Ansökningar, anvisningar och regler

Riktlinjer för examens- och undervisningsspråk vid Aalto-universitetet

Riktlinjer för examens- och undervisningsspråk vid Aalto-universitetet från 17.3.2015 (riktlinjerna för 2015)

Riktlinjer för undervisnings- och examensspråk (i kraft fr.o.m 1.1.2024) ersätter riktlinjerna för examens- och undervisningsspråk från 17.3.2015 (riktlinjerna för 2015) inklusive senare ändringar.

1. Examens- och undervisningsspråk

Examensspråken vid Aalto-universitetet är finska, svenska och engelska inom det tekniska området och området för konst samt finska och engelska inom det ekonomiska området.

Ett utbildningsprogram kan ha engelska som examensspråk, varvid undervisningen och handledningen inom utbildningsprogrammet erbjuds på engelska och studieprestationerna genomförs på engelska. En studerande inom ett engelskspråkigt utbildningsprogram har engelska som examensspråk. Om den studerande skriver sitt lärdomsprov på ett inhemskt språk registreras däremot det inhemska språket som examensspråk i examensbetyget.

En studerande som har avlagt examen får ett examensbetyg i original på sitt examensspråk och en kopia av examensbetyget på engelska. En studerande som har engelska som examensspråk får examensbetyg i original på både engelska och finska eller svenska. Examensspråket anges i en bilaga till examensbetyget (diploma supplement). [mening borttagen 11.5.2021]

De huvudsakliga undervisningsspråken vid Aalto-universitetet är finska och engelska samt inom det tekniska området och området för konst även svenska.

2. Termer

Högskolorna ansvarar för att upprätthålla centrala termer i anslutning till undervisning och handledning på finska och engelska samt inom det tekniska området och området för konst även på svenska.

Inom alla utbildningsområden vid universitetet erbjuds grundkurser på de inhemska språken för att säkerställa att de studerande lär sig grundläggande begrepp och termer på de inhemska språken.

3. Undervisningsplan

I undervisningsplanen för ett utbildningsprogram anges det språk på vilket undervisningen i varje kurs eller studiehelhet ges.

På kandidatnivå ges undervisningen huvudsakligen på de inhemska språken och på magisternivå huvudsakligen på engelska.

Alla utbildningsprogram kan, oavsett examensspråk, erbjuda kurser/studiehelheter med engelska som undervisnings- och examinationsspråk.

Kurser/studiehelheter på kandidatnivå kan ha engelska som det enda undervisnings- och examinationsspråket endast om det är fråga om studier inom ett engelskspråkigt ansökningsalternativ, fritt valbara eller valfria studier eller om det finns en annan särskild orsak.

Om språket för en studiehelhet ändras ska de studerande i god tid informeras om detta samt om möjligheten att genomföra studier under övergångsperioden.

4. Registrering av den studerandes examinationsspråk

Som examinationsspråk registreras undervisningsspråket för kursen eller studiehelheten, om inte något annat har angetts. Den som bedömer studieprestationen fastställer vid behov examinationsspråket och förmedlar denna information tillsammans med de övriga uppgifterna om studieprestationen för registrering.

5. Den studerandes språkliga rättigheter i studierna

Högskolorna säkerställer att studerande som har blivit antagna för att avlägga kandidat- och magisterexamen på ett inhemskt språk har möjlighet att på magisternivå välja ett magisterprogram på ett inhemskt språk eller genomföra kurser och lärdomsprov på ett inhemskt språk inom ett engelskspråkigt program.

I regel genomförs studieprestationerna på undervisningsspråket. När undervisningsspråket inom det tekniska området och området för konst är finska eller svenska har den studerande rätt att enligt eget val använda finska eller svenska i sina studieprestationer.

Den studerande har rätt att få handledning för sitt lärdomsprov på det språk på vilket hen skriver sitt lärdomsprov.

Den studerande ska ha möjlighet att diskutera sina studier med en akademisk handledare, lärare eller tutor på finska samt inom det tekniska området och området för konst även på svenska.

6. Information om de språkliga riktlinjerna och språkliga rättigheter

Studerande och personal informeras om riktlinjerna för undervisnings- och examensspråk via till exempel Aaltos webbportaler, anvisningar för undervisningsplanering och fastställda undervisningsplaner samt andra studie- och undervisningsrelaterade kommunikationskanaler. Undervisningspersonalen uppmanas att informera de studerande om vilka språk som används på kursen i samband med genomgången av praktisk kursinformation samt att se till att uppdatera informationen gällande undervisnings- och examinationsspråk tillsammans med det övriga kursmaterialet i lärplattformen.

De sökande informeras om riktlinjerna för undervisnings- och examensspråk via Aaltos webbportal och annat marknadsföringsmaterial som riktar sig till sökande.

Ikraftträdande och implementering av riktlinjerna

Riktlinjerna träder i kraft 1.8.2015 med följande begränsningar:

  • Riktlinjerna iakttas för första gången i undervisningsplanen för läsåret 2016–2017
  • Den målsatta tidpunkten för ikraftträdandet av förändringar som kräver ändringar i datasystemen är 1.8.2016.

Vicerektor med ansvar för undervisningen ger vid behov närmare anvisningar gällande tillämpningen och ikraftträdandet av riktlinjerna samt ansvarar för att rapportera om framstegen i tillämpningen till Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden.

Ikraftträdande av ändringar

Ändringarna i punkt 1 i dessa riktlinjer träder i kraft 11.5.2021.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: