Koulutustarjonta

Energia- ja konetekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Haluatko päästä kahden klassisen insinöörialan risteyskohtaan, joista kumpikin on mielenkiintoisessa murroksessa ja ratkaisevassa asemassa siirryttäessä kohti nollapäästöisiä yhdyskuntia? Energia- ja konetekniikka on Aalto-yliopiston uusi pääaine, jossa painotetaan kokonaisuuksien hallintaa ja järjestelmäosaamista. Opiskelijat paitsi taitavat yksityiskohtien suunnittelun, myös ymmärtävät eri koneiden ja järjestelmien paikan osana isompaa kokonaisuutta.
Neljä henkilöä tutkimassa konetta

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

16.3.2022 – 30.3.2022

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Miten luodaan nollaenergiatalo, saastuttamaton risteilyalus tai kierrätysmateriaalia hyödyntävä tuote tulevaisuuden tarpeisiin? Entä miten auringon energia saadaan hyödynnettyä sekä sähkönä että lämpönä erilaisissa sovelluksissa? Sekä konetekniikassa että energian tuotannossa on niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin paljon kehitettävää. Ala tarvitsee uudenlaisia osaajia, jotka uskaltavat yhdistää eri paikoista kerryttämäänsä tietoa ja osaamista jopa radikaalin luovalla tavalla. Aalto-yliopiston kannustavassa ja inspiroivassa ilmapiirissä rohkaistut luottamaan omiin ideoihisi, tuomaan niitä kuulluiksi ja kokeilemaan uusia ratkaisuja.  

Kandidaatin tutkinto antaa erinomaiset valmiudet jatkaa opintoja energia- tai konetekniikan maisteriohjelmiin, jotka tähtäävät diplomi-insinöörin tutkintoon. Tekniikan kandidaatilla energia- ja konetekniikka pääaineenaan on seuraavat valmiudet: 

 • Kyky suunnitella moderneja koneita. Opiskelija ymmärtää toiminnallisten, älykkäiden koneiden suunnitteluprosessin komponentteja ja järjestelmiä myöten.  
 • Kestävyyden omaksuminen osaksi suunnittelu- ja valmistusmenetelmiä. Opiskelija osaa huomioida elinkaariajattelun ja kiertotalouden näkökulman muun muassa energiantuotannon, yhdyskuntarakentamisen ja koneiden suunnitteluprosesseissa sekä ymmärtää kyseisten alojen kasvavan roolin ympäristökysymyksissä.  
 • Taito yhdistellä asioita luovasti ja soveltaa opittuja suunnittelu- ja valmistusmenetelmiä ratkaisujen löytämiseksi. Opiskelija osaa etsiä ratkaisuvaihtoehtoja koneiden suunnittelussa ja valmistuksessa sekä energiantuotannossa myös silloin, kun valmista ratkaisua ei ole. 
 • Valmius analysoida insinöörityön metodeja, prosesseja, tuloksia ja vaikutuksia kriittisesti. Valmistuneet rohkenevat haastaa vanhoja metodeja ja prosesseja ja omalta osaltaan uudistaa alaa. 
 • Tarvittavat luonnontieteiden, matematiikan ja tietotekniikan taidot. Valmistuneet osaavat käyttää energia- ja konetekniikan aloille ominaisia tietoteknisiä ohjelmistoja ja apuvälineitä sekä hallitsevat mekaniikan ja matematiikan perustaidot. 

Opetuskieli 

Energia- ja konetekniikan pääaineen opetus järjestetään suomeksi ja osin englanniksi. Osa perusopetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi.

Opintojen rakenne 

Tekniikan kandidaatin opinnot koostuvat kolmen vuoden mittaiseksi suunnitellusta, 180 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta: 

 • yhteiset opinnot  

 • pääaineen opinnot 

 • sivuaineen opinnot 

 • vapaasti valittavat opinnot  

Ensimmäisenä vuonna korostuvat yhteiset opinnot, joissa rakennetaan perusta teknillistieteelliselle osaamiselle ja ammatti-identiteetille. Toisen ja kolmannen vuoden aikana opiskelijat syventyvät tarkemmin energia- ja konetekniikkaan sekä alkavat rakentaa omannäköistään kurssikokonaisuutta haluamaansa maisteriohjelmaa silmällä pitäen

Suuntautumisvaihtoehdot 

Tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden jatkaa opintoja diplomi-insinööriksi. Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) energia- ja konetekniikassa, opiskelija saa oikeuden suorittaa diplomi-insinöörin (DI, 120 op, 2 vuotta) tutkinnon seuraavissa maisteriohjelmissa: 

 1. Energy in Buildings and Built Environment 

 2. Energy Conversion Processes 

 3. Energy Systems and Markets  

 4. Industrial Energy Processes and Sustainability 

Näiden lisäksi opiskelija voi tietyin edellytyksin hakeutua Insinööritieteiden korkeakoulun toiseen maisteriohjelmaan tai Aalto-yliopiston toisen korkeakoulun tarjoamaan maisteriohjelmaan. Opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua myös kansainvälisiin yhteisohjelmiin joko Aalto-yliopiston yhteisessä maisteriohjelmahaussa tai partneriyliopiston kautta.  

Opiskelijalla on myös vapaus valita sivuaine tai valinnaisia kursseja mistä tahansa toisesta Aalto-yliopiston korkeakoulusta mahdolliset esitietovaatimukset ja rajaukset huomioiden. 

Portrait of Eetu Kivelä

Alumni Eetu Kivelä: Minulle laivat olivat, ja edelleen ovat ylivoimaisesti paras tekninen tuote

Projektipäällikkö Eetu Kivelä kiinnostui monimutkaisista rakenteista ja virtausdynamiikasta jo opiskelujensa alkuvaiheessa.

Ihmiset
Portrait of alumna Aino Mäntyranta

Tohtoriopiskelija Aino Mäntyranta: Materiaalit veivät mukanaan jo kandivaiheessa

Aino Mäntyrannan kiinnostus materiaalitekniikkaan johdatti hänet diplomityöpalkinnon voittoon ja tutkijan uralle.

Ihmiset
Lien Tran at her graduation ceremony

Alumni Lien Tran yhdisti matematiikan lujuusopin opintoihin

Mechanical Engineering - alumni Lien Tran tekee parhaillaan toista maisterintutkintoa työskennellessään samanaikaisesti konseptisuunnittelijana.

Ihmiset
Ilari Ranta-Aho wakeboarding

Alumni Ilari Ranta-Ahosta piti tulla arkkitehti, mutta LVI-tekniikka veikin mennessään

Ilari Ranta-Ahon parhaat opiskelumuistot liittyvät hyviin opiskelukavereihin. Hän neuvoo myös uusia opiskelijoita verkostoitumaan ja tutustumaan kanssaopiskelijoihin.

Ihmiset

Kansainvälistyminen 

Insinööritieteiden kandidaattiohjelman opettajakunta on kansainvälistä, ja opiskelijoille avautuvat laajat verkostot ympäri maailmaa. Opiskelijoilla on mahdollisuus opintojensa aikana kansainvälistyä monin eri tavoin, esimerkiksi opiskelijavaihdon, kesäkurssien, työharjoittelun tai vieraskielisten kurssien kautta. Aalto-yliopiston maisteriohjelmat ovat englanninkielisiä ja houkuttelevat opiskelijoita ympäri maailmaa. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus hakea kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan.  

Jatko-opintomahdollisuudet  

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri -koulutus antaa valmiuden tohtori- ja jatko-opintoihin. 

Uramahdollisuudet 

Insinöörien asiantuntemusta, johtajuutta ja kykyä toteuttaa kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja tarvitaan laajalti. Alalla on lähes rajattomat työllistymismahdollisuudet niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Energia- ja konetekniikan yritykset sekä tutkimus- ja koulutuslaitokset ovat avainasemassa monien globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Suomen viennin osalta konetekniikka on kärkipään aloja. Olet omalta osaltasi rakentamassa puhtaampaa maailmaa, sillä energia ja koneet ovat keskiössä niin ilmastonmuutoksen torjunnassa kuin kaupungistumisessakin.  

Diplomi-insinööriksi valmistuneiden tyypillisiä urapolkuja ovat muun muassa: 

 • asiantuntijatehtävät yritysten tuotekehitysyksiköissä 

 • vaativat tutkimus- ja kehitystehtävät yrityksissä, valtiolla tai kunnan palveluksessa 

 • projektipäällikkö, tuotantopäällikkö ja muut johto- tai esimiestehtävät yrityksissä 

 • tohtorikoulutettavana tai tutkijana toimiminen yliopistossa tai muissa tutkimuslaitoksissa 

 • konsultointi- tai tutkimustehtävissä työskentely esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvien toimialojen parissa 

 • yrittäjyys esimerkiksi perheyrityksen jatkajana tai oman yrityksen perustajana. 

Insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet diplomi-insinöörit ovat jo useiden vuosien ajan työllistyneet parhaiten kaikkiin Suomen tekniikan alan yliopistoista valmistuneisiin diplomi-insinööreihin verrattuna. Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen erinomaiset urapalvelut, jotka tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa. Mikäli akateeminen ura kiinnostaa, antaa Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri -koulutus valmiuden tohtori- ja jatko-opintoihin. 

Tutkimuksen painopisteet 

Konetekniikan laitos on johtava monialainen tutkimusyksikkö, jolla on vahvoja siteitä teollisuuteen ja jonka työn vaikutus näkyy elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. Ajankohtaisia tutkimuksen teemoja ovat muun muassa digitaalinen konetekniikka, uudet energiaratkaisut ja energian varastointi. Jälkimmäinen tarkastelee vedyn mahdollisuuksia tulevaisuuden päästöttömien energiajärjestelmien kantajana.  

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 

Eri tiedekuntien rajat ylittävä yhteistyö on näkyvässä roolissa Aalto-yliopistossa, eikä Energia- ja konetekniikan pääaine ole poikkeus. Insinööritieteiden korkeakoulun kurssien lisäksi osa kursseista käydään esimerkiksi Perustieteiden korkeakoulussa. Opiskelijoilla on myös vapaus valita sivuaine tai valinnaisia opintokokonaisuuksia mistä tahansa toisesta Aalto-yliopiston korkeakoulusta.  

Yhteystiedot

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille osoitteeseen [email protected]. Tietoa opiskelijavalinnoista löytyy tekniikan alan hakusivuilta.

Koulutuksen yhteystiedot 

Saara Kanerva 

[email protected] 

050 4085549 

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu