Aalto-käsikirja

Arvioinnit ja palautteet

Yliopistolain (87 §) mukaan yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista toimintaansa ja niiden vaikuttavuutta. Yliopistojen on myös osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa ja laatujärjestelmiensä arviointiin säännöllisesti. Yliopistojen tulee julkistaa järjestämiensä arviointien tulokset.
Aalto-yliopiston arviointiohjelma 2023-2029

Yliopiston arviointiohjelma

Arvioinnin tavoitteena on toiminnan laadun varmistaminen ja parantaminen sekä yhteisten parhaiden toimitapojen jalkauttaminen organisaatioon. Yliopiston arviointiohjelmassa kuvataan yliopiston toiminnan sisäinen ja ulkoinen arviointi sekä niihin liittyvä aikataulu. Ohjelmaa tarkennetaan vuosittain yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Arviointiohjelman valmistelusta vastaa johtamisen tukipalvelut (LSS). Ohjelman hyväksymisestä ja sen tuottamien tulosten hyödyntämisestä päättää rehtori. Aalto-yliopiston johtoryhmä (AMT) arvioi ohjelman toimeenpanon ja kehittämistarpeet yliopiston vuosikatselmuksessa.

Ulkoiset ja sisäiset arvioinnit

Yliopiston arviointiohjelman mukaiset ulkoiset arvioinnit suorittaa tapauskohtaisesti koottu pääsääntöisesti kansainvälinen arviointiryhmä. Arviointikohde toteuttaa vastuutahon antamien ohjeiden mukaisesti arvioinnin edellyttämän itsearvoinnin ja tiedonkeruun. Saadun materiaalin ja mahdollisten arviointivierailujen pohjalta arviointiryhmä arvioi toimintaa ja tuottaa sen pohjalta arviointiraportin kehittämisehdotuksineen. Toimenpiteiden toteutuksesta vastaa arviointikohteen johto osana arjen toimintaa ja sen kehittämistä. Eri arviointi­menettelyillä varmistetaan yliopiston laatujärjestelmän jatkuva ylläpito ja kehittäminen.

Sisäisen arviointi tapahtuu review-prosessissa (University review). Yliopisto katselmuksen itsearvioinnin tavoitteena on tukea Aallon itselleen asettamien tavoitteiden saavuttamista. Itsearviointi auttaa meitä tunnistamaan sisäisiä ja ulkoisia vahvuuksiamme ja kehittämiskohteita.

Ulkoiset arvioinnit

Seuraamme yliopiston tutkimuksen, opetuksen, taiteellisen toiminnan ja niiden vaikuttavuutta sekä laatua säännöllisesti. Arvioinnit suorittaa kansainväliset korkean tason asiantuntijoista kootut paneelit.

markkinointitutkimuskuvapieni_fi_fi.jpg

Yliopiston vuosikatselmus - University Review

Yksiköt arvioivat strategian implementoinnin toteutumista hyödyntäen edellisen vuoden palautteita ja tuloksia.

Aalto talvella

Palautteet ja kyselyt

Palautetta saadaan ja kerätään opiskelijoilta, henkilökunnalta ja sidosryhmiltä. Aalto-yhteisön äänen kuuleminen on tärkeää toiminnan kehittämisen kannalta. Opiskelijoiden palautteen hyödyntäminen on tärkeä osa opetuksen ja koulutuksen kehittämistyötä sekä opiskeluun liittyvien palveluiden kehittämistä ja laadunvarmistusta.

Aallon koko henkilöstön hyvinvointikysely tuottaa palautetta henkilöstön työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja siten mahdollistaa kehittämistoimet ja toimien kohdistamisen tarpeiden mukaan. Kysely antaa myös mahdollisuuden esihenkilölle saada palautetta johtamisestaan ja esihenkilötyöstään sekä tiimiläisten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

Kaikesta palautteesta keskustellaan yliopiston vuosikatselmus-prosessin yhteydessä ja sitä hyödynnetään monin eri tavoin.

Koulutuksen palauteperiaatteet ja Aallon opiskelijapalaute

Aallossa kerätään opiskelijoilta palautetta eri vaiheissa opintoja. Opiskelijoiden palautteen hyödyntäminen on tärkeä osa opetuksen ja koulutuksen kehittämistyötä sekä opiskeluun liittyvien palveluiden kehittämistä ja laadunvarmistusta. Kerättyä palautetta käytetään usealla eri tavalla ja tasolla. Tämän lisäksi palautteen vaikuttavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Myös opiskelijajärjestöt ja killat ovat kiinnostuneita palautteiden tuloksista.

ITP student team working outside

Aalto-yliopisto kerää palautetta myös eri palveluista toteuttamalla kyselyitä ja selvityksiä säännöllisesti. 

Arviointien linkittyminen kehittämiseen

Opetustilakysely 2019, kuva Aino Huovio

Arvioinneista ja palautekanavista saadun tiedon kytkeytyminen toiminnan kehittämiseen

Laadunhallinta on Aallossa yhteisöllistä toimintaa. Jatkuvan kehittämisen periaate (PDCA) on pyritty integroimaan kaikkeen toimintaan.

Aalto-käsikirja
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: