Koulutustarjonta

Informaatioverkostot, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Mikä sinusta tulee isona? Kysymys voi olla mahdottoman vaikea ihmiselle, jota kiinnostaa vähän kaikki. Informaatioverkostojen monitieteiset opinnot yhdistävät kiehtovalla tavalla tekniikkaa, viestintää, yhteiskuntatieteitä, muotoilua ja liiketoimintaa sekä monia muita mahdollisia mielenkiintosi kohteita.
Aalto University / Students in a teamworking space in the Computer Science building / Photography Unto Rautio

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

16.3.2022 – 30.3.2022

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Hakuaika alkaa 16.3.2022 08:00 (UTC+2)

Koulutuksen kuvaus

Mikä sinusta tulee isona? Kysymys voi olla mahdottoman vaikea ihmiselle, jota kiinnostaa vähän kaikki. Laajat kiinnostuksen kohteet voi kuitenkin nähdä rikkautena – työelämän murroksen ja aikamme suurten haasteiden edessä kompleksisten ongelmien ratkaisutaidot, laaja-alainen ajattelu sekä luovuus ovat singonneet työelämän tärkeimpien taitojen joukkoon. Tähän kehitykseen Informaatioverkostot vastaa monitieteisillä opinnoilla, joissa yhdistyvät kiehtovalla tavalla tekniikka, viestintä, yhteiskuntatieteet, muotoilu ja liiketoiminta – vain muutamia mainitaksemme. Toisin kuin perinteiset diplomi-insinööriohjelmat, Informaatioverkostojen pääainekokonaisuus kasvattaa laajojen kokonaisuuksien ja tiedon hankkimisen asiantuntijoita – vahvan poikkitieteellisyyden ja käytännönläheisyyden siivittämänä.

Olet ehkä kiinnostunut tekniikasta, mutta se ei riitä. Haluat kenties ymmärtää tekniikan vaikutuksia ja mahdollisuuksia laajemmassa mittakaavassa. Silloin Informaatioverkostojen koulutus on sinua varten! Ohjelman tiivistä opiskelijaryhmää yhdistää tiedonjano, halu jatkuvasti oppia uutta sekä soveltaa oppimaansa osana laajempaa kokonaisuutta: organisaatioissa, yhteiskunnassa ja kokonaisessa ekosysteemissä.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon Informaatioverkostot pääaineenaan suorittaneilla on:

 • Ihmiskeskeinen ja kestävän kehityksen periaatteet huomioiva näkemys teknologiaan. Tutkinnon suorittaneet ymmärtävät teknologian roolin yhteiskunnan arvojen muokkaajana. Luodessaan uutta tekniikkaa he ymmärtävät loppukäyttäjän tarpeet ja kaupallistamisen luonnollisena osana insinöörityötä.
 • Matemaattisluonnontieteellinen, tietotekninen sekä yleissivistyksellinen tieto- ja taitopohja. Tutkinnon suorittaneet hallitsevat teknillisen alan matemaattisten ongelmien ratkaisun perustaidot, ohjelmoinnin perusteet sekä tunnistavat koulutukselleen keskeisen monitieteisen ajattelun.
 • Ymmärrys liiketoiminnasta organisaatioiden ja organisoitumisen kautta. Tutkinnon suorittaneet ymmärtävät asiakaslähtöisyyden liiketoiminnan perustana ja uusien digitaalisten palveluiden suunnittelussa. He ymmärtävät liiketoiminnan ja yrittäjyyden mahdollisuutena muokata organisaatioita ja yhteiskuntaa.
 • Monipuoliset viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Tutkinnon suorittaneet ymmärtävät vuorovaikutustaitojen merkityksen tiimityössä. He esittävät kysymyksiä, oppivat muilta ja osaavat viestiä omaa ydinosaamistaan selkeästi ja rohkeasti.
 • Palvelumuotoilun perustaidot. Tutkinnon suorittaneet hallitsevat palvelumuotoiluprosessin eri vaiheet, menetelmät ja työkalut sekä muotoiluajattelun ja ihmiskeskeisen suunnittelun periaatteet.
 • Hyvät itsensäjohtamisen ja hyvinvoinnin johtamisen taidot. Tutkinnon suorittaneet hallitsevat oman työnsä johtamisen: he kykenevät priorisoimaan, aikatauluttamaan ja delegoimaan työtehtäviään. He ymmärtävät että itsensäjohtaminen ja hyvinvointi ovat luovan tietotyön ytimessä ja keskeisiä tulevaisuuden taitoja.

Lisätietoja opetuskielistä

Informaatioverkostojen hakukohteessa opetuskieli on pääosin suomi, osin myös englanti. Osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi.

Opintojen rakenne

Informaatioverkostojen hakukohteeseen valitut opiskelijat suorittavat tekniikan kandidaatin tutkinnon Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun teknistieteellisessä kandidaattiohjelmassa pääaineenaan informaatioverkostot.

Teknistieteellisen kandidaattiohjelman (180 op, 3 vuotta) sisältö

 • Perusopinnot 65 opintopistettä (mm. matematiikkaa, fysiikkaa, ohjelmointia, tuotantotaloutta, kieliopintoja sekä omaan pääaineeseen suuntaavia opintoja)
 • Pääaine 75 opintopistettä (informaatioverkostojen opiskelijoilla tieto- ja mediatekniikkaa, tuotantotaloutta, monitieteinen projektityö ja kandidaatintyö ja -seminaari)
 • Sivuaine 20–25 opintopistettä
 • Vapaasti valittavat opinnot 15–20 opintopistettä

Ilmastonmuutos, informaation manipulointi ja muut aikamme kompleksiset ilmiöt vaativat laajojen kokonaiskuvien hahmottamista. Useiden alojen risteyskohdassa opiskelu antaa opiskelijalle monimuotoisempia ajatusmalleja ja taitoa yhdistellä asioita luovasti toisiinsa. Informaatioverkostojen opiskelijat ovat innokkaita rakentamaan tekniikan kautta parempaa yhteiskuntaa – monet maailmaa mullistavista keksinnöistä ovat muokanneet niin arvoja, rakenteita kuin ihmisten arkea.

Ensimmäisenä opintovuonna Informaatioverkostoissa painottuvat perusopinnot: tietotekniikka, matematiikka ja tuotantotalous. Fysiikan rooli on Informaatioverkostoissa varsin pieni, ja esimerkiksi pääsykokeissa fysiikkaa ei tarvita lainkaan.

Toisena opintovuonna painottuvat Informaatioverkostot -pääaineen omat kurssit, jotka pitävät sisällään muun muassa liiketoiminnan perusteita, ihmisen ja tietokoneen välistä vuorovaikutusta ja sen tutkimusta (human-computer interaction), tuotekehitysprojektin ja opiskelijan omien kiinnostuksen kohteiden mukaan esimerkiksi muotoilua, suunnittelua, koneoppimista ja laskentatoimea. Kolmantena opintovuonna painottuvat sivuaineopinnot sekä kandidaatintyö. Sivuaineen voi valita vapaasti Aalto-yliopiston sisältä ja se vahvistetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Aiheet

Kandidaattivaiheen opiskelija saa monipuolisen läpileikkauksen tietoyhteiskunnan tärkeimpiin ilmiöihin sekä digitaalisten tuotteiden ja palveluiden mahdollisuuksiin. Monipuolisen aihevalikoiman hienous on siinä, että opiskelija pääsee vapaasti kokeilemaan siipiään eri aineiden parissa ja saa paremman käsityksen omista vahvuuksistaan sekä siitä, mihin haluaa osaamistaan kehittää.

Laajemmasta kurssivalikoimasta poimittuja esimerkkikursseja ovat:

●    Tieteen ja tiedon perusteet (5 op)
●    Ryhmätoiminta ja organisointi (5 op)
●    Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op)
●    Organizing of Business (5 op)
●    Käyttäjälähtöinen tuotekehitysprojekti (5 op)

Oppiminen

Informaatioverkostoissa aloittaa vuosittain noin 50 opiskelijaa, ja ohjelman pienestä koosta johtuen opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa opintoihin liittyviin asioihin. Heillä on myös hyvät yhteydet opetushenkilökuntaan. Aallon teettämässä hyvinvointitutkimuksessa Informaatioverkostojen pääaineopiskelijoista ylivoimaisesti suurin osa kokee, että saa riittävästi tukea opintojensa aikana. Tiivis yhteisöllisyys on eräs ohjelman vahvuuksista – Informaatioverkostojen kilta Athene järjestää aktiivisesti erilaisia tapahtumia ja yritysyhteistöitä.

Opiskelumenetelmissä painottuu ongelmalähtöinen oppiminen, jossa opiskelijat ratkaisevat annettuja tehtäviä itsenäisesti tai ryhmissä. Ryhmätyöt antavat mahdollisuuden harjoitella erilaisia työrooleja ja vahvistavat tärkeitä vuorovaikutus- ja hyvinvointitaitoja.

Yritysmaailma on vahvasti kytköksissä opintoihin. Monien kurssien harjoitustyöt ovat yritysten ja organisaatioiden toimeksiantoja ja pureutuvat oikean maailman ongelmiin. Yhteistyötä tapahtuu myös erilaisten yhdistysten ja hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa. Opiskelijat ovat päässeet toteuttamaan yhteiskunnallisesti merkittäviä projekteja muun muassa Naisten Linjalle, Väestöliitolle, Helsingin kaupungille, Espoon kaupunginteatterille ja Suomen lukioille. 

Lisätietoa informaatioverkostojen opinnoista löydät meidän omilta sivuiltamme www.informaatioverkostot.fi sekä opiskelijaportaali Intosta.

Suuntautumisvaihtoehdot

Kandidaattiopintojen pääaine on informaatioverkostot.

Tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) suorittamaan valittu opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 op, 2 vuotta). Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa. Molempien tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.

Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista vaihtaa ohjelmaa tietyin edellytyksin joko Perustieteiden korkeakoulun sisällä tai muihin Aallon tekniikan alan korkeakoulujen ohjelmiin. Joihinkin DI-ohjelmiin on suora oikeus ja toisiin DI-ohjelmiin siirtymiselle voi olla ehtona, että kyseisen ohjelman sivuaine on suoritettu ja kandidaatin tutkinto suoritettu tietyllä keskiarvolla.

Lisää tietoa maisteriohjelmaan jatkamisesta löytyy Into-portaalista.

Kansainvälistyminen

Toimintaympäristö Aalto-yliopistossa on kansainvälinen, laitosten henkilökunta on kansainvälistä, myös kandidaatintutkinnossa kursseja suoritetaan kansainvälisessä opiskelijajoukossa.

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa on tavoitteena, että jokainen opiskelija kansainvälistyy jollakin tavalla opintojensa aikana. Opiskelu ulkomailla on sijoitus tulevaisuuteen ja omaan itseen. Se on myös meriitti, jota työnantajat arvostavat.  Paitsi akateemista hyötyä, ulkomailla opiskelu antaa henkistä ja kulttuurista pääomaa, suhdeverkoston ympäri maailman, kielitaitoa sekä ennen kaikkea uusia näkökulmia omaan koulutusalaan. Ulkomailla opiskelun ja elämisen kautta oppimasi tiedot ja taidot eivät ole tarpeen ainoastaan kansainvälisellä uralla vaan myös suomalaisissa työpaikoissa.

Aalto-yliopiston opiskelija voi kansainvälistyä monin eri tavoin:

 • lähtemällä opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon
 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla
 • opiskelemalla englanninkielisillä kursseilla
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää
 • toimimalla tuutorina Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ja kiltojen kansainväliseen toimintaan
 • tekemällä diplomityön ulkomailla
 • hakemalla kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan DI-vaiheessa

Jatko-opintomahdollisuudet

Diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaminen luo vankan pohjan tohtorin tutkintoon johtaviin opintoihin Aalto-yliopistossa tai jossain muussa yliopistossa kotimaassa tai ulkomailla.

Uramahdollisuudet

Informaatioverkostojen opiskelijoita voi hyvin sanoa digitaalisen ajan renessanssi-ihmisiksi – monipuolisen osaamispaletin omaavat “infolaiset” voivat suuntautua mitä erilaisimmille urapoluille. Keväällä 2020 toteutetun, informaatioverkostojen alumnin urapolkuja selvittävään työllistymiskyselyyn vastanneista 99,1% kertoo olevansa työllistettyjä. Työnimikkeitä olivat esimerkiksi:

●    Konsultti
●    UX-designer
●    Palvelumuotoilija
●    Toimitusjohtaja
●    Analyytikko
●    Ohjelmistokehittäjä
●    Sosiaalisen median tuottaja
●    Toimittaja

Vastavalmistuneiden yleisimpiä työpaikkoja olivat Aalto-yliopisto (tai Teknillinen Korkeakoulu), Futurice, Capgemini, Reaktor, Mandatum Life, Elisa, Nokia, Columbia Road, Gofore, Suunto, Kaiku Helsinki, Bain & Company, Sievo, Solita, Telia Company, Terveystalo, Veikkaus ja Nitor.

Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen erinomaiset urapalvelut, jotka tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille.
Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa.

Tutkimuksen painopisteet

Tutkimuksemme on poikkitieteellistä, eli se yhdistää useamman alan teemoja ja näkökulmia. Useimmiten mukana on vankka tietotekninen näkökulma sekä ihmis- ja yhteiskuntakeskeinen ajattelu. Esimerkkejä tutkimuksestamme on mm. älykaupunkien eriarvoisuus ja nuorten visiot tulevaisuuden mediasta.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus ja vapaavalintaiset kurssit yhdistävät eri alojen opiskelijoita tehokkaasti. Tämä luonteeltaan usein varsin spontaani monialaisuus on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Informaatioverkostot on jo 21 vuoden ajan ollut laaja-alaisuuden edelläkävijä. Opintojen tarkoituksena on kouluttaa diplomi-insinöörejä, jotka ymmärtävät laajasti tietoyhteiskuntaa ja toimivat sillanrakentajina eri alojen asiantuntijoiden välillä.

Opiskelija voi tehdä tutkinnosta omannäköisensä myös sivuaineen ja valinnaisten kurssien kautta. Käytössä on koko Aallon kurssi- ja sivuainetarjonta, ja halutessaan opiskelija voi myös hyödyntää toisen suomalaisen yliopiston kurssitarjontaa JOO-sopimuksen kautta. Opinnot sisällytetään tutkintoon, ja opinto-oikeus myönnetään määräajaksi.

Konkreettinen esimerkki usean eri alan risteyskohdasta on kandidaatintutkintoon sisältyvä Käyttäjälähtöinen tuotekehitysprojekti (5 op). Kurssi on teknistieteellisen kandidaattiohjelman pääaineita yhdistävä projektiryhmätyökurssi, joka antaa opiskelijoille valmiuksia toimia monialaisessa asiantuntijaryhmässä, soveltaa iteratiivista muotoiluprosessia monitahoisten ongelmien ratkaisemiseen, sekä ideoiden konkreettiseen testaamiseen ja analysointiin.

Yhteystiedot

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille osoitteeseen [email protected]. Tietoa opiskelijavalinnoista löytyy tekniikan alan hakusivuilta.

Informaatioverkostojen opintojen sisällön osalta voi ottaa yhteyttä suunnittelija Susanna Reunaseen,  [email protected], puh. 050 5941322.

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Tutustu meihin

Info

Informaatioverkostot (ulkoinen linkki)

Teknologia kiinnostaa sinua, mutta et täysin sovi perinteisiin insinöörin lokeroihin?

Niina Arvila seisoo Tietotekniikan talon aulassa

Infolainen voi opettaa slummien yrittäjille joukkorahoituksen saloja ja yläkoululaisille koodausta

Niina Arvila tutki diplomityössään, miten tietoisuutta joukkorahoituksesta ja siihen liittyviä taitoja voisi levittää köyhien maiden pienyhteisöjen yrittäjille. Opintojensa ohessa hän on pitänyt koodauskerhoa nuorille ja työskentelee UX Designerina teknologiatapahtuma Slushissa.

Uutiset
Aalto University / Students in a teamworking space in the Computer Science building / Photography Unto Rautio

Informaatioverkostojen opiskelijoiden ja alumnien tarinoita

Infon opiskelijoiden mietteitä opiskelusta ja alumnien uratarinoita.

Opiskelu Aallossa
Aalto-yliopisto / Athenen logo

Athene (ulkoinen linkki)

Athene on Informaatioverkostojen koulutusohjelman ainejärjestö eli kilta, joka yhdistää alan opiskelijoita, ajaa näiden etuja sekä järjestää jäsenilleen toimintaa.

A student walking on Aalto University campus in Otaniemi

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

Hakuaika alkaa 16.3.2022 08:00 (UTC+2)

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu