Aalto-käsikirja

Laatupolitiikka ja- järjestelmä

Aalto-yliopiston tavoitteena on jatkuvasti parantaa kaikkien toimintojen laatua ja toteuttaa yhteiset parhaimmat käytännöt organisaatiossa. Laatujärjestelmä on menettelyjen ja prosessien kokonaisuus, joilla pyritään turvaamaan ja parantamaan yliopistotoimintaa, sen koulutusta, sen tutkimusta ja muuta toimintaa. Se on osa yliopiston hallintoa ja jokapäiväisiä toimintojamme.
Aalto quality system

Aallon laatupolitiikan keskeiset periaatteet ovat:

 • erinomaisuuden tavoittelu kaikessa toiminnassa ja tekemisessä
 • jokaisen Aalto-yhteisön jäsenen panoksen tärkeys yhteisen tehtävän toteuttamiseksi
 • kaiken toiminnan ja johtamisen jatkuva arviointi ja kehittäminen
 • järjestelmälliset ja yhtenäiset menettelytavat toiminnan laadun ja tehokkuuden takaamiseksi.

Laatujärjestelmän tavoitteena on:

 • tukea yliopiston strategisten ja muiden toiminnan tavoitteiden saavuttamista sekä varmistaa yliopiston toiminnan ja tulosten korkea laatu
 • vahvistaa yhtenäistä laatukulttuuria sekä opiskelijoiden, henkilöstön ja ulkoisten sidosryhmien osallistumista yliopiston toiminnan suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen
 • selkeyttää ja yhtenäistää menettelytapoja sekä eri toimijoiden rooleja ja vastuita
 • tunnistaa ja jakaa parhaita käytänteitä ja vahvistaa yhtenäisiä toimintatapoja
 • varmistaa toiminnan suunnittelussa, johtamisessa, seurannassa ja kehittämisessä käytettävän laadullisen ja määrällisen tiedon luotettavuus sekä sen hyödyntäminen
 • tunnistaa, dokumentoida ja kehittää prosesseja palautteen pohjalta ja
 • ylläpitää ja vahvistaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä
 • varmistaa, että Aalto-yliopisto täyttää kansallisella ja kansainvälisellä tasolla asetetut laatuvaatimukset
 • varmistaa, että Aalto-yliopiston toiminta vastaa Euroopan korkeakoulualueen laadunvarmistuksen vaatimuksia ja suuntaviivoja (ESG)
 • vahvistaa Aalto-yliopiston mainetta ja kilpailukykyä.

Miksi Aalto-yliopistolla on laatujärjestelmä?

Euroopan korkeakoulutusalueen (EHEA) perustaminen ja muutokset korkeakoulujen toimintaympäristössä edellyttävät yliopistoilta jatkuvaa toiminnan kehittämistä sekä avoimuuden lisäämistä. Näistä syistä Aalto-yliopistolla on muiden eurooppalaisten ja suomalaisten yliopistojen tapaan laadunhallintajärjestelmä strategisen johtamisen ja kaiken toiminnan jatkuvan parantamisen tueksi.

Laatujärjestelmällä varmistamme, että Aalto-yliopiston toimintaa suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään systemaattisesti. Järjestelmän avulla myös seuraamme, että etenemme tavoitteissamme ja reagoimme kehittämistarpeisiin.

Yliopistolain mukaan suomalaisten yliopistojen on osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa ja laatujärjestelmiensä arviointiin säännöllisesti. Aalto-yliopiston laatujärjestelmä auditoitiin erinomaisin tuloksin alku vuonna 2023. Saatu laatuleima on voimassa 6 vuotta.

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: