Utbildningsutbud

Doktorandprogrammet i elektroteknik

Det mångvetenskapliga doktorandprogrammet i elektroteknik erbjuder de utexaminerade möjligheter att arbeta inom flera forskningsområden, från traditionell elektroteknik och energi till välfärdsteknologi, nanovetenskaper och kommunikationsteknik.
Aalto ELEC

Examen:

Teknologie doktor

Ansökningsperiod:

1.8.2020 – 1.6.2021

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

4 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Doktorandprogrammets mål

Doktorandprogrammet i elektroteknik utgår från en gedigen matematisk och naturvetenskaplig grund. Programmet täcker alla områden inom Högskolan för elektroteknik och möjliggör mångvetenskapligt samarbete med hela universitetet. För programmet ansvarar institutionen för elektronik och nanoteknik (tidigare institutionen för radiovetenskap och -teknik och institutionen för mikro- och nanoteknik), institutionen för elektroteknik och automation, institutionen för signalbehandling och akustik och institutionen för kommunikations- och nätverksteknik. I handledningen av doktorsavhandlingar deltar även Skoggård radioforskningsinstitut och Forskningscentret för mikro- och nanoteknologi Micronova.

Examensstruktur

Doktorsexamen består av följande helheter:

  1. lärdomsprovet, d.v.s. doktorsavhandlingen
  2. studier inom forskningsområdet 20–35 ECTS
  3. vetenskapens praktik och principer 5–20 ECST

Studiernas innehåll

Programmets mål är att utbilda doktorer i bl.a. elektroteknik, energi, välfärdsteknologi, robotik, nanovetenskaper, radioteknik, kommunikationsteknik och branscher som tillämpar dessa områden för att arbeta inom den akademiska världen, den offentliga förvaltningen och näringslivet. Doktorsexamen kan avläggas på fyra år vid heltidsstudier. Studier som stöder forskningsarbetet skräddarsys för varje doktorand i enlighet med hens mål.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är huvudsakligen engelska, men doktorsavhandlingen kan också skrivas på finska eller svenska.

Examensspråk

Den sökande anger i sin ansökan på vilket språk hen ämnar avlägga examen (examensspråk). Examen kan avläggas på finska, svenska eller engelska. Om doktoranden skriver sin doktorsavhandling på finska eller svenska är också examensspråket finska eller svenska. Om doktorsavhandlingen skrivs på engelska kan den sökande välja engelska som examensspråk. Examensspråket fastställs av forskarutbildningsrådet. Examensspråket kan av grundad anledning bytas ut senare om till exempel språket för doktorsavhandlingen har ändrats.

Heltidsstudier och deltidsstudier

Alla doktorander defineiras som antingen heltids- eller deltidsstuderande. Doktoranden kan inte själv ändra på studieintensiteten, men den kan ändras genom att vid behov göra en ansökan om förändrad studieintensitet.

Doktorandstudier på heltid

En doktorand som studerar på heltid ska planera sina studier så att hen kan avlägga doktorsexamen inom fyra år från och med att studierätten beviljats. Den som söker in till doktorandstudier på heltid ska ha finansiering för studierna i åtminstone de 6 första månaderna (till exempel finansiering från arbetsgivaren, projektfinansiering eller stipendium). En sökande som är anställd utanför Aalto-universitetet ska till sin ansökan bifoga ett intyg från sin arbetsgivare (chef) över möjligheten till studier på heltid (minst 80 % av arbetstiden kan användas för studier).

Doktorandstudier på deltid

Den som inte uppfyller ovannämnda förutsättningar för heltidsstudier kan bedriva doktorandstudier på deltid. Då planeras doktorandstudierna så att det tar mer än fyra år, men högst åtta år att avlägga doktorsexamen. Till denna grupp hör bland annat sådana doktorander som är anställda någon annanstans än vid högskolan.
Den som söker till doktorandstudier på deltid rekommenderas att diskutera huruvida avhandlingsarbetet är nära kopplat till det egna arbetet och vilka möjligheter arbetsgivaren har att stöda intensiva doktorandstudier vid sidan av arbetet.

Sök till oss!

Till doktorandstudier i elektroteknik kan du söka året runt (med undantag av juli). Ansökan till doktorandstudier på deltid ordnas två gånger per år.

Antagningen baserar sig på dina individuella meriter, som du ska presentera i din ansökan och i dokumenten du bifogar till ansökan. Ansökningarna behandlas och beslut fattas från fall till fall. Dekanus för Högskolan för elektroteknik fattar beslutet om antagning. Samtidigt bekräftas forskningsområdet och ansvarsprofessorn. Antagningsbesluten fattas inom cirka en månad efter att ansökningstiden gått ut. Varje sökande meddelas om beslutet. Den primära studierätten beviljas för avläggande av doktorsexamen i teknik. Studietiden begränsas inte, men den rekommenderade tiden för att avlägga examen är fyra (4) år heltidsstudier.

Läs mer om corona läget på nätet https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset (om länken inte fungerar kan du kopiera den till webbläsarens adressfält). Förändringar i pandemisituationen eller myndigheternas instruktioner kan leda till att riktlinjerna granskas på nytt.   

Arbetet vid Aalto-universitetet fortsätter huvudsakligen på distans. På grund av detta kan det ta längre än vanligare att behandla ansökningsbilagor och bevilja sudierätt.

Kontaktuppgifter

Doktorandprogrammets studerandeservice nås via e-post på adressen [email protected]

Besöksadress: Marvägen 8 (TUAS-huset), rum 1157 och 1161 (bredvid IT-tjänsterna)

Postadress:PB15500, 00076 AALTO

Institutioner vid Högskolan för elektroteknik

Institutionen för elektronik och nanoteknik

Institutionen för elektronik och nanoteknik (ELE) bedriver forskning och arrangerar relaterade kurser inom elektromagnetism, mikro- och nanoteknologi, radioteknik och rymdteknik med ett internationellt team av över 150 forskare och forskarassistenter.

aalto2 andaalto1 satellites

Institutionen för signalbehandling och akustik

Institutionen för signalbehandling och akustik kombinerar kompetens på olika forskningsområden, från ICT-teknik till elektrisk kärnteknik och dess grundläggande fenomen.

anechoic chamber aalto university mikko raskinen

Institutionen för kommunikations- och nätverksteknik

Institutionen för kommunikations- och nätverksteknik (Comnet) är den största enheten i Finland på sitt forskningsområde.

Cyber in Aalto Universityr Photo: Aki-Pekka Sinikoski

Institutionen för elektroteknik och automation

Institutionen för elektroteknik och automation (förkortat EEA) är ett ekosystem där forskare från olika områden av mikrosystem, elektroteknik och automation jobbar tillsammans för att lösa de allra svåraste problemen

Close-up of a red Aalto pen lying on a spread of an engineering book, students studying in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

Ansökningsperioden slutar 1.6.2021 15:00 (UTC+3)

Sök nu
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat