Koulutustarjonta

Informaatioverkostot, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Informaatioverkostojen opintojen tarkoituksena on kouluttaa diplomi-insinöörejä, jotka ymmärtävät laaja-alaisesti tietoyhteiskuntaa ja toimivat sillanrakentajina eri alojen asiantuntijoiden välillä.
Aalto University / Students in a teamworking space in the Computer Science building / Photography Unto Rautio

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

18.3.2020 – 1.4.2020

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikan ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt. Yhteishakujen hakuajat vuonna 2021 ovat seuraavat: 
1. yhteishaku 7.1.-20.1.2021
2. yhteishaku 17.-31.3.2021

Huom! Vuoden 2021 hakukohteet ja hakuohjeet julkistetaan syksyllä 2020. Tämän hetkiset tiedot koskevat vuoden 2020 hakukierrosta.  

Koulutuksen tavoite

Informaatioverkostojen koulutuksen tavoitteena on, että opit ymmärtämään tieto- ja viestintätekniikan vaikutuksia ja mahdollisuuksia sekä suunnittelemaan ja kaupallistamaan uusia tuotteita ja palveluja. Tavoitteena on myös, että pystyt sekä luomaan sekä uutta tekniikkaa että sille käyttöä ja sisältöä – esimerkiksi uusia digitaalisia palveluita. Suunnittelun lähtökohtana ovat palveluiden tarpeet sekä niiden yhteiskunnalliset vaikutukset. Suunnittelijat ja kehittäjät eivät kenties aina ymmärrä ihmisten erilaisia tarpeita tai teknologian kaupallistamisen yhteiskunnallisia vaikutuksia, eivätkä osaa nähdä teknologiaa yhteiskunnan arvojen muokkaajana. Tietoteknisen osaamisen muuttaminen yhteiskunnalliseksi vaikuttamiseksi, tuotteiden ja palveluiden kautta, voi olla vaikeaa.

Informaatioverkostot vastaa näihin haasteisiin monitieteisillä opinnoilla. Opintoihin sisältyy teknisten opintojen lisäksi mm. viestintää, liiketoimintaa, humanismia ja yhteiskuntatieteitä. Opiskelussa painottuu ongelmalähtöinen oppiminen, jossa opiskelijat ratkaisevat annettuja tehtäviä itsenäisesti. Ryhmätyöt antavat mahdollisuuden harjoitella erilaisia työrooleja ja auttavat toimimaan yhdessä erilaisten ihmisten kanssa.

Jos olet kiinnostunut tekniikasta, mutta osana laajempia kokonaisuuksia, informaatioverkostojen koulutus on sinua varten! Lisäksi meillä korostuu halu jatkuvasti oppia ja soveltaa uutta osana laajempia kokonaisuuksia, kuten organisaatiot, yhteiskunta sekä ekosysteemit. Informaatioverkostoissa matematiikkaa opiskellaan yhtä paljon kuin muissakin Aallon tekniikan alan pääaineissa – ihmisläheisyyden lisäksi ei siis ole haittaa kohtuullisesta matikkapäästäkään!

Informaatioverkostoissa aloittaa vuosittain noin 45 opiskelijaa, ja ohjelman pienestä koosta johtuen opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa opintoihin liittyviin asioihin. Heillä on myös hyvät yhteydet opetushenkilökuntaan. Informaatioverkostojen opiskelijoista noin puolet on miehiä.

Koulutuksen sisältö

Informaatioverkostojen kandidaattiohjelman opinnot rakentuvat perusopinnoista (65 op), pääaineopinnoista (65 op) sekä sivuaineopinnoista (25 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (25 op). 

Lisätietoa informaatioverkostojen opinnoista löydät meidän omilta sivuiltamme www.informaatioverkostot.fi sekä opiskelijaportaali Intosta.

Opintojen rakenne

Informaatioverkostojen hakukohteeseen valitut opiskelijat suorittavat tekniikan kandidaatin tutkinnon Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun teknistieteellisessä kandidaattiohjelmassa pääaineenaan informaatioverkostot. Alla on esitetty kurssitiedot 2018-2020 opetussuunnitelman mukaan. Kursseihin saattaa tulla joitakin muutoksia uuteen 2020-2022 opetussuunnitelmaan. Uudet opetussuunnitelmat julkaistaan huhti-toukokuussa 2020 ja ne ovat siitä lähtien nähtävillä opiskelijaportaali Intossa.

Teknistieteellisen kandidaattiohjelman (180 op, 3 vuotta) sisältö

 • Perusopinnot 65 opintopistettä (mm. matematiikkaa, fysiikkaa, ohjelmointia, tuotantotaloutta, kieliopintoja sekä omaan pääaineeseen suuntaavia opintoja)
 • Pääaine 65 opintopistettä (informaatioverkostojen opiskelijoilla tieto- ja mediatekniikkaa, tuotantotaloutta, monitieteinen projektityö ja kandidaatintyö ja -seminaari)
 • Sivuaine 20–25 opintopistettä
 • Vapaasti valittavat opinnot 25–30 opintopistettä

Lisätietoja opetuskielistä

Informaatioverkostojen hakukohteessa opetuskieli on pääosin suomi, osin myös englanti. Osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi.

Uramahdollisuudet

Ohjelman monitieteisyys antaa hyvän pohjan monenlaisiin ammatteihin. Informaatioverkostoista diplomi-insinööriksi valmistunut voi ryhtyä esimerkiksi yrittäjäksi, palveluiden muotoilijaksi, liikkeenjohdon konsultiksi, ohjelmistoarkkitehdiksi, sosiaalisen median tuottajaksi, data-analyytikoksi, tai toimittajaksi.

Opinnäytetyö

Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu opinnäyte, kandidaatintyö, joka laaditaan koulusivistyskielellä pääaineen alaan liittyvästä aiheesta. Kandidaatintyö on osa 10 opintopisteen opintokokonaisuutta, johon sen lisäksi kuuluvat kandidaattiseminaari ja kypsyysnäyte.

Kandidaatintyön ja seminaarin tavoitteena on, että opiskelija oppii

 • hakemaan tieteellistä tietoa, muodostamaan tutkimussuunnitelman.
 • työstämään tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi.
 • raportoimaan opinnäytteensä tutkimustulokset tieteellisen esitystavan mukaisesti.
 • esittämään opinnäytteensä julkisesti.
 • tieteellistä argumentaatiota arvioimalla muiden opiskelijoiden laatimia opinnäytetöitä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) suorittamaan valittu opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 op, 2 vuotta). Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa. Molempien tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua. Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista vaihtaa ohjelmaa tietyin edellytyksin joko Perustieteiden korkeakoulun sisällä tai muihin Aallon tekniikan alan korkeakoulujen ohjelmiin. Joihinkin DI-ohjelmiin on suora oikeus ja toisiin DI-ohjelmiin siirtymiselle voi olla ehtona, että kyseisen ohjelman sivuaine on suoritettu ja kandidaatin tutkinto suoritettu tietyllä keskiarvolla. Diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaminen luo vankan pohjan tohtorin tutkintoon johtaviin opintoihin Aalto-yliopistossa tai jossain muussa yliopistossa kotimaassa tai ulkomailla.

Pääaineen valinta

Pääaine on Informaatioverkostot.

Kansainvälistyminen

Toimintaympäristö Aalto-yliopistossa on kansainvälinen, laitosten henkilökunta on kansainvälistä, myös kandidaatintutkinnossa kursseja suoritetaan kansainvälisessä opiskelijajoukossa.

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa on tavoitteena, että jokainen opiskelija kansainvälistyy jollakin tavalla opintojensa aikana. Opiskelu ulkomailla on sijoitus tulevaisuuteen ja omaan itseen. Se on myös meriitti, jota työnantajat arvostavat.  Paitsi akateemista hyötyä, ulkomailla opiskelu antaa henkistä ja kulttuurista pääomaa, suhdeverkoston ympäri maailman, kielitaitoa sekä ennen kaikkea uusia näkökulmia omaan koulutusalaan. Ulkomailla opiskelun ja elämisen kautta oppimasi tiedot ja taidot eivät ole tarpeen ainoastaan kansainvälisellä uralla vaan myös suomalaisissa työpaikoissa.

Aalto-yliopiston opiskelija voi kansainvälistyä monin eri tavoin:

 • lähtemällä opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon
 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla esim. Stanford Summer School
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla
 • opiskelemalla englanninkielisillä kursseilla
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää
 • toimimalla tuutorina Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ja kiltojen kansainväliseen toimintaan
 • tekemällä diplomityön ulkomailla
 • hakemalla kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan DI-vaiheessa

 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopistossa on mahdollista yhdistää kolmen eri alan: tekniikan, taiteen ja talouden, opintoja. Aalto-yliopiston sisäisessä liikkuvuudessa opiskelija voi hakea opinto-oikeutta toiseen Aalto-yliopiston korkeakouluun. Opiskelija voi hakea opinto-oikeutta yksittäiselle kurssille tai kokonaisuuteen (esimerkiksi sivuaine).

Valtakunnallisen JOO-sopimuksen perusteella opiskelija, jolla on tutkinnon suorittamisoikeus jossakin suomalaisessa yliopistossa, voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa.

Kandidaatintutkintoon sisältyy SCI-projektikurssi (5 op). Kurssi on teknistieteellisen kandidaattiohjelman pääaineita yhdistävä projektiryhmätyökurssi, joka antaa opiskelijoille valmiuksia toimia monialaisessa asiantuntijaryhmässä, soveltaa iteratiivista suunnitteluprosessia monitahoisten ongelmien ratkaisemiseen, sekä ideoiden konkreettiseen testaamiseen ja analysointiin.

Yhteystiedot

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille osoitteeseen [email protected]. Tietoa opiskelijavalinnoista löytyy tekniikan alan hakusivuilta.

Informaatioverkostojen opintojen sisällön osalta voi ottaa yhteyttä suunnittelija Susanna Reunaseen,  [email protected], puh. 050 5941322.

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Tutustu meihin

Info

Informaatioverkostot

Teknologia kiinnostaa sinua, mutta et täysin sovi perinteisiin insinöörin lokeroihin?

Aalto University / Students in a teamworking space in the Computer Science building / Photography Unto Rautio

Informaatioverkostojen opiskelijoiden ja alumnien tarinoita

Infon opiskelijoiden mietteitä opiskelusta ja alumnien uratarinoita.

Opiskelu Aallossa
Aalto-yliopisto / Athenen logo

Athene

Athene on Informaatioverkostojen koulutusohjelman ainejärjestö eli kilta, joka yhdistää alan opiskelijoita, ajaa näiden etuja sekä järjestää jäsenilleen toimintaa.

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

Hakuaika on päättynyt. Yhteishakujen hakuajat vuonna 2021 ovat seuraavat: 
1. yhteishaku 7.1.-20.1.2021
2. yhteishaku 17.-31.3.2021

Huom! Vuoden 2021 hakukohteet ja hakuohjeet julkistetaan syksyllä 2020. Tämän hetkiset tiedot koskevat vuoden 2020 hakukierrosta.  

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu