Utbildningsutbud

Doktorandprogrammet i elektroteknik

Det mångvetenskapliga doktorandprogrammet i elektroteknik erbjuder de utexaminerade möjligheter att arbeta inom flera forskningsområden, från traditionell elektroteknik till energi, välfärdsteknologi, nanovetenskaper och kommunikationsteknik. Doktorandprogrammet utgår från en gedigen matematisk och naturvetenskaplig grund.
Aalto ELEC

Examen:

Teknologie doktor

Ansökningsperiod:

7.12.2022 – 1.6.2023

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

4 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Loading table of contents

Bekanta dig med doktorsstudier

Kolla filmen ovan samt vår nätsida

Doktorandutbildningens mål

Doktorandutbildningen förbereder doktoranden för en akademisk karriär som en välkvalificerad forskare eller, i allt högre grad för olika karriärs stigar utanför den akademiska världen som tillexempel för de mest krävande expertuppgifterna i den privata eller offentliga sektorn eller som företagare eller kreativ sak kännare.

Utbildningen förverkligas i ett mångvetenskapligt och internationellt vetenskapssamhälle, så att den kan innehålla både forskningsområdesspecifik och mångvetenskaplig forskning. Utbildning av hög kvalité, arbetslivsfärdigheter samt uppbyggandet av nätverk försäkrar att doktorandens kunskaper, färdigheter och kunnande utvecklas.

Studiernas innehåll

Utbildningens viktigaste del är forskningsarbetet, som görs i en stark och dynamisk forskningsmiljö. Forskningsarbetet görs i ett av institutionernas 13 forskningsområden och när lämpligt, i mångvetenskapligt samarbete över Aalto-universitetet.

Programmets examensstadga är flexible, vilket möjliggör att doktoranden kan välja den kombination av kurser som intresserar honom/henne. För att utexamineras måste doktoranden slutföra kursarbetet samt publicera doktorsavhandlingen och försvara den under en offentlig disputation.

Doktorsexamen består av följande helheter:

 1. lärdomsprovet, d.v.s. doktorsavhandlingen
 2. studier inom forskningsområdet 20–35 ECTS
 3. allmänna forskningsfärdighets studier 5–20 ECST

Sök till oss!

Till doktorandstudier i elektroteknik kan du söka året runt (med undantag av juli). Se noggrannare ansökningstider nedan.

Antagningen baserar sig på dina individuella meriter, som du ska presentera i din ansökan och i dokumenten du bifogar till ansökan. Ansökningarna behandlas och beslut fattas från fall till fall. Dekanus för Högskolan för elektroteknik fattar beslutet om antagning. Samtidigt bekräftas forskningsområdet och ansvarsprofessorn. Antagnings besluten fattas inom cirka en månad efter att ansökningstiden gått ut. Varje sökande meddelas om beslutet. Den primära studierätten beviljas för avläggande av doktorsexamen i teknik. Studietiden begränsas inte, men den rekommenderade tiden för att avlägga examen är fyra (4) år heltidsstudier.

Ansökningstider

Ansökningstider 2023

Ansökningstiden går ut Antagningsbesluten görs
Tisdagen 4 april Fredagen 21 april
Torsdagen 4 maj Fredagen 26 maj
Torsdagen 1 juni Måndagen 19 juni
Torsdagen 10 augusti Fredagen 25 augusti
Torsdagen 14 september Fredagen 29 september
Torsdagen 5 oktober Fredagen 27 oktober
Torsdagen 2 november Fredagen 17 november
Torsdagen 30 november Måndagen 18 december

 

Behandling av ansökningar

Ansökningen behandlas på forskarutbildningsrådets följande möjliga möte, då alla obligatoriska dokument har lämnats in. Endast fullständiga ansökningar behandlas. Ofullständiga ansökningar förkastas, ifall inte ansökan har kompletterats inom utsatt tid.

Studierätten börjar efter att dekanen har beviljat studierätt och den sökande har tagit emot studieplatsen. Den sökande skall inom två veckor ta emot den erbjudan studieplatsen och starten på studierätten kan inte skjutas upp.

Bestämmelsen om en högskoleplats

I enlighet med bestämmelsen om en högskoleplats kan en sökande ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar samma termin vid en yrkeshögskola eller ett universitet i Finland. Bestämmelsen om en högskoleplats omfattar alla utbildningar som leder till högskoleexamen. Bestämmelsen gäller både gemensam ansökan, separata ansökningar och ansökningar till utbildning som leder till påbyggnadsexamen (licentiat, doktor) vid ett universitet.

Du kan ta emot endast en studieplats som leder till examen, även om du inom ramen för olika antagningar skulle erbjudas flera studieplatser.

Behörighet att ansöka

Den allmänna behörigheten för universitetsstudier fastställs i universitetslagen (Universitetslag 558/2009, 37 §) och i Aalto-universitetets antagningsgrunder 2022. Till studier som leder till en vetenskaplig forskarexamen inom Doktorandprogrammet i elektroteknik antas sökande som har avlagt en av följande:

 • lämplig högre högskoleexamen i Finland
 • lämplig högre yrkeshögskoleexamen i Finland
 • lämplig utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier.

Godkännande av utländska examina som grund för forskarexamen

Förutsättningen för att en examen som avlagts utomlands ska ge behörighet är att den ska ge behörighet för motsvarande studier i landet i fråga. För godkännande av examina som har avlagts utomlands krävs i regel studier som omfattar minst fyra år, som inkluderar ett lärdomsprov av typen pro gradu och som enligt högskolans bedömning ger tillräckliga färdigheter för forskarstudier vid Högskolan för elektroteknik. Den allmänna riktlinjen för godkännande av europeiska examina som grund för en forskarexamen är en kombination av universitetsexamina som har avlagts i enlighet med Bolognaprocessen (3 + 2 år).

Om den sökandes examen eller utbildning avviker från beskrivningen ovan men ger behörighet för forskarstudier i det land där examen beviljats eller utbildningen ordnats ska den sökande lämna in ett intyg över sin behörighet för forskarstudier i landet i fråga. Dessa ansökningar behandlas alltid från fall till fall.

Godkännande av högre yrkeshögskoleexamen som grund för forskarexamen

För sökande som har avlagt högre yrkeshögskoleexamen i Finland eller utomlands överväger högskolan från fall till fall den sökandes förutsättningar att framgångsrikt avlägga forskarsexamen. Om högskolan anser att en sökande som har avlagt högre yrkeshögskoleexamen kan uppnå förutsättningarna för att avlägga forskarexamen bestäms det kompletterande studier för den sökande så att förutsättningarna för forskarstudier uppfylls.

Bestämmandet av kompletterande studier

De kompletterande studierna utförs alltid innan den sökande kan godkännas till doktorandprogrammet. Vid bedömningen av villkoren för forskarutbildning och förskrivning av kompletterande studier tar högskolan hänsyn till att omfattningen av högre yrkeshögskoleexamina är 60-90 ECTS, medan omfattningen av en högskoleexamen vid universitetet är 120 ECTS. Antalet kompletterande studier får dock inte överstiga 60 ECTS. Om antalet kompletterande studier blir för stort, kommer den sökande att instrueras att genomföra en högskoleexamen på universitetsnivå innan hen ansöker om rätten till forskarexamen.

Bedömningsgrunder

Den akademiska bedömningen av den sökande görs av ansvarsprofessorn för det forskningsområde inom vilket den sökande önskar bedriva sina doktorandstudier. Den sökande bedöms också av forskarutbildningsrådet.

Vid bedömningen av den sökande beaktas följande kriterier:

Innehållet i den tidigare examen/examina

 1. Tillräckliga kunskaper inom det forskningsområde hen söker till. Kunskaperna kan ha förvärvats till exempel genom huvudämnesstudier eller fördjupade studier i magistersexamen.
  • Vid behov kan högskolan ställa särskilda krav på förkunskaper för den sökande. Dessa kunskaper kan förvärvas till exempel genom att delta i kurser på magister nivå.
 2. Tillräckliga grundkunskaper som stöder forskningsarbetet och skrivandet av doktorsavhandlingen.

Studieframgång (på skalan 1-5)

 1. Vitsordet för magistersavhandlingen ska vara minst 3/5, om ett numeriskt vitsord har givits.
 2. Det vägda medeltalet för de kurser som ingår i magistersexamen (bortsett från magistersavhandlingen) ska vara minst 3,0/5.
 • ELLER de vägda medeltalet för de kurser som ingår i magisterexamens huvudämne (bortsett från magistersavhandlingen) ska vara minst 3,0/5 om den sökande har avlagt magistersexamen i enlighet med examensstadgan 1995 eller tidigare (när lägre och högre högskoleexamen inte var separata).

Övriga bedömningskriterier

 1. kvalitet och internationell uppskattning av den sökandes examen och universitet
 2. forskarpotential, tidigare forskningserfarenhet, arbetserfarenhet inom forskning, konferenspresentationer, tidningsartiklar o.s.v.
 3. forskningsområdets lämplighet: forskningens inriktning med tanke på institutionens tyngdpunktsområden så att tillräcklig handledning och ansvarsprofessorns genuina intresse kan garanteras
 4. forskningsplanen: forskningsämnets teoretiska och praktiska nyhetsvärde samt forskningsplanens genomförbarhet (kvalitet, realism, metodologi o.s.v.)
 5. tidsanvändning and resurser for doktorsstudierna: tillgänglig realistisk tid och resurser för att genomföra studierna på fyra år.
 6. universitetets handledningsresurser inom forskningsområdet
 7. andra orsaker framlyfta av den sökande

Om vitsordskriterierna inte uppfylls, men den sökande annars är lämpad för doktorsstudier, kan den sökande försöka höja sina vitsord. Alternativt kan högskolan fastställa kompletterande studier, som beskrivits ovan gällande examina från yrkeshögskolor.

Språkkrav

Framgångsrika sökande måste ha utmärkta kunskaper i finska, svenska eller engelska. Den sökande väljer på vilket av språken han eller hon bevisar sina språkkunskaper.

Finska och svenska kunskaper uppvisas enligt Aalto-universitetets antagningsgrunder 2023 ‘Intyg över kunskaper i finska eller svenska‘. Kunskaper i engelska uppvisas med ett språktest, ifall den sökande inte är befriad från språktestet, vänligen se nedan.

Godkända språktest och deras minimum poängkrav för antagningen till doktorsstudier (Aalto-universitetets antagningsgrunder 2023):

 1. IELTS
  1. Academic: 6.5 och för den skriftliga delen 5.5
  2. Indicator (Academic) online test:: 6.5 och för den skriftliga delen 5.5
 2. TOEFL
  1. IBT (Internet-based Test): 92 och för den skriftliga delen 22
  2. iBT® Special Home Edition: 92 och för den skriftliga delen 22
  3. PDT (Paper-delivered Test): läsförståelsedelen 22, hörförståelsedelen 22 och den skriftliga delen 24
 3. C1 Advanced (tidigare Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)): A,B eller C
 4. C2 Proficiency (tidigare Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)): A,B,C eller Level C1
 5. Pearson Test of English Academic (PTE A): 62 och för den skriftliga delen 54

Inga andra språktester i engelska godkänns. Om den sökande har gjort flera språktest beaktas det bästa resultatet som är i kraft och har kommit till doktorandprogrammet inom utsatt tid. Den sökande kan inte kombinera poäng från olika testdatum (t.ex. TOEFL MyBest scores godkänns inte).

Skicka in testresultatet

Endast officiella rapporter på testresultatet godkänns.

 • Ladda upp en kopia (PDF-fil) av IELTS poängrapporten i ansökningssystemet. Testresultatet kommer att verifieras av Aalto-universitetet direkt från testproducenten.
 • TOEFL testresultaten måste skickas till Aalto-universitetet direkt från testproducenten. Be att din officiella poängrapport skickas från testproducenten till Aalto-universitetet med rapporteringskoden 7364. Inofficiella poängrapporter som skickas av den sökande godkänns inte. Poängrapporter som skickas med Aalto-universitetets rapporteringskod verifieras i testproducentens databas. Poängen finns tillgängliga inom 1-2 veckor efter att den sökande beställt rapporten.
 • PTE poängen skickas via testproducentens elektroniska resultattjänst. Den sökande skall logga in på sitt eget PTE-konto och skicka resultaten via det elektroniska systemet till Aalto-universitetet. Testproducenten meddelar per e-post när poängrapporten har skickats till universitet.
 • En kopia av C1 Advanced eller C2 Proficiency poängrapporten (PDF-fil) laddas upp i ansökningssystemet. I ansökningssystemet anges även den sökandes ID-nummer (t.ex. ABC123456) och referensnummer (t.ex. 173YU0034522). Den sökande skall logga in i testproducentens system och dela resultatet med Aalto-universitetet. Resultatet verifieras elektroniskt.

Språktestets giltighetstid

Språktestet måste vara giltigt åtminstone den dagen då forskarutbildningsrådet håller sitt möte där den sökandes ansökning behandlas.

Mera information on språktesterna finns på testproducenternas nätsidor:

Ett språktest behövs inte för antagningen till doktorsstudier i följande fall (Aalto-universitetets antagningsgrunder 2023). Den sökande

 1. har avlagt en högskoleexamen på finska, svenska eller engelska i Finland
 2. har avlagt en högskoleexamen i ett EU-/ESS-land på engelska. Examensspråket skall framgå av examensbeviset eller en bilaga till det, av studieregisterutdraget eller av ett annat officiellt dokument från högskolan i fråga.
 3. har avlagt en högskoleexamen på engelska i Australien, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Sydafrika eller USA under vistelse i landet, eller
 4. har fått sin skolbildning på engelska i ett EU/EES-land, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Sydafrika eller USA
 5. har avlagt en Aalto Executive Educationin MBA, EMBA eller DBA examen.
 6. har blivit godkänd till ett annat finländskt universitet högst 4 år innan mötet där den sökandes ansökan behandlas. Den sökande måste dessutom ha ett utlåtande från den ansvarige professorn över tillräckliga kunskaper i engelska.

Vid punkterna 1-4, ska minst hälften av examen ska ha genomförts i ett sådant land och vid en sådan högskola som uppfyller kraven för att den sökande ska befrias från språktestet i engelska.

Elektronisk ansökningsblankett

 1. Innan den sökande lämnar in ansökningsblanketten, måste hen kontakta en professor (ansvarsprofessor) som ansvarar för det tilltänkta forskningsområdet.
 2. Läs anvisningarna för ansökan noggrant och förbered alla behövliga bilagor
 3. Registrera dig i systemet (Studieinfo.fi), fyll i ansökan, bifoga alla obligatoriska bilagor and skicka in ansökan.

Ansökningsblankett och bilagor

Elektronisk ansökningsblankett (Studieinfo.fi).

I början av ansökningsblanketten, välj Doktorandprogrammet i elektroteknik (Doctoral Programme in Electrical Engineering) som ditt studieprogram (”Add study programme”).

Obligatoriska bilagor för alla sökande (skannade i pdf-format):

 1. Ett officiellt studieutdrag
 2. Intyg över kompetens i finska, svenska eller engelska (se språkkraven ovan).
 3. Curriculum vitae (cv)
 4. Plan för studier med studiepoäng, inkl. 40 ECTS teoretiska studier
 5. Forskningsplan som innehåller en tidtabell för förverkligandet av forskningen
 6. Finansieringsplan
  • Finansieringsplanen är ett fritt formulerat dokument som innehåller följande information:
   • Säkerställd finansiering
   • Finansieringskällan
   • Mängden finansiering
   • Början- och slutdatum för den säkerställda finansieringen
  • Plan för att säkertälla finansieringen ända till utexamineringen
   • Var planerar du söka efter mera finansiering?
   • Hur mycket finansiering behövs?f
   • För hur lång tid behövs mera finansiering?
  • Mera information om finansiering för doktorsstudier (aalto.fi)
 7. Handledningsplan
 8. En kopia av passets namnsida.

Studieplanen, forskningsplanen, finansieringsplanen och handledningsplanen ska godkännas och skrivas under av både den sökande och ansvarsprofessorn. Genom sin underskrift förbinder sig professorn för forskningsområdet till att vara den sökandes ansvarsprofessor.

Sökande med en magisters examen eller utbildning från ett annat universitet än Aalto-universitet (eller dess föregångaruniversitet) måste dessutom lämna in följande dokument:

 1. Bestyrkta kopior av intyget över magisterexamen och det officiella studieprestationsutdraget
  • Examensintyget över magisterexamen, innehållandes alla bilagor och Diploma Supplementet från europeiska länder.
  • Bestyrkta kopior över studieprestationsutdraget där alla kurser som hör till examen ingår.
  • Officiella översättningar av dessa, ifall originalet inte är på finska, svenska eller engelska.
  • Vänligen ladda upp de här dokumenten som skannade kopior till den elektroniska ansökningsblanketten i Studieinfo. Skicka även de bestyrkta kopiorna enligt anvisningarna nedan*. De bestyrkta kopiorna bör skickas till doktorandprogrammet innan antagningen till programmet. Vänligen notera att de bestyrkta kopiorna inte returneras till den sökande.
 2. Sammanfattningen av magisterexamen på engelska (abstract)
 3. Vid behov ett dokument som bekräftar behörigheten för doktorandstudier, (se behörighetsavsnittet högre upp på denna sida) med an officiell översättning, ifall originalet inte är på finska svenska eller engelska.

*Examen beviljad av en högskola utanför Finland:

 1. Skicka bestyrkta kopior av de obligatoriska dokumenten inkluderande översättningar (se ovan) till vårt kontor (Kitta Peura, Doktorandprogrammet i elektroteknik, PB 15500, 00076 AALTO). Om den sökandes magisters examen är avlagd i ett land som inte finns på listan med landspecifika krav (se nedan), kan den sökande, istället för att skicka dokumenten, komma och visa originalversionerna av dokumenten ovan åt Kitta Peura.
 2. Vänligen notera att de obligatoriska examensdokumenten inkluderande översättningarna, bör skickas enligt de landspecifika dokument kraven, om magisterexamen är avlagd i: Australien, Bangladesh, Eritrea, Etiopien, Ghana, Indien, Indonesien, Iran, Irland, Kamerun, Kanada, Kenya, Kina, Malaysia, Nepal, Nigeria, Nya Zeeland, Pakistan, Storbritannien, Sudan, Sydafrika eller USA. Läs om de landspecifika kraven, och skicka dokumenten till doktorandprogrammet (Kitta Peura, Doktorandprogrammet i elektroteknik, PB 15500, 00076 AALTO) eller per e-post ([email protected]), ifall dokumenten bör skickas elektroniskt. Skicka INTE dokumenten till Aalto-universitetets ansökningsservice, som det instrueras på websidan för de landspecifika dokument kraven.

*Examen beviljad av en högskola i Finland:

 1. Om du har avlagt din examen i Finland efter den 1.1.2003 och du har en finsk personbeteckning, kommer Aalto-universitet att verifiera din examen elektroniskt i den nationella databasen.
 2. Om din examen är avlagd före den 1.1.2003, eller ifall du inte har en finsk personbeteckning, skicka bestyrkta kopior över de obligatoriska dokumenten (se listan ovan) till vårt kontor (Kitta Peura, Doktorandprogrammet i elektroteknik, PB 15500, 00076 AALTO).

Bestyrkta kopior och officiella översättningar

Kopior av examensintyg och studieprestationsutdrag måste vara bestyrkta av den högskola som har utfärdat examen eller av notarius publicus. Endast kopior av officiella originaldokument är giltiga. Om kopian består av flera sidor ska varje sida vara bestyrkt på framsidan. Varje sida ska vara försedd med den bestyrkande myndighetens underskrift, namnförtydligande och stämpel samt datum. Underskrifterna och stämplarna som bestyrker kopiorna ska alltid vara i original. En kopia av en bestyrkt kopia godkänns inte. Det räcker inte med ett omnämnande om att kopian är officiell (t.ex. en stämpel med texten ”True copy”).

En översättning är officiell om den har gjorts av den högskola som utfärdat examen eller en auktoriserad översättare. En översättning som gjorts av en auktoriserad översättare ska vara försedd med översättarens stämpel och underskrift.

Översättningen ska vara i original eller en officiellt bestyrkt papperskopia av originalöversättningen. En vanlig kopia räcker inte. Utöver översättningen ska du lämna in officiellt bestyrkta papperskopior av originalhandlingarna på originalspråket. Det räcker inte med enbart översättningen.

När du skickar dokumentförsändelser (t.ex. bestyrkta kopior) till Finland:

 • Skicka dokumentförsändelsen som brev. Skicka den inte som paket.
 • Uppge inget värde för brevet när du skickar det. Uppge inte ens det belopp som betalats till myndigheter för t.ex. pass (stämpelskatt) eller värdet på den försäkring som tagits för försändelsen.
 • Om avsändningslandet kräver att avsändaren uppger ett värde för dokumentförsändelsen, är det noll (euro eller annan valuta).
 • Ange t.ex. dokument (documents) som försändelsens varubeskrivning.

Kontaktuppgifter

Doktorandprogrammets studerandeservice nås via e-post på adressen [email protected]

Besöksadress: Marvägen 8 (TUAS-huset), rum 1157 och 1161 (bredvid IT-tjänsterna)

Postadress:PB15500, 00076 AALTO

Institutioner vid Högskolan för elektroteknik

Institutionen för elektronik och nanoteknik

Institutionen för elektronik och nanoteknik (ELE) bedriver forskning och arrangerar relaterade kurser inom elektromagnetism, mikro- och nanoteknologi, radioteknik och rymdteknik med ett internationellt team av över 150 forskare och forskarassistenter.

aalto2 andaalto1 satellites

Institutionen för signalbehandling och akustik

Institutionen för signalbehandling och akustik kombinerar kompetens på olika forskningsområden, från ICT-teknik till elektrisk kärnteknik och dess grundläggande fenomen.

anechoic chamber aalto university mikko raskinen

Institutionen för kommunikations- och nätverksteknik

Institutionen för kommunikations- och nätverksteknik (Comnet) är den största enheten i Finland på sitt forskningsområde.

Cyber in Aalto Universityr Photo: Aki-Pekka Sinikoski

Institutionen för elektroteknik och automation

Institutionen för elektroteknik och automation (förkortat EEA) är ett ekosystem där forskare från olika områden av mikrosystem, elektroteknik och automation jobbar tillsammans för att lösa de allra svåraste problemen

Close-up of a red Aalto pen lying on a spread of an engineering book, students studying in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat