Hakemukset, ohjeet ja säännöt

Tutkinto- ja opetuskieliä koskevat linjaukset Aalto-yliopistossa

Tutkinto- ja opetuskieliä koskevat linjaukset Aalto-yliopistossa (vuoden 2015 linjaukset) annettu 17.3.2015.

Opetus- ja tutkintokielilinjaukset (voimassa 1.1.2024 alkaen) korvaavat voimaantullessaan 17.3.2015 annetut tutkinto- ja opetuskielilinjaukset (vuoden 2015 linjaukset) myöhempine muutoksineen.

1. Tutkinto- ja opetuskielet

Aalto-yliopiston tutkintokielet ovat tekniikan ja taiteiden aloilla suomi, ruotsi ja englanti ja kauppatieteiden alalla suomi ja englanti.

Koulutusohjelman tutkintokieleksi voidaan määrätä englanti, jolloin ohjelman opetus ja ohjaus ovat saatavissa englanniksi ja opintosuoritukset on annettavissa englanniksi. Tutkintokieleltään englanninkielisessä koulutusohjelmassa opiskelevan opiskelijan tutkintokieli on englanti. Jos opiskelija tekee opinnäytteensä kotimaisella kielellä, tutkintokieleksi tutkintotodistukseen merkitään kuitenkin kotimainen kieli.

Tutkinnon suorittanut opiskelija saa alkuperäisen tutkintotodistuksen tutkintokielellään sekä jäljennöksen tutkintotodistuksesta englanninkielellä. Jos opiskelijan tutkintokieli on englanti, hän saa alkuperäiset tutkintotodistukset sekä englanniksi että suomeksi tai ruotsiksi. Tutkintokieli merkitään tutkintotodistuksen liitteeseen (diploma supplement). [lause poistettu 11.5.2021]

Aalto-yliopiston pääasialliset opetuskielet ovat suomi ja englanti sekä tekniikan ja taiteiden aloilla lisäksi ruotsi.

2. Termistö

Korkeakoulut huolehtivat koordinoidusti siitä, että opetuksen ja ohjauksen kannalta keskeistä termistöä ylläpidetään suomeksi ja englanniksi ja tekniikan ja taiteiden aloilla myös ruotsiksi.

Kaikilla yliopiston aloilla tarjotaan perusopetusta kotimaisilla kielillä s.e. opiskelijat oppivat tieteenalan peruskäsitteitä ja termejä ao. kielillä.

3. Opetussuunnitelma

Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa kuvataan kieli, jolla kunkin kurssin tai opintokokonaisuuden opetus ja opintosuoritukset annetaan.

Kandidaattikoulutuksen opetustarjonta on pääosin kotimaisilla kielillä ja maisteritason opetustarjonta on pääosin englanniksi.

Kaikissa koulutusohjelmissa tutkintokielestä riippumatta voi olla opetus- ja suorituskieleltään englanninkielisiä kursseja / opintokokonaisuuksia.

Kandidaattitason kursseilla / opintokokonaisuuksissa opetus- ja suorituskieli voi olla yksinomaan englanti vain, jos kysymyksessä on englanninkielisen hakukohteen opinnot, valinnaiset tai vapaaehtoiset opinnot tai muu erityinen syy.

Opintokokonaisuuden kielen muutoksesta ja siirtymävaiheen suoritusmahdollisuuksista tulee tiedottaa opiskelijoita hyvissä ajoin.

4. Opiskelijan opintosuorituksen kielen merkitseminen

Opintosuorituksen kieleksi rekisteröidään kurssin tai opintokokonaisuuden opetuskieli, jollei muuta suorituskieltä ole ilmoitettu. Opintosuorituksen arvostelija määrittelee tarvittaessa suorituskielen ja toimittaa tiedon muiden opintosuoritustietojen mukana rekisteröitäväksi.

5. Opiskelijan kielelliset oikeudet opinnoissa

Korkeakoulut huolehtivat siitä, että kotimaisella kielellä kandidaatin ja maisterin tutkintoa suorittamaan valituilla opiskelijoilla on maisteritasolla joko mahdollisuus valita tutkintokieleltään kotimainen maisteriohjelma tai mahdollisuus muutoin tehdä opintosuorituksia ja opinnäyte kotimaisella kielellä tutkintokieleltään englanninkielisessä ohjelmassa.

Opintosuoritukset annetaan lähtökohtaisesti opetuskielellä. Kun opetuskieli on tekniikan ja taiteiden aloilla suomi tai ruotsi, opiskelijalla on oikeus käyttää opintosuorituksissaan valintansa mukaan suomea tai ruotsia.

Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta opinnäytteeseensä opinnäytteen kielellä.

Opiskelijalla tulee varata mahdollisuus keskustella opinnoistaan akateemisen ohjaajan, opettajan tai tutorin kanssa suomeksi ja tekniikan ja taiteiden alalla myös ruotsiksi.

6. Kielilinjauksista ja kielellisistä oikeuksista viestiminen

Opetus- ja tutkintokieliä koskevista linjauksista viestitään opiskelijoille ja opetushenkilökunnalle esimerkiksi Aallon web-portaaleissa, opetussuunnittelun ohjeissa ja vahvistetuissa opetussuunnitelmissa sekä muissa opetusta ja opiskelua tukevissa oppaissa. Opetushenkilökuntaa suositellaan ohjeistamaan opiskelijoita kurssilla käytettävistä kielistä kurssikäytäntöjen esittelyn yhteydessä ja huolehtimaan opetus- ja suorituskieliä koskevat ajantasaiset tiedot kurssin oppimisalustalle muun opetusmateriaalin mukana.

Opetus- ja tutkintokieliä koskevista linjauksista viestitään hakijoille Aallon web-portaalissa ja muissa hakijoille suunnatussa opiskelijamarkkinoinnissa.

Linjausten voimaantulo ja toimeenpano

Linjaukset tulevat voimaan 1.8.2015 seuraavin rajoituksin:

  • huomioidaan ensimmäisen kerran lukuvuodelle 2016 - 2017 tehtävässä opetussuunnitelmassa
  • tietojärjestelmämuutoksia edellyttävien uudistusten tavoitteellinen voimaantulo on 1.8.2016.

Opetuksesta vastaava vararehtori antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita linjausten soveltamisesta ja toimeenpanosta ja huolehtii toimeenpanon etenemisen raportoinnista Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitealle.

Linjausten muutosten voimaantulo

Muutokset linjausten kohtaan 1 tulevat voimaan 11.5.2021 lukien.

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: