Koulutustarjonta

Informaatioverkostot, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Mikä sinusta tulee isona? Kysymys voi olla mahdottoman vaikea ihmiselle, jota kiinnostaa vähän kaikki. Informaatioverkostojen monitieteiset opinnot yhdistävät kiehtovalla tavalla tekniikkaa, liiketoimintaa, muotoilua ja yhteiskunnallista ajattelua. Opintomme ovat myös erittäin joustavat, koska uskomme että jokaisen pitää löytää se oma polku laaja-alaisten opintojen keskeltä. Siksi meillä on mahdollista esimerkiksi valita sivuaine ja muita opintoja vaikkapa aivan toisesta yliopistosta.
Aalto University / Students in a teamworking space in the Computer Science building / Photography Unto Rautio

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

13.3.2024 – 27.3.2024

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Haku kandidaattikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Mikä sinusta tulee isona? Kysymys voi olla mahdottoman vaikea ihmiselle, jota kiinnostaa vähän kaikki. Laajat kiinnostuksen kohteet voi kuitenkin nähdä rikkautena – työelämän murroksen ja aikamme suurten haasteiden edessä kompleksisten ongelmien ratkaisutaidot, laaja-alainen ajattelu sekä luovuus ovat singonneet työelämän tärkeimpien taitojen joukkoon. Tähän kehitykseen Informaatioverkostot vastaa monitieteisillä opinnoilla, joissa yhdistyvät kiehtovalla tavalla tekniikka, liiketoiminta, muotoilu ja yhteiskuntatieteet – vain muutamia mainitaksemme. Toisin kuin perinteiset diplomi insinööriohjelmat, Informaatioverkostojen pääainekokonaisuus kasvattaa laajojen kokonaisuuksien ja tiedon hankkimisen asiantuntijoita – vahvan poikkitieteellisyyden ja käytännönläheisyyden siivittämänä. 

Olet ehkä kiinnostunut tekniikasta, mutta se ei ole ainoa kiinnostuksesi. Haluat kenties ymmärtää tekniikan vaikutuksia ja mahdollisuuksia laajemmassa mittakaavassa. Silloin Informaatioverkostojen koulutus on sinua varten! Ohjelman tiivistä opiskelijaryhmää yhdistää tiedonjano, halu jatkuvasti oppia uutta sekä soveltaa oppimaansa osana laajempaa kokonaisuutta: organisaatioissa, yhteiskunnassa ja kokonaisessa ekosysteemissä.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon Informaatioverkostot pääaineenaan suorittaneilla on: 

Ihmiskeskeinen, kriittinen ja monipuolinen näkemys teknologiaan. Tutkinnon suorittaneet ymmärtävät teknologian roolin yhteiskunnan arvojen muokkaajana. Luodessaan uutta tekniikkaa he ymmärtävät loppukäyttäjän tarpeet ja kaupallistamisen luonnollisena osana insinöörityötä, jolla on laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia. 

Matemaattisluonnontieteellinen, tietotekninen sekä yleissivistyksellinen tieto- ja taitopohja. Tutkinnon suorittaneet hallitsevat teknillisen alan matemaattisten ongelmien ratkaisun perustaidot, ohjelmoinnin vahvat perusteet sekä tunnistavat koulutukselleen keskeisen monitieteisen ajattelun. 

Ymmärrys liiketoiminnasta organisaatioiden ja organisoitumisen kautta. Tutkinnon suorittaneet ymmärtävät asiakaslähtöisyyden liiketoiminnan perustana ja uusien digitaalisten palveluiden suunnittelussa. He ymmärtävät liiketoiminnan ja organisaatiot kanavana muokata yhteiskuntaa. 

Monipuoliset ryhmä- ja vuorovaikutustaidot. Tutkinnon suorittaneet ymmärtävät vuorovaikutustaitojen merkityksen tiimityössä. He esittävät kysymyksiä, oppivat muilta ja osaavat viestiä omaa ydinosaamistaan selkeästi ja rohkeasti. 

Tuotteistamisen ja muotoilun perustaidot. Tutkinnon suorittaneet hallitsevat käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen eri vaiheita, menetelmät ja työkalut sekä muotoiluajattelun ja ihmiskeskeisen suunnittelun periaatteet. 

Hyvät itsensä johtamisen ja hyvinvoinnin johtamisen taidot. Tutkinnon suorittaneet hallitsevat oman työnsä johtamisen: he kykenevät priorisoimaan, aikatauluttamaan ja delegoimaan työtehtäviään. He ymmärtävät, että itsensä johtaminen ja oma hyvinvointi ovat yhteisöllistä tekemistä ja keskeisiä tulevaisuuden taitoja. 

Opetuskieli

Informaatioverkostojen hakukohteessa opetuskieli on pääosin suomi, osin myös englanti. Osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi.

Diplomi-insinöörin tutkinnossa (maisterin tutkinto) pääasiallinen opetuskieli on englanti.

Opintojen rakenne

Informaatioverkostojen hakukohteeseen valitut opiskelijat suorittavat tekniikan kandidaatin tutkinnon Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun teknistieteellisessä kandidaattiohjelmassa pääaineenaan informaatioverkostot. Opinnot koostuvat kolmen vuoden mittaiseksi suunnitellusta, 180 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta: 

 • Perusopinnot 65 op (mm. matematiikkaa, ohjelmointia, tuotantotaloutta, kieliopintoja, fysiikkaa sekä omaan pääaineeseen suuntaavia opintoja)
 • Pääaineen opinnot 75 op (informaatioverkostojen opiskelijoilla tietotekniikkaa, monitieteellisyyttä, liiketoimintaa, projektityö ja kandidaatintyö ja -seminaari)
 • Sivuaineopinnot 20-25 op (sivuaine on vapaasti valittavissa)
 • Vapaasti valittavat opinnot 15-20 op 

Ilmastonmuutos, informaation manipulointi ja muut aikamme kompleksiset ilmiöt vaativat laajojen kokonaiskuvien hahmottamista. Useiden alojen risteyskohdassa opiskelu antaa opiskelijalle monimuotoisempia ajatusmalleja ja taitoa yhdistellä asioita luovasti toisiinsa. Informaatioverkostojen opiskelijat ovat innokkaita rakentamaan tekniikan kautta parempaa yhteiskuntaa – monet maailmaa mullistavista keksinnöistä ja organisaatioista muokkaavat niin arvoja, rakenteita kuin ihmisten arkea. 

Ensimmäisenä opintovuonna Informaatioverkostoissa painottuvat perusopinnot: tietotekniikka, matematiikka ja tuotantotalous. Mutta mukana on myös meille ominaisia opintoja, kuten tieteenfilosofiaa, ryhmätoimintaa, verkkoviestintää ja ihmisen tutkimusta. Fysiikan rooli on informaatioverkostoissa varsin pieni, ja esimerkiksi pääsykokeissa fysiikkaa ei tarvita lainkaan. 

Toisena opintovuonna painottuvat informaatioverkostot-pääaineen omat kurssit, jotka pitävät sisällään muun muassa liiketoiminnan perusteita, sosiaalipsykologiaa, ihmisen ja tietokoneen välistä vuorovaikutusta ja sen tutkimusta (human-computer interaction), tuotekehitysprojektin ja opiskelijan omien kiinnostuksen kohteiden mukaan esimerkiksi muotoilua, strategiaopintoja, koneoppimista ja laskentatoimea. Kolmantena opintovuonna painottuvat sivuaineopinnot sekä kandidaatintyö. Monet menevät myös ulkomaille vaihto-opiskelemaan toisena tai kolmantena vuonna.  

Aiheet 

Kandidaattivaiheen opiskelija saa monipuolisen läpileikkauksen insinöörimatematiikkaan, ohjelmointiin, liiketoiminnan perusteisiin sekä digitaalisten tuotteiden ja palveluiden mahdollisuuksiin. Monipuolisen aihevalikoiman hienous on siinä, että opiskelija pääsee vapaasti kokeilemaan siipiään eri aineiden parissa ja saa paremman käsityksen omista vahvuuksistaan ja kiinnostuksistaan. 

Laajemmasta kurssivalikoimasta poimittuja esimerkkikursseja ovat: 

 • Tieteen ja tiedon perusteet (5 op) 
 • Ryhmätoiminta ja organisointi (5 op) 
 • Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) 
 • Organizing of Business (5 op) 
 • Käyttäjälähtöinen tuotekehitysprojekti (5 op) 

Lisätietoa informaatioverkostojen opinnoista löydät meidän omilta sivuiltamme https://www.informaatioverkostot.fi/ sekä Opiskelijan oppaasta. Kursseihin saattaa tulla joitakin muutoksia lukuvuosiksi 2024–2026 — uudet opetussuunnitelmat julkaistaan huhtikuussa 2024, jolloin nekin tulevat nähtäville Opiskelijan oppaaseen.

Oppiminen 

Informaatioverkostoissa aloittaa vuosittain noin 50 opiskelijaa, ja ohjelman pienestä koosta johtuen opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa opintoihin liittyviin asioihin. Heillä on myös hyvät yhteydet ohjelman henkilökuntaan, joka on aktiivisesti mukana opiskelun arjessa kuuntelemassa ja auttamassa. Aallon teettämässä hyvinvointitutkimuksessa informaatioverkostojen opinnoissa korostuu erittäin vahva yhteisöllisyys ja vertaistuki. Tiivis yhteisöllisyys on eräs ohjelman vahvuuksista – Informaatioverkostojen kilta Athene järjestää aktiivisesti erilaisia tapahtumia ja yritysyhteistöitä. 

Opiskelumenetelmissä painottuu ongelmalähtöinen oppiminen, jossa opiskelijat ratkaisevat annettuja tehtäviä itsenäisesti tai ryhmissä. Ryhmätyöt antavat mahdollisuuden harjoitella erilaisia työrooleja ja vahvistavat tärkeitä vuorovaikutus- ja hyvinvointitaitoja. 

Yritysmaailma on vahvasti kytköksissä opintoihin. Monien kurssien harjoitustyöt ovat yritysten ja organisaatioiden toimeksiantoja ja pureutuvat oikean maailman ongelmiin. Yhteistyötä tapahtuu myös erilaisten yhdistysten ja hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa. Opiskelijat ovat päässeet toteuttamaan yhteiskunnallisesti merkittäviä projekteja muun muassa Naisten Linjalle, Väestöliitolle, THL:lle, Helsingin kaupungille, Espoon kaupunginteatterille ja Suomen lukioille. 

Teknistieteellinen kandidaattiohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Kandidaattiopintojen pääaine on informaatioverkostot.

Tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) suorittamaan valittu opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 op, 2 vuotta). Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa. Molempien tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua. 

Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista vaihtaa ohjelmaa tietyin edellytyksin joko Perustieteiden korkeakoulun sisällä tai muihin Aallon tekniikan alan korkeakoulujen ohjelmiin. Joihinkin DI-ohjelmiin on suora oikeus ja toisiin DI-ohjelmiin siirtymiselle voi olla ehtona, että kyseisen ohjelman sivuaine on suoritettu ja kandidaatin tutkinto suoritettu tietyllä keskiarvolla. 

Lisää tietoa maisteriohjelmaan jatkamisesta löydät Opiskelijan oppaasta

Kansainvälistyminen

Toimintaympäristö Aalto-yliopistossa on kansainvälinen, laitosten henkilökunta on kansainvälistä, ja myös kandidaatintutkinnossa kursseja suoritetaan kansainvälisessä opiskelijajoukossa. 

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa on tavoitteena, että jokainen opiskelija kansainvälistyy jollakin tavalla opintojensa aikana. Opiskelu ulkomailla on sijoitus tulevaisuuteen ja omaan itseen. Se on myös meriitti, jota työnantajat arvostavat. Akateemisen hyödyn lisäksi ulkomailla opiskelu antaa henkistä ja kulttuurista pääomaa, suhdeverkostoja ympäri maailman, kielitaitoa sekä ennen kaikkea uusia näkökulmia omaan koulutusalaan. Ulkomailla opiskelun ja elämisen kautta oppimasi tiedot ja taidot eivät ole tarpeen ainoastaan kansainvälisellä uralla vaan myös suomalaisissa työpaikoissa. 

Aalto-yliopiston opiskelija voi kansainvälistyä monin eri tavoin: 

 • lähtemällä opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon 
 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla 
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla 
 • opiskelemalla englanninkielisillä kursseilla 
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää 
 • toimimalla tuutorina Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ja kiltojen kansainväliseen toimintaan 
 • tekemällä diplomityön ulkomailla 
 • hakemalla kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan DI-vaiheessa 

Jatko-opintomahdollisuudet

Diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaminen luo vankan pohjan tohtorin tutkintoon johtaviin opintoihin Aalto-yliopistossa tai jossain muussa yliopistossa kotimaassa tai ulkomailla.

Uramahdollisuudet

Informaatioverkostojen opiskelijoita voi hyvin sanoa digitaalisen ajan renessanssi-ihmisiksi – monipuolisen osaamispaletin omaavat “infolaiset” voivat suuntautua mitä erilaisimmille urapoluille. Kesällä 2021 toteutetun, informaatioverkostojen alumnin urapolkuja selvittävään työllistymiskyselyyn vastanneista 97,1% kertoi olevansa työllistettyjä. Työnimikkeitä olivat esimerkiksi: 

 • UX-designer 
 • Tuotepäällikkö 
 • Palvelumuotoilija 
 • Toimitusjohtaja 
 • Analyytikko 
 • Ohjelmistokehittäjä 
 • Sosiaalisen median tuottaja 
 • Toimittaja 
 • Tutkija 
 • Konsultti 

Vastavalmistuneiden yleisimpiä työpaikkoja olivat Aalto-yliopisto, Futurice, Capgemini, Reaktor, Mandatum Life, Elisa, Nokia, Columbia Road, Gofore, Suunto, Kaiku Helsinki, Bain & Company, Sievo, Solita, Telia Company, Terveystalo, Veikkaus ja Nitor. 

Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen erinomaiset urapalvelut, jotka tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa. 

Unto Rautio

Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Perustieteiden korkeakoulu

Tutkimuksen painopisteet

Tutkimuksemme on poikkitieteellistä, eli se yhdistää useamman alan teemoja ja näkökulmia. Useimmiten mukana ovat vankka tietotekninen näkökulma sekä ihmis- ja yhteiskuntakeskeinen ajattelu. Esimerkkejä tutkimuksestamme ovat mm. älykaupunkien eriarvoisuus ja nuorten visiot tulevaisuuden mediasta.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus ja vapaavalintaiset kurssit tuovat eri alojen opiskelijoita tehokkaasti yhteen. Tämä luonteeltaan usein varsin spontaani monialaisuus on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä. 

Informaatioverkostojen hakukohteeseen valittu opiskelija voi valita kursseja Aallon koko tarjonnasta. Halutessaan hän voi sisällyttää tutkintoonsa vapaasti kursseja oman korkeakoulun ja alan ulkopuolella. Lisäksi hän voi JOO-sopimuksen avulla suorittaa opintoja missä tahansa suomalaisessa yliopistossa. 

Mitä opiskelen Aalto-yliopistossa ja mikä on informaatioverkostot?

Mitä diplomi-insinöörit opiskelee ja minkälaisiin töihin ne valmistuu? Tällä videolla pääset tutustumaan informaatioverkostojen pääaineeseen sekä kuulemaan opinnoista.

Katso video
Image from remote site: youtu.be

Tutustu meihin

An Cong

Informaatioverkostojen ohjelmassa opiskeleva An Cong kannustaa naisia tekniikan alalle: ”Tulkaa kampukselle katsomaan, miten mahtavaa täällä on”

Cong harkitsi lukioikäisenä opintoja niin lääketieteellisessä kuin kauppakorkeassa. Abivuonna kypsynyt päätös hakea Aalto-yliopistoon tekniikan alalle osoittautui loistoajatukseksi.

Uutiset
Niina Arvila seisoo Tietotekniikan talon aulassa

Infolainen voi opettaa slummien yrittäjille joukkorahoituksen saloja ja yläkoululaisille koodausta

Niina Arvila tutki diplomityössään, miten tietoisuutta joukkorahoituksesta ja siihen liittyviä taitoja voisi levittää köyhien maiden pienyhteisöjen yrittäjille. Opintojensa ohessa hän piti koodauskerhoa nuorille ja työskenteli UX Designerina teknologiatapahtuma Slushissa.

Uutiset
Akseli Äikäs. Kuva Oona Hilli/ Aalto-yliopisto

Akseli Äikäs tuli Aaltoon harvinaista polkua pitkin – Retuperän lisäksi piti keksiä joku muukin syy viettää aikaa Otaniemessä

Akseli Äikäs opiskelee Aallossa informaatioverkostoja ja harhaanjohtaa Retuperän WBK:ssa.

Uutiset
Info

Informaatioverkostot (ulkoinen linkki)

Teknologia kiinnostaa sinua, mutta et täysin sovi perinteisiin insinöörin lokeroihin?

Aalto-yliopisto / Athenen logo

Athene (ulkoinen linkki)

Athene on Informaatioverkostojen koulutusohjelman ainejärjestö eli kilta, joka yhdistää alan opiskelijoita, ajaa näiden etuja sekä järjestää jäsenilleen toimintaa.

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston hakijapalvelut

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille:

[email protected]

Perustieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

Ohjelman sisältöä ja opintoja koskevat kysymykset voi lähettää Perustieteiden korkeakoulun oppimispalveluille:

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: