Koulutustarjonta

Sähkötekniikan tohtoriohjelma

Monitieteinen sähkötekniikan tohtoriohjelma tarjoaa tutkinnon suorittaneille mahdollisuuden työskennellä useilla tutkimusaloilla, jotka vaihtelevat perinteisestä sähkötekniikasta ja energia-alasta hyvinvointiteknologiaan, robotiikkaan, nanotieteisiin sekä tietoliikennetekniikkaan.

Tältä sivulta löydät tietoa tohtoriopinnoista ja miten hakea sähkötekniikan tohtoriohjelmaan
Aalto ELEC

Tutkinto:

Tekniikan tohtori

Hakuaika:

7.6.2022 – 2.12.2022

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

4 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Tällä sivulla

Loading table of contents

Tutustu tohtoriopintoihin

Katso yllä oleva video sekä verkkosivumme

Tohtoriohjelman tavoitteet

Sähkötekniikan tohtoriohjelma rakentuu vahvalle matemaattiselle ja luonnontieteelliselle pohjalle. Ohjelma kattaa kaikki sähkötekniikan korkeakoulun alat ja mahdollistaa monitieteellisen yhteistyön kautta koko yliopiston. Ohjelmasta vastaavat yhteistyössä Elektroniikan ja nanotekniikan laitos (ent. Radiotieteen ja tekniikan laitos ja Mikro- ja nanotekniikan laitos), Sähkötekniikan ja automaation laitos, Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos ja Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos. Väitöskirjatöiden ohjaukseen osallistuvat myös Metsähovin radiotutkimusasema ja Mikro- ja nanoteknologian tutkimuskeskus Micronova.

Opintojen sisältö

Ohjelman tavoitteena on kouluttaa itsenäiseen tutkimustyöhön kykeneviä mm. sähkötekniikan, energia-alan, hyvinvointiteknologian, robotiikan, nanotieteiden, radiotekniikan sekä edelleen tietoliikennetekniikan sekä näitä soveltavien alojen tohtoreita akateemisen maailman, julkishallinnon ja elinkeinoelämän palvelukseen. Päätoimisesti opiskellen tohtorin tutkinto on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa.Tutkimustyötä tukevat opinnot räätälöidään yksilöllisesti kunkin tohtorikoulutettavan tavoitteiden mukaisesti.

Tohtorin tutkinto koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

 1. opinnäyte eli väitöskirja
 2. tutkimusalan opinnot 20-35 ECTS
 3. yleiset tutkimusvalmiusopinnot 5-20 ECST
Tohtoriopintojen vaihe Lisätietoja opintojen vaiheesta
Alkuvaihe (uusi tohtorikoulutettava)
Keskivaihe (1-3. vuoden tohtorikoulutettava)
Loppusuora (4. vuoden tohtorikoulutettava)

  Opetuskieli

  Ohjelman opetuskieli on pääosin englanti, mutta väitöskirjan voi kirjoittaa myös suomeksi tai ruotsiksi.

  Tutkintokieli

  Hakija määrittelee jatko-opintohakemuksessa millä kielellä hän tulee suorittamaan tutkintonsa. Mahdolliset tutkintokielet ovat suomi, ruotsi tai englanti. Jos hakija kirjoittaa väitöskirjansa suomeksi tai ruotsiksi, tutkintokieleksi tulee suomi tai ruotsi. Jos väitöskirja kirjoitetaan englanniksi, tutkintokieleksi voi valita englannin. Tutkintokielen vahvistaa tohtorinkoulutusneuvosto.Tutkintokielen voi perustellusta syystä myöhemmin vaihtaa, mikäli esim. väitöskirjan kieli on muuttunut.

  Pää- ja sivutoiminen tohtoriopiskelu

  Aalto-yliopistoon valittavat tohtorikoulutettavat määritellään päätoimisiksi tai sivutoimisiksi opiskelijoiksi. Tohtorikoulutettava ei voi itse muuttaa päätoimisuuttaan tai sivutoimisuuttaan. Mikäli opiskeluintensiteetissä tapahtuu muutoksia, tohtorikoulutettava voi tehdä perustellun hakemuksen pää-/sivutoimisuutensa muuttamiseksi.

  Päätoiminen tohtoriopiskelu

  Päätoimiset jatko-opiskelijat suunnittelevat jatko-opintonsa siten, että heidän on mahdollista saada tohtorin tutkinto valmiiksi neljän vuoden kuluessa jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä. Päätoimisiin tohtorin opintoihin hakevalla tulee olla jatko-opintoihin osoitettu rahoitus vähintään 6 ensimmäiseksi kuukaudeksi (esimerkiksi työnantajan rahoitus, projektirahoitus tai apuraha). Aalto-yliopiston ulkopuolella työskentelevän tulee liittää hakemukseen työnantajan (esimiehen) todistus päätoimisesta opiskelumahdollisuudesta (vähintään 80% työajasta voidaan käyttää opintoihin).

  Sivutoiminen tohtoriopiskelu

  Sivutoimisia jatko-opiskelijoita ovat ne henkilöt, joiden osalta yllä esitetyt päätoimisen opiskelijan edellytykset eivät täyty. Sivutoimiset jatko-opiskelijat suunnittelevat opintonsa siten, että tohtorin tutkintoon kuluva aika on enemmän kuin neljä vuotta, mutta enintään kahdeksan vuotta. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa sellaiset tohtorikoulutettavat, joilla on päätoimi muualla kuin korkeakoulussa.
  Sivutoimiseksi hakevien kohdalla suositellaan keskustelua siitä, liittyykö tutkimus läheisesti hakijan omaan työhön ja millaisia mahdollisuuksia työnantajalla on tukea intensiivisiä tohtoriopintoja työn ohessa.

  Hae meille!

  Sähkötekniikan tohtoriohjelmaan on jatkuva haku (hakemuksia ei käsitellä heinäkuussa). Tarkemmat käsittelyajat alla.

  Opiskelijavalinta perustuu hakijan yksilöllisiin ansioihin, jotka esitetään jatko-opintohakemuksessa sekä sen liitteenä toimitetuissa dokumenteissa. Hakemukset käsitellään ja päätökset tapahtuvat tapauskohtaisesti. Sähkötekniikan korkeakoulun dekaani tekee päätöksen opiskelijaksi ottamisesta. Samalla vahvistetaan tutkimusala sekä vastuuprofessori. Valintapäätökset tehdään noin yhden kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Jokaiselle hakijalle ilmoitetaan hakupäätöksestä. Ensisijainen opinto-oikeus myönnetään tekniikan tohtorin tutkinnon suorittamiseen. Opinto-oikeuden kestoa ei ole rajattu, mutta tutkinnon suositeltu suoritusaika on päätoimisesti opiskellen neljä (4) vuotta.

  Hakuajat

  Hakuajat 2022

  Hakuaika päättyy Päätös opinto-oikeudesta tehdään
  Torstai 11 elokuuta Perjantai 26 elokuuta
  Torstai 1 syyskuuta Perjantai 16 syyskuuta
  Torstai 6 lokakuuta Perjantai 28 lokakuuta
  Torstai 10 marraskuuta Perjantai 25 marraskuuta
  Perjantai 2 joulukuuta Maanantai 19 joulukuuta

   

  Hakemusten käsittelyajat

  Hakemus käsitellään seuraavassa mahdollisessa tohtorinkoulutusneuvoston kokouksessa sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat hakudokumentit on saatu. Vain täydelliset hakemukset käsitellään. Puutteelliset hakemukset hylätään, mikäli hakemusta ei ole täydennetty annetussa määräajassa.

  Opiskeluoikeus alkaa sen jälkeen, kun dekaani on myöntänyt opiskeluoikeuden ja hakija on ottanut tarjotun opiskelupaikan vastaan. Hakijalla on 2 viikkoa aikaa ottaa vastaan tarjottu opiskelupaikka, eikä opiskeluoikeuden alkamista voi siirtää.

  Huomioitavaa:

  1.8.2016 alkaen hyväksytty hakija voi ottaa vastaan vain yhden suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta (yliopistolaki 558/2009).

  Säännös koskee yliopistojen myöntämiä kandidaatin, maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja sekä ammattikorkeakoulututkintoja. Syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.12., kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.7. Hyväksytty hakija ei voi ottaa vastaan toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta siinäkään tapauksessa, että siirtää opintojen aloittamista tai keskeyttää opinnot.

  Hakukelpoisuus

  Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa (Yliopistolaki 558/2009, 37§) ja Aalto-yliopiston opiskelijavalinnan valintaperusteissa vuodelle 2022.

  Tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin, Sähkötekniikan tohtoriohjelmassa voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:

  • soveltuvan suomalaisen ylemmän korkeakoulututkinnon;
  • soveltuvan suomalaisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon; tai
  • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

  Ulkomailla suoritetun tutkinnon/koulutuksen kohdalla hakukelpoisuuden edellytyksenä on, että sen tulisi antaa asianomaisessa maassa kelpoisuus vastaaviin opintoihin. Ulkomailla suoritettujen tutkintojen hyväksymisen lähtökohtana on pääsääntöisesti vähintään neljän vuoden laajuiset opinnot, joihin sisältyy pro gradu –tyyppinen opinnäytetyö ja joiden korkeakoulu arvioi antavan riittävät valmiudet jatko-opintojen suorittamiseen Sähkötekniikan korkeakoulussa. Eurooppalaisten tutkintojen hyväksymisessä jatkotutkinnon pohjaksi on yleislinjauksena Bolognan prosessin mukaisesti (3+2 vuotta) suoritettu yliopistotutkintoyhdistelmä.

  Mikäli hakijan tutkinto tai koulutus poikkeaa edellä kuvatusta, mutta antaa kelpoisuuden jatko-opintoihin tutkinnon tai koulutuksen antaneessa maassa, tulee hakijan toimittaa todistus jatko-opintokelpoisuudestaan koulutuksen antaneesta maasta.

  Ylempien AMK-tutkintojen hyväksyminen jatkotutkinnon pohjaksi

  Suomessa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon soveltuvalla alalla suorittaneiden hakijoiden kohdalla korkeakoulu harkitsee tapauskohtaisesti hakijan edellytykset suorittaa tohtorintutkinto menestyksekkäästi. Mikäli korkeakoulu katsoo, että ylemmän amk-tutkinnon soveltuvalla alalla suorittanut hakija voi saavuttaa edellytykset tohtorintutkinnon suorittamiseksi, hakijalle määrätään riittävä määrä täydentäviä opintoja, jotka mahdollistavat opiskelijan jatko-opintojen aloittamisen. Täydentävien opintojen määrä saa kuitenkin olla korkeintaan 60 ECTS. Mikäli täydentävien opintojen määrä kasvaa liian suureksi, hakija ohjataan suorittamaan yliopistotasoisen maisterintutkinnon ennen jatko-opinto-oikeuden hakemista. Jatko-opintoedellytyksiä arvioidessaan ja täydentäviä opintoja määrätessään korkeakoulu huomioi, että ammattikorkeakoulun ylempien tutkintojen laajuus on 60-90 ECTS, kun taas yliopiston maisterintutkinnon laajuus on 120 ECTS

  Soveltuvalta alalta ylempää amk-tutkintoa vastaavan tutkinnon ulkomailla suorittaneisiin hakijoihin sovelletaan samoja periaatteita kuin ylemmän amk-tutkinnon Suomessa suorittaneisiin hakijoihin.

  Valintakriteerit

  Hakijan akateemisen arvioinnin suorittaa se jatko-opintojen tutkimusalan vastaava professori (vastuuprofessori), joka vastaa hakijan toivomasta tutkimusalasta. Hakijaa arvioi myös tohtorinkoulutusneuvosto.

  Hakijan arvioinnissa otetaan huomioon seuraavat kriteerit

  Aikaisemman tutkinnon/tutkintojen sisältö:

  1. riittävät perustiedot haetulta tutkimusalalta, hankittuna esimerkiksi pääaineen opinnoissa tai syventävän tason opinnoissa osana maisteriopintoja
   • tarvittaessa korkeakoulu asettaa hakijalle esitietovaatimuksia, joita voi suorittaa esimerkiksi tekemällä maisteritason kursseja.
  2. riittävät perustiedot tukemaan väitöskirjatyön tekemistä ja väitöskirjan kirjoittamista

  Opintomenestys

  1. maisteritutkinnon opinnäytetyö on arvosteltu vähintään arvosanalla 3/5.
  2. maisterintutkintoon sisältyvät kurssit (ilman opinnäytettä), on suoritettu vähintään keskiarvolla (painotettu keskiarvo) 3,0/5
  • TAI mikäli maisterintutkinto on suoritettu vuoden 1995 tai aikaisemman tutkintosäännön mukaan (jolloin kandidaatti- ja maisterintutkintoa ei erotettu): maisterintutkinnon pääaineen kurssit on suoritettu vähintään keskiarvolla (painotettu keskiarvo) 3,0/5

  Mikäli arvosanakriteerit eivät täyty, mutta henkilö muuten on soveltuva tohtorikoulutettavaksi, henkilö voi korottaa arvosanojaan tai korkeakoulu voi asettaa esitietovaatimuksia. Sähkötekniikan korkeakoulu voi hyväksyä esitietoina myös muiden korkeakoulujen vastaavia suorituksia vastuuprofessorin esityksen perusteella.

  Muut arviointikriteerit:

  1. hakijan yliopiston tutkinnon laatu ja kansainvälinen arvostus
  2. tutkijapotentiaali, aikaisempi tutkimuskokemus: työkokemus tutkimuksen parissa, konferenssiesitelmät, lehtiartikkelit
  3. tutkimusaiheen soveltuvuus: tutkimuksen suuntautuminen laitoksen painopistealueille riittävän ohjauksen ja vastuuprofessorin aidon tutkimusintressin takaamiseksi
  4. tutkimussuunnitelma: aiheen teoreettinen ja käytännöllinen uutuusarvo; tutkimussuunnitelman toteutettavuus (laatu, realistisuus, suunnitelmallisuus jne.)
  5. ajankäyttö ja resursointi jatko-opintoihin: jatko-opintoihin käytettävissä oleva realistinen aika opintojen loppuunsaattamiseksi neljässä vuodessa
  6. yliopiston ohjausresurssit tutkimuksen aihealueella
  7. muut hakijan esittämät perustelut

  Kielitaitovaatimukset

  Menestyksekkäällä hakijalla pitää olla erinomaiset suomen, ruotsin, tai englannin kielen taidot.

  Kotimaisen kielen taito osoitetaan Aalto-yliopiston opiskelijavalinnan valintaperusteiden 2022 mukaisesti (Kotimaisen kielen taidon osoittaminen valinnoissa). Englannin kielen kielitaito osoitetaan kielitestillä, ellet ole siitä vapautettu, ks alla.

  Jatko-opiskelijavalinnassa hyväksyttävät englannin kielen kielitestit ja niiden vähimmäisvaatimukset ovat: (Aalto-yliopiston valintaperusteet vuodelle 2022)

  1. IELTS
   1. Academic: 6.5 ja kirjoitusosio 5.5 tai
   2. Indicator (Academic) online test: 6.5 ja kirjoitusosio 5.5
  2. TOEFL
   1. iBT (Internet-based Test): 92 ja kirjoitusosio 22 tai
   2. iBT® Special Home Edition: 92 ja kirjoitusosio 22 tai
   3. PDT (Paper-delivered Test): lukemisosio 22, kuunteluosio 22 ja kirjoitusosio 24
  3. C1 Advanced (aik. Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)): A,B tai C
  4. C2 Proficiency (aik. Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)): A,B,C tai Level C1
  5. Pearson Test of English Academic (PTE A): 62 ja kirjoitusosio 54

  Muita englanninkielen testejä ei hyväksytä. Jos hakija on tehnyt usean kielitestin, paras voimassa oleva testitulos joka on saapunut tohtoriohjelmaan määräaikaan mennessä, huomioidaan. Hakija ei voi kuitenkaan yhdistää tuloksia eri testipäiviltä (esim. TOEFL MyBest scores ei kelpaa).

  Englannin kielitestituloksen toimittaminen

  Kielitodistukseksi hyväksytään vain virallinen raportti kielitestistä.

  • IELTS-testistä liitetään kopio virallisesta testiraportista (pdf-muodossa) hakujärjestelmään. Testitulos tarkistetaan testijärjestäjän sähköisestä varmennuspalvelusta.
  • TOEFL-testitulosten tulee saapua Aalto-yliopistoon suoraan testijärjestäjältä. Testijärjestäjälle tehtävässä tulosten raportointipyynnössä on käytettävä Aalto-yliopiston raportointikoodia 7364. Hakijan toimittamaa tulosraporttia ei hyväksytä. Aalto-yliopiston raportointikoodilla toimitetut testitulokset varmennetaan testijärjestäjän sähköisessä varmennuskannassa, jossa tulokset ovat saatavilla noin 1-2 viikkoa raportointipyynnön jättämisestä.
  • PTE-tulokset toimitetaan testijärjestäjän sähköisen tulospalvelun kautta. Testintekijän tulee kirjautua omalle PTE-tililleen ja lähettää järjestelmässä tuloksensa Aalto-yliopistoon. Testijärjestäjä ilmoittaa sähköpostitse, kun tulokset on toimitettu korkeakoululle.
  • C1 Advanced- tai C2 Proficiency -kielitestistä liitetään tulosraportin kopio (pdf-muodossa) hakujärjestelmään. Hakujärjestelmään tulee merkitä testintekijän ID-numero (esim. ABC123456) ja viitenumero (Reference number, esim. 173YU0034522). Testintekijän tulee kirjautua kielitestijärjestelmään ja jakaa tuloksensa Aalto-yliopistoon. Tulokset varmennetaan sähköisesti.

  Testituloksen voimassaolo

  Kielitestituloksen tulee olla voimassa vähintään sinä päivänä jolloin tohtorinkoulutusneuvosto käsittelee hakijan hakemusen.

  Lisätietoa kielitesteistä testijärjestäjien sivuilta:

  Jatko-opiskelijavalinnassa englannin kielitestiä ei edellytetä seuraavissa tapauksissa (Aalto-yliopiston valintaperusteet vuodelle 2022):

  1. Hakija on suorittanut suomen-, ruotsin- tai englanninkielisen korkeakoulututkinnon Suomessa.
  2. Hakija on suorittanut englanninkielisen korkeakoulututkinnon EU/ETA-maassa. Tutkintokielen tulee käydä yksiselitteisesti ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan korkeakoulun antamasta virallisesta dokumentista.
  3. Hakija on suorittanut englanninkielisen korkeakoulututkinnon Australiassa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa, Sveitsissä, Uudessa-Seelannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Yhdysvalloissa kyseisessä maassa oleskellen.
  4. Hakija on saanut koulusivistyksensä englannin kielellä EU-/ETA-maassa Australiassa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa, Sveitsissä, Uudessa-Seelannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Yhdysvalloissa.
  5. Hakija on suorittanut Aalto Executive Educationin MBA:n, EMBA.:n tai DBA:n

  Kohdassa 1-4, vähintään puolet tutkinnosta tulee olla suoritettu sellaisessa maassa ja korkeakoulussa, jossa suoritetut opinnot vapauttavat kielitestistä.

  Sähköinen hakulomake

  1. Ennen hakemuksen jättämistä, hakijan tulee olla yhteydessä jatko-opintojensa  tutkimusalasta ja väitöskirjan ohjauksesta vastaavaan professoriin (vastuuprofessoriin)
  2. Lue hakuohjeet huolella ennen hakemuksen jättämistä ja valmistele kaikki tarvittavat liitteet
  3. Rekisteröidy sähköiseen hakujärjestelmään (Opintopolku.fi), täytä hakemus, liitä kaikki tarvittavat dokumentit ja lähetä hakemus.

  Hakulomake ja sen liitteet

  Sähköinen jatko-opintohakemus (Opintopolku.fi)

  Valitse hakulomakkeelta hakukohteeksi Sähkötekniikan tohtoriohjelma (kohdasta "Lisää hakukohde").

  Pakolliset liitteet kaikille hakijoille (skannattuina pdf-muodossa):

  1. Curriculum vitae (CV)
  2. Opintosuunnitelma, sis. 40 ECTS teoreettisia opintoja
  3. Tutkimussuunnitelma sisältäen toteuttamisaikataulun.
  4. Rahoitussuunnitelma
  5. Ohjaussuunnitelma
  6. Kopio passin nimisivusta.

  Opintosuunnitelman, tutkimussuunnitelman sekä ohjaussuunnitelman tulee olla sekä hakijan että vastuuprofessorin hyväksymiä ja allekirjoittamia. Allekirjoittamalla nämä dokumentit tutkimusalasta vastaava professori sitoutuu toimimaan hakijan vastuuprofessorina.

  Muualla kuin Aalto-yliopistossa (tai Aallon perustajayliopistossa) ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelta hakijalta vaaditaan lisäksi:

  1. Oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksesta ja opintorekisteriotteesta:
   • ylemmän korkeakoulututkinnon tutkintotodistus (sis. todistuksen kaikki liitteet, myös Diploma Supplementin eurooppalaisista yliopistoista)
   • virallinen opintorekisteriote tutkintoon sisältyvistä kursseista
   • viralliset käännökset näistä, mikäli alkuperäiset eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi
   • liitä nämä skannattuina kopioina sähköiseen hakemukseen Opintopolussa, ja noudata alla olevia ohjeita oikeaksi todistettujen kopioiden toimittamiseen.* Sinun tulee lähettää oikeaksi todistetut kopiot ylemmän korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksesta kaikkine liitteineen ennen kuin hakemuksesi voidaan käsitellä. Huomioithan, että oikeaksi todistettuja kopioita ei palauteta hakijalle.
  2. Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteen englanninkielinen tiivistelmä
  3. Osoitus kielitaidosta. Hakijalla tulee olla erinomainen suomen, ruotsin tai englannin kielen taito.
  4. Tarvittaessa todistus jatko-opintokelpoisuudesta (katso Hakukelpoisuuskohtaa ylempänä tällä sivulla) sekä virallinen käännös tästä, ellei alkuperäinen dokumentti ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielellä

  *Ulkomailla suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot:

  1. Lähetä oikeaksi todistetut kopiot ylemmän korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksesta kaikkine liitteineen osoitteeseen Kitta Peura, Sähkötekniikan tohtoriohjelma, PL 15500, 00076 AALTO.
  2. Jos ylempi korkeakoulututkinto on suoritettu jossakin näistä maista: Australia, Bangladesh, Eritrea, Etelä-Afrikka, Etiopia, Ghana, Indonesia, Intia, Iran, Irlanti, Kamerun, Kanada, Kenia, Kiina, Malesia, Nepal, Nigeria, Pakistan, Sudan, Uusi-Seelanti, Yhdistynyt kuningaskunta tai Yhdysvallat, noudathan maakohtaisia vaatimuksia. Lue vaatimuksista maakohtaiset vaatimukset –sivulta, ja lähetä vaaditut oikeaksi todistetut kopiot sis. viralliset käännökset postitse (Kitta Peura, Sähkötekniikan tohtoriohjelma, PL15500, 00076 AALTO) tai sähköpostitse ([email protected]), mikäli oikeaksi todistetut kopiot tulee maakohtaisten vaatimusten mukaan toimittaa elektronisesti. ETHÄN LÄHETÄ oikeaksi todistettuja kopioita Aallon Hakijapalveluihin, kuten maakohtaiset vaatimukset –sivulla ohjeistetaan.  

  *Suomessa suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot:

  1. Jos tutkintosi on suoritettu Suomessa 1.1.2003 jälkeen ja sinulla on suomalainen henkilötunnus, Aalto-yliopisto varmentaa tutkintosi ja opintosuoritukset sähköisesti kansallisesta tietokannasta.
  2. Jos tutkintosi on suoritettu ennen 1.1.2003 tai sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, lähetä oikeaksi todistetut kopiot ylemmän korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksesta kaikkine liitteineen osoitteeseen Kitta Perua, Sähkötekniikan tohtoriohjelma, PL 15500, 00076 AALTO.

  Oikeaksi todistetut kopiot ja viralliset käännökset

  Oikeaksi todistettujen kopioiden tulee olla joko tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai julkisen notaarin virallisesti oikeaksi todistamia jäljennöksiä. Oikeaksi todistettujen kopioiden tulee olla otettu alkuperäisistä, virallisista asiakirjoista. Jos todistusjäljennös on monisivuinen, jokaisen sivun tulee olla oikeaksi todistettu sivun etupuolelta. Jokaisella sivulla tulee olla oikeaksi todistavan viranomaisen alkuperäinen allekirjoitus, nimenselvennys ja leima sekä päiväys. Jäljennökset oikeaksi todistavien leimojen ja allekirjoitusten tulee aina olla alkuperäisiä, kopioita ei hyväksytä. Pelkkä maininta virallisesta jäljennöksestä (esim. leima ”True copy”) ei riitä.

  Käännös on virallinen, jos sen on tehnyt tutkinnon myöntänyt korkeakoulu tai virallinen kielenkääntäjä. Virallisen kielenkääntäjän käännöksissä tulee olla kääntäjän alkuperäinen leima ja allekirjoitus.

  Käännösten tulee olla alkuperäisiä tai oikeaksi todistettuja paperikopioita alkuperäisistä käännöksistä. Pelkät kopiot eivät kelpaa. Käännösten lisäksi tulee toimittaa oikeaksi todistetut paperikopiot alkuperäisistä asiakirjoista alkuperäiskielellä, pelkkä käännös ei riitä.

  Yhteystiedot

  Tohtoriohjelman opiskelijapalvelut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta [email protected]

  Käyntiosoite: Maarintie 8 (TUAS-talo), huoneet 1157 ja 1161 (IT-palveluiden vieressä)

  Postiosoite: PL15500, 00076 AALTO

  Sähkötekniikan korkeakoulun laitokset

  Elektroniikan ja nanotekniikan laitos

  Teemme Elektroniikan ja nanotekniikan laitoksella laaja-alaista tutkimusta sähkömagneettisen, mikro- ja nanoteknologian, radiotekniikan ja avaruusteknologian aloilla. Ensimmäinen suomalainen satelliitti Aalto-1 toteutettiin laitoksella opiskelijahankkeena.

  Aalto University / Aalto satellite / photo: Mikko Raskinen

  Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos

  Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitoksen tutkimus käsittelee monia erilaisia aloja tieto- ja viestintätekniikasta perussähkötekniikkaan. Laitoksen tutkimuksessa keskitytään selvittämään näiden ilmiöiden ja niihin liittyvien tekniikoiden teoreettisia rajoja ja perusteita.

  anechoic chamber aalto university mikko raskinen

  Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos (Comnet)

  Laitos on monitieteinen tietoliikenteen ja tietoverkkojen tekniikan, tietoverkkoliiketoiminnan sekä tietoliikenteen käyttäjänäkökulman tutkimus- ja korkeimman opetuksen yksikkö. Alallaan laitos on suurin Suomessa.

  Henkilö seisoo pimeässä ja hänen taustalleen on heijastettu vihreää koodia.

  Sähkötekniikan ja automaation laitos

  Sähkötekniikan ja automaation laitoksen tutkimus keskittyy mikrosysteemitekniikan eri aloihin, sähkötekniikkaan ja automaatioon. Tutkimusalojamme ovat voimajärjestelmät ja muuntaminen, ohjaus, robotiikka ja autonomiset järjestelmät, terveysteknologia ja älykäs asuinympäristö ja teollisuuselektroniikka ja -informatiikka.

  Image

  Hakuaika päättyy 2.12.2022 23:59 (UTC+2)

  Hae nyt
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
  Jaa
  URL kopioitu