Utbildningsutbud

Doktorandprogrammet i elektroteknik

Det mångvetenskapliga doktorandprogrammet i elektroteknik erbjuder de utexaminerade möjligheter att arbeta inom flera forskningsområden, från traditionell elektroteknik och energi till välfärdsteknologi, nanovetenskaper och kommunikationsteknik.

På den här sidan hittar du information on doktorsstudier samt om ansökningen till doktorandprogrammet i elektroteknik
Aalto ELEC

Examen:

Teknologie doktor

Ansökningsperiod:

16.12.2021 – 3.6.2022

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

4 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

På den här sidan

Loading table of contents

Bekanta dig med doktorsstudier

Kolla filmen ovan samt vår nätsida

Doktorandprogrammets mål

Doktorandprogrammet i elektroteknik utgår från en gedigen matematisk och naturvetenskaplig grund. Programmet täcker alla områden inom Högskolan för elektroteknik och möjliggör mångvetenskapligt samarbete med hela universitetet. För programmet ansvarar institutionen för elektronik och nanoteknik (tidigare institutionen för radiovetenskap och -teknik och institutionen för mikro- och nanoteknik), institutionen för elektroteknik och automation, institutionen för signalbehandling och akustik och institutionen för kommunikations- och nätverksteknik. I handledningen av doktorsavhandlingar deltar även Skoggård radioforskningsinstitut och Forskningscentret för mikro- och nanoteknologi Micronova.

Studiernas innehåll

Programmets mål är att utbilda doktorer i bl.a. elektroteknik, energi, välfärdsteknologi, robotik, nanovetenskaper, radioteknik, kommunikationsteknik och branscher som tillämpar dessa områden för att arbeta inom den akademiska världen, den offentliga förvaltningen och näringslivet. Doktorsexamen kan avläggas på fyra år vid heltidsstudier. Studier som stöder forskningsarbetet skräddarsys för varje doktorand i enlighet med hens mål.

Doktorsexamen består av följande helheter:

 1. lärdomsprovet, d.v.s. doktorsavhandlingen
 2. studier inom forskningsområdet 20–35 ECTS
 3. allmänna forskningsfärdighets studier 5–20 ECST

  Undervisningsspråk

  Undervisningsspråket är huvudsakligen engelska, men doktorsavhandlingen kan också skrivas på finska eller svenska.

  Examensspråk

  Den sökande anger i sin ansökan på vilket språk hen ämnar avlägga examen (examensspråk). Examen kan avläggas på finska, svenska eller engelska. Om doktoranden skriver sin doktorsavhandling på finska eller svenska är också examensspråket finska eller svenska. Om doktorsavhandlingen skrivs på engelska kan den sökande välja engelska som examensspråk. Examensspråket fastställs av forskarutbildningsrådet. Examensspråket kan av grundad anledning bytas ut senare om till exempel språket för doktorsavhandlingen har ändrats.

  Heltidsstudier och deltidsstudier

  Alla doktorander defineiras som antingen heltids- eller deltidsstuderande. Doktoranden kan inte själv ändra på studieintensiteten, men den kan ändras genom att vid behov göra en ansökan om förändrad studieintensitet.

  Doktorsstudier på heltid

  En doktorand som studerar på heltid ska planera sina studier så att hen kan avlägga doktorsexamen inom fyra år från och med att studierätten beviljats. Den som söker in till doktorandstudier på heltid ska ha finansiering för studierna i åtminstone de 6 första månaderna (till exempel finansiering från arbetsgivaren, projektfinansiering eller stipendium). En sökande som är anställd utanför Aalto-universitetet ska till sin ansökan bifoga ett intyg från sin arbetsgivare (chef) över möjligheten till studier på heltid (minst 80 % av arbetstiden kan användas för studier).

  Doktorsstudier på deltid

  Den som inte uppfyller ovannämnda förutsättningar för heltidsstudier kan bedriva doktorandstudier på deltid. Då planeras doktorandstudierna så att det tar mer än fyra år, men högst åtta år att avlägga doktorsexamen. Till denna grupp hör bland annat sådana doktorander som är anställda någon annanstans än vid högskolan.
  Den som söker till doktorandstudier på deltid rekommenderas att diskutera huruvida avhandlingsarbetet är nära kopplat till det egna arbetet och vilka möjligheter arbetsgivaren har att stöda intensiva doktorandstudier vid sidan av arbetet.

   

  Sök till oss!

  Till doktorandstudier i elektroteknik kan du söka året runt (med undantag av juli). Se noggrannare ansökningstider nedan.

  Antagningen baserar sig på dina individuella meriter, som du ska presentera i din ansökan och i dokumenten du bifogar till ansökan. Ansökningarna behandlas och beslut fattas från fall till fall. Dekanus för Högskolan för elektroteknik fattar beslutet om antagning. Samtidigt bekräftas forskningsområdet och ansvarsprofessorn. Antagnings besluten fattas inom cirka en månad efter att ansökningstiden gått ut. Varje sökande meddelas om beslutet. Den primära studierätten beviljas för avläggande av doktorsexamen i teknik. Studietiden begränsas inte, men den rekommenderade tiden för att avlägga examen är fyra (4) år heltidsstudier.

  Ansökningstider

  Ansökningstider 2022

  Ansökningstiden går ut Antagningsbesluten görs
  Torsdagen 5 maj Fredagen 20 maj
  Fredagen 3 juni Måndagen 20 juni
  Torsdagen 11 augusti Fredagen 26 augusti
  Torsdagen 1 september Fredagen 16 september
  Torsdagen 6 oktober Fredagen 28 oktober
  Torsdagen 10 november Fredagen 25 november
  Fredagen 2 december Måndagen 19 december

   

  Behandling av ansökningar

  Ansökningen behandlas på forskarutbildningsrådets följande möjliga möte, då alla obligatoriska dokument har lämnats in. Endast fullständiga ansökningar behandlas. Ofullständiga ansökningar förkastas, ifall inte ansökan har kompletterats inom utsatt tid. Studierätten börjar efter att dekanen har beviljat studierätt och den sökande har tagit emot studieplatsen. Den sökande skall inom två veckor ta emot den erbjudan studieplatsen och starten på studierätten kan inte skjutas upp.

  Bestämmelsen om en högskoleplats

  I enlighet med bestämmelsen om en högskoleplats kan en sökande ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar samma termin vid en yrkeshögskola eller ett universitet i Finland. Bestämmelsen om en högskoleplats omfattar alla utbildningar som leder till högskoleexamen. Bestämmelsen gäller både gemensam ansökan, separata ansökningar och ansökningar till utbildning som leder till påbyggnadsexamen (licentiat, doktor) vid ett universitet.

  Du kan ta emot endast en studieplats som leder till examen, även om du inom ramen för olika antagningar skulle erbjudas flera studieplatser.

  Behörighet att ansöka

  Den allmänna behörigheten för universitetsstudier fastställs i universitetslagen (Universitetslag 558/2009, 37 §) och i Aalto-universitetets antagningsgrunder 2022. Till studier som leder till en vetenskaplig forskarexamen inom Doktorandprogrammet i elektroteknik antas sökande som har avlagt en av följande:

  • lämplig högre högskoleexamen i Finland
  • lämplig högre yrkeshögskoleexamen i Finland
  • lämplig utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier.

  Godkännande av utländska examina som grund för forskarexamen

  Förutsättningen för att en examen som avlagts utomlands ska ge behörighet är att den ska ge behörighet för motsvarande studier i landet i fråga. För godkännande av examina som har avlagts utomlands krävs i regel studier som omfattar minst fyra år, som inkluderar ett lärdomsprov av typen pro gradu och som enligt högskolans bedömning ger tillräckliga färdigheter för forskarstudier vid Högskolan för elektroteknik. Den allmänna riktlinjen för godkännande av europeiska examina som grund för en forskarexamen är en kombination av universitetsexamina som har avlagts i enlighet med Bolognaprocessen (3 + 2 år).

  Om den sökandes examen eller utbildning avviker från beskrivningen ovan men ger behörighet för forskarstudier i det land där examen beviljats eller utbildningen ordnats ska den sökande lämna in ett intyg över sin behörighet för forskarstudier i landet i fråga.

  Godkännande av högre yrkeshögskoleexamen som grund för forskarexamen

  För sökande som har avlagt högre yrkeshögskoleexamen i Finland överväger högskolan från fall till fall den sökandes förutsättningar att framgångsrikt avlägga forskarsexamen. Om högskolan anser att en sökande som har avlagt högre yrkeshögskoleexamen kan uppnå förutsättningarna för att avlägga forskarexamen bestäms det kompletterande studier för den sökande så att förutsättningarna för forskarstudier uppfylls. Antalet kompletterande studier får dock inte överstiga 60 ECTS. Om antalet kompletterande studier blir för stort, kommer den sökande att instrueras att genomföra en högskoleexamen på universitetsnivå innan hen ansöker om rätten till forskarexamen. Vid bedömningen av villkoren för forskarutbildning och förskrivning av kompletterande studier tar högskolan hänsyn till att omfattningen av högre yrkeshögskoleexamina är 60-90 ECTS, medan omfattningen av en högskoleexamen vid universitetet är 120 ECTS.

  Samma principer tillämpas på sökande som har avlagt en examen som motsvarar högre yrkeshögskoleexamen utomlands som på sökande som har avlagt en yrkeshögskoleexamen i Finland

  Bedömningsgrunder

  Den akademiska bedömningen av den sökande görs av ansvarsprofessorn för det forskningsområde inom vilket den sökande önskar bedriva sina doktorandstudier. Den sökande bedöms också av forskarutbildningsrådet.

  Vid bedömningen av den sökande beaktas följande kriterier:

  Innehållet i den tidigare examen/examina

  1. Tillräckliga kunskaper inom det forskningsområde hen söker till. Kunskaperna kan ha förvärvats till exempel genom huvudämnesstudier eller fördjupade studier i magistersexamen.
   • Vid behov kan högskolan ställa särskilda krav på förkunskaper för den sökande. Dessa kunskaper kan förvärvas till exempel genom att delta i kurser på magister nivå.
  2. Tillräckliga grundkunskaper som stöder forskningsarbetet och skrivandet av doktorsavhandlingen.

  Studieframgång (på skalan 1-5)

  1. Vitsordet för magistersavhandlingen ska vara minst 3/5.
  2. Det vägda medeltalet för de kurser som ingår i magistersexamen (bortsett från magistersavhandlingen) ska vara minst 3,0/5.
  • ELLER de vägda medeltalet för de kurser som ingår i magisterexamens huvudämne (bortsett från magistersavhandlingen) ska vara minst 3,0/5 om den sökande har avlagt magistersexamen i enlighet med examensstadgan 1995 eller tidigare (när lägre och högre högskoleexamen inte var separata).

  Övriga bedömningskriterier

  1. kvalitet och internationell uppskattning av den sökandes examen och universitet
  2. forskarpotential, tidigare forskningserfarenhet, arbetserfarenhet inom forskning, konferenspresentationer, tidningsartiklar o.s.v.
  3. forskningsområdets lämplighet: forskningens inriktning med tanke på institutionens tyngdpunktsområden så att tillräcklig handledning och ansvarsprofessorns genuina intresse kan garanteras
  4. forskningsplanen: forskningsämnets teoretiska och praktiska nyhetsvärde samt forskningsplanens genomförbarhet (kvalitet, realism, metodologi o.s.v.)
  5. tidsanvändning and resurser for doktorsstudierna: tillgänglig realistisk tid och resurser för att genomföra studierna på fyra år.
  6. universitetets handledningsresurser inom forskningsområdet
  7. andra orsaker framlyfta av den sökande

  Språkkrav

  Framgångsrika sökande måste ha utmärkta kunskaper i finska, svenska eller engelska.

  Finska och svenska kunskaper uppvisas enligt Aalto-universitetets antagningsgrunder 2022 ‘Intyg över kunskaper i finska eller svenska‘. Kunskaper i engelska uppvisas med ett språktest, ifall den sökande inte är befriad från språktestet, vänligen se nedan.

  Godkända språktest och deras minimum poängkrav för antagningen till doktorsstudier (Aalto-universitetets antagningsgrunder 2022):

  1. IELTS
   1. Academic: 6.5 och för den skriftliga delen 5.5
   2. Indicator (Academic) online test:: 6.5 och för den skriftliga delen 5.5
  2. TOEFL
   1. IBT (Internet-based Test): 92 och för den skriftliga delen 22
   2. iBT® Special Home Edition: 92 och för den skriftliga delen 22
   3. PDT (Paper-delivered Test): läsförståelsedelen 22, hörförståelsedelen 22 och den skriftliga delen 24
  3. C1 Advanced (tidigare Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)): A,B eller C
  4. C2 Proficiency (tidigare Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)): A,B,C eller Level C1
  5. Pearson Test of English Academic (PTE A): 62 och för den skriftliga delen 54

  Inga andra språktester i engelska godkänns. Om den sökande har gjort flera språktest beaktas det bästa resultatet som är i kraft och har kommit till doktorandprogrammet inom utsatt tid. Den sökande kan inte kombinera poäng från olika testdatum (t.ex. TOEFL MyBest scores godkänns inte).

  Skicka in testresultatet

  Endast officiella rapporter på testresultatet godkänns.

  • Ladda upp en kopia (PDF-fil) av IELTS poängrapporten i ansökningssystemet. Testresultatet kommer att verifieras av Aalto-universitetet direkt från testproducenten.
  • TOEFL testresultaten måste skickas till Aalto-universitetet direkt från testproducenten. Be att din officiella poängrapport skickas från testproducenten till Aalto-universitetet med rapporteringskoden 7364. Inofficiella poängrapporter som skickas av den sökande godkänns inte. Poängrapporter som skickas med Aalto-universitetets rapporteringskod verifieras i testproducentens databas. Poängen finns tillgängliga inom 1-2 veckor efter att den sökande beställt rapporten.
  • PTE poängen skickas via testproducentens elektroniska resultattjänst. Den sökande skall logga in på sitt eget PTE-konto och skicka resultaten via det elektroniska systemet till Aalto-universitetet. Testproducenten meddelar per e-post när poängrapporten har skickats till universitet.
  • En kopia av C1 Advanced eller C2 Proficiency poängrapporten (PDF-fil) laddas upp i ansökningssystemet. I ansökningssystemet anges även den sökandes ID-nummer (t.ex. ABC123456) och referensnummer (t.ex. 173YU0034522). Den sökande skall logga in i testproducentens system och dela resultatet med Aalto-universitetet. Resultatet verifieras elektroniskt.

  Språktestets giltighetstid

  Språktestet måste vara giltigt åtminstone den dagen då forskarutbildningsrådet håller sitt möte där den sökandes ansökning behandlas.

  Mera information on språktesterna finns på testproducenternas nätsidor:

  Ett språktest behövs inte för antagningen till doktorsstudier i följande fall (Aalto-universitetets antagningsgrunder 2022):

  1. Den sökande har avlagt en högskoleexamen på finska, svenska eller engelska i Finland
  2. Den sökande har avlagt en högskoleexamen i ett EU-/ESS-land på engelska. Examensspråket skall framgå av examensbeviset eller en bilaga till det, av studieregisterutdraget eller av ett annat officiellt dokument från högskolan i fråga.
  3. Den sökande har avlagt en högskoleexamen på engelska i Australien, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Sydafrika eller USA under vistelse i landet, eller
  4. Den sökande har fått sin skolbildning på engelska i ett EU/EES-land, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Sydafrika eller USA
  5. Den sökande har avlagt en Aalto Executive Educationin MBA, EMBA eller DBA examen.

  Vid punkterna 1-4, ska minst hälften av examen ska ha genomförts i ett sådant land och vid en sådan högskola som uppfyller kraven för att den sökande ska befrias från språktestet i engelska.

  Elektronisk ansökningsblankett

  1. Innan den sökande lämnar in ansökningsblanketten, måste hen kontakta en professor (ansvarsprofessor) som ansvarar för det tilltänkta forskningsområdet.
  2. Läs anvisningarna för ansökan noggrant och förbered alla behövliga bilagor
  3. Registrera dig i systemet (Studieinfo.fi), fyll i ansökan, bifoga alla obligatoriska bilagor and skicka in ansökan.

  Ansökningsblankett och bilagor

  Elektronisk ansökningsblankett (Studieinfo.fi).

  I början av ansökningsblanketten, välj Doktorandprogrammet i elektroteknik (Doctoral Programme in Electrical Engineering) som ditt studieprogram (”Add study programme”).

  Obligatoriska bilagor för alla sökande (skannade i pdf-format):

  1. Curriculum vitae (cv)
  2. Studieplan, inkl. 40 ECTS teoretiska studier
  3. Forskningsplan som innehåller en tidtabell för förverkligandet
  4. Finansieringsplan
  5. Handledningsplan
  6. En kopia av passets namnsida.

  Studieplanen, forskningsplanen och handledningsplanen ska godkännas och skrivas under av både den sökande och ansvarsprofessorn. Genom sin underskrift förbinder sig professorn för forskningsområdet till att vara den sökandes ansvarsprofessor.

  Sökande med en magisters examen eller utbildning från ett annat universitet än Aalto-universitet (eller dess föregångaruniversitet) måste dessutom lämna in följande dokument:

  1. Bestyrkta kopior av intyget över magisterexamen och det officiella studieprestationsutdraget
   • Examensintyget över magisterexamen, innehållandes alla bilagor och Diploma Supplementet från europeiska länder.
   • Bestyrkta kopior över studieprestationsutdraget där alla kurser som hör till examen ingår.
   • Officiella översättningar av dessa, ifall originalet inte är på finska, svenska eller engelska.
   • Vänligen ladda upp de här dokumenten som skannade kopior till den elektroniska ansökningsblanketten i Studieinfo. Skicka även de bestyrkta kopiorna enligt anvisningarna nedan*. De bestyrkta kopiorna bör skickas till doktorandprogrammet innan antagningen till programmet. Vänligen notera att de bestyrkta kopiorna inte returneras till den sökande.
  2. Sammanfattningen av magisterexamen på engelska (abstract)
  3. Intyg över kompetens i finska, svenska eller engelska (se språkkraven ovan).
  4. Vid behov ett dokument som bekräftar behörigheten för doktorandstudier, (se behörighetsavsnittet högre upp på denna sida) med an officiell översättning, ifall originalet inte är på finska svenska eller engelska.

  *Examen beviljad av en högskola utanför Finland:

  1. Skicka bestyrkta kopior av de obligatoriska dokumenten inkluderande översättningar (se ovan) till vårt kontor (Kitta Peura, Doktorandprogrammet i elektroteknik, PB 15500, 00076 AALTO).
  2. Vänligen notera att de obligatoriska examensdokumenten inkluderande översättningarna, bör skickas enligt de landspecifika dokument kraven, om magisterexamen är avlagd i: Australien, Bangladesh, Eritrea, Etiopien, Ghana, Indien, Indonesien, Iran, Irland, Kamerun, Kanada, Kenya, Kina, Malaysia, Nepal, Nigeria, Nya Zeeland, Pakistan, Storbritannien, Sudan, Sydafrika eller USA. Läs om de landspecifika kraven, och skicka dokumenten till doktorandprogrammet (Kitta Peura, Doktorandprogrammet i elektroteknik, PB 15500, 00076 AALTO) eller per e-post ([email protected]), ifall dokumenten bör skickas elektroniskt. Skicka INTE dokumenten till Aalto-universitetets ansökningsservice, som det instrueras på websidan för de landspecifika dokument kraven.

  *Examen beviljad av en högskola i Finland:

  1. Om du har avlagt din examen i Finland efter den 1.1.2003 och du har en finsk personbeteckning, kommer Aalto-universitet att verifiera din examen elektroniskt i den nationella databasen.
  2. Om din examen är avlagd före den 1.1.2003, eller ifall du inte har en finsk personbeteckning, skicka bestyrkta kopior över de obligatoriska dokumenten (se listan ovan) till vårt kontor (Kitta Peura, Doktorandprogrammet i elektroteknik, PB 15500, 00076 AALTO).

  Bestyrkta kopior och officiella översättningar

  Kopior av examensintyg och studieprestationsutdrag måste vara bestyrkta av den högskola som har utfärdat examen eller av notarius publicus. Endast kopior av officiella originaldokument är giltiga. Om kopian består av flera sidor ska varje sida vara bestyrkt på framsidan. Varje sida ska vara försedd med den bestyrkande myndighetens underskrift, namnförtydligande och stämpel samt datum. Underskrifterna och stämplarna som bestyrker kopiorna ska alltid vara i original. En kopia av en bestyrkt kopia godkänns inte. Det räcker inte med ett omnämnande om att kopian är officiell (t.ex. en stämpel med texten ”True copy”).

  En översättning är officiell om den har gjorts av den högskola som utfärdat examen eller en auktoriserad översättare. En översättning som gjorts av en auktoriserad översättare ska vara försedd med översättarens stämpel och underskrift.

  Översättningen ska vara i original eller en officiellt bestyrkt papperskopia av originalöversättningen. En vanlig kopia räcker inte. Utöver översättningen ska du lämna in officiellt bestyrkta papperskopior av originalhandlingarna på originalspråket. Det räcker inte med enbart översättningen.

  Kontaktuppgifter

  Doktorandprogrammets studerandeservice nås via e-post på adressen [email protected]

  Besöksadress: Marvägen 8 (TUAS-huset), rum 1157 och 1161 (bredvid IT-tjänsterna)

  Postadress:PB15500, 00076 AALTO

  Institutioner vid Högskolan för elektroteknik

  Institutionen för elektronik och nanoteknik

  Institutionen för elektronik och nanoteknik (ELE) bedriver forskning och arrangerar relaterade kurser inom elektromagnetism, mikro- och nanoteknologi, radioteknik och rymdteknik med ett internationellt team av över 150 forskare och forskarassistenter.

  aalto2 andaalto1 satellites

  Institutionen för signalbehandling och akustik

  Institutionen för signalbehandling och akustik kombinerar kompetens på olika forskningsområden, från ICT-teknik till elektrisk kärnteknik och dess grundläggande fenomen.

  anechoic chamber aalto university mikko raskinen

  Institutionen för kommunikations- och nätverksteknik

  Institutionen för kommunikations- och nätverksteknik (Comnet) är den största enheten i Finland på sitt forskningsområde.

  Cyber in Aalto Universityr Photo: Aki-Pekka Sinikoski

  Institutionen för elektroteknik och automation

  Institutionen för elektroteknik och automation (förkortat EEA) är ett ekosystem där forskare från olika områden av mikrosystem, elektroteknik och automation jobbar tillsammans för att lösa de allra svåraste problemen

  Close-up of a red Aalto pen lying on a spread of an engineering book, students studying in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

  Ansökningsperioden slutar 3.6.2022 23:59 (UTC+3)

  Sök nu
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
  Dela
  URL kopierat