Palvelut

Kurssipalautekysymykset

Tälle sivulle on koottu tietoa kurssipalautekyselyn sisällöstä. Löydät täältä Aallon yhteiset kysymykset, oman koulusi kysymykset sekä Aallon kysymyskokoelman sisältämiä suositeltuja kysymyksiä. Lisäksi saat vinkkejä kurssin aikana kerättävän palautteen kysymyksiin ja omien kysymysten muotoiluun.
-
Oppimiskeskus, lukusali

Aalto-kysymykset

Aalto-kysymykset ovat kaikille Aalto-yliopiston kursseille yhteisiä kysymyksiä, jotka sisältyvät automaattisesti kaikkiin kyselyihin. 

Koulukohtaiset kysymykset

Jokaisella koululla on Aalto-kysymysten lisäksi omat koulukohtaiset kysymykset sellaisista aiheista, jotka koululla on koettu tärkeiksi opetuksen kehittämisen kannalta. Löydät oman koulusi kysymykset alla olevasta listasta oman koulusi kohdalta. Myös nämä kysymykset tulevat kurssin kyselylomakkeelle automaattisesti. 

Kurssikohtaiset kysymykset

Opettajalla on mahdollisuus, paitsi kerätä palautetta kurssin aikana eri työkaluilla, myös lisätä omia kysymyksiä kurssin loppupalautekyselyyn. Alta löydät kokoelman valmiiksi muotoiltuja kysymyksiä sekä eväitä omien kysymysten muotoiluun.

Kysymyskokoelma

Kysymyskokoelmasta löydät Aallossa käytettyjä, valmiiksi muotoiltuja kysymyksiä kolmella kielellä. 
 

Mitä huomioida kysymyksiä muotoillessa?

 1. Kysy vain yhtä asiaa yhdessä kysymyksessä.
  Samaan kysymykseen ei kannata pyytää huomioita useammasta asiasta. “Mikä kurssilla toimi ja missä olisi parantamisen varaa?” -tyyppiset kysymykset tuottavat kokemuksen mukaan vastauksia, joista on vaikea varmuudella päätellä, kumpaa kategoriaa opiskelija tarkoittaa. 
 2. Pohdi, onko kysymyksesi kvantitatiivinen vai kvalitatiivinen. 
  Mieti, haluatko tuloksena kvantitatiivista vai kvalitatiivista dataa. Mikäli kysyt määrää, kannattaa tarjota valmiit, selkeästi määritellyt vastaushaarukat. Määrää arvioivissa kysymyksissä avokenttävastaukset sisältävät todennäköisesti sekä numeerisia vastauksia että määrällisiä vastauksia, ja tällaisten moninaisten vastausten tulkitseminen on työlästä:

  Paljonko aikaa käytit tämän tehtävän tekemiseen? (avoin kysymys) 
  Mahdollisia vastauksia: paljon, kolmisen tuntia, kohtuullisesti, vähän liian vähän, 1,5h 

  Paljonko aikaa käytit tämän tehtävän tekemiseen? (suljettu kysymys)
  Valinnat:
  Alle tunnin 
  1-2h 
  2-3h 
  Yli 3h 
 3. Huomioi eettinen näkökulma. 
  Emme kerää palautekyselyssä arkaluontoista (esim. terveydentilaan tai vakaumukseen liittyvää) tai opiskelijan anonymiteetin vaarantavaa tietoa. 

  Kurssin lomake on jaettu kaikkien kurssin opettajien kesken. On hyvä koordinoida palautekyselyn sisältöä ja varmistaa, että kaikki kurssin opettajat ovat tietoisia kyselyn sisällöstä. Aallossa vältetään yksittäisiä henkilöä koskevia kysymyksiä. Keräämme palautetta toiminnasta ja olosuhteista, emme henkilöistä ja heidän ominaisuuksistaan. 
 4. Pidä kysymysmäärä kohtuullisena. 
  Kysy vain sellaista, mitä et muuten saa selville. Mikäli saat saman tiedon vaikkapa arvioinnin tai MyCoursesin analytiikan kautta, on todennäköisesti parempi käyttää niitä kanavia. Näin kohdistat opiskelijoiden ajan juuri keskeisiin sisältöihin. 

  Mitä tietoa aiot aidosti käyttää ja miten? Koulutuksen palauteperiaatteiden mukaisesti palautteen tulisi olla vaikuttavaa. Kannattaa siis keskittyä palautetta kerätessä niihin teemoihin, joita todella haluaa ja aikoo kehittää nyt ja lähitulevaisuudessa, ja jättää muut sisällöt myöhemmäksi. Kurssien sekä oman opetuksen sekä opettajuuden kehittämisessä on hyvä pitää silmällä omaa työkuormaa. Pienet konkreettiset kehitysaskeleet vievät oikeaan suuntaan kestävämmin ja ennakoitavammin/pienemmällä riskillä kuin isot kertamuutokset.  

Kurssinaikainen palaute vs. kurssin loppupalaute

Kurssin aikana palautetta kannattaa kerätä pääasiassa sellaisista aiheista, joihin voi vaikuttaa vielä kurssin aikana. Käytännössä tämä voi tarkoittaa parempaa opiskelijoiden ohjeistamista, tukimateriaalien täydentämistä tai toisen työkalun tai ryhmätyömallin valitsemista. Tällaisia aiheita ovat käytännössä: 

 • Opetussession etenemisrytmi, sisältömäärän sopivuus 
 • Opiskelijoiden kurssin järjestelyihin liittyvät kysymykset 
 • Opiskelijoiden preferoimat työtavat 
 • Opiskelijoiden kertaustarve ennen lopputyön palautusta tai tenttiä 
 • Opiskelijoiden kokemukset uusista opetusmenetelmistä 
 • Opiskelijoiden kokemukset kurssilla käytetyistä digitaalisista alustoista tai työkaluista  

Kurssinaikaiseen palautteeseen kannattaa tarjota anonyymi kanava, vaikka tarjoaisi opiskelijoille mahdollisuuden kysyä luennolla tai sähköpostilla. Tulemme monenlaisista taustoista, ja osalle opiskelijoista opettajan lähestymiseen voi olla korkea kynnys tai palautteeseen voi liittyä kasvojen menettämisen pelko. 

Kurssin loppupalautteeseen kannattaa puolestaan jättää holistisempaa kehittämisotetta vaativat kysymykset, joihin vaikuttaminen kesken kurssia olisi työlästä tai mahdotonta, sekä asiat, joiden arviointi vaatii opiskelijalta näkemystä koko kurssista. 

Aalto- ja koulukysymysten päivittäminen 

Prosessi, ohjeet ja tuki - tätä sisältöä vielä kehitetään yhdessä koulujen kanssa. Tule takaisin myöhemmin lukemaan kehitystyön tuloksista. 

Kurssipalaute Aalto-yliopistossa

Kurssipalaute on ainutlaatuinen osa Aalto-yliopiston palautekokonaisuutta, sillä se tavoittaa opiskelijat läpi heidän opintojensa systemaattisesti koko Aallossa. Kurssipalautteen hyödyntäminen on tärkeä osa opetuksen ja koulutuksen kehittämistyötä sekä opiskeluun liittyvien palveluiden kehittämistä ja laadunvarmistusta. Kerättyä palautetta käytetään usealla eri tavalla ja tasolla ja sen hyödyntämiseen kiinnitetään erityistä huomiota Aallossa.

student, learning center, library

Kurssipalaute osana kurssin elinkaarta

Kurssipalaute on ainutlaatuinen osa Aalto-yliopiston palautekokonaisuutta, sillä se tavoittaa opiskelijat läpi heidän opintojensa systemaattisesti koko Aallossa. Kurssipalautteen hyödyntäminen on tärkeä osa opetuksen ja koulutuksen kehittämistyötä sekä opiskeluun liittyvien palveluiden kehittämistä ja laadunvarmistusta. Kerättyä palautetta käytetään usealla eri tavalla ja tasolla ja sen hyödyntämiseen kiinnitetään erityistä huomiota Aallossa.

Aalto University students doing group work, sitting at a table with their laptops and notebooks / photo by Aalto University, Aino Huovio
Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: