Teaching and learning

Karriärsystemet för lektorer

Aalto-universitetets karriärsystem för lektorer är avsett för personer som hör till undervisningspersonalen. Karriärsystemet främjar undervisningspersonalens möjligheter till individuell utveckling och karriäravancemang utgående från undervisningsbaserade meriter. Inom karriärsystemet är det möjligt att avancera från universitetslärare till universitetslektor och vidare till äldre universitetslektor och ledande universitetslektor.
Opiskelijalla kynä kädessä

Principer för karriärsystemet för lektorer

Karriärsystemet för lektorer inbegriper tydliga och transparenta processer för avancemang och rekrytering som är gemensamma för alla högskolor och institutioner vid Aalto-universitetet (med undantag för språkcentret). Inom karriärsystemet för lektorer följs det regelverk som gäller för karriärsystemet i fråga såväl som universitetets allmänna riktlinjer och principer, t.ex. Aalto-universitetets verksamhetsprinciper (Code of Conduct) och gemensamma personalpolicyer.

Karriärsystemet för lektorer är främst avsett för lärare som undervisar inom Aalto-universitetets utbildningsprogram på kandidatnivå samt lärare i praktiska och yrkesinriktade kurser. För lärare vid språkcentret gäller ett separat karriärsystem.  

Karriärsystemets nivåer

Karriärsystemet för lektorer innehåller undervisningsbetonade uppgifter. Den som arbetar inom karriärsystemet förutsätts också delta i vetenskaplig och/eller konstnärlig verksamhet. I takt med att karriären framskrider ökar även ansvaret för samhälleligt inflytande, tjänster och pedagogiskt ledarskap.

Aalto-universitetets karriärsystem för lektorer består av fyra nivåer: universitetslärare, universitetslektor, äldre universitetslektor och ledande universitetslektor.

kuvassa on kuvattu Aalto-yliopiston lehtorien urajärjestelmä

Lektorns arbete

Det huvudsakliga ansvarsområdet för personer inom Aalto-universitetets karriärsystem för lektorer är undervisning, som kompletteras med forskning och/eller konstnärliga arbetsuppgifter. Därtill ska lektorn vara verksam inom det vetenskapliga och konstnärliga samfundet samt bära ansvar för pedagogiskt ledarskap och samhälleligt inflytande. Arbetstiden fördelas på olika delområden enligt överenskommelse med institutionens prefekt. Arbetsplanen görs upp årligen innan läsåret inleds.

Nedan illustreras de allmänna principerna för tidsfördelningen mellan olika uppgifter inom karriärsystemet för lektorer:

Kuvaus lehtorien urajärjestelmään kuuluvien henkilöiden työajan allokointi kolmen päätehtävän mukaan

Rekrytering till karriärsystemet

Rekryteringen till karriärsystemet för lektorer sker genom konkurrensbaserad rekrytering eller i undantagsfall genom inbjudan. Rekrytering är möjlig till nivåerna universitetslärare, universitetslektor och äldre universitetslektor. För ledande universitetslektor sker ingen direkt rekrytering.

I all rekrytering inom karriärsystemet för lektorer beaktas institutionens och forskningsområdets behov. Syftet är att främja undervisning av hög kvalitet och pedagogiska färdigheter. Till karriärsystemet för lektorer rekryteras därför personer som anses ha goda möjligheter att avancera inom systemet. Personer som utnämns inom karriärsystemet för lektorer ska ha minst en magisterexamen, potential att uppnå en utmärkt pedagogisk kompetens samt ett pedagogiskt intresse som lämpar sig för uppgiften som universitetslektor.

Undervisningen vid Aalto-universitetet baserar sig på högklassig forskning. Doktorsexamen betraktas som en merit för en universitetslärare och förväntas av en universitetslektor. För en äldre universitetslektor är doktorsexamen ett krav. Därtill värdesätts erfarenhet av undervisningsrelaterade arbetsuppgifter.

Varje utnämning inom karriärsystemet för lektorer baserar sig på en noggrann utvärdering av huruvida den som utnämns är en utmärkt kandidat för undervisningsbetonade arbetsuppgifter.

En mer detaljerad beskrivning av kriterierna finns i dokumentet Aalto Lecturer Career System Policies and Procedures (på engelska) längre ner på sidan. Det finns också en inofficiell finskspråkig version av dokumentet.

Avancemang inom karriärsystemet

Avancemang inom karriärsystemet sker inte automatiskt utan baserar sig på en noggrann utvärdering av personens undervisningskompetens och övriga meriter. Meriter och uppnådda mål diskuteras i årliga My Dialogues-samtal. Om personen har uppnått sådana meriter som uppfyller kriterierna för den följande nivån inom karriärsystemet kan en tidtabell för utvärdering för avancemang slås fast.

Mer detaljerad information om processen finns i dokumentet Aalto Lecturer Career System Policies and Procedures (på engelska) längre ner på denna sida. 

Utvärdering

Gemensamma kriterier används för både rekrytering och avancemang. Mer detaljerad information om kriterierna finns i dokumentet Aalto Lecturer Career System Policies and Procedures (på engelska) längre ner på denna sida. Utöver de gemensamma kriterierna kan högskolorna fastställa mer specifika riktlinjer och kriterier. Se högskolespecifika riktlinjer längre ner på denna sida.

Dokument för ansökan och avancemang

Alla sökande förväntas följa god vetenskaplig praxis vid ansökan och utvärdering. Mer information: https://tenk.fi/sv/anvisningar-och-material.

Vid rekrytering och avancemang ska den sökande lämna in åtminstone följande dokument:

  • meritförteckning
  • undervisningsportfölj

För avancemang till ledande universitetslektor krävs också motivationsbrev.

I en del situationer krävs även en forskningsportfölj och/eller en konstnärlig portfölj, referenser eller annat material. Vid rekrytering ges detaljerade anvisningar i jobbannonsen, och vid avancemang ges närmare anvisningar av HR.

Meritförteckning

Meritförteckningen (cv) är en översikt över den sökandes utbildning och arbetserfarenhet samt vetenskapliga meriter. Cv:t innehåller också en publikationsförteckning.

Vi rekommenderar att meritförteckningen görs i enlighet med Forskningsetiska delegationens (TENK) mall, som finns här.

Undervisningsportfölj

Undervisningsportföljen innehåller ett sammandrag av den sökandes undervisningskompetens, erfarenhet och utbildning samt en självvärdering av hur den egna undervisningen har utvecklats under karriärens gång. Portföljen är en fritt formulerad text på 4–7 sidor. Till undervisningsportföljen är det möjligt att bifoga ett sammandrag av noggrant utvalda omdömen om den sökande, om sådana finns att tillgå (högst 10 sidor).  

Närmare anvisningar för utformning av undervisningsportföljen finns här (på engelska).

Mer information om utvärdering av undervisningskompetens finns på engelska på sidan Tenure track evaluation criteria under rubriken Teaching Competence Assessment.

Ihmisiä oppimiskeskuksessa/people in at the learning center

Development processes of our academic career systems

Developing the academic career systems is part of the Aalto University quality system. This page provides information on how the quality of the academic systems is monitored and how the processes are being developed.

Services
An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

Academic careers working group

This page contains information on Academic careers working group, its purpose, members and contact information.

Tenure track
Ihmisiä oppimiskeskuksessa/people in at the learning center

Development processes of our academic career systems

Developing the academic career systems is part of the Aalto University quality system. This page provides information on how the quality of the academic systems is monitored and how the processes are being developed.

Services
An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

Academic careers working group

This page contains information on Academic careers working group, its purpose, members and contact information.

Tenure track
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: