Aalto-käsikirja

Arviointi ja palautteet

Yliopistolain (87 §) mukaan yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista toimintaansa ja niiden vaikuttavuutta. Yliopistojen on myös osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa ja laatujärjestelmiensä arviointiin säännöllisesti. Yliopistojen tulee julkistaa järjestämiensä arviointien tulokset.
Evaluation programme_2021-2027_Aalto

Yliopiston arviointiohjelma

Arvioinnin tavoitteena on toiminnan laadun varmistaminen ja parantaminen sekä yhteisten parhaiden toimitapojen jalkauttaminen organisaatioon. Yliopiston arviointiohjelmassa kuvataan yliopiston toiminnan sisäinen ja ulkoinen arviointi sekä niihin liittyvä aikataulu. Ohjelmaa tarkennetaan vuosittain yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Arviointiohjelman valmistelusta vastaa johtamisen tukipalvelut (LSS). Ohjelman hyväksymisestä ja sen tuottamien tulosten hyödyntämisestä päättää rehtori. Ohjelman toimeenpano ja kehittämistarpeet arvioidaan yliopiston katselmuksessa (University review).

Ulkoiset arvioinnit

Arvioinnit suorittaa tapauskohtaisesti koottu pääsääntöisesti kansainvälinen arviointiryhmä. Arviointikohde toteuttaa vastuutahon antamien ohjeiden mukaisesti arvioinnin edellyttämän itsearvoinnin ja tiedonkeruun. Saadun materiaalin ja mahdollisten arviointivierailujen pohjalta arviointiryhmä arvioi toimintaa ja tuottaa sen pohjalta arviointiraportin kehittämisehdotuksineen. Toimenpiteiden toteutuksesta vastaa arviointikohteen johto osana arjen toimintaa ja sen kehittämistä. Eri arviointi­menettelyillä varmistetaan yliopiston laatujärjestelmän jatkuva ylläpito ja kehittäminen.

markkinointitutkimuskuvapieni_fi_fi.jpg

Ulkoiset arvioinnit

Seuraamme yliopiston tutkimuksen, opetuksen, taiteellisen toiminnan ja niiden vaikuttavuutta sekä laatua säännöllisesti. Arvioinnit suorittaa kansainväliset korkean tason asiantuntijoista kootut paneelit.

Aalto-käsikirja

Ulkoiset auditoinnit ja akkreditoinnit

Yliopistolaki edellyttää yliopistot arvioimaan toimintaansa ja niiden vaikuttavuutta sekä tätä ohjaavaa laadunvarmistusta säännöllisesti, jota voidaan toteuttaa myös auditoinnin ja/tai akkreditoinnin muodossa. Auditoinnilla ja akkreditoinneilla pyritään laadun varmistamisen lisäksi yliopiston näkyvyyden ja vetovoimaisuuden lisäämiseen. Auditoinnin tai akkreditoinnin kohteena voi olla yliopisto kokonaisuudessaan, tietty korkeakoulu tai koulutusohjelma. Arvioinnin suorittaa auditointi- tai akkreditointitahon asettama arviointiryhmä.

ARotor laboration akselimittausta

Auditoinnit ja akkreditoinnit

Auditoinnilla ja akkreditoinneilla pyritään toiminnan laadun varmistamisen lisäksi yliopiston näkyvyyden ja vetovoimaisuuden lisäämiseen.

Aalto-käsikirja

Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) -työ perustuu Tutkijoiden eurooppalaisen peruskirjan arvoihin. Euroopan komission arvioinnin pohjalta saatu HR Excellence in Research -laatuleima on tunnustus tutkijoiden työolojen ja uran kehittämistyöstä. Se osoittaa, että Aallossa on toimiva sekä tasa-arvoinen työympäristö ja rekrytointimme hoidetaan ammattimaisesti ja läpinäkyvästi.

Aalto University, Learning@Aalto Assessment for Lifelong Learning, photo Jere Savolainen

Human Resources Excellence - Parhaita henkilöstökäytäntöjä

Aalto-yliopisto on saanut vuonna 2012 Euroopan Komission myöntämän HR Excellence in Research -tunnustuksen ensimmäisenä Suomen yliopistoista. Tällä sivulla on tietoa Aallon HRS4R-prosessista sekä uusimmasta HRS4R-strategiasta ja toimintasuunnitelmasta.

Töihin Aaltoon

Sisäiset itsearvioinnit

Yliopisto katselmuksen itsearvioinnin tavoitteena on tukea Aallon itselleen asettamien tavoitteiden saavuttamista  Itsearviointi auttaa meitä tunnistamaan sisäisiä ja ulkoisia vahvuuksiamme ja kehittämiskohteita.

Reeds by the sea

Yliopiston vuosikatselmus - University Review

Yksiköt arvioivat strategian implementoinnin toteutumista hyödyntäen edellisen vuoden palautteita ja tuloksia.

Aalto-käsikirja

Palautteet ja kyselyt

Palautetta kerätään opiskelijoilta, henkilökunnalta ja sidosryhmiltä. Aalto-yhteisön äänen kuuleminen on tärkeää toiminnan kehittämisen kannalta. Kaikesta palautteesta keskustellaan review-prosessin yhteydessä ja sitä hyödynnetään monin eri tavoin.

Aalto-yliopisto/Unto Rautio

Kurssipalaute, kurssin kehittäminen ja muu opiskelijapalaute

Aallossa kerätään opiskelijoilta palautetta eri vaiheissa opintoja. Opiskelijoiden palautteen hyödyntäminen on tärkeä osa opetuksen ja koulutuksen kehittämistyötä sekä opiskeluun liittyvien palveluiden kehittämistä ja laadunvarmistusta. Kerättyä palautetta käytetään usealla eri tavalla ja tasolla. Tämän lisäksi palautteen vaikuttavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Myös opiskelijajärjestöt ja killat ovat kiinnostuneita palautteiden tuloksista.

Palvelut

Aallon koko henkilöstön hyvinvointikysely tuottaa palautetta henkilöstön työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja siten mahdollistaa kehittämistoimet ja toimien kohdistamisen tarpeiden mukaan. Kysely antaa myös mahdollisuuden esihenkilölle saada palautetta johtamisestaan ja esihenkilötyöstään sekä tiimiläisten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

Aalto-yliopisto kerää myös muuta palautetta toteuttamalla esimerkiksi seuraavia kyselyitä säännöllisesti

  • Kampuskysely (Leesman)
  • Palvelukyselyt
  • Työpaikkaselvitys
  • Sidosryhmäkysely

Arvioinneista ja palautekanavista saadun tiedon kytkeytyminen toiminnan kehittämiseen

Laadunhallinta on Aallossa yhteisöllistä toimintaa. Jatkuvan kehittämisen periaate (PDCA) on pyritty integroimaan kaikkeen toimintaan. Selkeät palautekanavat varmistavat, että jokaisella aaltolaisella on riittävät mahdollisuudet vaikuttaa ja osallistua toiminnan kehittämiseen. Aalto myös viestii opiskelijoille, henkilökunnalle ja sidosryhmille heidän palautteensa perusteella toteutetuista parannuksista. Aallon laatukulttuuri edistää osallistumista, avointa keskustelua sekä toiminnan ja toiminnan jatkuvaa parantamista.

Alla oleva kuva esittää Aallon osallistavan lähestymistavan eri arviointien tekemiseen sekä miten niistä saatuja tietoja käsitellään, viestitään ja hyödynnetään kehitystoiminnassa.

From evaluations to enhancement
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu