Aalto-handboken

Ledning av forskning

Vid Aalto-universitetet bedrivs forskning och konstnärlig verksamhet av forskarna och lärarna vid högskolornas institutioner. Universitetets ledning och tjänster har som uppgift att säkerställa långsiktiga förutsättningar för att forskarna och lärarna ska kunna utföra ett högkvalitativt och inflytelserikt arbete.
Two researchers working in white lab coats.

Aalto-universitetet främjar högkvalitativ forskning och konstnärlig verksamhet som är vetenskapligt och samhälleligt betydande och inflytelserik genom att säkerställa en långsiktig finansieringsbas och skapa karriärsystem som stöder akademisk och professionell framgång. På detta sätt skapar Aalto en stark grund för forskning, utbildning och innovation.

Forskningen och den konstnärliga verksamheten, som bedrivs vid högskolorna, leds av Aalto-universitetets vicerektor med ansvar för forskningen. Det praktiska arbetet stöds av Styrgruppen för forskningen (ReSG) och forskningstjänsterna

Enligt universitetslagen har universitetet till uppgift att främja den fria forskningen och den vetenskapliga och konstnärliga bildningen, att meddela på forskning grundad högsta undervisning och att fostra de studerande till att tjäna fosterlandet och mänskligheten. Samhället gynnas av forskning, innovationer, öppet tillgång till publikationer (Open Access) och en optimal användning av forskningsdata. Enligt Aalto-universitetets strategi ligger fokus för forskningsverksamheten inte enbart på en stark grundforskning inom universitetets forskningsområden, utan också på samarbete med framstående företag inom respektive område samt på utveckling av ett livskraftigt innovationsekosystem kring forskningen, den konstnärliga verksamheten och undervisningen vid universitetet. Verksamheten styrs av centrala principer om forskningsetik, öppen vetenskap och hållbar utveckling. Vi stöder nya former av samarbete mellan vetenskapsområden och mångvetenskaplighet i synnerhet genom Aalto Networking Platform, som ger upphov till nya forskningsprojekt och hittar lösningar på de stora utmaningarna i världen.

Aktörer, uppgifter och ansvar för forskningen

Forskningen och den konstnärliga verksamheten, nyckelområden inom forskningen, stödet för mångvetenskaplig forskning och principer för forskningen beskrivs närmare på webbsidan för forskning och konst.

Sensual Mathematics Exhibition. Photo by Henri Vogt.

Forskning och konst

Vi skapar förutsättningar för innovationer, ekonomisk tillväxt, arbete och välbefinnande vid Aalto-universitetet.

De strategiska planerna för forskningen har fastställts för de följande fyra åren, 2022–2025. I enlighet med principen om en levande strategi utvärderar vi våra val regelbundet. Planerna uppdateras varje år som en del av den årliga planeringsprocessen (University Dialogue).

Aalto University strategy 3.0, web banner (square)

Planer 2023–2026

Våra strategiska planer för 2023–2026

Vår strategi

Universitetet satsar på att bibehålla och utveckla högklassiga forskningsinfrastrukturer. De omfattande forskningsinfrastrukturerna har tydliga mål och utvecklingsplaner, användargränssnitt, användarstatistik och andra mått för uppföljning. Avtal mellan universitetet, högskolorna och institutionerna förbinder alla parter till en gemensam finansieringsmodell. Behovet av nya infrastrukturer i anknytning till särskild finansiering utvärderas i samband med de årliga strategidialogerna.

Three researchers using a device on the surface of the ice at Aalto ice tank

Infrastrukturer för forskning och lärande

Vid Aalto-universitet finns anläggningar av högsta klass för forskning, undervisning och innovation.

Forskningsarbetets kvalitet och förtjänster granskas kollegialt utgående från kriterier som är relevanta för respektive vetenskapsområde. Forskningens kvalitet utvärderas regelbundet av en internationell panel. Utvecklingen av forskningsverksamheten vid högskolorna följs upp av de vetenskapliga och konstnärliga stödgrupperna (Scientific and Artistic Advisory Boards SAB, SAAB), som består av internationella experter inom de olika vetenskapsområdena vid högskolorna. Styrgruppen för forskningen (ReSG) koordinerar planeringen och uppföljningen av forskningsverksamheten.

Two women analysing the content of a test tube

Utvärdering av forskningen

Aalto-universitetet utvärderar konstant kvaliteten på sin forskning, sin konstnärliga verksamhet och sin samhälleliga inverkan.

Forskning och konst
Accounting Impact

Scientific and Artistic Advisory Boards (SAB, SAAB)

The Scientific (and Artistic) Advisory Boards (SAB / SAAB) of our schools have an important function in supporting the development of the university.

Research & Art

Doktorandutbildningen är en viktig del av forskningen. Se mer information nedan

TechConferment2019_Hattu&kuoro

Doktorandprogram

Aalto-universitetet erbjuder doktorandutbildning inom sex olika doktorandprogram.

Doktorandutbildning
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat