Koulutustarjonta

Sähkötekniikan tohtoriohjelma

Monitieteinen Sähkötekniikan tohtoriohjelma tarjoaa tutkinnon suorittaneille mahdollisuuden työskennellä useilla tutkimusaloilla, jotka vaihtelevat perinteisestä sähkötekniikasta energia-alaan, hyvinvointiteknologiaan, robotiikkaan, nanotieteisiin sekä tietoliikennetekniikkaan. Tohtoriohjelma rakentuu vahvalle matemaattiselle ja luonnontieteelliselle pohjalle.
Aalto ELEC

Tutkinto:

Tekniikan tohtori

Hakuaika:

7.6.2023 – 30.11.2023

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

4 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Loading table of contents

Tutustu tohtoriopintoihin

Katso yllä oleva video sekä verkkosivumme

Tohtorikoulutuksen tavoitteet

Tohtorinkoulutus valmistaa tohtoriopiskelijan akateemiselle uralle erittäin päteväksi tutkijaksi tai yhä enenevässä määrin myös erilaisille urapoluille akateemisen maailman ulkopuolelle esimerkiksi vaativimpiin asiantuntijatehtäviin yritysmaailmassa tai julkisella sektorilla tai itsenäisenä yrittäjänä tai luovana ammattilaisena.

Tohtorinkoulutus toteutetaan monitieteisessä kansainvälisessä tiedeyhteisössä siten, että se voi sisältää sekä tutkimusalaspesifejä että monialaista tutkimustyötä. Korkeatasoinen koulutus, työelämävalmiudet ja verkostojen rakentaminen varmistavat tohtoriopiskelijan tietojen, taitojen ja osaamisen kehittymisen.

Opintojen sisältö

Koulutuksen tärkein osa on tutkimustyö, joka tehdään vahvassa ja dynaamisessa tutkimusympäristössä. Tutkimustyö tehdään yhdessä laitosten tarjoamista 13 tutkimusalasta ja kun sopivaa, monitieteisessä yhteistyössä yli Aalto-yliopiston.

Ohjelman tutkimusvaatimukset ovat joustavat, jonka takia jokainen tohtoriopiskelija voi valita itselleen sopivan yhdistelmän kursseja, joka sopii hänen tutkimusmielenkiintoonsa. Tohtorin tutkinnon suorittamiseen vaaditan kurssien loppuun saattamisen sekä väitöskirjan julkaisemisen ja sen puolustamisen julkisessa väitöstilaisuudessa.

Tohtorin tutkinto koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

 1. opinnäyte eli väitöskirja
 2. tutkimusalan opinnot 20-35 ECTS
 3. yleiset tutkimusvalmiusopinnot 5-20 ECST

Hae meille!

Sähkötekniikan tohtoriohjelmaan on jatkuva haku (hakemuksia ei käsitellä heinäkuussa). Tarkemmat hakuajat näkyvät alla.

Opiskelijavalinta perustuu hakijan yksilöllisiin ansioihin, jotka esitetään jatko-opintohakemuksessa sekä sen liitteenä toimitetuissa dokumenteissa. Hakemukset käsitellään ja päätökset tapahtuvat tapauskohtaisesti. Sähkötekniikan korkeakoulun dekaani tekee päätöksen opiskelijaksi ottamisesta. Samalla vahvistetaan tutkimusala sekä vastuuprofessori. Valintapäätökset tehdään noin yhden kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Jokaiselle hakijalle ilmoitetaan hakupäätöksestä. Ensisijainen opinto-oikeus myönnetään tekniikan tohtorin tutkinnon suorittamiseen. Opinto-oikeuden kestoa ei ole rajattu, mutta tutkinnon suositeltu suoritusaika on päätoimisesti opiskellen neljä (4) vuotta.

Hakuajat

Hakuajat 2023

Hakuaika päättyy Päätös opinto-oikeudesta tehdään
Torstai 10 elokuuta Perjantai 25 elokuuta
Torstai 14 syyskuuta Perjantai 29 syyskuuta
Torstai 5 lokakuuta Perjantai 27 lokakuuta
Torstai 2 marraskuuta Perjantai 17 marraskuuta
Torstai 30 marraskuuta Maanantai 18 joulukuuta

Hakuajat 2024

Hakuaika päättyy Päätös opinto-oikeudesta tehdään
Torstai 11 tammikuuta Perjantai 26 tammikuuta
Tiistai 30 tammikuuta Maanantai 12 helmikuuta
Torstai 7 maaliskuuta Perjantai 22 maaliskuuta
Torstai 11 huhtikuuta Perjantai  26 huhtikuuta
Tiistai 7 toukokuuta Perjantai  24 toukokuuta
Tiistai  4 kesäkuuta Maanantai 17 kesäkuuta
Torstai 8 elokuuta Perjantai  23 elokuuta
Torstai 12 syyskuuta Perjantai  27 syyskuuta
Torstai 3 lokakuuta Perjantai  25 lokakuuta
Tiistai 29 lokakuuta Perjantai  15 marraskuuta
Tiistai 3 joulukuuta Maanantai 16 joulukuuta

Hakemusten käsittelyajat

Hakemus käsitellään seuraavassa mahdollisessa tohtorinkoulutusneuvoston kokouksessa sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat hakudokumentit on saatu. Vain täydelliset hakemukset käsitellään. Puutteelliset hakemukset hylätään, mikäli hakemusta ei ole täydennetty annetussa määräajassa.

Opiskeluoikeus alkaa sen jälkeen, kun dekaani on myöntänyt opiskeluoikeuden ja hakija on ottanut tarjotun opiskelupaikan vastaan. Hakijalla on 2 viikkoa aikaa ottaa vastaan tarjottu opiskelupaikka, eikä opiskeluoikeuden alkamista voi siirtää.

Yhden opiskelupaikan sääntö

1.8.2016 alkaen hyväksytty hakija voi ottaa vastaan vain yhden suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta (yliopistolaki 558/2009).

Säännös koskee yliopistojen myöntämiä kandidaatin, maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja sekä ammattikorkeakoulututkintoja. Syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.12., kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.7. Hyväksytty hakija ei voi ottaa vastaan toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta siinäkään tapauksessa, että siirtää opintojen aloittamista tai keskeyttää opinnot.

Hakukelpoisuus

Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa (Yliopistolaki 558/2009, 37§) ja Aalto-yliopiston opiskelijavalinnan valintaperusteissa vuodelle 2022.

Tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin, Sähkötekniikan tohtoriohjelmassa voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:

 • soveltuvan suomalaisen ylemmän korkeakoulututkinnon;
 • soveltuvan suomalaisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon; tai
 • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Ulkomailla suoritetun tutkinnon/koulutuksen kohdalla hakukelpoisuuden edellytyksenä on, että sen tulisi antaa asianomaisessa maassa kelpoisuus vastaaviin opintoihin. Ulkomailla suoritettujen tutkintojen hyväksymisen lähtökohtana on pääsääntöisesti vähintään neljän vuoden laajuiset opinnot, joihin sisältyy pro gradu –tyyppinen opinnäytetyö ja joiden korkeakoulu arvioi antavan riittävät valmiudet jatko-opintojen suorittamiseen Sähkötekniikan korkeakoulussa. Eurooppalaisten tutkintojen hyväksymisessä jatkotutkinnon pohjaksi on yleislinjauksena Bolognan prosessin mukaisesti (3+2 vuotta) suoritettu yliopistotutkintoyhdistelmä.

Mikäli hakijan tutkinto tai koulutus poikkeaa edellä kuvatusta, mutta antaa kelpoisuuden jatko-opintoihin tutkinnon tai koulutuksen antaneessa maassa, tulee hakijan toimittaa todistus jatko-opintokelpoisuudestaan koulutuksen antaneesta maasta. Nämä hakemukset käsitellään aina tapauskohtaisesti.

Ylempien AMK-tutkintojen hyväksyminen jatkotutkinnon pohjaksi

Suomessa tai ulkomailla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon soveltuvalla alalla suorittaneiden hakijoiden kohdalla korkeakoulu harkitsee tapauskohtaisesti hakijan edellytykset suorittaa tohtorintutkinto menestyksekkäästi. Mikäli korkeakoulu katsoo, että ylemmän amk-tutkinnon soveltuvalla alalla suorittanut hakija voi saavuttaa edellytykset tohtorintutkinnon suorittamiseksi, hakijalle määrätään riittävä määrä täydentäviä opintoja, jotka mahdollistavat opiskelijan jatko-opintojen aloittamisen.

Täydentävien opintojen asettaminen

Täydentävät opinnot suoritetaan aina ennen tohtoriohjelmaan hyväksymistä. Jatko-opintoedellytyksiä arvioidessaan ja täydentäviä opintoja määrätessään korkeakoulu huomioi, että ammattikorkeakoulun ylempien tutkintojen laajuus on 60-90 ECTS, kun taas yliopiston maisterintutkinnon laajuus on 120 ECTS. Täydentävien opintojen määrä saa kuitenkin olla korkeintaan 60 ECTS. Mikäli täydentävien opintojen määrä kasvaa liian suureksi, hakija ohjataan suorittamaan yliopistotasoisen maisterintutkinnon ennen jatko-opinto-oikeuden hakemista.

Valintakriteerit

Hakijan akateemisen arvioinnin suorittaa se jatko-opintojen tutkimusalan vastaava professori (vastuuprofessori), joka vastaa hakijan toivomasta tutkimusalasta. Hakijaa arvioi myös tohtorinkoulutusneuvosto.

Hakijan arvioinnissa otetaan huomioon seuraavat kriteerit

Aikaisemman tutkinnon/tutkintojen sisältö:

 1. riittävät perustiedot haetulta tutkimusalalta, hankittuna esimerkiksi pääaineen opinnoissa tai syventävän tason opinnoissa osana maisteriopintoja
  • tarvittaessa korkeakoulu asettaa hakijalle esitietovaatimuksia, joita voi suorittaa esimerkiksi tekemällä maisteritason kursseja.
 2. riittävät perustiedot tukemaan väitöskirjatyön tekemistä ja väitöskirjan kirjoittamista

Opintomenestys

 1. maisteritutkinnon opinnäytetyö on arvosteltu vähintään arvosanalla 3/5, jos arvosteltu numeerisesti
 2. maisterintutkintoon sisältyvät kurssit (ilman opinnäytettä), on suoritettu vähintään keskiarvolla (painotettu keskiarvo) 3,0/5
 • TAI mikäli maisterintutkinto on suoritettu vuoden 1995 tai aikaisemman tutkintosäännön mukaan (jolloin kandidaatti- ja maisterintutkintoa ei erotettu): maisterintutkinnon pääaineen kurssit on suoritettu vähintään keskiarvolla (painotettu keskiarvo) 3,0/5

Mikäli arvosanakriteerit eivät täyty, mutta henkilö muuten on soveltuva tohtorikoulutettavaksi, henkilö voi korottaa arvosanojaan tai korkeakoulu voi määrät täydentäviä opintoja, kuten edellä kuvattu AMK-tutkintojen tapauksessa.

Muut arviointikriteerit:

 1. hakijan yliopiston tutkinnon laatu ja kansainvälinen arvostus
 2. tutkijapotentiaali, aikaisempi tutkimuskokemus: työkokemus tutkimuksen parissa, konferenssiesitelmät, lehtiartikkelit
 3. tutkimusaiheen soveltuvuus: tutkimuksen suuntautuminen laitoksen painopistealueille riittävän ohjauksen ja vastuuprofessorin aidon tutkimusintressin takaamiseksi
 4. tutkimussuunnitelma: aiheen teoreettinen ja käytännöllinen uutuusarvo; tutkimussuunnitelman toteutettavuus (laatu, realistisuus, suunnitelmallisuus jne.)
 5. ajankäyttö ja resursointi jatko-opintoihin: jatko-opintoihin käytettävissä oleva realistinen aika opintojen loppuunsaattamiseksi neljässä vuodessa
 6. yliopiston ohjausresurssit tutkimuksen aihealueella
 7. muut hakijan esittämät perustelut

Kielitaitovaatimukset

Menestyksekkäällä hakijalla pitää olla erinomaiset suomen, ruotsin, tai englannin kielen taidot. Hakija valitsee millä edellä olevista kielistä hän osoittaa kielitaitonsa.

Kotimaisen kielen taito osoitetaan Aalto-yliopiston opiskelijavalinnan valintaperusteiden 2023 mukaisesti (Kotimaisen kielen taidon osoittaminen valinnoissa). Englannin kielen kielitaito osoitetaan kielitestillä, ellet ole siitä vapautettu, ks alla.

Jatko-opiskelijavalinnassa hyväksyttävät englannin kielen kielitestit ja niiden vähimmäisvaatimukset ovat: (Aalto-yliopiston valintaperusteet vuodelle 2023)

 1. IELTS
  1. Academic: 6.5 ja kirjoitusosio 5.5 tai
  2. Indicator (Academic) online test: 6.5 ja kirjoitusosio 5.5
 2. TOEFL
  1. iBT (Internet-based Test): 92 ja kirjoitusosio 22 tai
  2. iBT® Special Home Edition: 92 ja kirjoitusosio 22 tai
  3. PDT (Paper-delivered Test): lukemisosio 22, kuunteluosio 22 ja kirjoitusosio 24
 3. C1 Advanced (aik. Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)): A,B tai C
 4. C2 Proficiency (aik. Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)): A,B,C tai Level C1
 5. Pearson Test of English Academic (PTE A): 62 ja kirjoitusosio 54

Muita englanninkielen testejä ei hyväksytä. Jos hakija on tehnyt usean kielitestin, paras voimassa oleva testitulos joka on saapunut tohtoriohjelmaan määräaikaan mennessä, huomioidaan. Hakija ei voi kuitenkaan yhdistää tuloksia eri testipäiviltä (esim. TOEFL MyBest scores ei kelpaa).

Englannin kielitestituloksen toimittaminen

Kielitodistukseksi hyväksytään vain virallinen raportti kielitestistä.

 • IELTS-testistä liitetään kopio virallisesta testiraportista (pdf-muodossa) hakujärjestelmään. Testitulos tarkistetaan testijärjestäjän sähköisestä varmennuspalvelusta.
 • TOEFL-testitulosten tulee saapua Aalto-yliopistoon suoraan testijärjestäjältä. Testijärjestäjälle tehtävässä tulosten raportointipyynnössä on käytettävä Aalto-yliopiston raportointikoodia 7364. Hakijan toimittamaa tulosraporttia ei hyväksytä. Aalto-yliopiston raportointikoodilla toimitetut testitulokset varmennetaan testijärjestäjän sähköisessä varmennuskannassa, jossa tulokset ovat saatavilla noin 1-2 viikkoa raportointipyynnön jättämisestä.
 • PTE-tulokset toimitetaan testijärjestäjän sähköisen tulospalvelun kautta. Testintekijän tulee kirjautua omalle PTE-tililleen ja lähettää järjestelmässä tuloksensa Aalto-yliopistoon. Testijärjestäjä ilmoittaa sähköpostitse, kun tulokset on toimitettu korkeakoululle.
 • C1 Advanced- tai C2 Proficiency -kielitestistä liitetään tulosraportin kopio (pdf-muodossa) hakujärjestelmään. Hakujärjestelmään tulee merkitä testintekijän ID-numero (esim. ABC123456) ja viitenumero (Reference number, esim. 173YU0034522). Testintekijän tulee kirjautua kielitestijärjestelmään ja jakaa tuloksensa Aalto-yliopistoon. Tulokset varmennetaan sähköisesti.

Testituloksen voimassaolo

Kielitestituloksen tulee olla voimassa vähintään sinä päivänä jolloin tohtorinkoulutusneuvosto käsittelee hakijan hakemusen.

Lisätietoa kielitesteistä testijärjestäjien sivuilta:

Jatko-opiskelijavalinnassa englannin kielitestiä ei edellytetä seuraavissa tapauksissa (Aalto-yliopiston valintaperusteet vuodelle 2023). Hakija on

 1. suorittanut suomen-, ruotsin- tai englanninkielisen korkeakoulututkinnon Suomessa.
 2. suorittanut englanninkielisen korkeakoulututkinnon EU/ETA-maassa. Tutkintokielen tulee käydä yksiselitteisesti ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan korkeakoulun antamasta virallisesta dokumentista.
 3. suorittanut englanninkielisen korkeakoulututkinnon Australiassa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa, Sveitsissä, Uudessa-Seelannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Yhdysvalloissa kyseisessä maassa oleskellen.
 4. saanut koulusivistyksensä englannin kielellä EU-/ETA-maassa Australiassa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa, Sveitsissä, Uudessa-Seelannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Yhdysvalloissa.
 5. suorittanut Aalto Executive Educationin MBA:n, EMBA.:n tai DBA:n
 6. hyväksytty toiseen suomalaiseen yliopistoon korkeintaan 4 vuotta ennen kokousta, jossa hakijan hakemus käsitellään. Hakijalla pitää lisäksi olla vastuuprofessorin puolto riittävästä englannin kielen taidosta.

Kohdassa 1-4, vähintään puolet tutkinnosta tulee olla suoritettu sellaisessa maassa ja korkeakoulussa, jossa suoritetut opinnot vapauttavat kielitestistä.

Sähköinen hakulomake

 1. Ennen hakemuksen jättämistä, hakijan tulee olla yhteydessä jatko-opintojensa  tutkimusalasta ja väitöskirjan ohjauksesta vastaavaan professoriin (vastuuprofessoriin)
 2. Lue hakuohjeet huolella ennen hakemuksen jättämistä ja valmistele kaikki tarvittavat liitteet
 3. Rekisteröidy sähköiseen hakujärjestelmään (Opintopolku.fi), täytä hakemus, liitä kaikki tarvittavat dokumentit ja lähetä hakemus.

Hakulomake ja sen liitteet

Sähköinen jatko-opintohakemus(Opintopolku.fi)

Valitse hakulomakkeelta hakukohteeksi Sähkötekniikan tohtoriohjelma (kohdasta "Lisää hakukohde").

Pakolliset liitteet kaikille hakijoille (skannattuina pdf-muodossa):

 1. Virallinen opintosuoritusote
 2. Osoitus kielitaidosta. Hakijalla tulee olla erinomainen suomen, ruotsin tai englannin kielen taito.
 3. Curriculum vitae (CV)
 4. Opintopisteytetty suunnitelma, sis. 40 ECTS teoreettisia opintoja
 5. Tutkimussuunnitelma sisältäen toteuttamisaikataulun.
 6. Rahoitussuunnitelma
  • Rahoitussuunnitelma on vapaamuotoinen ja sisältää seuraavat tiedot:
   • Vahvistettu rahoitus
   • Rahoituksen lähde
   • Rahoituksen määrä
   • Rahoituksen alku- ja loppupäivämäärät
  • Suunnitelmasi rahoituksen hankkimiseksi opintojesi loppuunsaattamiseksi
 7. Ohjaussuunnitelma
 8. Kopio passin nimisivusta.

Opintopisteytetyn suunnitelman, tutkimussuunnitelman, rahoitussuunnitelman sekä ohjaussuunnitelman tulee olla sekä hakijan että vastuuprofessorin hyväksymiä ja allekirjoittamia. Allekirjoittamalla nämä dokumentit tutkimusalasta vastaava professori sitoutuu toimimaan hakijan vastuuprofessorina.

Muualla kuin Aalto-yliopistossa (tai Aallon perustajayliopistossa) ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelta hakijalta vaaditaan lisäksi:

 1. Oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksesta ja opintorekisteriotteesta:
  • ylemmän korkeakoulututkinnon tutkintotodistus (sis. todistuksen kaikki liitteet, myös Diploma Supplementin eurooppalaisista yliopistoista)
  • virallinen opintorekisteriote tutkintoon sisältyvistä kursseista
  • viralliset käännökset näistä, mikäli alkuperäiset eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi
  • liitä nämä skannattuina kopioina sähköiseen hakemukseen Opintopolussa, ja noudata alla olevia ohjeita oikeaksi todistettujen kopioiden toimittamiseen.* Sinun tulee lähettää oikeaksi todistetut kopiot ylemmän korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksesta kaikkine liitteineen ennen kuin hakemuksesi voidaan käsitellä. Huomioithan, että oikeaksi todistettuja kopioita ei palauteta hakijalle.
 2. Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteen englanninkielinen tiivistelmä
 3. Tarvittaessa todistus jatko-opintokelpoisuudesta (katso Hakukelpoisuuskohtaa ylempänä tällä sivulla) sekä virallinen käännös tästä, ellei alkuperäinen dokumentti ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielellä

*Ulkomailla suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot:

 1. Lähetä oikeaksi todistetut kopiot ylemmän korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksesta kaikkine liitteineen osoitteeseen Kitta Peura, Sähkötekniikan tohtoriohjelma, PL 15500, 00076 AALTO. Jos hakijan maisterintutkinto on suoritettu maassa, joka ei ole maakohtaisten vaatimusten listalla, hakija voi oikeaksi todistettujen paperikopioiden toimittamisen sijasta tulla näyttämään yllä mainitut alkuperäiset tutkintoasiakirjat Kitta Peuralle.
 2. Jos ylempi korkeakoulututkinto on suoritettu jossakin näistä maista: Australia, Bangladesh, Eritrea, Etelä-Afrikka, Etiopia, Ghana, Indonesia, Intia, Iran, Irlanti, Kamerun, Kanada, Kenia, Kiina, Malesia, Nepal, Nigeria, Pakistan, Sudan, Uusi-Seelanti, Yhdistynyt kuningaskunta tai Yhdysvallat, noudathan maakohtaisia vaatimuksia. Lue vaatimuksista maakohtaiset vaatimukset –sivulta, ja lähetä vaaditut oikeaksi todistetut kopiot sis. viralliset käännökset postitse (Kitta Peura, Sähkötekniikan tohtoriohjelma, PL15500, 00076 AALTO) tai sähköpostitse ([email protected]), mikäli oikeaksi todistetut kopiot tulee maakohtaisten vaatimusten mukaan toimittaa elektronisesti. Jos käytät postituksessa kuriiripalvelua, lähetäthän dokumentit osoitteeseen Kitta Peura, Sähkötekniikan tohtoriohjelma, Maarintie 8, 02150 Espoo, Suomi. ETHÄN LÄHETÄ oikeaksi todistettuja kopioita Aallon Hakijapalveluihin, kuten maakohtaiset vaatimukset –sivulla ohjeistetaan.  

*Suomessa suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot:

 1. Jos tutkintosi on suoritettu Suomessa 1.1.2003 jälkeen ja sinulla on suomalainen henkilötunnus, Aalto-yliopisto varmentaa tutkintosi ja opintosuoritukset sähköisesti kansallisesta tietokannasta.
 2. Jos tutkintosi on suoritettu ennen 1.1.2003 tai sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, lähetä oikeaksi todistetut kopiot ylemmän korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksesta kaikkine liitteineen osoitteeseen Kitta Perua, Sähkötekniikan tohtoriohjelma, PL 15500, 00076 AALTO.

Oikeaksi todistetut kopiot ja viralliset käännökset

Oikeaksi todistettujen kopioiden tulee olla joko tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai julkisen notaarin virallisesti oikeaksi todistamia jäljennöksiä. Oikeaksi todistettujen kopioiden tulee olla otettu alkuperäisistä, virallisista asiakirjoista. Jos todistusjäljennös on monisivuinen, jokaisen sivun tulee olla oikeaksi todistettu sivun etupuolelta. Jokaisella sivulla tulee olla oikeaksi todistavan viranomaisen alkuperäinen allekirjoitus, nimenselvennys ja leima sekä päiväys. Jäljennökset oikeaksi todistavien leimojen ja allekirjoitusten tulee aina olla alkuperäisiä, kopioita ei hyväksytä. Pelkkä maininta virallisesta jäljennöksestä (esim. leima ”True copy”) ei riitä.

Käännös on virallinen, jos sen on tehnyt tutkinnon myöntänyt korkeakoulu tai virallinen kielenkääntäjä. Virallisen kielenkääntäjän käännöksissä tulee olla kääntäjän alkuperäinen leima ja allekirjoitus.

Käännösten tulee olla alkuperäisiä tai oikeaksi todistettuja paperikopioita alkuperäisistä käännöksistä. Pelkät kopiot eivät kelpaa. Käännösten lisäksi tulee toimittaa oikeaksi todistetut paperikopiot alkuperäisistä asiakirjoista alkuperäiskielellä, pelkkä käännös ei riitä.

Kun lähetät asiakirjalähetyksen (esim. oikeaksi todistettuja kopioita) Suomeen:

 • Lähetä asiakirjalähetys kirjeenä. Älä lähetä sitä pakettina.
 • Älä ilmoita kirjeelle arvoa, kun lähetät sen. Älä ilmoita edes esimerkiksi passista viranomaisille maksettua määrää kuten leimaveroa tai lähetykselle otetun vakuutuksen arvoa.
 • Jos lähetysmaa vaatii lähettäjää ilmoittamaan asiakirjalähetykselle arvon, se on nolla (euroa tai muuta valuuttaa).
 • Ilmoita lähetyksen tavarankuvaukseksi esimerkiksi asiakirjat (documents).

Yhteystiedot

Tohtoriohjelman opiskelijapalvelut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Sähkötekniikan korkeakoulun laitokset

Elektroniikan ja nanotekniikan laitos

Teemme Elektroniikan ja nanotekniikan laitoksella laaja-alaista tutkimusta sähkömagneettisen, mikro- ja nanoteknologian, radiotekniikan ja avaruusteknologian aloilla. Ensimmäinen suomalainen satelliitti Aalto-1 toteutettiin laitoksella opiskelijahankkeena.

Aalto University / Aalto satellite / photo: Mikko Raskinen

Sähkötekniikan ja automaation laitos

Sähkötekniikan ja automaation laitoksen tutkimus keskittyy mikrosysteemitekniikan eri aloihin, sähkötekniikkaan ja automaatioon. Tutkimusalojamme ovat voimajärjestelmät ja muuntaminen, ohjaus, robotiikka ja autonomiset järjestelmät, terveysteknologia ja älykäs asuinympäristö ja teollisuuselektroniikka ja -informatiikka.

Image

Informaatio- ja tietoliikennetekniikan laitos

Informaatio- ja tietoliikennetekniikan laitoksen tutkimus ja opetus keskittyvät ICT-teknologiaan, sähkötekniikkaan ja sen perusilmiöihin. Laitos tekee tutkimusta informaatio- ja kommunikaatiotekniikan perusteiden, ihmiskeskeisen teknologian sekä viestintä- ja verkkojärjestelmien aloilla.

Koulutamme tulevia asiantuntijoita ja johtajia kaikilla tutkintotasoilla: kandidaatti, maisteri ja tohtori. Laitoksellamme on johtava ja kansainvälisesti kilpailukykyinen tutkimusinfrastruktuuri, jota laajennetaan ja kehitetään jatkuvasti Otaniemen kampuksellamme.

 Äänen viivettä on tutkittu Suomen hiljaisimmassa huoneessa Otaniemessä sijaitsevassa kaiuttomassa huoneessa. Kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu