Aalto-käsikirja

Tutkimuksen johtaminen

Aalto-yliopistossa tutkimusta ja taiteellista toimintaa tekevät korkeakoulujen laitoksilla työskentelevät tutkijat ja opettajat. Yliopiston johdon ja palveluiden tehtävä on taata pitkäaikaiset edellytykset laadukkaalle ja vaikuttavalle tutkimustyölle.
Two researchers working in white lab coats.

Aalto-yliopisto edistää korkealaatuista, tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa tutkimustyötä sekä taiteellista toimintaa turvaamalla niille pitkäaikaisen rahoituspohjan ja luomalla urajärjestelmiä, jotka tukevat akateemista ja ammatillista menestystä. Näin Aalto takaa vahvan pohjan tutkimukselle, opetukselle ja innovaatiolle.

Yliopiston strateginen tavoite on olla kansainvälisesti tunnustettu monialainen tutkimusyliopisto, jossa tutkimusta ja opetusta edistetään käsi kädessä. Yliopiston tutkimusaloitteet ja projektit valitaan tarkoin useiden tekijöiden perusteella: tieteellinen taso ja merkitys, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, yhteistyö kansainvälisten ja kotimaisten tutkimus- ja yrityskumppaneiden kanssa, ja kansainvälinen kilpailu.

Tutkimuksesta vastaava vararehtori johtaa tutkimusta ja taiteellista toimintaa, joka tapahtuu korkeakouluissa. Käytännön työtä tukevat Tutkimuksen johtoryhmä (ReSG), Tohtorinkoulutuksen työryhmä (DEWG) ja tutkimuspalvelut

Yliopistolain mukaan yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Yliopiston tekemä tutkimus, innovaatiot, avoin julkaiseminen ja tutkimusdatan paras mahdollinen käyttö hyödyttävät yhteiskuntaa. Aalto-yliopiston strategian mukaan tutkimustoiminta ei keskity vain yliopiston alojen vahvaan perustutkimukseen, vaan myös alojensa huippuja edustavien yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön ja elinvoimaisen innovaatioekosysteemin kehittämiseen yliopiston tutkimuksen, taiteellisen toiminnan ja opetuksen ympärille. Tärkeitä toimintaa ohjaavia periaatteita ovat tutkimusetiikka, avoin tiede ja kestävä kehitys. Tuemme uudenlaista alojenvälistä yhteistyötä ja monitieteisyyttä erityisesti Aalto Networking Platformin kautta, mikä parhaimmillaan johtaa uusiin tutkimushankkeisiin ja ratkoo maailman suuria haasteita.

Tutkimuksen alueen toimijat, tehtävät ja vastuunjako

Tutkimusta ja taidetta, tutkimuksen avainalueita, monitieteisen tutkimuksen tukea, ja tutkimusta ohjaavia periaatteita kuvaillaan tarkemmin Tutkimus ja taide -sivulla.

Black and blue illustration of quantum world

Tutkimus ja taide

Uudistamme yhteiskuntaa tutkimukseen pohjautuvalla tiedolla, luovuudella ja yrittäjämäisellä ajattelulla. Näin luomme uudenlaisia ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin.

Tutkimuksen strategiset suunnitelmat on tehty seuraaville neljälle vuodelle eli vuosille 2022-2025. Elävän strategian periaatteen mukaisesti tarkastelemme valintojamme säännöllisesti. Suunnitelmia päivitetään vuosittain osana vuosisuunnitteluprosessiamme (University Dialogue).

Aalto University strategy 3.0, web banner (square)

Suunnitelmat 2024-2027

Tutustu strategisiin suunnitelmiimme vuosille 2024-2027

Strategiamme

Yliopisto panostaa huippulaadukkaan tutkimusinfrastruktuurin ylläpitoon ja kehittämiseen. Isoilla tutkimusinfrastruktuureilla on selkeät tavoitteet ja kehittämissuunnitelmat, käyttöliittymät, käyttäjätilastot ja muut seurantamittarit. Yliopiston, korkeakoulujen ja laitosten väliset sopimukset sitouttavat kaikki osapuolet yhteiseen rahoitusmalliin. Erillisrahoituksen piiriin mahdollisesti lisättäviä infrastruktuurin osia tarkastellaan vuosittain osana strategiadialogeja.

Three researchers using a device on the surface of the ice at Aalto ice tank

Tutkimuksen ja opetuksen infrastruktuurit

Tutkimuksen ja opetuksen infrastruktuurit ovat välttämätön edellytys huipputason tutkimukselle ja opetukselle. Niitä kehitetään myös palvelemaan ulkopuolisia käyttäjiä.

Tutkimustyön laatua ja ansiokkuutta tarkastellaan vertaisarvioinnin avulla käyttäen kullekin tieteenalalle asianmukaisia kriteereitä. Vertaisarviointi toteutetaan säännöllisinä tutkimuksen arviointeina, joissa kansainvälinen paneeli arvioi tutkimuksen laatua. Korkeakoulujen tutkimustoiminnan kehitystä seuraavat tieteelliset (ja taiteelliset) tukiryhmät (Scientific (and Artistic) Advisory Board, S(A)AB), jotka koostuvat kansainvälisistä korkeakoulujen aloilla toimivista asiantuntijoista. Tutkimuksen ohjausryhmä (ReSG) koordinoi tutkimustoiminnan suunnittelu- ja seurantaprosesseja.

Two women analysing the content of a test tube

Tutkimuksen arviointi

Aalto-yliopisto arvioi säännöllisesti yliopistossa tehdyn tutkimuksen ja taiteellisen työn laatua sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Arviointi perustuu vertaisarviointiin ja noudattaa parhaita kansainvälisiä käytäntöjä.

Tutkimus ja taide
Accounting Impact

Tieteelliset ja taiteelliset tukiryhmät (SAB, SAAB)

Korkeakoulujemme tieteelliset (ja taiteelliset) tukiryhmät, Scientific (and Artistic) Advisory Boards, SAB/SAAB, tukevat ja kehittävät yliopistoa arvioimalla toimintaamme ja suunnitelmiamme erityisesti tutkimuksen ja taiteellisen työn alueilla.

Tutkimus ja taide

Tohtorinkoulutus on tärkeä osa tutkimusta, lisätietoa löydät alta.

TechConferment2019_Hattu&kuoro

Tohtoriohjelmat

Kuusi tohtoriohjelmaamme tarjoavat korkea laatuista tohtorinkoulutusta monialaisessa kansainvälisessä tutkimusyhteisössä. Koulutus valmistaa tohtoriopiskelijota vaativille akateemisille urille ja asiantuntijatehtäviin, sekä työskentelyyn yrittäjänä tai itsenäisenä taiteilijana.

Tohtorinkoulutus
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: