Nyheter

En färsk auditering visar att Handelshögskolan främjar toppidrott

Handelshögskolan främjar systematiskt förutsättningarna för toppidrottare som studerar vid högskolan att genomföra studier vid sidan av idrottskarriären.
Urhea-opiskelijoita ja -kumppaneita
Auditeringsgruppen, som besökte Handelshögskolan i februari 2023, med Urhea-studenter. Bild: Aalto-universitet / Annemari Rautio

Finlands olympiska kommitté har under 2022–2023 skapat en auditeringsmall för högskolor som främjar toppidrottare. Kvalitetsfaktorerna, utvärderingsmallen och ändamålsenligheten samt funktionaliteten för auditeringshelheten för högskolor som främjar toppidrott har testats i två pilotauditeringar. Auditeringen av Aalto-universitetets handelshögskola var auditeringsmallens andra pilottest. Den första utfördes vid Kajanalands yrkeshögskola. 

Målet för auditeringen är att identifiera och erkänna de högskolor som systematiskt – både vad gäller struktur och attityd – främjar förutsättningarna för toppidrottare som studerar vid högskolan att genomföra sina studier så att de stöds i sin idrottskarriär. Vid Aalto-universitetet studerar för tillfället ungefär 150 studerande som hör till Huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea. 

Utförandet av auditeringen

Förhandlingar mellan Aalto-universitetet, Urhea och olympiska kommittén om att medverka i pilotauditeringen för högskolor som främjar toppidrott bedrevs försommaren 2022. Under hösten samma år fattades beslut om att utföra auditeringen  och avgränsa den till Handelshögskolan.

Vid Handelshögskolan låg ansvaret för auditeringen på en grupp som bestod av dekanus Timo Korkeamäki, utvecklingschef Johanna Palmroos (Handelshögskolan), specialsakkunnig Kirsi Eulenberger-Karvetti (stödtjänster för ledningen), planerare, Urhea-kontaktperson Elli Hämäläinen och planerare Hilkka Honkanen (båda från lärandetjänsterna vid Handelshögskolan) och professor emeritus Timo Saarinen (Handelshögskolan). 

Handelshögskolans självutvärdering genomfördes årsskiftet 2022–2023. I arbetet deltog utöver gruppen ovan även studerande, lärare, experter, alumner samt KY  (Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry) samt representanter för Huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea och Unisport. Auditeringsgruppen för Handelshögskolan bestod av Anna Kirjavainen (ordförande), Mika Korpela (Åboregionens idrottsakademi), Aku Nikander (Jyväskylä universitet), Hanna-Maari Päkk (Jyväskylän Urheiluakatemia) och Laura Tast (projektchef, Finlands olympiska kommitté). Gruppen besökte Handelshögskolan i februari 2023 och lämnade in auditeringsrapporten till Handelshögskolan 2023.

Sex områden utvärderades

Högskolor som främjar toppidrott utvärderas med en kvalitetsmall som består av sex helheter: stöd av studierna för idrottaren, skapande av flexibla studiestigar, erkännande av kompetens inhämtad genom idrotten som en del av studierna och studiehelheter skräddarsydda för idrottare, åtgärder för övergångsfaser, kommunikation och samarbete med idrottsakademin och Olympiska Kommittén samt stödverksamhet för idrotten. Auditeringens uppgift är att utvärdera och granska genomförandet av kvalitetsfaktorerna som härrör sig till dessa områden som en del av befintliga processer, verksamhetssätt och praxis för utvecklingen av utbildningen och kompetensen. Auditeringen använder skalan utmärkt, god och otillräcklig.

Styrgruppen för högskolor som främjar toppidrott vid Finlands olympiska kommitté har konstaterat att Handelshögskolans verksamhet som en högskola som främjar toppidrott är på nivån god. Stödet för studierna bedömdes som utmärkt och även andra områden ansågs vara på samma nivå. Enligt rapporten är nivån god när högskolan påvisar att kvalitetsfaktorerna implementeras som en del av processerna, verksamhetssätten och praxis för utvecklingen av högskolan. På nivån utmärkt påvisar högskolan effektiv, långsiktig och reformerande utvecklingsverksamhet i arbetet med dubbla karriärer.

Centrala styrkor och utvecklingsmål 

Många styrkor men även några utvecklingsmål identifierades i auditeringen. Som en central styrka nämndes hur ledningen vid Handelshögskolan förbundit sig till att främja verksamhet som främjar dubbla karriärer tillsammans med Finlands olympiska kommitté, vilket möjliggör kontinuerlig utveckling och effektivitet. Enligt auditeringsgruppen är antagningsgruppen för särskilda prestationer som en led till studier vid Handelshögskolan en fin mall för hur även idrottsprestationer beaktas som en kompetensfaktor som hjälper högskolestudierna. 

De mångsidiga möjligheterna vid Handelshögskolan att flexibelt ordna studierna stöder bra beaktandet av kraven som idrott ställer. Handelshögskolan har även en stark vilja att utveckla studier som stöder en dubbelkarriär oberoende av tid och plats. Självutvärderingsprocessen har på kort tid ökat kännedomen om dubbelkarriärer och deras mål. Kontaktpersonen för Urhea vid Handelshögskolan Elli Hämäläinen fick tack för sitt aktiva arbete för att utveckla toppidrottsfrämjande verksamhet vid Handelshögskolan och hela Aalto.

Sami Itani Urhean auditointitapaamisessa 2023
Arbetslivsprofessor Sami Itani. Bild: Urhea / Sini Forsblom

Auditeringsgruppen lyfte fram samma utvecklingsmål som Handelshögskolan identifierat i sin självutvärdering. Att nå toppidrottarna genast i början av deras högskolestudier skulle göra det möjligt att effektivt utveckla stödtjänsterna för dubbelkarriärer. I anknytning till det här är det viktigt att öka kännedomen om dubbla karriärer både bland undervisningspersonalen och i lärandetjänsterna. Kamratstöd och mentortjänster å sin sida skulle hjälpa studerande idrottare att planera dubbelkarriären och i övergången till arbetslivet. Den årliga planeringen tillsammans med Urhea som auditeringsgruppen föreslog stöder i framtiden många gemensamma mål och stärker det långsiktiga samarbetet.

Vissa av utvecklingsmålen har redan börjat åtgärdas. Till exempel har aalto.fi-sidorna för toppidrottare förnyats så att kännedom om stödtjänster och samarbete med Urhea växer och så att de studerande ska nås genast i början av studierna. Utvecklingsarbetet fortsätter tillsammans med arbetslivsprofessor Sami Itani och Urhea stött på både högskolans egna observationer samt rekommendationerna från auditeringsgruppen. 

”Jag tackar alla som deltog i auditeringsprocessen för ett synnerligen gott samarbete. Handelshögskolan vill för sin del stöda övergången från en idrottskarriär genom att möjliggöra högskolestudier redan under idrottskarriären. Vi är redan på rätt väg i utvecklingsarbetet och håller god takt. Vårt mål är att få alla kvalitetsfaktorer för vår verksamhet som en högskola som främjar toppidrott till en utmärkt nivå”, säger dekanus Timo Korkeamäki.

Fotbollsspelaren Tim Väyrynen och basketspelaren Helmi Tulonen hör till Aalto-universitetets Urhea-studerande

”Aalto-universitetet har i enlighet med Urheas principer hjälpt oss kombinera studier och proffsidrott”

Läs mer
Football field / Jalkapallokenttä. Kuva: Aleksi Poutanen
Student guide illustration, supporting your studies

Kombinera tävlingsidrott och studier vid Aalto

Aalto-universitetet har förbundit sig att stödja möjligheten att kombinera idrott och studier för studerande som hör till huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea och att beakta de utmaningar och specialbehov som en idrottskarriär för med sig.

Stöd för studierna
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Kaksi opiskelijaa Aalto-yliopiston kampuksella.
Studier Publicerat:

Aalto-universitetet antog 2 027 nya studerande

Sammanlagt sökte 13 500 sökande till Aalto i vårens andra gemensamma ansökan
campus på hösten
Studier Publicerat:

Öppna universitetets höststudier 2024 har publicerats

Anmälan till höstens kurser startar tidigast i augusti.
Studentguide nyhet, illustrering
Studier Publicerat:

Blivande magister – ge respons på studierna och var med och påverka!

Svara på enkäten för utexaminerade magistrar och påverka utvecklingen av studierna inom ditt område.
Tulevaisuuden uran pohtimisessa käytetään luovuutta.
Studier Publicerat:

Kurs i karriärdesign ger dig möjlighet att sakta ner och lära känna dig själv

Career Design Lab stöder studenternas övergång till arbetslivet. Nyckeln till en hållbar framtid i arbetslivet är ett fördomsfritt och kreativt förhållningssätt till karriärdesign.