utbildningsprogram och antagna doktorander genom att till tillämpliga delar följa bestämmelserna i 4 §.

Innan dessa regler träder i kraft tillämpas, för studerande som mist sin studierätt på grund av försummelse av anmälan, den bedömning som nämns i 9 § 2 mom. om återförande av studierätt från början av läsåret som inleds den 1 augusti 2012. Dessförinnan ska de utbildningsförfaranden som gällde innan dessa regler träder i kraft följas.

Högskolan ska första gången tillämpa förteckningen enligt 16 § 1 mom. över den kursinformation som åtminstone måste nämnas i undervisningsplanen senast i den undervisningsplan som fastställs för läsåret 2012–2013. Förteckningen enligt 16 § 2 mom. över den kursinformation som inte betraktas som obetydlig tillämpas under läsåret 2011–2012 likaså endast på sådan kursinformation som ingår i högskolans undervisningsplan.

Ändringar och tillämpningar av dem (AAK 8/12.11.2013) 

Ändringen, med vilken 10 § i dessa bestämmelser upphävs, träder i kraft 1.12.2013. För studerande som har avbrutit sina studier innan ändringen i dessa regler träder i kraft 1.12.2013 tillämpas bestämmelserna i den upphävda 10 §. Efter att ändringen har trätt i kraft kan den studerande dock inte göra ett nytt studieavbrott eller fortsätta avbrottet efter att ett tidigare studieavbrott upphört.

(AAK 2/29.3.2016) Ändringar i 1 §, 3 §, 4 § och 25 § i dessa bestämmelser träder i kraft 1.8.2016.

(AAK 1/06.02.2018) De ändringar som innebär
ändring av namnet på kapitel 9, ändring av 43 § och tillägg av 43 a § inklusive bilaga (bilaga: Examensstadga för doktorandutbildning); 
ändring av namnet på kapitel 10; 
tillägg av kapitel 11 och förflyttning av de tidigare 41 § och 42 § till kapitel 11 i form av 47 § och 48 §; 
förflyttning av den information som gäller ikraftträdande och tillämpningar av de ändringar som har trätt i kraft efter 1.8.2011 från kapitel 11 till Ändringar och tillämpningar av dem 
träder i kraft 1.8.2018.

Examensstadgan för doktorandutbildning ersätter när den träder i kraft de bestämmelser i högskolornas examensstadgor som gäller forskarutbildning. Högskolorna ska vidta de åtgärder som behövs för att ändra sina examensstadgor innan dessa ändringar i Aalto-universitetets allmänna regler för undervisning och studier träder i kraft.

(AAK 2/10.4.2018) Ändringar i 36 § i dessa bestämmelser träder i kraft 1.8.2018. Ändringar i 37 § i dessa bestämmelser träder genast i kraft.

För behandling av sådana ansökningar om tillgodoräknande som har anhängiggjorts före 1.8.2018 tillämpas de bestämmelser som varit i kraft vid den tidpunkt då ansökan har anhängiggjorts. Högskolornas kommittéer för akademiska ärenden ska vidta de åtgärder som behövs för att ändra sina stadgar till behövliga delar innan dessa ändringar träder i kraft.

(AAK 3/8.5.2018) Ändringarna i 2 §, 3 §, 16 § och 27 § i dessa regler träder i kraft 1.8.2018.

(AAK 5/20.11.2018) Ändringarna i 38 § i dessa regler träder i kraft 1.1.2019.

Närmare bestämmelser för examensbetyg som getts av Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden i enlighet med den tidigare 38 § 2 mom. är i kraft fram till att nya ersättande anvisningar ges av rektor eller en person som förordnats av rektor.

Beredningen av verkställandet kan inledas innan dessa ändringar träder i kraft.

(AAK 3/14.5.2019) Ändringarna som innebär 
tillägg av 46 § och förflyttning av de tidigare 46–48 § till 47–49 § i dessa bestämmelser träder i kraft 1.8.2019.

(AAK 6/17.11.2020) De ändringar som innebär 
upphävning av 14 §, 26 §, 35 §, 37 § och 45 § 
ersättning av den tidigare 14 § med den nya 14 §, 
tillägg av nytt kapitel 4a och 15 §, 
tillägg av nytt kapitel 4b, förflyttning av den tidigare 15 § till den nya 15a §, tillägg av ny 15 b §, 15 c §, 
tillägg av ny bilaga till 43 § (bilaga: Examensstadga för lägre och högre högskoleexamen) 
tillägg av den nya 44 a § 
och ändringar i 2 §, 3 §, 4 §, kapitel 4:s namn, 6 §, 7 §, 11 §:s rubrik, 12 §:s rubrik, 16 §, 17 §, 18 §, 22 §, 23 §, 24 §, 28 §, 30 §, 31 §, 32 §, 34 §, 43 §, 44 § och 46 § 
träder i kraft 1.8.2021.

Aalto-universitetets examensstadga för lägre och högre högskoleexamen ersätter högskolornas egna examensstadgor när den träder i kraft. Högskolorna ska vidta de åtgärder som behövs för att ge närmare anvisningar innan dessa ändringar träder i kraft.

(AAK 6/16.11.2021) Ändringarna i 28 § i dessa regler träder i kraft 1.12.2021.

(AAK 4/23.5.2023) Ändringarna i 22 § och 25 § i dessa regler träder i kraft 1.8.2023

(AAK 9/21.11.2023) Ändringarna i 4 § i dessa regler träder i kraft 1.8.2024
 

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat